Wyjaśnienia do taryfy celnej.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ
z dnia 17 września 1997 r.
Wyjaśnienia do taryfy celnej.

Na podstawie art. 13 § 7 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ogłasza się Wyjaśnienia do taryfy celnej, stanowiące załącznik do zarządzenia, które należy stosować w celu zapewnienia właściwej interpretacji taryfy celnej oraz jednolitej klasyfikacji towarów według nomenklatury towarowej taryfy celnej.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

(Wyjaśnienia do taryfy celnej stanowią załącznik do niniejszego numeru)

ZAŁĄCZNIK

Wyjaśnienia do taryfy celnej

Spis treści:

Tom I-IV

I. Noty wyjaśniające do Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (HS) (pominięte).

Tom I

Sekcje I-VI

Działy 1-29

Tom II

Sekcje VI-XI

Działy 30-63

Tom III

Sekcje XII-XVI

Działy 64-84

Tom IV

Sekcje XVI-XXI

Działy 85-97

Tom V

II. Wyjaśnienia do Polskiej Nomenklatury Scalonej Handlu Zagranicznego (PCN)

III. Opinie klasyfikacyjne Światowej Organizacji Celnej (WCO)

IV. Opinie klasyfikacyjne Prezesa Głównego Urzędu Ceł

V. Sposób obliczania stawek celnych

VI. Kompendium opinii klasyfikacyjnych Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (HS)

(pominięte).

Tom V, części II-V

CZĘŚĆ  II

WYJAŚNIENIA DO POLSKIEJ NOMENKLATURY SCALONEJ HANDLU ZAGRANICZNEGO (PCN)

Polska Nomenklatura Scalona Handlu Zagranicznego (PCN) stanowi rozwiniętą (bardziej uszczegółowioną) wersję 8-znakowego systemu Scalonej Nomenklatury (Combined Nomenclature - CN), opracowanego przez Komisję Wspólnot Europejskich i stosowaną w krajach Unii Europejskiej.

Z kolei Scalona Nomenklatura, stanowi rozwinięcie 6-znakowego międzynarodowego systemu klasyfikacji towarów o nazwie Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów (Harmonized Commodity Description and Coding System - HS), opracowanego przez Radę Współpracy Celnej i przyjętego w ramach Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, sporządzonej w Brukseli dnia 14 czerwca 1983 roku.

W Polskiej Nomenklaturze Scalonej zachowano strukturę i podstawowy układ graficzny oryginału Combined Nomenclature w zakresie 8 znaków, z tym, że dla wewnętrznych potrzeb naszego kraju wprowadzono dodatkowy podział niektórych podpozycji CN, które oznaczone zostały dziewięciocyfrowym symbolem/kodem PCN. Wszystkie końcowe podpozycje PCN, które nie zostały uszczegółowione, uzupełnione są cyfrą 0 (zero).

Poniżej wymienione zostały wszystkie kody PCN (pogrupowane w ramach poszczególnych działów taryfy celnej), które uszczegółowione są na poziomie dziewiątego znaku cyfrą inną niż 0 (zero), zgodnie z Taryfą celną stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1997 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 65, poz. 415).

Niektóre kody uzupełnione są o dodatkowy komentarz umożliwiający dokonanie właściwej interpretacji i klasyfikacji taryfowej towarów. Brak tego rodzaju uwag w odniesieniu do pozostałych kodów oznacza, że w takich przypadkach klasyfikacja nie wymaga szczegółowych wyjaśnień i najczęściej wynika wprost z brzmienia pozycji.

Dział  01

0106 00 10 1

0106 00 10 9

0106 00 90 1

0106 00 90 2

0106 00 90 3

0106 00 90 9

Klasyfikacja towarów wynika z brzmienia poszczególnych kodów PCN w taryfie celnej

Dział  03

0301 91 10 1

0301 91 10 9

0301 91 90 1

0301 91 90 9

0301 92 00 1

0301 92 00 9

0301 93 00 1

0301 93 00 5

0301 93 00 9

0301 99 11 1

0301 99 11 9

0301 99 19 1

0301 99 19 9

0301 99 90 1

0301 99 90 9

0302 40 10 9

0302 40 98 1

0302 40 98 9

0302 61 91 1

0302 61 91 9

0302 61 98 1

0302 61 98 9

0303 50 10 1

0303 50 10 9

0303 50 98 1

0303 50 98 9

0303 71 91 1

0303 71 91 9

0303 71 98 1

0303 71 98 9

Klasyfikacja towarów wynika z brzmienia poszczególnych kodów PCN

Dział  04

0402 21 11 1

0402 21 11 9

0402 21 17 1

0402 21 17 9

0402 21 19 1

0402 21 19 9

0402 21 91 1

0402 21 91 9

0402 21 99 1

0402 21 99 9

Klasyfikacja towarów wynika z brzmienia poszczególnych kodów PCN

Dział  05

0504 00 00 1

0504 00 00 9

Klasyfikacja towarów wynika z brzmienia poszczególnych kodów PCN

Dział  07

0704 10 10 1

0704 10 10 9

Klasyfikacja towarów wynika z brzmienia poszczególnych kodów PCN

Dział  10

1001 90 91 1

1001 90 91 9

Klasyfikacja towarów wynika z brzmienia poszczególnych kodów PCN

Dział  12

1209 29 50 1

1209 29 50 9

Klasyfikacja towarów wynika z brzmienia poszczególnych kodów PCN

Dział  13

1301 90 90 1

1301 90 90 9

Klasyfikacja towarów wynika z brzmienia poszczególnych kodów PCN

Dział  15

1507 90 90 1

1507 90 90 9

1512 19 91 1

1512 19 91 9

1512 19 99 1

1512 19 99 9

1514 90 90 1

1514 90 90 9

Klasyfikacja towarów wynika z brzmienia poszczególnych kodów PCN

Dział  19

1901 90 99 1

1901 90 99 9

Klasyfikacja towarów wynika z brzmienia poszczególnych kodów PCN

Dział  20

2002 90 11 1

2002 90 11 9

2002 90 31 1

2002 90 31 9

2002 90 91 1

2002 90 91 9

Klasyfikacja towarów wynika z brzmienia poszczególnych kodów PCN

Dział  22

2204 10 11 1

2204 10 11 9

2204 10 19 1

2204 10 19 9

2204 21 10 1

2204 21 10 9

2204 29 10 1

2204 29 10 9

2204 30 10 1

2204 30 10 9

2204 30 96 1

2204 30 96 9

2204 30 98 1

2204 30 98 9

2205 10 90 1

2205 10 90 9

2206 00 10 1

2206 00 10 9

2206 00 31 1

2206 00 31 9

2206 00 39 1

2206 00 39 9

2206 00 51 1

2206 00 51 9

2206 00 59 1

2206 00 59 9

2206 00 81 1

2206 00 81 9

2206 00 89 1

2208 90 89 9

2208 90 69 1

2208 00 69 9

Klasyfikacja towarów wynika z brzmienia poszczególnych kodów PCN

Dział  23

2309 90 95 1

2309 90 95 9

2309 90 97 1

2309 90 97 9

Klasyfikacja towarów wynika z brzmienia poszczególnych kodów PCN

Dział  24

2403 99 90 1

2403 99 90 9

Klasyfikacja towarów wynika z brzmienia poszczególnych kodów PCN

Dział  27

2710 00 66 1

2710 00 66 9

2710 00 67 1

2710 00 67 9

2710 00 68 1

2710 00 68 9

Klasyfikacja towarów wynika z brzmienia poszczególnych kodów PCN

Dział  29

2942 00 00 1

2942 00 00 9

Klasyfikacja towarów wynika z brzmienia poszczególnych kodów PCN

Dział  37

3702 10 00 1

3702 10 00 9

3702 55 00 1

3702 55 00 9

Klasyfikacja towarów wynika z brzmienia poszczególnych kodów PCN

Dział  38

3808 90 90 1

3808 90 90 9

Klasyfikacja towarów wynika z brzmienia poszczególnych kodów PCN

Dział  51

5101 11 00 1

5101 11 00 9

5101 19 00 1

5101 19 00 9

5101 21 00 1

5101 21 00 9

5101 29 00 1

5101 29 00 9

5101 30 00 1

5101 30 00 9

5107 20 51 1

5107 20 51 9

5107 20 59 1

5107 20 59 9

5107 20 91 1

5107 20 91 9

5107 20 99 1

5107 20 99 9

Klasyfikacja towarów wynika z brzmienia poszczególnych kodów PCN

Dział  72

7210 12 11 1

7210 12 11 9

7210 12 19 1

7210 12 19 9

7210 12 90 1

7210 12 90 9

Klasyfikacja towarów wynika z brzmienia poszczególnych kodów PCN

Dział  84

8407 33 90 1

8407 34 91 1

8407 34 99 1

8407 90 80 1

8407 90 90 1

8408 20 31 1

8408 20 35 1

8408 20 37 1

8408 20 51 1

8408 20 55 1

8408 20 57 1

8408 20 99 1

Wyrażenie "do montażu przemysłowego" dotyczy fabrycznie nowych silników do pojazdów samochodowych i mechanicznych objętych pozycjami od 8701 do 8705 taryfy celnej, które użyte zostaną do zmontowania lub produkcji nowych pojazdów samochodowych lub mechanicznych, także posiadających zasadniczy charakter wyrobu kompletnego lub gotowego (objętego pozycjami nr 8701, 8702, 8703, 8704 i 8705 taryfy celnej) w zakładzie montującym lub produkującym wyżej wymienione pojazdy, pod warunkiem, że pojazdy będą montowane przemysłowo, zaś w skali rocznej wielkość produkcji lub montażu pojazdów objętych jedną pozycją taryfową wyniesie nie mniej niż: 1000 pojazdów - w przypadku pojazdów objętych pozycjami 8701 (z wyłączeniem podpozycji 8701 20), 8703, 8704 (o ładowności do 5000 kg) lub 200 pojazdów, w przypadku pojazdów objętych pozycjami 8701 20, 8702, 8704 (o ładowności większej niż 5000 kg) i 8705.

Silniki do pojazdów samochodowych i mechanicznych objętych pozycjami 8701, 8702, 8703, 8704 i 8705, importowane z przeznaczeniem do montażu przemysłowego, nie mogą być wykorzystywane jako części zamienne do gotowych pojazdów.

W przypadku wykorzystania części do montażu przemysłowego do innych celów, należności celne wymierzane są według stanu towaru i jego wartości celnej w dniu przyjęcia zgłoszenia celnego i według stawek w tym dniu obowiązujących (art. 85 § 1 Kodeksu celnego).

8407 33 90 9

8407 34 91 9

8407 34 99 9

8407 90 80 9

8407 90 90 9

8408 20 31 9

8408 20 35 9

8408 20 37 9

8408 20 51 9

8408 20 55 9

8408 20 57 9

8408 20 99 9

8453 90 00 1

8453 90 00 9

8470 90 00 1

8470 90 00 9

klasyfikacja wynika z brzmienia poszczególnych kodów PCN w taryfie celnej

Dział  85

8518 90 00 1

8518 90 91 1

8529 90 81 1

8529 90 89 1

SKD (semi knocked down)

Opis ww. kodów pozwala na łączną klasyfikację zespołów do urządzeń z pozycji od 8518 do 8521 oraz od 8525 do 8528 pod warunkiem, iż zespoły te przeznaczone są do montażu i pakowane są oddzielnie oraz nie są połączone między sobą. Oznacza to w praktyce, że zgodnie ze stanem faktycznym mogą to być np. kompletne telewizory w stanie nie zmontowanym. W takim przypadku sposób dokonania zgłoszenia celnego może rozstrzygnąć, iż reguła 2(a) Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej nie powinna być zastosowana, gdyż w myśl reguły 1. o klasyfikacji decydować będzie brzmienie kodu PCN.

8518 90 00 9

8522 90 91 9

9529 90 81 9

8529 90 89 9

klasyfikacja wynika z brzmienia poszczególnych kodów PCN w taryfie celnej

Dział  87

8701 90 39 1

8701 90 39 9

Klasyfikacja wynika z brzmienia poszczególnych kodów PCN w taryfie celnej
8703 10 11 9

8703 10 19 9

8703 10 90 9

8703 21 90 9

8703 22 90 9

8703 23 90 9

8703 24 90 9

8703 31 90 9

8703 32 90 9

8703 33 90 9

8703 90 10 9

8703 90 90 9

8704 21 99 2

8704 31 99 2

8706 00 11 6

8706 00 19 6

8706 00 91 6

8706 00 99 6

Dla pozycji 8703, 8704 i 8706 wyrażenie "powyżej czterech lat" oznacza, że od roku wyprodukowania pojazdu samochodowego lub podwozia do roku dopełnienia zgłoszenia celnego upłynęło więcej niż 4 lata, wliczając rok kalendarzowy, w którym pojazd samochodowy lub podwozie zostały wyprodukowane, jak również rok kalendarzowy, w którym zostało dopełnione zgłoszenie celne pojazdu lub podwozia.
8703 10 11 1

8703 10 19 1

8703 10 90 1

8703 21 90 1

8703 22 90 1

8703 23 90 1

8703 24 90 1

8703 31 90 1

8703 32 90 1

8703 33 90 1

8703 90 10 1

8703 90 90 1

klasyfikacja wynika z brzmienia poszczególnych kodów PCN w taryfie celnej
8704 21 91 1

8704 21 99 1

8704 21 99 2

8704 31 91 1

8704 31 99 1

8704 31 99 2

Samochody do transportu towarowego zbudowane na bazie nadwozia samochodu osobowego lub kombi mogą występować w dwóch wersjach:

Jedną z wersji są samochody do transportu towarowego, które mają "przejętą" całą bryłę nadwozia z samochodu osobowego lub kombi z tym, że wewnątrz mają fabrycznie przebudowaną tylną część przestrzeni - dostosowaną do celów użytkowych - przewozu ładunków.

Drugą wersję stanowią pojazdy, które mają "przejętą" bez większym zmian przednią część nadwozia z modelu osobowego danej marki, stanowiące zamkniętą skrzynię metalową lub typu pick-up, nakrywane opończą albo osłoną z tworzywa sztucznego.

