Szczegółowe zasady udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z nieletnimi.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 października 1997 r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z nieletnimi.

Na podstawie art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,
2)
zakładzie - należy przez to rozumieć zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich i rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny,
3)
dyrektorze zakładu , należy przez to rozumieć dyrektora zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich i kierownika rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego.
§  2.
1.
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zakładzie, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, do wysokości ustalonej w tabeli:
Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
1 2 3
1 Dyrektor zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich 3
2 Wicedyrektor zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich 6
3 Dyrektor szkoły w zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, liczącej:
a) do 5 oddziałów 8
b) powyżej 5 oddziałów 6
4 Kierownik internatu
a) do 5 grup wychowawczych 8
b) powyżej 5 grup wychowawczych 6
5 zastępca kierownika internatu 12
6 Kierownik innego działu zakładu poprawczego (hostelu) 12
7 Kierownik praktycznej nauki zawodu w zakładzie prowadzącym gospodarstwo pomocnicze 4
8 Zastępca kierownika praktycznej nauki zawodu w zakładzie prowadzącym gospodarstwo pomocnicze 6
9 Kierownik praktycznej nauki zawodu (warsztatu szkolnego) 8
10 Zastępca kierownika praktycznej nauki zawodu (warsztatu szkolnego) 12
11 Kierownik rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego liczącego:
a) do 3 zespołów diagnozujących 15
b) powyżej 3 zespołów diagnozujących 10
2.
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zakładzie, organ prowadzący zakład może przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 6 godzin tygodniowo, chyba że z konieczności zabezpieczenia prawidłowej organizacji pracy zakładu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.
3.
Ustalony w ust. 1 wymiar godzin zajęć odnosi się również do nauczycieli pełniących obowiązki wynikające z funkcji kierowniczej w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi pełnienie stanowiska.
§  3.
1.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor zakładu może być zwolniony od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, jeśli warunki funkcjonowania zakładu powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora. Dotyczy to także nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w zastępstwie dyrektora.
2.
Organ prowadzący zakład udziela zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad zakładem, określając na piśmie jednocześnie czas, na który udzielono zwolnienia.
3.
Zwolnienie z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć może być cofnięte w każdym czasie, z chwilą ustania przyczyn uzasadniających zwolnienie z tych zajęć.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.76.706

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Szczegółowe zasady udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z nieletnimi.
Data aktu: 09/10/1997
Data ogłoszenia: 15/10/1997
Data wejścia w życie: 15/10/1997