8704 21 91 9

8704 21 99 9

8704 31 91 9

8704 31 99 9

8705 10 00 1

8705 10 00 2

8705 10 00 9

klasyfikacja wynika z brzmienia poszczególnych kodów PCN w taryfie celnej
8706 00 11 1

8706 00 19 1

8706 00 91 1

8706 00 99 1

8707 90 90 1

8708 10 90 1

8708 21 90 1

8708 29 90 1

8708 31 91 1

8708 31 99 1

8708 39 90 1

8708 40 90 1

8708 50 90 1

8708 60 91 1

8708 60 99 1

8708 70 50 1

8708 70 91 1

8708 70 99 1

8708 80 90 1

8708 91 90 1

8708 92 90 1

8708 93 90 1

8708 94 90 1

8708 99 30 1

8708 99 50 1

8708 99 92 1

8708 99 98 1

8716 90 10 1

8716 90 30 1

8716 90 50 1

8716 90 90 1

Wyrażenie "do montażu przemysłowego" dotyczy fabrycznie nowych podwozi, nadwozi oraz części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i mechanicznych, objętych pozycjami od 8701 do 8705 oraz przyczep i naczep samochodowych z pozycji 8716, które użyte zostaną do zmontowania lub produkcji nowych pojazdów samochodowych lub mechanicznych albo przyczep i naczep samochodowych, także posiadających zasadniczy charakter wyrobu kompletnego lub gotowego (objętego pozycjami nr 8701, 8702, 8703, 8704 i 8705 lub 8716 taryfy celnej), w zakładzie montującym lub produkującym wyżej wymienione pojazdy lub przyczepy i naczepy, pod warunkiem, że pojazdy będą montowane przemysłowo, zaś w skali rocznej wielkość produkcji lub montażu pojazdów samochodowych lub przyczep i naczep objętych jedną pozycją taryfową wyniesie nie mniej niż: 1000 pojazdów - w przypadku pojazdów objętych pozycjami 8701 (z wyłączeniem podpozycji 8701 20), 8703, 8704 (o ładowności do 5000 kg) lub 200 pojazdów - w przypadku pojazdów objętych pozycjami 8701 20, 8702, 8704 (o ładowności większej niż 5000 kg), 8705 i 8716.

Podwozia, nadwozia, części i akcesoria do pojazdów samochodowych i mechanicznych oraz przyczep i naczep objętych pozycjami nr 8701, 8702, 8703, 8704 i 8705 lub 8716, importowane z przeznaczeniem do montażu przemysłowego nie mogą być wykorzystywane jako części zamienne do gotowych pojazdów.

W przypadku ich wykorzystania jako części zamienne cło jest wymierzane i pobierane na ogólnych zasadach. W przypadku wykorzystania części do montażu przemysłowego do innych celów należności celne wymierzane są według stanu towaru i jego wartości celnej w dniu przyjęcia zgłoszenia celnego i według stawek w tym dniu obowiązujących (art. 85 § 1 Kodeksu celnego). Nadwozia (także kabiny) do pojazdów samochodowych i mechanicznych objętych pozycjami 8701, 8702, 8703, 8704 i 8705, z przeznaczeniem do montażu przemysłowego mogą być importowane również w postaci nie zmontowanych elementów, nawet nie pomalowane.

8706 00 11 5

8706 00 19 5

8706 00 91 5

8706 00 99 5

8707 90 90 9

8708 10 90 9

8708 21 90 9

8708 29 90 9

8708 31 91 9

8708 31 99 9

8708 39 90 9

8708 40 90 9

8708 50 90 9

8708 60 91 9

8708 60 99 9

8708 70 50 9

8708 70 91 9

8708 70 99 9

8708 80 90 9

8708 91 90 9

8708 92 90 9

8708 93 90 9

8708 94 90 9

8708 99 30 9

8708 99 50 9

8708 99 92 9

8708 99 98 9

8716 90 10 9

8716 90 30 9

8716 90 50 9

8716 90 90 9

Klasyfikacja wynika z brzmienia poszczególnych kodów PCN w taryfie celnej

Dział  88

8803 10 10 1

8803 10 10 9

8803 20 10 1

8803 20 10 9

8803 30 10 1

8803 30 10 9

8803 90 91 1

8803 90 91 9

Klasyfikacja wynika z brzmienia poszczególnych kodów PCN w taryfie celnej

Dział  90

9001 10 90 1

9001 10 90 9

9007 19 00 1

9007 19 00 9

9007 20 00 1

9007 20 00 9

Klasyfikacja wynika z brzmienia poszczególnych kodów PCN w taryfie celnej

CZĘŚĆ  III

OPINIE KLASYFIKACYJNE ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI CELNEJ (WCO)

Dział  15

1.
Olej z wiesiołka o handlowej nazwie "DR Dunner Eening Primose Oil" (olej z wiesiołka) w żelatynowych kapsułkach klasyfikuje się:

do podpozycji 1517 90 - zawierający tłuszcz mlekowy,

do podpozycji 1515 90 - nie zawierający tłuszczu mlekowego.

Przykładowe składy płynów zawartych w żelatynowych kapsułkach klasyfikowanych do podpozycji:

1517 90 1515 90
olej z wiesiołka 94,8% 98,9%
witamina E (α- tokoferol) 2,1% 1,1%
tłuszcz mlekowy 3,1% brak
pozostałe składniki nie znaleziono

(Decyzja na 14 Sesji HSC - dok.39.131/G/2)

Dział  17

1.
Produkt o nazwie handlowej "RAFFAELLO" klasyfikuje się do podpozycji 1704 90 jako wyrób cukierniczy.

Wyrób ten to pieczony wafel, napełniany nadzieniem kokosowym z aromatem kokosowym i całym migdałem, a następnie pokrywany preparatem złożonym z cukru, tłuszczu roślinnego, odtłuszczonego mleka i mleczka kokosowego (nie zawiera kakao ani białej czekolady) i ostatecznie pokrywany startym orzechem kokosowym lub połamanymi bezami (merengą). Inna odmiana tego produktu może zawierać, zamiast nadzienia z orzecha kokosowego z całym migdałem, nadzienie z orzechów laskowych z całym orzechem laskowym.

Proporcja wafla w produkcie w stosunku do pozostałych składników jest niewielka i służy jedynie nadaniu kształtu i oddzieleniu nadzienia od polewy - wafel nie nadaje produktowi zasadniczego charakteru.

(Opinia WCO z dnia 29.11.94 r. nr 94.N.1253-H/Fl)

Dział  19

1.
Produkt o nazwie handlowej "DUPLO", składający się z wafla pokrytego czekoladą, klasyfikuje się do podpozycji 1905 30.

Zgodnie z regułą 3b Ogólnych Reguł Interpretacji Systemu Zharmonizowanego część waflowa nadaje temu produktowi zasadniczy charakter.

(Opinia WCO z dnia 29.11.94 r. nr 94.N.1253-H/Fl)

Dział  21

1.
Preparaty spożywcze w postaci proszku, używane do produkcji napojów alkoholowych o nazwach "Pina Colada", "Irish Coffee" oraz "Lumumba" o następujących składach:

(a) "Pina Colada" - maltodekstryna nawilżona alkoholem etylowym, cukier i aromat,

(b) "Irish Coffee" - maltodekstryna nawilżona alkoholem etylowym, cukier, syrop glukozowy, ekstrakt kawy, odtłuszczone mleko w proszku, stabilizator E 331, E 340, emulgator E 471, aromat,

(c) "Lumumba" - odtłuszczone mleko w proszku, maltodekstryna nawilżona alkoholem etylowym, cukier, kakao, aromat, sól kuchenna,

klasyfikuje się do podpozycji 2106 90, obejmującego złożone preparaty alkoholowe, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju używanych do produkcji napojów.

(Opinia WCO z dnia 05.06.96 r. nr 96.N.866-H/FI)

2.
Preparaty ziołowe firmy "HERBALIFE"
2.1.
Preparaty do użytku zewnętrznego (np. Herba Aloe Gel, A.P.R.) klasyfikuje się do podpozycji 3304 99.
2.2.
Preparaty wzmacniające oraz regulujące przemianę materii - zawierające w swym składzie m.in. wyciągi roślinne (witaminowo-mineralno-ziołowe), enzymy, białka, błonnik - stosowane w celu utrzymania zdrowia i kontroli wagi ciała klasyfikuje się do podpozycji 2106 90. Natomiast preparaty zawierające dodatek kakao klasyfikuje się do podpozycji 1806 90.

Preparaty z zawartością kakao klasyfikuje się w dziale 18 taryfy celnej. Klasyfikacja preparatów "HERBALIFE" o smaku czekoladowym w pozycji 1806 taryfy celnej zgodna jest z uwagą 2 do działu 18 - "pozycja 1806 wyroby cukiernicze zawierające kakao oraz....., inne niż przetwory spożywcze zawierające kakao"

(Opinia WCO nr 94.N.26-H/Fl z dnia 06.01.1994 r.)

Dział  22

1.
Preparaty o nazwach handlowych "Bach Flower" oraz "Schweden Bitter" klasyfikuje się do podpozycji 2208 90.

Wymienione poniżej preparaty "Bach Flower":

a) "Agrimony", "Aspen", "Beech" zawierają:

- około 26% alkoholu etylowego,

- około 0,50% olejów fuzlowych,

- około 0,50% sacharozy,

- po około 0,025% glukozy i fruktozy,

(ekstraktów roślinnych nie wykryto);

b) "Olive", "Oak", "Mustard" zawierają:

- około 20,5% alkoholu etylowego,

(ekstraktów roślinnych i innych składników nie wykryto);

c) "Walnut", "Vine", "Vervain" zawierają:

określone ilości związków fuzlowych i związków lotnych,

(ekstraktów roślinnych nie wykryto);

oraz preparaty "Sweden Bitter" zawierają:

- około 27-39% alkoholu etylowego,

- ekstraktów roślinnych nie wykryto (w jednym przypadku 1%),

- glukozy, fruktozy, sacharozy, laktozy, maltozy i ksylozy nie wykryto (w niektórych próbkach występowały w śladowych ilościach).

Przeprowadzone analizy laboratoryjne wykazały, że zasadniczym składnikiem preparatów "Bach Flower" oraz Schweden Bitter" jest etanol. Nie wykryto natomiast żadnych ekstraktów roślinnych.

(Decyzja na 14 Sesji HSC -dok. 39.131/G/4)

Dział  30

1.
Opatrunki medyczne LIVE 003, w kształcie kwadratu, wykonane z dzianiny z włókien poliestrowych, zapobiegające powstawaniu odleżyn, klasyfikuje się do podpozycji 3005 90.

(Opinia WCO z dnia 16.05.97 r. nr 97.N.590-Wi/L)

2.
Bandaże LIVE 003, w rolkach o szerokości 10 cm, wykonane z dzianiny z włókien poliestrowych, klasyfikuje się: do kodu PCN 3005 90 51 0.

(Opinia WCO z dnia 16.05.97 r. nr 97.N.590-Wi/L)

Dział  32

1.
Masy uszczelniające na bazie silikonu, który utwardza się w wyniku reakcji z wilgotnym powietrzem, klasyfikuje się do pozycji 3214.

Przykładem tego rodzaju preparatów są uszczelniacze (kity) o nazwach handlowych: TYTAN SZKLARSKI, TYTAN BUDOWLANY, TYTAN SANITARNY, SILICON.

Zawierają one zwykle polimer silikonowy, wypełniacz oraz środek sieciujący reagujący na wilgoć zawartą w powietrzu. W zależności od stosowanego środka sieciującego dodaje się określony metaloorganiczny katalizator (np. tytaniany organiczne) w celu przyspieszenia procesu utwardzania.

(Opinia WCO z dnia 18.03.94 nr 94 nr 94.N.254-B/Fl)

Dział  33

1.
Szampon Nizoral mający silne działanie przeciwgrzybiczne, stosowany w leczeniu łupieżu pstrego, łojotokowego zapalenia skóry i łupieżu głowy, zgodnie z uwagą nr 1(d) do działu 30 klasyfikuje się do podpozycji 3305 10.

(Opinia WCO z dnia 10.10.96 r. nr 96.N.1314-B/FI)

2.
Emulsję o smaku pomarańczowym "Ptyś NN 20960", stosowaną do produkcji napojów poprzez rozpuszczenie jej w wodzie, o składzie:

- woda 78,25%,

- guma arabska 5,60%,

- sok pomarańczowy 1,00%,

- olejek pomarańczowy 11,00%,

- kwasek cytrynowy 1,50%,

- kwas askorbinowy 0,20%,

- oleożywica paprykowa 0,50%,

- heksan etylu 0,05%,

- maślan etylu 0,35%,

- octan etylu 0,15%,

- aldehyd octowy 1,15%,

- karoten 0,15%

- kwas benzoesowy 0,15%,

klasyfikuje się do podpozycji 3302 10.

Jeżeli w składzie emulsji poza wodą w pozostałej części ponad 50% wagi produktów stanowią substancje zapachowe, np. olejki pomarańczowe, produkty takie należy rozpatrywać jako preparaty, których podstawą są substancje zapachowe, zgodnie z regułą 1. Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz na podstawie brzmienia podpozycji 3302 10.

(Opinia WCO z dnia 29.08.96 r. nr 96N.1134-W/N oraz z dnia 10.09.96 r. nr 96.N.1110-W/FI)

3.
Kredki do malowania twarzy przez dzieci, w kształcie walca o średnicy 10 mm i długości około 60 mm, zapakowane w pudełko po 4 do 12 kolorów, zmywalne za pomocą wody i mydła, wykonane z surowców, z jakich produkuje się kosmetyki przeznaczone dla dorosłych, klasyfikuje się do podpozycji 3304 99.

(Opinia WCO z dnia 16.04.96 r. nr 96.N.633-B/FI)

4.
Zestawy kosmetyków wodnych do malowania twarzy przez dzieci, zapakowane w pudełko po 3 do 6 krążków, zmywalne za pomocą wody i mydła, wykonane z surowców, z jakich produkuje się kosmetyki przeznaczone dla dorosłych, klasyfikuje się do podpozycji 3304 99.

(Opinia WCO z dnia 16.04.96 r. nr 96.N.633-B/FI)

5.
Środki do czyszczenia zębów - pasty o nazwach handlowych:

- "Fluocaril bi-fluore 250 - 125 ml"

- "Fluocaril bi-fluore 250 - 75 ml"

- "Fluocaril bi-fluore 180 - raspberry taste - children 50 ml"

- "Fluocaril bi-fluore 180 - strawberry taste - children 50 ml"

- "Fluocaril bi-fluore 180 - soft mint taste - children 50 ml"

- "Parogencyl bi - actif"

- "Parogencyl bi - actif - lemon taste"

klasyfikuje się do podpozycji 3306 10.

(Opinia WCO z dnia 04.10.94 r. nr 94.N.1028-Hi/Fl)

6.
Środki do płukania zębów - płyny o nazwach handlowych:

- "Parogencyl bi - actif - gingvitis solution - 300 ml"

- "Parogencyl tri - actif - paroplak (anti-plaque) 300 ml"

klasyfikuje się do podpozycji 3306 90.

(Opinia WCO z dnia 04.10.94 r. nr 94.N.1028-Hi/Fl)

7.
Preparat "No smell" w tabletkach, neutralizujący zapachy fizjologiczne u zwierząt (psów) klasyfikuje się do podpozycji 3307 90.

(Opinia WCO z dnia 17.09.94 r. nr 94.N.1066-B/Fl.)

8.
Squa-med, nietoksyczny szampon przeciwłupieżowy, stosowany w stanach zapalnych głowy (produkcji szwajcarskiej firmy Permamed Laboratories Ltd.), klasyfikuje się do podpozycji 3305 10. Klasyfikacja preparatu "Squa-med" do pozycji 3004 wykluczona jest na mocy uwagi 1(d) do działu 30, zgodnie z którą dział ten nie obejmuje preparatów z pozycji nr 3303 do 3307, nawet jeśli posiadają właściwości terapeutyczne lub profilaktyczne. Podobnie uwaga 1 (c) do działu 34 wyłącza "szampony ..... zawierające mydło lub inne środki powierzchniowo czynne" (pozycja 3305, 3306, 3307).

(Opinia WCO z dnia 22.02.94 r. nr 94.N.147-B/L)

9.
Preparaty o nazwach "LACTACID", "DERMACID", w postaci płynnej (np. emulsje) przeznaczone do higieny osobistej, skuteczne w niektórych chorobach skóry (trądzik, wypryski, egzema, grzybice itp.) oraz błon śluzowych - klasyfikuje się do podpozycji 3304 99. Preparaty te przeznaczone są przede wszystkim do oczyszczenia skóry i w związku z tym nie mogą być klasyfikowane do działu 30. Dodatkowo wyjaśnia się, że preparaty w postaci płynnej używane w charakterze mydła (ale nie będące mydłem) nie mogą być klasyfikowane do pozycji 3401, ponieważ jedynym produktem płynnym objętym tą pozycją jest mydło w płynie - podpozycja 3401 20 "mydło w innych postaciach".

Produkty "LACTACID", "DERMACID" w kawałkach lub w postaci sztabek - klasyfikuje się do podpozycji 3401 11.

(Decyzja na 12 Sesji HSC, listopad 1993 r.)

Dział  38

1.
Preparat "Bayvarol" - stosowany w zwalczaniu warrozy (choroby pszczół), mający postać pasków polietylenowych nasyconych substancją czynną - flumetryną (wpis do rejestru środków farmaceutycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt), klasyfikuje się do podpozycji 3808 10.

(Opinia WCO z dnia 04.10.96 r. nr 96.N.1305-B/FI)

2.
Ogrzewacze rąk, podgrzewacze ciała, podgrzewacze palców stóp (produkty przeznaczone do ogrzewania ciała), klasyfikuje się do pozycji 3824 (podpozycja 3824 90), jako preparaty przemysłu chemicznego gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone.

Są to preparaty na bazie chemikaliów, przeznaczone do dostarczania ciepła różnym partiom ciała, wystawionym na działanie zimna, w szczególności podczas czynności wykonywanych zimą na zewnątrz.

Wszystkie wymienione wyżej produkty pakowane są w szczelne torebki z tworzywa sztucznego i przeznaczone do jednorazowego użytku.

W przypadku otwarcia torebki, w wyniku egzotermicznej reakcji - utleniania żelaza powietrzem z atmosfery, wytwarza się ciepło.

Głównym składnikiem wszystkich tych produktów jest sproszkowane żelazo. Inne środki chemiczne obecne w preparacie pełnią funkcję kontroli i regulacji wytwarzanego ciepła.

(Opinia WCO z dnia 16.12.92 r. nr 92.N.847 Sa/Fl)

Dział  39

1.
Przenośne skrzynki (pojemniki) na różne narzędzia, wykonane z tworzywa sztucznego, nie posiadające specjalnych uchwytów lub profili służących do umiejscowienia konkretnego narzędzia, klasyfikuje się do podpozycji 3926 90.

(Opinia WCO z dnia 29.04.96 r. nr 96.N.675-B/FI)

2.
"Kolczyki" z tworzywa sztucznego przeznaczone do znakowania zwierząt, klasyfikuje się do podpozycji 3926 90.

(Opinia WCO z dnia 19.06.97 r. nr 97.N.741-Z/L)

3.
Worki stomijne z tworzywa sztucznego, do zbierania niekontrolowanego wydalania moczu i kału klasyfikuje się do podpozycji 3923 21 lub 3923 29 w zależności od rodzaju tworzywa, z którego są wykonane.

(Opinia WCO z dnia 28.02.95 r. Nr 95.N.272-Sa/Hc)

4.
Słomki do napojów, wykonane z tworzywa sztucznego, przeznaczone do picia napojów, wyginające się lub nie, klasyfikuje się do podpozycji 3917 32.

(Opinia WCO z dnia 12.10.95 r. nr 95.N.1000-B/BI)

5.
Kasety magnetofonowe i magnetowidowe tzw. C-O, V-O (będące półproduktem, ponieważ nie zawierają taśmy-nośnika dźwięku/obrazu lecz zawierające kilkanaście centymetrów taśmy brzegowej tzw. rozbiegówki), klasyfikuje się do podpozycji 3923 40.

(Opinia WCO z dnia 17.01.94 r. nr 94.N.51-Sa/Fl)

6.
Arkusze folii z tworzywa sztucznego (PCV) do albumów fotograficznych (np. o wymiarach 21,7 x 13,5 cm), z dwiema kieszeniami z tworzywa sztucznego po jednej stronie (np. o wymiarach ok. 13 x 9 cm), służącymi do przechowywania fotografii, używane do produkcji albumów fotograficznych, klasyfikuje się do podpozycji 3926 90.

(Opinia WCO z dnia 09.12.93 r. nr 93.N.1024-Sa/Fl)

7.
Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego klasyfikuje się do podpozycji 3926 90, tak jak inne artykuły z tworzywa sztucznego, gdyż nie są wymienione w uwadze 11 do działu jako artykuły budowlane.

(Opinia WCO z dnia 21.06.93 r. nr 93.N.549-Sa/De)

8.
Preformy do produkcji butelek, wykonane z tworzywa sztucznego klasyfikuje się do podpozycji 3923 30.

(Decyzja na 19 Sesji HSC)

Dział  42

1.
Przenośne skrzynki na narzędzia, wykonane z tworzywa sztucznego, posiadające w środku specjalne wyprofilowania pasujące do kształtu narzędzi lub uchwyty do mocowania konkretnych narzędzi, klasyfikuje się do podpozycji 4202 92.

(Opinia WCO z dnia 29.04.96 r. nr 96.N.675-B/FI)

2.
Kasetki z tworzywa sztucznego, flokowane na zewnątrz, wyłożone w środku tkaniną tekstylną, przeznaczone do pakowania biżuterii (np.: pierścionków, broszek, naszyjników, kolczyków itp.), klasyfikuje się do podpozycji 4202 92.

(Opinia WCO z dnia 09.12.94 r. nr 94.N.1287-B/FI)

Dział  49

1.
Informatory "Europages 1996" (Europejskie Informatory Handlowe), zawierające nazwy firm, adresy, numery telefonów i faksów, alfabetyczny wykaz wyrobów, analizy ekonomiczne, informacje handlowe oraz liczne reklamy, klasyfikuje się do podpozycji 4911 10.

(Opinia WCO z dnia 25.09.96 r. nr 96.N.1241-Gr/FI)

2.
Książki telefoniczne "Panorama Firm (Katowice 96/97)", zawierające alfabetyczny spis firm, numery telefonów, informacje handlowe, klasyfikuje się do podpozycji 4911 10.

(Opinia WCO z dnia 25.09.96 r. nr 96.N.1241-Gr/FI)

Publikacje wymienione w punkcie 1 i 2 są książkami tele-adresowymi opracowanymi zasadniczo w celu reklamowania usług handlowych. Dlatego też takie publikacje należy traktować jako zasadniczo poświęcone reklamie i zgodnie z uwagą nr 4 (c) i 5 do działu 49 klasyfikować do podpozycji 4911 10.

3.
Karty lądowania i deklaracje celne, będące czystymi formularzami do wypełnienia pismem ręcznym lub maszynowym (nazwisko podróżującego, adres, numer paszportu i inne informacje dla potrzeb celnych), klasyfikuje się do pozycji 4911.

(Opinia WCO z dnia 17.07.96 r. nr 96.N.1048-Gr/FI)

4.
(a) ublikacje takie jak "Świadek naoczny - przewodnik turystyczny - Irlandia" ("Eyewitness-Travel Guides-Ireland"), klasyfikuje się do podpozycji 4901 99.

Publikacja ta zawiera szczegółowe informacje o Irlandii (panorama, historia, rok w Irlandii, Dublin, regiony), o miejscach gdzie warto zrobić zakupy, rozrywkach, sporcie i rekreacji, hotelach, restauracjach, pubach, centrach sportowych itp. wraz z informacją gdzie ich szukać, cenami, numerami telefonów itp.

W książce tej umieszczono ogólne (praktyczne) informacje na temat podróżowania po Irlandii, godzin otwarcia banków, bezpieczeństwa, zdrowia itd. Ilustrowana jest wieloma zdjęciami. Nie zawiera autentycznych reklam handlowych. Jest przeznaczona do sprzedaży (cena podana jest na obwolucie).

(b) Publikacje "Marco Polo" takie jak "Kraków", "Warszawa", "Anteny", "Londyn", klasyfikuje się do podpozycji 4901 99.

Każda z publikacji "Marco Polo" dotyczy określonego miasta. Obok map zawierają one informacje o restauracjach, hotelach, kawiarniach, muzeach, galeriach i zabytkach. Publikacje te są ilustrowane.

Dodatkowe wyjaśnienie

Przy klasyfikacji wydawnictw wymienionych w punktach (a) i (b) rozważana była pozycja 4901 i 4911.

Zgodnie z uwagą nr 5 do działu 49 publikacje, które głównie poświęcone są reklamie (broszury, prospekty, katalogi handlowe, roczniki publikowane przez zrzeszenia handlowe, propagandowe materiały turystyczne) klasyfikuje się do pozycji 4911.

Zdaniem Światowej Organizacji Celnej materiały propagandowe (o których mowa powyżej), zwykle rozdawane są bezpłatnie przez towarzystwa lotnicze, agentów turystycznych itp. i dotyczą podróży do różnych miejsc. Propaganda taka zwykle namawia osoby do podróżowania do tych miejsc za pośrednictwem określonych towarzystw czy organizacji.

Mając na uwadze zawartość i sposób dystrybucji (za pośrednictwem zwykłych kanałów sprzedaży książek), zdaniem Sekretariatu rozpatrywane publikacje należy uznać za książki zawierające ogólne informacje turystyczne a nie "propagandę turystyczną".

(Opinia z dnia 16.07.97 r. nr 97.N.857-Wi/MR)

5.
Książeczki wydrukowane w formie albumów np. "Park Jurajski", z ponumerowanymi miejscami do wklejania papierowych, samoprzylepnych nalepek, z tekstem z epizodami z filmu oraz z pakietu z nalepkami (np. po 6 szt. w pakiecie) ilustrującymi sceny (lub części scen) z filmu np. "Park Jurajski" klasyfikuje się w następujący sposób:

a) książeczka, np. "Park Jurajski", z pakiecikiem nalepek "do rozpoczęcia" kolekcji i będące w jednym opakowaniu (np. w folii) - podpozycja 4901 99,

b) książeczka, np. "Park Jurajski" oraz pudełka z pakietami nalepek, które importowane są w celu odsprzedaży kolekcjonerom - klasyfikuje się w następujący sposób:

- książeczka - podpozycja 4901 99,

- nalepki - podpozycja 4911 99.

(Opinia WCO z dnia 15.03.97 r. nr 94.N.48-Gr/Fl)

Dział  56

1.
Pręciki do wyrobu końcówek papierosowych z filtrem, składające się z włókien acetylocelulozowych poddanych działaniu acetonu i owiniętych w bibułkę papierosową, klasyfikuje się do podpozycji 5601 22.

(Opinia WCO z dnia 15.03.93 r. nr 93.N.232-Fo/L)

Dział  58

1.
Rzepy w taśmach, o szerokości 2,5 cm i 1,6 cm, składające się z jednej części zaopatrzonej w haczyki umożliwiające mocowanie drugiej części posiadającej okrywę włosową, zabezpieczone na końcach przed strzępieniem się, klasyfikuje się do podpozycji 5806 10.

(Opinia WCO z dnia 24.02.97 r. nr 97.N.215-Ge/L)

Dział  60

1.
Podkładki LIVE 003 stosowane pod prześcieradło, w kształcie prostokąta, zapobiegające powstawaniu odleżyn, wykonane z dzianiny z włókien poliestrowych, klasyfikuje się do podpozycji 6001 22.

(Opinia WCO z dnia 16.05.97 r. nr 97.N.590-Wi/L)

Dział  61

1.
"Koszulki" LIVE 003, mające charakter T-shirt's, wspomagające krążenie krwi, zmniejszające stany zapalne, wykonane z dzianiny z włókien poliestrowych, klasyfikuje się do podpozycji 6114 30.

(Opinia WCO z dnia 16.05.97 r. nr 97.N.590-Wi/L)

Dział  63

1.
Rzepy w postaci krążków, o średnicy 2,2 cm, składające się z jednej części zaopatrzonej w haczyki umożliwiające mocowanie drugiej części posiadającej okrywę włosową, zabezpieczone na końcach przed strzępieniem się, klasyfikuje się do podpozycji 6307 90.

(Opinia WCO z dnia 24.02.97 r. nr 97.N.215-Ge/L)

2.
"Rękawiczki" LIVE 003, używane do usuwania makijażu oraz do zapobiegania tworzenia się zaskórniaków, czyraków itp., wykonane z dzianiny z włókien poliestrowych, klasyfikuje się do podpozycji 6302 93.

(Opinia WCO z dnia 16.05.97 r. nr 97.N.590-Wi/L)

3.
Opaski LIVE 003 na: nadgarstki, łokcie, kolana, dłonie, stosowane w przypadku zwichnięć, naderwań mięśni, ścięgien, w dolegliwościach bólowych na tle zmian zwyrodnieniowych, wykonane z dzianiny z włókien poliestrowych, klasyfikuje się do podpozycji 6307 90.

(Opinia WCO z dnia 16.05.97 r. nr 97.N.590-Wi/L)

4.
"Kołnierze" LIVE 003, stosowane przy bólach szyi, przy nadwyrężeniu itp., wykonane z dzianiny z włókien poliestrowych, klasyfikuje się do podpozycji 6307 90.

(Opinia WCO z dnia 16.05.97 r. nr 97.N.590-Wi/L)

5.
Nakolanniki (opaski kolanowe) dziane w formie bandaży, stosowane przy dolegliwościach kolan. Każdy z nakolanników posiada cztery boczne magnetyczne paski biegnące przez całą jego długość. Zgodnie z dokumentacją magnetyczne wkładki poprawiają krążenie krwi jak również zmniejszają bóle kolan. Ze względu na elastyczność, nakolanniki są wygodne do noszenia przez dłuższy czas. Powyższe nakolanniki klasyfikuje się do podpozycji 6307 90.

(Opinia WCO z dnia 20.01.93 r. nr 92.N.76 F/L)

Dział  64

1.
"Skarpetki" LIVE 003, z przyszytą podeszwą, stosowane w przypadku zwichnięć, naderwania mięśni, urazów powstałych w wyniku wypadków, wspomagające leczenie zmian powstałych na tle miażdżycy tętnic kończyn dolnych, przeznaczone do używania jako obuwie, wykonane z dzianiny z włókien poliestrowych, klasyfikuje się do podpozycji 6405 20.

(Opinia WCO z dnia 16.05.97 r. nr 97.N.590-Wi/L)

Dział  68

1.
Podpaski higieniczne, w których warstwę absorbcyjną stanowi cienka warstwa torfu, wzmocnione po zewnętrznej stronie powłoką z tworzywa sztucznego, a po wewnętrznej warstwą włókniny pokrytej cienką powłoką perforowanego tworzywa sztucznego, klasyfikuje się do podpozycji 6815 20.

(Opinia WCO z dnia 14.09.94 r. nr 94.N.1100-Ge/L)

2.
Materiały okładzinowe o nazwach "Bentomat" i "Volclay" klasyfikuje się do podpozycji 6815 99.

(a) "Bentomat" jest elastyczną, praktycznie nieprzepuszczalną okładziną geokompozytową o wysokiej wytrzymałości, wykonaną z bentomatu sodowego.

(b) "Volclay" jest specjalnym rodzajem montmorylonitu sodowego (bentonitem sodowym) o wysokim stopniu pęcznienia, posiadającym charakterystyczna strukturę molekularną, która umożliwia absorbcję wody w wielkości jego wagi. Po nasyceniu świeżą wodą "Volclay" pęcznieje do znacznie większej objętości niż naturalna glina lub inne rodzaje bentonitów, takie jak benonit wapniowy.

Wyroby te uzyskiwane są przez rozprowadzenie naturalnego bentonitu sodowego o jednakowej grubości pomiędzy dwoma warstwami polipropylenu geotekstylnego; warstwy te przebijane są igłami specjalnego urządzenia, które przepychają włókna z jednej warstwy materiału geowłókienniczego poprzez warstwę bentonitu do drugiej warstwy materiału geowłókienniczego. Pierwsza warstwa materiału geowłókienniczego jest z konieczności zawsze nietkana. Jednakże drugi materiał może być tkany lub nietkany, w zależności od ostatecznego wykorzystania okładziny; warstwę bentonitu można umieścić pomiędzy dwoma arkuszami tektury falistej.

Wyroby te dostarczone są w rolkach o szerokości 3,65 m i długości 30,48 m. Można wykorzystywać je na zewnątrz do uszczelniania, począwszy od okładzin zbiorników na formach, kadzi do ługowania i sadzawek, do okładzin i nasadek przy wyrównywaniu terenów.

(Opinia WCO z dnia 14.11.95 r. nr 95.N.1176-Z/L)

Dział  71

1.
Magnetyczne naszyjniki i bransoletki wyprodukowane z paciorków o nieznanym składzie, o wyglądzie przedmiotów ozdób osobistych, wykazujące właściwości terapeutyczne na określone stany fizyczne (takie jak np. bóle głowy, barku, poprawiające krążenie krwi) klasyfikuje się do podpozycji 7117 90.

(Opinia WCO z dnia 20.01.93 r. nr 92.N.76 F/L)

Dział  73

1.
Igły do kolczykownic oraz litery do tatuowania zwierząt, wykonane ze stali, klasyfikuje się w sposób następujący:

igły do kolczykownic - podpozycji 7318 19,

litery do tatuowania - podpozycji 7318 29.

(Opinia WCO z dnia 19.06.97 r. nr 97.N.741-Z/L)

Dział  76

1.
Folię aluminiową o grubości np. 0,15 mm, powlekaną obustronnie tworzywem sztucznym o grubości np. 0,06 mm, klasyfikuje się do podpozycji 7606 11 lub do podpozycji 7606 12 (dalsza klasyfikacja zależy od składu aluminium).

(Opinia WCO z dnia 32.07.96 r. nr 96.N.1035-Z/I)

Światowa Organizacja Celna rozstrzygnęła, że wyżej opisanej folii aluminiowej obydwie warstwy tworzywa należy traktować jako pokrycie, w związku z czym przy klasyfikacji taryfowej folii aluminiowej powlekanej tworzywem sztucznym należy kierować się komentarzem zawartym w "Notach Wyjaśniających do Zharmonizowanego Systemu" do pozycji 7410, dotyczącym mutatis mutandis podobnych produktów aluminiowych (patrz komentarz do pozycji 7607), który wskazuje, że grubość folii jest liczona poprzez zsumowanie grubości pokrycia z grubością folii aluminiowej.

Dział  82

1.
Kolczykownice do znakowania zwierząt klasyfikuje się do podpozycji 8203 20.

(Opinia WCO z dnia 19.06.97 r. nr 97.N.-741Z/L.)

2.
Komplety przeznaczone do sprzedaży detalicznej, w skład których wchodzą kolczykownice, igły do kolczykownic, kolczyki, pisaki, służące do znakowania zwierząt, klasyfikuje się do podpozycji 8203 20.

(Opinia z dnia 19.06.97 r. nr 97.N.741-Z/L.)

Dział  84

1.
Krajarki krawieckie z nożem taśmowym, które osadzone są na podłodze, zawierające podstawę (stopę) i rękojeść, klasyfikuje się do podpozycji 8451 50.

(Opinia WCO z dnia 22.04.96 r. nr 96.N.616-J/L)

2.
Karty muzyczne do komputerów, jako zespoły elektroniczne, klasyfikuje się do podpozycji 8473 30.

(Opinia WCO z dnia 28.10.1996 r. nr 96.N.1398-J/L)

3.
(a) Zawory aerozolowe bez nasadki rozpryskowej, klasyfikuje się do podpozycji 8481 80.

(b) Zawory aerozolowe wyposażone w nasadkę rozpryskową, klasyfikuje się do podpozycji 8424 89.

(c)Zawory aerozolowe wyposażone w pompkę tłokową i nasadkę rozpryskową, klasyfikuje się do podpozycji 8424 89.

(Opinie WCO z dnia 08.05.96 r. nr 96.N.694-Fo/L)

Urządzenia wyżej sklasyfikowane są urządzeniami służącymi do mechanicznego rozpylania cieczy (składające się z uszczelki, sprężyny i rurki z tworzywa sztucznego) przeznaczone do zamocowania na szyjce zbiornika lub pojemnika aerozolowego (ciśnieniowego), do którego dołączona jest głowica z dyszą.

4.
Mikropipety ręczne z tworzywa sztucznego i metalu, wyposażone w tłok ze sprężyną regulowaną za pomocą elementu pomiarowego, umożliwiające pobranie poprzez zassanie niewielkiej ilości płynu o określonej objętości, klasyfikuje się do podpozycji 8413 19.

(Opinia WCO z dnia 27.05.94 r. nr 94.N.495-Fo/L)

5.
Urządzenia służące do mechanicznego rozpylania cieczy (składające się z uszczelki, sprężyny i rurki z tworzywa sztucznego), przeznaczone do zamocowania na szyjce zbiornika lub pojemnika aerozolowego (ciśnieniowego), do którego dołączona jest głowica z dyszą, klasyfikuje się do podpozycji 8424 89.

(Opinia WCO z dnia 27.05.94 r. nr 94.N.495-Fo/L)

6.
Plotery - urządzenia służące do sporządzania wykresów lub rysunków, sterowane bezpośrednio przez maszynę cyfrową, klasyfikuje się do podpozycji 8471 60.

(Opinia WCO z dnia 08.11.94 r. nr 94.N.1167-Ra/L)

7.
Automatyczne myjnie samochodowe, urządzenia do czyszczenia pojazdów samochodowych wodą lub innymi cieczami, klasyfikuje się do podpozycji 8424 89.

(Opinia WCO z dnia 07.03.93 r. nr 93.N.260-Co.L)

Dział  85

1.
Krajarki krawieckie ręczne, będące narzędziami elektromechanicznymi ręcznymi, klasyfikuje się do podpozycji 8508 80.

(Opinia WCO z dnia 22.04.96 r. nr 96.N.616-J/L)

Dział  87

1.
Pojazdy samochodowe-śmieciarki, niezależnie od tego czy zaopatrzone są one w urządzenia załadunkowe (opróżniające pojemniki), zgniatające odpady w celu zmniejszenia ich objętości oraz w urządzenia wyładunkowe, klasyfikuje się do pozycji 8704 jako samochody przeznaczone do transportu, ponieważ funkcje załadunku, zagęszczania i wyładunku odpadów przy pomocy urządzeń mechanicznych są funkcjami drugorzędnymi w stosunku do transportu (wywozu) odpadów.

(Opinia WCO z dnia 17.06.94 r. nr 94.N.594-F/L.)

2.
Pojazdy samochodowe tzw. "bankowozy", przystosowane do przewozu wartościowych towarów poprzez: opancerzenie ich nadwozia, wyposażenie w wielokrotne systemy zabezpieczenia przed ingerencją z zewnątrz pojazdu, wyposażone w sejfy, kasy pancerne, systemy alarmowe i urządzenia łączności, klasyfikuje się do podpozycji 8704 jako przeznaczone do transportu towarowego, a nie jako pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia z pozycji 8705, ponieważ główną funkcją tych pojazdów jest transport wartościowych towarów z zachowaniem optymalnych warunków zabezpieczenia.

Jednocześnie wyjaśnia się, że pojazdy tzw. "ruchome banki", które objęte są pozycją 8705 taryfy celnej, są specjalnie przystosowane i wyposażone do pełnienia funkcji ruchomej placówki banku, w której dokonuje się wpłat/wypłat pieniędzy w formie gotówkowej i bezgotówkowej, realizacji czeków itp. czynności bankowych.

(Opinia WCO z dnia 18.10.94 r. nr 94.N.1090-F/L)

Dział  90

1.
Akrylowe wanny "Aquaspa", "Octagon 195", Jacuzzi "Projecta", wyposażone w szereg dowolnie regulowanych dysz, urządzenie do hydromasażu wytwarzające efekt wiru wodnego i złożonego m. innymi z pomp używanych do wytwarzania strumieni wody lub mieszania powietrza z wodą pod ciśnieniem, turbinę lub dmuchawę powietrzną wyrzucające powietrze pod ciśnieniem; kierunek i ciśnienie strumienia można dowolnie regulować, co umożliwia masaż całego ciała bądź wybranych części ciała, klasyfikuje się do podpozycji 9019 10.

Urządzenia powyższe wyposażone są również w system filtrów do wody, system elektrycznego podgrzewania wody, elektroniczny system sterujący oraz system przewodów, nieraz także w elektryczny system oświetleniowy.

(Opinia WCO z dnia 08.07.96 r. Nr 96.N.986-J/L)

2.
Drukarki stosowane przy przygotowaniu matryc offsetowych, pracujące w oparciu o promieniowanie laserowe, klasyfikuje się do podpozycji 9006 10.

(Opinia WCO z dnia 31.08.95 r. nr 95.N.719-Fo/L)

3.
Ekrany projekcyjne ciekłokrystaliczne LCD nakładane na rzutniki pisma, klasyfikuje się do podpozycji 9008 90.

(Opinia WCO z dnia 29.08.94 r. nr 94.N.796-Ra/L)

4.
Aparaturę analityczną firmy CIBA Corning: serie 200 i 600, stosowaną w laboratoriach medycznych do określenia parametrów równowagi kwasowo-zasadowej (pH, pCO2, nasycenie tlenem, zawartość Hb i jonów Na+, K+, Ca+, Li+, Cl-) w płynach ustrojowych (krew, plazma, surowica, mocz itp.) klasyfikuje się do podpozycji 9027 80, zgodnie z postanowieniami reguły 1. i reguły 6.

(Opinia WCO z dnia 05.04.93 r. nr 93.N.336-Ra/L)

Dział  93

1.
Produkt o nazwie "PEGA", będący 100% pieprzem w spray'u, nie toksyczny, nie palny, zawierający w składzie ultrafioletowy barwnik służący do identyfikacji napastnika, powodujący silne pieczenie oczu i twarzy napastnika, uniemożliwiający jego działanie przez około 45 minut, klasyfikuje się do podpozycji 9304 00.

(Opinia WCO z dnia 12.08.96 r. nr 96.N.1106-B/FI)

Dział  94

1.
Chodziki z tworzywa sztucznego, metalu, wikliny lub różnych materiałów łączonych ze sobą, ułatwiające dziecku stawianie pierwszych kroków podczas nauki chodzenia, z miejscem wykonanym z materiału włókienniczego, klasyfikuje się do pozycji 9401 taryfy celnej.

(Opinia WCO z dnia 17.05.95 r. nr 95.N.542-Z/L)

Dział  95

1.
Karty do gry dla dzieci typu "Czarny Piotruś", "Supertriumf", "Historia biblijna" w obrazkach z komentarzem, na kartonikach mających ten sam format co karty do gry, nawet jeśli są one przeznaczone do wycięcia i zabawy jako puzzle, klasyfikuje się do podpozycji 9504 40.

(Opinia WCO z dnia 02.04.92 r. nr 92.N.223-F/L)

Dział  96

1.
Piórniki szkolne, składające się z pudełek lub torebki z tworzywa sztucznego, obrobione różnymi wzorami i zawierające różne przedmioty użytku szkolnego: różnokolorowe długopisy z nasadkami, kredki, temperówkę, gumkę, klasyfikuje się w sposób następujący:

a) jeżeli w takim zestawie zasadniczy charakter będą nadawały (ze względu wartość lub ilość) długopisy, wówczas piórnik klasyfikuje się do podpozycji 9608 10,

b) jeżeli w takim zestawie zasadniczy charakter będą nadawały (ze względu na wartość lub ilość) wieczne pióra i stylografy, wówczas piórnik klasyfikuje się do podpozycji 9608 39,

c) jeżeli w takim zestawie zasadniczy charakter będą nadawały (ze względu na wartość lub ilość) kredki z grafitem oprawionym w sztywną osłonkę, wówczas piórnik klasyfikuje się do podpozycji 9609 10,

d) jeżeli w takim zestawie nie ma towaru, który nadawałby zestawowi zasadniczy charakter, wówczas zgodnie z regułą 3(c) należy stosować pozycję, która w kolejności numerycznej jest ostatnia z możliwych do zastosowania pozycji, tzn. podpozycję 9609 10.

(Opinia WCO z dnia 01.07.93 r. nr 93.N.618 - F/L)

2.
Wyroby z żelatyny

a) Kapsułki wykonane z nieutwardzonej żelatyny, mające zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym oraz większość obrobionych produktów wykonanych z nieutwardzonej żelatyny klasyfikuje się do pozycji 9602.

b) Nieutwardzona żelatyna w pewnych postaci arkuszy prostokątnych (łącznie z kwadratowymi) klasyfikowana jest do pozycji 3503.

c) Kapsułki wykonane z utwardzonej żelatyny klasyfikuje się do podpozycji 3926 90.

d) Utwardzona żelatyna w formach podstawowych klasyfikowana jest do pozycji 3913.

(Opinia WCO z dnia 09.12.92 r. nr 92.N.813-Sa/Fl)

CZĘŚĆ  IV

OPINIE KLASYFIKACYJNE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ

Dział  03

1.
Filety rybne mrożone klasyfikuje się do podpozycji 0304 20, natomiast płaty rybne mrożone do podpozycji 0304 90.

Filety rybne w rozumieniu taryfy celnej, są to paski mięsa pocięte równolegle do kręgosłupa ryby, stanowiące prawy lub lewy bok ryby, pod warunkiem, że głowa, jelita, płetwy (grzbietowe, odbytowe, ogonowe, brzuszne, piersiowe) i ości (kręgosłupa, brzuszne lub żebra, skrzelowe itd.) pozostały usunięte, a oba boki nie są razem połączone, np. częścią grzbietową lub brzuszną.

W przypadku gdy oba boki ryby są połączone ze sobą skórą, która może zawierać płetwę grzbietową, towar klasyfikuje się nie do podgrupy obejmującej filety lecz do podgrupy - inne mięso rybie objęte podpozycją 0304 90.

Dział  04

1.
Sery "ALMETTE Sahne" i "ALMETTE Krauter" produkowane przez firmę Hochland Reich, które są serami twarogowymi niedojrzewającymi o zawartości tłuszczu w suchej masie wynoszącej 70%, klasyfikuje się do kodu PCN 0406 10 80 0.

Dział  08

1.
"Herbatki", o podanym niżej składzie klasyfikuje się następująco:

- z mieszanki suszonych owoców objętych działem 8 podpozycja 0813 50

- z owocu dzikiej róży podpozycja 0813 40

- z suszonych owoców z dodatkiem kwiatów np. malwy podpozycja 2106 90

- ziołowe (np. z mięty, rumianku) podpozycja 1211 90

- z mieszanki roślin lub części roślin różnych gatunków podpozycja 2106 90

- z korzeni wonnych (np. anyżku, kopru) dział 9

Dział  09

1.
Strąki wanilii, lekko pachnące wanilią i alkoholem, pocięte na kawałki, ze średnią zawartością waniliny 0,14%, zawartością cukru w masie 0,6% oraz stężeniem alkoholu w masie 8,6%, z którego wanilia została wyekstrahowana za pomocą alkoholu (stosowana w przemyśle spożywczym np. do produkcji lodów), klasyfikuje się do kodu CN 0905 00 00.
Klasyfikacja została wyznaczona na podstawie postanowień reguły nr 1. i 6. Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz na podstawie brzmienia kodu CN 0905 00 00.

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich z dnia 06.02.96 r. nr L 28/14)

Dział  10

1.
a) Ziarna kukurydzy przeznaczone do siewu klasyfikuje się do podpozycji 1005 10. Klasyfikacja powyższa wynika z uwagi wyjaśniającej do podpozycji 1005 10 zawartej w "Notach Wyjaśniających do Zharmonizowanego Systemu", zgodnie z którą odpowiednie władze państwowe kraju importera określają, czy ziarno nadaje się do siewu.

W Polsce o przeznaczeniu ziarna na siew lub paszę decyduje Graniczny Punkt Kwarantanny Roślin podległy resortowi rolnictwa, który wydaje stosowną decyzję dla danej zgłoszonej do odprawy celnej partii towaru.

b) Ziarna kukurydzy przeznaczone na paszę klasyfikuje się do kodu PCN 1005 90 00 0.

Dział  11

1.
Grys kukurydziany

a) Grys kukurydziany, który spełnia kryteria określone w uwadze 2/A/ do działu 11 taryfy celnej tj.:

- zawartość skrobi (oznaczona wg zmodyfikowanej metody polarymetrycznej Ewersa) - przewyższa 45%,

- zawartość popiołu (po odjęciu dowolnych substancji mineralnych) - nie przewyższa 2%

oraz zgodnie z uwagą 3, do działu 11 taryfy - "jeśli co najmniej 95% masy przejdzie przez sito z tkaniny z drutów metalowych o oczkach 2 mm" - klasyfikuje się do podpozycji 1103 13.

b) Grys kukurydziany, który charakteryzuje się zawartością skrobi i popiołu określoną w uwadze 2/A/ do działu 11 taryfy oraz spełnia kryterium przesiewania przez sito (uwaga 3 do działu 11), ale po rozdrobnieniu zaokrąglone fragmenty ziaren, klasyfikuje się do podpozycji 1104 23.

c) Grys kukurydziany, który nie spełnia warunków określonych w uwadze 2/A/ do działu 11 taryfy celnej klasyfikuje się do podpozycji 2302 10.

W związku z powyższymi uwagami przy dokonywaniu odpraw celnych produktów przemysłu młynarskiego (np. grysu kukurydzianego) należy żądać od importerów przedłożenia pełnej charakterystyki towaru oraz przeprowadzić odpowiednie badania pozwalające na dokonanie klasyfikacji taryfowej importowanego towaru.

2.
Mąka ziemniaczana a skrobia ziemniaczana

Mąka ziemniaczana z pozycji 1105 taryfy celnej jest to produkt otrzymany w procesie mielenia ugotowanych i wysuszonych płatków ziemniaków. Produkt ten stosowany jest w przemyśle spożywczym do produkcji koncentratów oraz jako pasza.

Natomiast skrobia ziemniaczana, którą klasyfikuje się do kodu PCN 1108 13 00 0, jest to skrobia występująca w ziemniakach i otrzymywana przemysłowo metodą mokrą, występuje pod potoczną nazwą "krochmal ziemniaczany" lub "mąka ziemniaczana".

Produkty te tj. mąkę ziemniaczaną od skrobi ziemniaczanej można rozróżnić badając obraz mikroskopowy lub traktując towar jodyną.

W przypadku skrobi ziemniaczanej, po dodaniu jodyny wystąpi zabarwienie na kolor ciemnoniebieski. Oglądane pod mikroskopem w świetle spolaryzowanym ziarna dają obraz charakterystycznych ciemnych krzyży polaryzacyjnych. Ponadto nie rozpuszczają się w zimnej wodzie lecz po ogrzaniu w wodzie powyżej temperatury ich zżelowania - ziarenka pękają i tworzą pasty skrobiowe. Ziarenka skrobi pękają również podczas pocierania między palcami.

Dział  12

1.
Orzeszki arachidowe (ziemne) nie palone klasyfikuje się do pozycji 1202.

Dział  13

1.
Kod PCN 1302 39 00 0 taryfy celnej obejmuje:

- Karageninę otrzymaną z alg czyli glonów karagenowych (znanych również pod nazwą pianki irlandzkiej albo pianki perłowej), mającą zazwyczaj kształt cienkich włókien, płytek lub proszku.

- Środki stężające otrzymane z gum roślinnych lub gumożywic rozpuszczalnych drogą ciśnieniowej obróbki wodą albo obróbki jakąkolwiek inną metodą.

- Mąkę z liścienia nasion tamaryndy.

- Ekstrakty uzyskane z wodorostów Furcellaria fastigiata, zbieranych na wybrzeżu Danii, które otrzymuje się w identyczny sposób i mający analogiczną postać jak agar-agar.

- Środki stężające otrzymane z nasion pigwy.

- Środki stężające otrzymane z mchów islandzkich.

- Karageny ("mech irlandzki") oraz wapń, sód i potas karagenowy, również standaryzowany przy pomocy cukru (np. glukozy, itp.) w celu zapewnienia stałej gotowości użytkowej. Zawartość cukru nie przekracza zwykle 25%.

Przykładem towaru spełniającym wymogi tego kodu jest towar o nazwie handlowej np. "GELODAN CC 240" w postaci proszku, uzyskany z mchu irlandzkiego i pełniący funkcję zagęszczacza.

Dział  15

1.
Preparaty ułatwiające wyjmowanie ciasta z formy klasyfikuje się do kodu PCN 1517 90 93 0. Preparaty te są powszechnie sprzedawane jako płyny lub w formie pasty, nakładane są na formy lub blachy do pieczenia za pomocą pędzli lub pistoletów rozpylających.

Cechą charakterystyczną preparatów ułatwiających wyjmowanie z formy jest to, że zawierają wosk umożliwiający lepsze wyjęcie wyrobu piekarniczego z formy.

2.
Oleje roślinne przeznaczone do bezpośredniego spożycia są olejami rafinowanymi. Rafinacja jest procesem technologicznym, mającym na celu nadanie tłuszczowi odpowiednich cech smakowych i zapachowych oraz wyeliminowanie składników uznawanych za niekorzystne pod względem żywieniowym. Rafinacja polega na poddaniu tłuszczu następującym operacjom: odszlamowaniu, odkwaszaniu, odbarwianiu, odwonieniu. Stosuje się ją do olejów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia. Powyższe procesy nie są stosowane przy otrzymywaniu oleju surowego. Olej uważany jest za "surowy" jeśli poddany został tylko procesom dekantowania, odwirowania lub filtrowania pod warunkiem, iż w celu oddzielenia oleju od stałych cząstek zostały użyte tylko siły mechaniczne tj. ciężar, ciśnienie lub siła odśrodkowa, wyłączając adsorpcyjny proces filtrowania, frakcjonowania lub inne fizyczne lub chemiczne procesy.

Oleje rafinowane (zarówno przeznaczone do celów spożywczych jak i do zastosowań technicznych) klasyfikuje się do następujących podpozycji:

- olej sojowy - podpozycja 1507 90,

- olej słonecznikowy - podpozycja 1512 19,

- olej rzepakowy - podpozycja 1514 90,

- olej będący mieszaniną różnych olejów - podpozycja 1517 90.

3.
Oleje roślinne sprowadzane w opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej są olejami rafinowanymi.

Dział  16

1.
Mięsne dania gotowe (tak zwane "drugie dania"), które zawierają więcej niż 20% masy kiełbasy, mięsa, podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych lub dowolnych kombinacji (co wynika z uwagi 2 do działu 16) występujące w hermetycznych opakowaniach, które po podgrzaniu nadają się do spożycia - klasyfikuje się do pozycji 1602.

Dział  17

1.
Chałwę waniliową klasyfikuje się do kodu PCN 1704 90 99 0, a chałwę kakaową do kodu PCN 1806 90 50 0, ponieważ kod ten obejmuje wszystkie wyroby cukiernicze zawierające kakao w jakiejkolwiek proporcji.
2.
Gumę do żucia zawierającą cukier klasyfikuje się do podpozycji 1704 10 taryfy celnej.
3.
Pasty smakowe do produkcji lodów, w zależności od składu, klasyfikuje się do kodu PCN 1704 90 51 0, pozycji 1806, podpozycji 2008 19 lub 2101 10 taryfy celnej.

Klasyfikacja past do lodów do kodów, podpozycji i pozycji podanych wyżej zgodna jest z zasadami klasyfikacji taryfowej wynikającej z Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej (reguła 1 i 3a).

Dział  18

1.
Namiastki wyrobów cukierniczych wykonane z substytutów cukru zawierające kakao, np. czekoladę dla diabetyków, klasyfikuje się do kodu PCN 1806 90 50 0.
2.
Wyroby cukiernicze zawierające kakao klasyfikuje się do pozycji 1806 - klasyfikacja powyższa wynika z uwagi 1(a) do działu 17.

Oznacza to, że wyroby cukiernicze np.: cukierki toffi o smaku kakaowym, klasyfikuje się do kodu PCN 1806 90 50 0.

Do tego kodu klasyfikuje się również wyroby cukiernicze dostarczone do sprzedaży jako mieszanki wyrobów cukierniczych zawierających domieszki kakao z wyrobami cukierniczymi nie zawierającymi kakao, w różnych proporcjach.

Kod CN 1806 90 50 obejmuje wyroby cukiernicze z pozycji nr 1704, do których dodano kakao np.: nugat oraz wyroby pokrywane cukrem i zawierające kakao.

Dział  19

1.
Preparaty zabielające (lub spieniające) do kawy na bazie mleka klasyfikuje się do kodu PCN 1901 90 99 9, pozostałe - do podpozycji 2106 90.

Z uwagi na to, że preparaty do kawy spełniające tę samą funkcję klasyfikowane są do dwu różnych działów taryfy celnej (dział 19 i 21), do każdej partii towaru zgłaszanego do odprawy celnej dołączony musi być certyfikat producenta zawierający informacje o składzie surowcowym (a nie o składzie chemicznym) tj. informacje o produkcie np. w następującym układzie: syrop glukozowy, tłuszcz roślinny, mleko, kazeiniany, stabilizator, itp.

2.
Desery czekoladowe lub waniliowe (np. Dessert Schoko mit Sahne lub Dessert Vanille Geschmack mit Sahne) nadające się do bezpośredniej konsumpcji klasyfikuje się do kodu PCN 1901 90 99 9.

Do podpozycji 1901 90 klasyfikowane są pozostałe przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, nie zawierające proszku kakaowego lub zawierające proszek kakaowy w ilości mniejszej niż 5% wagowych kakao obliczonych wg całkowicie odtłuszczonej bazy.

3.
Preparaty z mleka przeznaczone dla niemowląt w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, zawierające lub nie dodatki zbożowe lub owocowe, klasyfikuje się do kodu PCN 1901 10 00 0.

Są to preparaty na bazie mleka krowiego, w którym dokonano zmiany składu mleka krowiego polegające na zwiększeniu zawartości laktozy i tłuszczu, zwłaszcza udziału nienasyconych kwasów tłuszczowych przez dodatek tłuszczu roślinnego, częściowym odwapnieniu i wzbogaceniu w sole potasu i sodu oraz uzupełnieniu w nukleotydy i substancje biologiczne, jak laktoza, mucyna, lizozym, witaminy.

Przykładami tego typu towarów są:

Humana 0,

Humana 1,

Humana 2,

Humana MCT,

Humana SL,

Pre-Aptamil,

Pre-Milumil.

Dział  20

1.
Miazgę sezamową klasyfikuje się do podpozycji 2008 19.

Miazga sezamowa jest jednolitą płynną masą o charakterystycznym smaku i zapachu, będącą półproduktem cukierniczym otrzymywanym z ziarna sezamowego.

Podpozycja 2008 19 obejmuje produkty:

- płatkowane i rozcierane, stosowane zwłaszcza w wyrobach cukierniczych,

- mielone lub rozdrobnione w inny sposób, w postaci past, niezależnie od tego, czy zawierają inne substancje, czy nie.

Podpozycja ta nie obejmuje past używanych do produkcji marcepanów, nugatów itp., które objęte są pozycją 1704.

2.
Orzeszki arachidowe (ziemne) palone (z dodatkiem soli lub bez) klasyfikuje się do podpozycji 2008 11.
3.
"Chipsy" - ziemniaki w plasterkach, smażone w tłuszczu lub w oleju, w opakowaniu próżniowym klasyfikuje się do kodu PCN 2005 20 20 0.
4.
Kukurydzę słodką (cukrową) w puszkach klasyfikuje się do kodu PCN 2005 80 00 0.
5.
Kremogen bananowy (zwany również przecierem bananowym, pulpą bananową) klasyfikuje się do podpozycji 2008 99 taryfy celnej.
6.
Koncentraty naturalnych soków owocowych zawierające (lub nie) cukier lub inną substancję słodzącą klasyfikuje się do pozycji 2009 - soki owocowe nie sfermentowane i bez dodatku alkoholu, zawierające lub nie dodatek cukru lub innego środka słodzącego.

Soki owocowe i warzywa objęte tą pozycją otrzymywane są zazwyczaj przez wyciskanie świeżych, zdrowych i dojrzałych owoców lub warzyw. Mogą być poddane obróbkom takim jak: klaryfikacja (oddzielanie większych cząstek), filtracja, odpowietrzanie, homogenizacja, konserwacja pod ciśnieniem przy użyciu dwutlenku węgla, sterylizacja chemiczna (np. przy użyciu dwutlenku siarki, benzoesanu sodowego), obróbka promieniami nadfioletowymi.

Soki te mogą być przejrzyste lub mogą zawierać cząsteczki miazgi. Mogą być też zagęszczone lub w proszku, pod warunkiem, że będą całkowicie lub prawie całkowicie rozpuszczalne w wodzie.

Soki objęte niniejszą pozycją mogą zawierać - pod warunkiem, że zachowają swoje charakterystyczne właściwości - poniżej wymienione dodatki: cukier, inne środki słodzące, produkty dodane w celu zakonserwowania (dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, enzymy), znormalizowane odczynniki i produkty dodane w celu odnowienia składników zniszczonych podczas produkcji (np. kwas cytrynowy, witaminy, substancje barwiące).

Wyżej wymienione soki lub ich koncentraty służą m.in. do wytwarzania produktów spożywczych określanych mianem "sok" lub "naturalny sok".

Dodanie do soku owocowego (lub z warzyw) wody w takiej proporcji, która zwiększa jej zawartość ponad tę, która występuje w soku naturalnym, automatycznie powoduje zaklasyfikowanie tego towaru do podpozycji 2202 90 (napoje).

Dział  21

1.
Gumy do żucia o nazwach handlowych:

- "Fluogum - with fluoride - red fruit",

- "Fluogum - with fluoride - mint",

klasyfikuje się do kodu PCN 2106 90 92 0.

2.
Gumę do żucia bez cukru lub zawierającą sztuczny środek słodzący, np. sorbitol - klasyfikuje się do podpozycji 2106 90 taryfy celnej.

Gumę do żucia "Nicorette" nie zawierającą cukru klasyfikuje się do kodu 2106 90 92 0.

Guma do żucia "Nicorette" posiada wpis do rejestru leków wymagany art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452 ze zmianami), jednak nie jest lekiem w rozumieniu taryfy celnej i nie może być klasyfikowana w dziale 30. Klasyfikację gumy do żucia "Nicorette" z działu 30. taryfy celnej wyklucza uwaga 1(a) do działu 30., która podaje, że dział ten nie obejmuje "żywności i napojów (takich jak: odżywki dietetyczne, odżywki wzmacniające i dla diabetyków, odżywki uzupełniające, napoje wzmacniające i wody mineralne) (Sekcja IV)", oraz komentarz z "Not Wyjaśniających do Zharmonizowanego Systemu", który zawiera m.in. następującą informację "umieszczenie preparatu w urzędowej farmakopei nie oznacza, że preparat musi być zawsze klasyfikowany w dziale 30 taryfy celnej".

3.
Witaminowane tabletki musujące o nazwach handlowych Optiform Magnesium, Optiform Ace Plus Kwas Foliowy, Optiform Vitamin C i Optiform Multivitamin, klasyfikuje się do kodu PCN 2106 90 98 0.
4.
Towar określony jako "baza gumy do żucia", powinien być klasyfikowany do kodu PCN najszczegółowiej opisującego towar.

Gumę - bazę o symbolu COZP będącą wg certyfikatu producenta mieszaniną naturalnych żywic - 9%, syntetycznych żywic - 30%, wosków - 23%, tłuszczy - 6%, wypełniaczy - 29% i kauczuku - 3%, klasyfikuje się do kodu PCN 2106 90 98 0.

Klas
yfikując gumę bazę o symbolu COZP do podpozycji 2106 90 taryfy celnej, wzięto pod uwagę brzmienie uwagi 1.(b). do działu 38. taryfy celnej. Zgodnie z tą uwagą dział 38. nie obejmuje "mieszanin chemikaliów z produktami spożywczymi lub innymi substancjami odżywczymi, w rodzaju stosowanych do przygotowywania artykułów spożywczych (przeważnie pozycja nr 2106)".

Zaklasyfikowanie "bazy gumy do żucia"do kodu PCN 3824 90 90 0 oznacza, że towar ten w swoim składzie nie zawiera substancji spożywczych, jest tylko mieszaniną substancji chemicznych.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w celu dokonania prawidłowej klasyfikacji taryfowej gumy bazy należy dysponować certyfikatami o składzie surowcowym odprawianych towarów.

W sytuacji, gdy importowane towary mają zasadniczy charakter gumy do żucia (a za taki należy uznać towar, do którego w cyklu produkcyjnym dodaje się tylko składniki smakowe, itp.), właściwą pozycją dla tych towarów (przy założeniu, że towary nie zawierają cukru) jest podpozycja 2106 90 taryfy celnej; w przypadku, gdy towary te w swoim składzie zawierają cukier, właściwą podpozycją jest podpozycja 1704 10 taryfy celnej.

5.
Przyprawę o nazwie "Vegeta" o składzie: sól kuchenna - max. 56%, glutaminian sodu - max. 15%, warzywa suszone - min. 8%, przyprawy - dekstryna wzbogacona witaminami B1 i B2 klasyfikuje się do kodu PCN 2103 90 90 0.
6.
Tak zwane "herbaty" rozpuszczalne, granulowane (np. Citronentee) klasyfikuje się do podpozycji 2106 90.
7.
Aromatyzowane lub barwione syropy do produkcji napojów klasyfikuje się do podpozycji 2106 90.
8.
Kawę instant "Cappuccino" na bazie ekstraktu kawy naturalnej z dodatkiem tłuszczów roślinnych, mleka w proszku, cukru, innych węglowodanów oraz innych składników klasyfikuje się do podpozycji 2101 12.
9.
Koncentrat do produkcji "Pepsi-coli" klasyfikuje się do kodu PCN 2106 90 55 0.
10.
Preparaty w postaci tabletek musujących, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, z informacją na temat dawkowania i składu (każda 2 gramowa tabletka zawiera: asparginian argininy - 1 g, dodatki: kwas cytrynowy, wodorowęglan sodowy, węglan sodu, dwuwodorocytrynian sodowy, sacharyna, sól, barwnik pomarańczowo-żółty (E 110), krzemionka koloidalna, przyprawa smakowa - 1 g), przeznaczone do stosowania jako lek tonizujący, klasyfikuje się do kodu CN 2106 90 92.
Kla
syfikacja została wyznaczona na podstawie postanowień reguły 1. i 6. Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagi 1.(a) do działu 30. oraz na podstawie brzmienia kodu CN 2106 90 92.

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich z dnia 06.02.96 r. nr L 28/14).

11.
Pastylki odświeżające o nazwie handlowej "SMINT" bez zawartości cukru, zgodnie z deklaracją producenta zawierające jako środek słodzący ksylitol, klasyfikuje się do kodu PCN 2106 90 92 0.
12.
Artykuły spożywcze dla wegetarian, gotowe do spożycia po obróbce termicznej np. sznycle wegetariańskie (skład: proteiny sojowe i pszenne (uwodnione), olej roślinny, mąka pszenna, białko jaja w proszku, drożdże, sól morska, proszek cebulowy, skrobia ziemniaczana, czosnek w proszku, stabilizatory, roślinny hydrolizat białkowy, przyprawy, witaminy i domieszki mineralne), hamburgery wegetariańskie (skład: proteiny sojowe i pszenne (uwodnione), olej roślinny, cebula, białko jaja w proszku, przyprawy, sól morska, skrobia ziemniaczana, cukier, roślinny hydrolizat białkowy, proszek cebulowy, czosnek w proszku, ekstrakt słodowy, drożdże, stabilizatory, fosforan żelazowy, fosforan wapniowy, witaminy i domieszki mineralne) oraz parówki wegetariańskie (skład: proteiny sojowe i pszenne (uwodnione), olej roślinny, białko jaja w proszku, dekstryna słodowa, dodatki zapachowe, skrobia ziemniaczana, przyprawy, sól morska, skrobia ziemniaczana, proszek cebulowy, drożdże, ekstrakt słodowy, czosnek w proszku, przyprawy, buraki w proszku, stabilizatory, barwnik (sfermentowany ryż), witaminy i domieszki mineralne), klasyfikuje się do kodu PCN 2106 10 80 0. Analogi (namiastki) przetworów mięsnych różnego rodzaju otrzymuje się z preparatów białkowych poddanych specjalnemu ukształtowaniu z dodatkiem odpowiednich substancji smakowo-aromatycznych. Surowcem są izolaty białkowe o czystości 95-98%, które po odpowiednim spreparowaniu wytłaczane są na urządzeniach typu włókienniczego w postaci nitek (proces przędzenia włókien białkowych dla celów spożywczych). Włókna białkowe miesza się następnie z substancjami wiążącymi, tłuszczem, substancjami aromatycznymi, barwnikiem, dodatkami odżywczymi i stabilizatorami. Produkty końcowe są analogami gotowanego mięsa.

Dział  22

1.
Napoje alkoholowe HOOPERS HOOCH, będące drinkami alkoholowymi o smaku pomarańczowym (zawartość alkoholu 5,1% obj.), czarnej porzeczki (zawartość alkoholu 5,1% obj.), jabłkowym (zawartość alkoholu 4,5% obj.) w butelkach o pojemności 0,33 l, klasyfikuje się do kodu PCN 2208 90 69 9.

Do kodu PCN 2208 90 69 9 klasyfikuje się również napoje alkoholowe w puszkach o pojemności 0,33 l mieszaninami:

1) ginu i tonicu o objętościowej mocy alkoholu 5%,

2) whisky szkockiej i coli o objętościowej mocy alkoholu 5%.

Klasyfikacja taryfowa napojów w dziale 22 taryfy celnej zależy wyłącznie od procesu technologicznego wytworzenia napoju a nie od procentowej zawartości alkoholu.

2.
Piwo bezalkoholowe (o objętościowej zawartości alkoholu poniżej 0,5%) klasyfikuje się do podpozycji 2202 90.
3.
Wino:

Pozycja 2204 taryfy celnej obejmuje wyłącznie wino ze świeżych winogron, łącznie z winami wzmocnionymi; ponadto moszcz winogronowy inny niż objęty pozycją 2009.

Dla celów podpozycji 2204 10 - wina musujące, rzeczą istotną jest sprawa nadciśnienia; do pozycji tej klasyfikuje się wina, które przetrzymywane w temperaturze 20°C w zamkniętych pojemnikach pozostają pod nadciśnieniem nie mniejszym niż 3 bary.

Kod CN 2204 10 11 - szampan - obejmuje wina musujące pochodzące z rejonu Szampanii; jest to pozycja zastrzeżona przez Francję wyłącznie dla win musujących tego regionu.

Natomiast wszystkie inne wina gronowe musujące, pozostające pod nadciśnieniem nie mniejszym niż 3 bary, jak np. "Sowietskoje Igristoje" klasyfikuje się do kodu CN 2204 10 19.

4.
Napój alkoholowy o nazwie "Bailieys Irish Cream" produkowany przez "Gilbeys" z Irlandii będący mieszaniną śmietany kremowej, whisky, spirytusu, czekolady i cukru, klasyfikuje się do kodu PCN 2208 90 69 9.
5.
Produkt o nazwie "AUTO-GRANIT BIO" zgłaszany do odprawy celnej jako "płyn do spryskiwania szyb", czy też jako niezamarzający płyn do mycia szyb, zawierający w swym składzie alkohol etylowy, klasyfikuje się do kodu PCN 2207 20 00 0, obejmującego między innymi alkohol etylowy skażony.

Dział  23

1.
Premiksy zawierające antybiotyki klasyfikuje się do kodu PCN 2309 90 93 0.
2.
Pozycja 2309 obejmuje słodzone pasze i przygotowane produkty do karmienia zwierząt składające się z mieszaniny kilku składników i przeznaczone do:

- zaopatrywania zwierząt w racjonalną i równoważną dzienną dietę (pasza treściwa),

- otrzymywania odpowiedniej dziennej diety przez uzupełnianie paszy produkowanej w gospodarstwie rolnym organicznymi lub nieorganicznymi substancjami (pasza uzupełniająca).

Produkty, służące do zaopatrzenia zwierząt we wszystkie składniki pokarmowe, zabezpieczające racjonalną i równoważną dzienną dietę (pasza treściwa), zawierającą:

a) Składniki odżywcze "energetyczne"

Składają się one ze złożonych węglowodanów (wysokokalorycznych) substancji, takich jak: skrobia, cukier, celuloza, tłuszcze, które są spalane przez organizm zwierzęcia w celu dostarczenia energii niezbędnej do życia i rozmnażania. Przykładem tego rodzaju produktów są: zboża, buraki pastewne półcukrowe, łój, słoma.

b) Składniki odżywcze bogate w białko i sole mineralne zwane budulcowymi

Składają się one głównie z białek i mineralnych substancji. Przykładem bogatych w białko substancji spełniających taką rolę w organizmie zwierząt są: nasiona warzyw strączkowych, osady browarskie, makuchy, uboczne produkty przemysłu mleczarskiego.

c) Składniki pokarmowe czynnościowe

Są one substancjami ułatwiającymi przyswajanie węglowodanów, białek i substancji mineralnych. Obejmują witaminy, pierwiastki śladowe i antybiotyki.

Produkty znane w handlu jako "przedmieszki" zazwyczaj są złożonymi mieszaninami składającymi się z kilku substancji (zwanymi czasem dodatkami), których rodzaj i proporcje zmieniają się w zależności od przewidywanej produkcji zootechnicznej.

Substancje te dzielą się na trzy rodzaje:

- Te, które ułatwiają trawienie i bardziej ogólnie zapewniają wykorzystanie paszy przez zwierzęta i chronią jego zdrowie; należą do nich: witaminy, prowitaminy, aminokwasy, antybiotyki, substancje kokcydiostatyczne, pierwiastki śladowe, emulgatory, substancje aromatyczne i pobudzające apetyt itp.

- Te, które zapewniają konserwację paszy (szczególnie składników tłuszczowych), aż do momentu zjedzenia jej przez zwierzę; należą do nich: stabilizatory, antyutleniacze itd.

- Te, które spełniają rolę podłoża i mogą składać się zarówno z jednej lub kilku substancji odżywczych (mąka lub mączka maniokowa) lub substancji nieorganicznych (np. magnezyt, kreda, kaolin, sól, fosforany).

Preparaty przeznaczone do utrzymywania zdrowia w dobrym stanie (stworzenie lepszej równowagi dietetycznej), powiększenia wartości odżywczej paszy, składające się z jednej lub kilku substancji odżywczych (białko, węglowodany, tłuszcze) lub substancji nieorganicznych (np. kreda, kaolin, magnezyt, sól, fosforany), do których dodano witaminy, prowitaminy, sole mineralne, pierwiastki śladowe, substancje kokcydiostatyczne, antybiotyki, klasyfikuje się do podpozycji 2309 90.

Preparaty te klasyfikowane są do podpozycji 2309 90 nawet wtedy, gdy posiadają wpis do Rejestru środków farmaceutycznych i materiałów medycznych Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Przykłady preparatów klasyfikowanych do podpozycji 2309 90:

a) Flavomycin - stymulator wzrostu bardzo dobrze tolerowany przez bydło, świnie, drób i króliki. Jego dodatek przyczynia się do oszczędzania paszy, skrócenia czasu trwania tuczu i poprawy nośności;

b) Sacox - używany w intensywnym tuczu brojlerów. Skutecznie chroni przed kokcydiozą, nie przyczynia się do szybkiego powstania odporności, nie zwiększa pragnienia u ptaków, nie podwyższa wilgotności ściółki, gwarantuje niezakłócanie wzrostu ptaków, przy równocześnie lepszym wykorzystaniu paszy;

c) Salocin - stymulator wzrostu dla prosiąt i tuczników, hamuje skutecznie rozwój niepożądanej mikroflory jelitowej. Pasza z jego dodatkiem jest lepiej wykorzystywana przez zwierzęta, przyrosty masy ciała są ponad przeciętną, czas trwania tuczu jest wyraźnie skrócony;

d) Stenorol - kokcydiostatyk dla brojlerów i indyków o szerokim spektrum działania bakteriobójczego (sporozoity i schizonty I i II generacji);

e) Virginiamycyna;

f) Tylozyna;

g) Cynk-bacytracyna;

h) Avotan;

i) Rumensin;

j) LERBEK;

k) MONTEBAN (narasin premiks);

l) STENEROL;

m) CLINACOX;

n) AMPROL Plus;

o) AVATEC;

p) CYCOSTAT;

r) CYGRO;

q) ELANOCOBAN.

Dział  24

1.
Wyroby tytoniowe w postaci walców, które mogą być włożone w bibułkę papierosową poprzez prosty, nie przemysłowy proces i złożone w ten sposób w postać papierosa, klasyfikuje się do podpozycji 2402 20.
2.
Przetworzony tytoń do palenia (krajanka tytoniowa) wykorzystywany w przemyśle tytoniowym do produkcji papierosów, klasyfikuje się do podpozycji 2403 10, która obejmuje wszystkie typy przetworzonych tytoniów do palenia.

Natomiast podpozycja 2403 99 obejmuje np. tytoń do żucia, tabakę, ekstrakty i esencje tytoniowe.

Dział  27

1.
W związku z licznymi problemami dotyczącymi wyników uzyskiwanych różnymi metodami badań przebiegu destylacji, wyjaśnia się, co następuje:

Zgodnie z opinią Technologii Nafty im. prof. Stanisława Pilata z Krakowa:

(a) Norma DIN 51751 odpowiada normie ASTM D 86 i dotyczy oznaczania składu frakcyjnego metodą destylacji normalnej.

(b) Według wymogów normy PN-92/C-96051 "Przetwory naftowe. Oleje napędowe lekkie" do oznaczania składu frakcyjnego olejów napędowych, stosuje się badanie zgodnie z normą PN-81/C-04012, które odpowiada normie ASTM D 86. Wyniki tych oznaczeń są zgodne.

(c) Nie ma różnic w badaniu składu frakcyjnego zgodnie z normami PN-81/C-04012 i ASTM D 86.

(d) Norma ASTM D 2887 odpowiadająca PN-81/C-04180 dotyczy oznaczania rozkładu temperatur wrzenia metodą chromatografii gazowej. Metodą tą można badać różne produkty naftowe, zarówno lekkie (paliwa), jak i ciężkie (oleje). Natomiast zgodnie z normą ASTM D 86 można badać jedynie produkty o końcowej temperaturze wrzenia do 400°C (benzyny i oleje napędowe). Produkty cięższe nie mogą być badane w oparciu o tę metodę.

2.
Frakcję krakingową benzyny nieetylizowanej (ang. "Cut Cracket Spirit Unleaded"), która zgodnie z opinią Instytutu Technologii Nafty nie jest benzyną silnikową, lecz może służyć jako komponent do zestawienia benzyny silnikowej, klasyfikuje się do kodu PCN 2710 00 39 0.

Dział  29

1.
Antybiotyki (związki organiczne) stanowiące bazę surowcową do otrzymywania leków z grupy antybiotyków klasyfikuje się do pozycji 2941 (wybór podpozycji w zależności od rodzaju antybiotyków - zgodnie z podziałem dokonanym w tej pozycji).

Dział  30

1.
Gotowe preparaty farmaceutyczne na bazie antybiotyków (substancji aktywnych objętych pozycją 2941), figurujące w "Rejestrze środków farmaceutycznych i materiałów medycznych", klasyfikuje się do pozycji nr 3003 i 3004 obejmujących leki.

Dział  32

1.
Wymienne zbiorniki, zawierające tylko atrament (bez układu sterującego i dysz), przeznaczone do drukarek atramentowych, klasyfikuje się do kodu PCN 3215 90 10 0.
2.
Masy klejące
2.2.
Kleje (masy klejące) na bazie cementu do mocowania płytek ceramicznych oraz masy do spoinowania (fugowania), będące mieszaninami cementu, drobno rozdrobnionego piasku kwarcowego (pyłu kwarcowego) oraz dodatków poprawiających przyczepność (tzw. plastyfikatorów) - klasyfikuje się do kodu PCN 3214 90 00 0.

Pozycja 3214 obejmuje m.in.: "nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe", a w tym - "powłoki sproszkowane o podstawie pyłu kwarcowego i cementu z dodatkiem małych ilości plastyfikatorów". Po dodaniu do nich wody służą, zwłaszcza, do układania płytek okładzinowych. Preparaty te nakłada się na ogół łopatką, kielnią, zacieraczką tynkarską lub podobnymi narzędziami.

Najczęściej importowanymi materiałami tego typu są między innymi: ALFIX FLISMORTEL, SAKRET FLIESENKLEBER, ALFIX FLISFUGE.

Z uwagi na fakt, że tego rodzaju materiały niejednokrotnie klasyfikowane są do pozycji 2533 - obejmującej cementy: portlandzki, glinowy, żużlowy, anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, także barwione lub w postaci klinkieru - wyjaśnia się, że klasyfikację w/w materiałów do działu 25 wyklucza uwaga 1 do tego działu, zgodnie z którą dział ten nie obejmuje (m.in.) produktów otrzymywanych w wyniku mieszania. Produkty tego działu mogą zawierać tylko dodatek środka przeciwpyłowego, o ile taki dodatek nie kwalifikuje produktu do specjalnego stosowania.

2.2
Masy uszczelniające na bazie poliakrylu (np. "ACRYL"), pianki poliuretanowe w opakowaniach ciśnieniowych (np. "MAKROFLEX") klasyfikuje się, przez analogię do klasyfikacji mas uszczelniających na bazie silikonu, która została wskazana w opinii WCO nr 94.N.254-B/F1 z dnia 18.03.94 r., do pozycji 3214.

Powyższa klasyfikacja zgodna jest z wyjaśnieniami zawartymi w Uwagach Ogólnych do działu 39, ("Noty Wyjaśniające do Zharmonizowanego Systemu"), w myśl których z działu 39 wykluczone są produkty powstałe w wyniku dodania do surowców z tego działu pewnych substancji, dzięki czemu odpowiadają one opisowi bardziej właściwej pozycji, która dokładnie określa dany produkt. Ponieważ opisane w tym punkcie produkty zostały specjalnie wytworzone jako preparaty uszczelniające przeznaczone do uszczelniania: okien, wanien, zlewów itp., klasyfikuje się je do pozycji nr 3214 - zgodnie z brzmieniem tej pozycji w taryfie celnej importowej.

Dział  33

1.
Preparaty o nazwach handlowych "DER-MED", "LUBEX" w postaci płynnej (np. emulsje) przeznaczone do higieny osobistej, skuteczne w niektórych chorobach skóry (trądzik, wypryski, egzema, grzybice itp.) oraz błon śluzowych - klasyfikuje się, per analogia do klasyfikacji podanej dla preparatów "LACTACID" i "DERMACID" (decyzja 12 Sesji HSC) do podpozycji 3304 99. Preparaty te przeznaczone są przede wszystkim do oczyszczenia skóry i w związku z tym nie mogą być klasyfikowane do działu 30. Dodatkowo wyjaśnia się, że preparaty w postaci płynnej używane w charakterze mydła (ale nie będące mydłem) nie mogą być klasyfikowane do pozycji 3401, ponieważ jedynym produktem płynnym objętym tą pozycją jest mydło w płynie - podpozycja 3401 20 "mydło w innych postaciach".
2.
Preparaty do soczewek kontaktowych występujące w następujących zestawach:

a) preparat enzymatyczny

b) preparat detergentowy

c) płyn dezynfekujący

d) roztwór soli fizjologicznej

- klasyfikuje się do kodu PCN 3307 90 00 0.

3.
Mieszaniny aromatów do produkcji napojów klasyfikuje się do pozycji 3302, która obejmuje:

- mieszaniny olejków eterycznych,

- mieszaniny sztucznych substancji zapachowych,

- mieszaniny substancji zapachowych różnych klas (olejki eteryczne, rezinoidy, sztuczne substancje zapachowe),

- mieszaniny, nawet alkoholowe, produktów objętych innymi działami (np. oleożywica) z jedną lub kilkoma substancjami podanymi w poprzednich punktach, pod warunkiem, że substancje te są elementami podstawowymi tych mieszanin.

Pozycją powyższą objęte są zwłaszcza bazy zapachowe składające się z mieszanin olejków eterycznych i utrwalaczy, które nadają się do użytku dopiero po dodaniu alkoholu.

Pozycja ta obejmuje roztwory w alkoholu (etylowym, izopropylowym itp.) jednej lub kilku substancji zapachowych, naturalnych lub sztucznych, o ile te są podstawowymi surowcami dla przemysłu perfumeryjnego, spożywczego lub innych przemysłów.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 marca 1993 r. w sprawie wykazu substancji dodatkowych dozwolonych i zanieczyszczeń technicznych w środkach spożywczych i używkach (M.P. Nr 22, poz. 233) na substancje aromatyczne identyczne z naturalnymi i syntetyczne stosowane w środkach spożywczych i używkach wymagane jest każdorazowo uzyskanie opinii Państwowego Zakładu Higieny (z wyjątkiem waniliny i etylowaniliny) i zezwolenie Głównego Inspektora Sanitarnego.

4.
Akcesoria, artykuły i afrodyzjaki:

a) preparaty chemiczno-ziołowe nie zarejestrowane jako leki:

- preparaty do użytku zewnętrznego w postaci: kremów, maści, balsamów, lotionów, preparatów w spray'u - podpozycja 3307 90 (np. "STUD", Mucha hiszpańska itp.),

- preparaty doustne w tabletkach, płynie (krople) - podpozycja 2106 90,

- preparaty zawierające alkohol - podpozycja 2208 90,

b) osłonki antykoncepcyjne - podpozycja 4014 10,

c) sztuczne pochwy, sztuczne członki w różnych kształtach - podpozycja 4016 99,

d) sztuczne członki z wibratorem - podpozycja 9019 10,

e) lalki nadmuchiwane dla dorosłych - podpozycja 4016 95,

f) czasopisma reklamowe o treści erotycznej - pozycja 4902,

g) wody toaletowe o zapachu podniecającym - kod PCN 3303 00 90 0,

h) pozostałe importowane wyroby w kształcie narządów płciowych klasyfikuje się do podpozycji określającej je w sposób najbardziej szczegółowy i tak:

- otwieracz do butelek - podpozycja 8205 51,

- świeca-pozytywka - podpozycja 3406 00,

- termos - podpozycja 9617 00.

5.
Chusteczki higieniczne perfumowane lub nasączone środkami kosmetycznymi (np. chusteczki do wycierania pośladków niemowląt, chusteczki do odświeżania twarzy lub rąk), klasyfikuje się do kodu PCN 3307 90 00 0.

Dział  34

1.
Mydła płynne klasyfikuje się do kodu PCN 3401 20 90 0.
2.
Produkt o nazwie NERATEN będący mieszaniną alifatycznych węglowodorów nienasyconych (linearne alfa olefiny - frakcje C 20-24, C 24-28, C 30), stosowane jako zamienniki parafiny do produkcji świec i zniczy, klasyfikuje się do kodu PCN 3404 90 90 0.

Dział  35

1.
Produkt o nazwie "Gelina" służący jako substancja żelująca do wyrobów mięsnych, będący mieszaniną o składzie: żelatyna - 38%, sól, wzmacniacz smaku, glukoza, ekstrakty przyprawowe, klasyfikuje się do kodu PCN 3503 00 10 0 obejmującego żelatynę i jej pochodne.
2.
Izolaty białka sojowego o nazwach handlowych: IPSO, SUPRO - zawierające w swym składzie ponad 90% czystego białka, klasyfikuje się do kodu PCN 3504 00 00 0.

Dział  37

1.
Developer - "nośniki magnetyczne", będące nośnikami elektrostatycznymi, których zadaniem jest przenoszenie tonera na bębnie selenowym kserokopiarki, występujące w postaci ziarna metalowego, sprzedawane w opakowaniach jednostkowych, klasyfikuje się do kodu PCN 3707 90 30 0.

Dział  38

1.
Obroże zawierające preparaty przeciwko pchłom, przeznaczone dla zwierząt, klasyfikuje się do podpozycji 3808 10.
2.
Preparaty na bazie substancji amylowych, otrzymywane w wyniku eteryfikacji mąki pszennej i o zawartości skrobi w przybliżeniu około 61% w masie, wyznaczonej metodą podaną w załączniku II do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 4154 (Dz. U. Nr L 392 z dnia 31.12.1987 r., s. 19), powszechnie używane w przemyśle papierniczym, klasyfikuje się do kodu CN 3809 10 30.

Klasyfikacja została wyznaczona na podstawie reguły nr 1 i 6 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz brzmienia pozycji 3809, podpozycji 3809 10 i kodu CN 3809 10 30.

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich z dnia 06.02.96 r. nr L 28/14)

3.
Mieszanki kwasów karboksylowych, zawierające w masie około 79% kwasu azelainowego, 20% innych kwasów dwuzasadowych i 1% kwasów jednozasadowych, klasyfikuje się do kodu CN 3824 90 95.

Klasyfikacja taryfowa została wyznaczona na podstawie postanowień reguły nr 1 i 6 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz brzmienia pozycji 3824, podpozycji 3824 90 i kodu CN 3824 90 95.

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich z dnia 06.02.96 r. nr L 28/14)

4.
Mieszanki estrów metylowych kwasów tłuszczowych otrzymywanych z oleju rzepakowego, o następującym rozkładzie kwasów tłuszczowych:
% w stosunku wagowym
C 16:0 4,8
C 18:0 1,6
C 18:1 60,6
C 18:2 20,9
C 18:3 8,7

klasyfikuje się do kodu CN 3824 90 95.

Mieszanki te są w szczególności używane jako paliwa biologiczne.

Klasyfikacja została wyznaczona na podstawie reguły nr 1 i 6 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz brzmienia pozycji 3824, podpozycji 3824 90 i kodu CN 3824 90 95.

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich z dnia 06.02.96 r. nr L 28/14)

5.
Paski wskaźnikowe z odczynnikami diagnostycznymi lub laboratoryjnymi, na podłożu z tworzyw sztucznych (lub innych materiałów) oraz papier impregnowany odczynnikami diagnostycznymi lub laboratoryjnymi (również w postaci pasków wskaźnikowych) klasyfikuje się do kodu PCN 3822 00 00 0 (uwaga 2g do działu 39 i uwaga 1f do działu 48).

Dział  39

1.
Kształtowniki wykonane z tworzywa sztucznego klasyfikuje się do pozycji 3916.

Pozycja ta obejmuje profile wykonane z tworzywa sztucznego, przedstawione do odprawy celnej w postaci kilkumetrowych odcinków o niezmiennym przekroju, nie pocięte na wymiar, będące produktem wyjściowym np.: do produkcji ram okiennych i drzwiowych lub listwy boazeryjne, narożniki, listwy przysufitowe.

2.
Prostokątne płyty z polimetakrylanu metylu, pokryte warstwą metalu za pomocą naparowania próżniowego, klasyfikuje się do kodu PCN 3921 90 60 0.
3.
Pudełka na dyskietki z tworzywa sztucznego klasyfikuje się do kodu PCN 3923 10 00 0.
4.
Dozowniki do płynnego mydła, wykonane z tworzywa sztucznego - kod PCN 3925 90 10 0.

Instalowane są na ścianach w pobliżu umywalek, a uwolnienie z zasobnika kolejnej porcji mydła realizuje się poprzez naciśnięcie dłonią dźwigni umieszczonej na ogół w dolnej części dozownika.

5.
Pojemniki na ręczniki papierowe oraz pojemniki na papier toaletowy, wykonane z tworzywa sztucznego, mocowane na stałe do ściany, klasyfikuje się do kodu PCN 3925 90 10 0.
6.
Obrywacz perforacji do papieru komputerowego, podstawki pod drukarkę i pod myszkę, wykonane z tworzywa sztucznego, klasyfikuje się do kodu PCN 3926 90 99 0.
7.
Trójkąty ostrzegawcze - odblaskowe wykonane z tworzywa sztucznego, stosowane w pojazdach samochodowych, klasyfikuje się do kodu PCN 3926 90 99 0.
8.
Przenośne kabiny ustępowe, wykonane z tworzywa sztucznego, wyposażone w zamknięty zbiornik na fekalia, toaletę do mycia rąk, wieszak na ubranie, pojemnik na papier toaletowy oraz pojemnik na płyn do mycia rąk, klasyfikuje się do kodu PCN 3922 90 00 0.
9.
Puste kasety dla magnetycznych taśm audio i video, wykonane z tworzywa sztucznego, klasyfikuje się do podpozycji 3923 40.
10.
Albumy na próbki lub kolekcje, wykonane z tworzywa sztucznego, klasyfikuje się do kodu PCN 3926 90 99 0.
11.
Doniczki z tworzyw sztucznych, klasyfikuje się do kodu PCN 3926 90 99 0.
12.
"Sztuczne skóry" z tworzyw sztucznych, zabarwione i wytłaczane we wzory imitujące skórę naturalną, klasyfikuje się następująco:

a) bez podłoża - pozycja 3920,

b) z podłożem - pozycja 3921.

Dział  41

1.
Wtórną skórę, produkowaną ze ścinków skóry naturalnej rozdrobnionych do postaci włókien, z dodatkiem włókien roślinnych, pigmentów lub zmiękczaczy i odpowiedniego lepiszcza, klasyfikuje się do kodu PCN 4111 00 00 0.

Dział  42

1.
Etui na pióra lub długopisy, z tworzywa sztucznego, z wieczkiem nakładanym na spodnią część lub wieczkiem przymocowanym do dolnej części za pomocą zawiasów, posiadające uchwyty do mocowania pióra lub długopisu, wyłożone wewnątrz materiałem (lub nie), klasyfikuje się do kodu PCN 4202 92 19 0.
2.
Nesesery wyposażone w generator wysokiego napięcia lub urządzenia dymiące, alarmujące itp. (bez względu na wartość poszczególnych elementów), klasyfikuje się do pozycji 4202.

Dział  43

1.
Wyrażenie "sztuczne futro" oznacza materiał składający się z wełny lub innych włókien (łącznie z włóknami w postaci przędzy wełnianej) gumowych lub przyszytych do skóry wyprawionej, tkaniny lub innego materiału w taki sposób, aby przypominały skórę futerkową (pozycja 4304).

Dział  48

1.
Papier komputerowy perforowany, wielowarstwowy (składający się co najmniej z dwu warstw, w tym co najmniej jednej warstwy papieru samokopiującego i jednej warstwy papieru zwykłego), ciągły, o szerokości powyżej 36 cm, klasyfikuje się do kodu PCN 4809 20 90 0.
2.
Papier komputerowy jw. tylko o szerokości co najwyżej 36 cm, klasyfikuje się do kodu PCN 4816 20 00 0.
3.
Papier komputerowy perforowany, pojedynczy, ciągły (arkusze składane w harmonijkę), o szerokości powyżej 15 cm, o gramaturze 40 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 150 g/m2, nie zawierający włókien otrzymanych w procesie mechanicznym, lub w których nie więcej niż 10% masy całkowitej zawartości włókien składa się z takich włókien (spełniający jedno z kryteriów wymienionych w uwadze 4 do działu 48 taryfy celnej), klasyfikuje się do kodu PCN 4802 52 80 0.
4.
Papier komputerowy, taki sam jak opisany w punkcie 3, tylko z nadrukowanymi zielonymi liniami, klasyfikuje się do kodu PCN 4811 90 10 0.
5.
Papier ciągły w zwojach, nieperforowany, bez nadruku, o szerokości co najwyżej 15 cm, do wydruków z maszyn księgujących lub mikrokomputerów, klasyfikuje się do kodu PCN 4823 59 10 0.
6.
Papier do kserokopiarek, w arkuszach formatu A-4, klasyfikuje się do kodu PCN 4823 59 90 0.
7.
Pieluchomajtki dla niemowląt, z wkładem z celulozy, klasyfikuje się do kodu PCN 4818 40 99 0.
8.
Albumy na próbki lub kolekcje, np. znaczków pocztowych, fotografii (wykonane z papieru lub kartonu) klasyfikuje się do kodu PCN 4820 50 00 0.

Zgodnie z komentarzem zawartym w "Notach Wyjaśniających do Zharmonizowanego Systemu" do taryfy celnej, artykuły objęte pozycją 4820 mogą być oprawione w materiały inne niż papier (np. skóry wyprawione, tworzywa sztuczne lub materiały włókiennicze) i posiadać wzmocnienia lub wyposażenie z metalu, tworzyw sztucznych itd.

Luźne arkusze do albumów wykluczone są z pozycji 4820 i objęte są innymi pozycjami, zgodnie z ich właściwościami.

9.
Karton wielowarstwowy składający się przykładowo z następujących warstw: folii polietylenowej, papieru zadrukowanego, warstwy kartonu, folii polietylenowej, folii aluminiowej, folii polietylenowej (grubość warstwy kartonu i papieru stanowi więcej niż połowę grubości wyrobu), w zwojach o szerokości przekraczającej 15 cm lub w arkuszach prostokątnych (łącznie z kwadratowymi), w których - po wyprostowaniu - jeden bok przekracza 36 cm, a drugi 15 cm, przeznaczony do produkcji opakowań do napojów, klasyfikuje się do kodu PCN 4811 39 00 0.
10.
Gotowe kartoniki składane, stosowane do napełniania napojami, klasyfikuje się do podpozycji 4819 20.
11.
Klasyfikacja papierów dekoracyjnych używanych w meblarstwie do wykańczania płyt drewnopodobnych:

1. Papier dekoracyjny na laminaty i obrzeża (podłożowy) biały, o gramaturze 190 g/m2, w rolkach o szerokości 185 cm lub 100 cm, klasyfikuje się do kodu PCN 4805 70 90 0.

Charakterystyka tego papieru - gramatura powyżej 150 g/m2, wykonany jest z czystej celulozy białej bezdrzewnej (tzn. że nie zawiera masy celulozowej otrzymanej w procesie mechanicznym), w rolkach o szerokości powyżej 15 cm, jednostronnie gładzony, nie powlekany ani nie poddany innej podobnej obróbce (waga 2 do działu 48), posiada białość powyżej 60%, grubość powyżej 225 mikronów, ale nie więcej niż 508 mikronów i zawartość popiołu powyżej 3%.

2. Papier dekoracyjny (podłożowy) na laminaty i obrzeża, czarny lub innego koloru (jednobarwny), o gramaturze 190 g/m2, w rolkach o szerokości 185 cm lub 100 cm, klasyfikuje się do kodu PCN 4802 53 20 0.

Charakterystyka tego papieru - gramatura powyżej 150 g/m2, wykonany z masy celulozowej takiej samej jak papier opisany wyżej, szerokość rolki powyżej 15 cm, jednostronnie gładzony, nie powlekany ani nie poddany innej obróbce, jednobarwny (czarny, kolorowy), barwiony w masie.

Papier ten spełnia kryterium podane dla papieru o gramaturze powyżej 150 g/m2, w uwadze 4(a) do działu 48.

3. Papier na okleiny (filmy, folie finish) biały, o gramaturze od 70 g/m2 do 110 g/m2, w rolkach o szerokości 185 cm, klasyfikuje się do kodu PCN 4802 52 20 0.

Charakterystyka tego papieru - gramatura poniżej 150 g/m2, wykonana z masy celulozowej bielonej bezdrzewnej (tzn. nie zawiera masy celulozowej otrzymanej w procesie mechanicznym), szerokość rolki powyżej 15 cm, nie powlekany i nie poddany innym podobnym obróbkom wykańczającym (uwaga 2 do działu 48), posiada białość powyżej 60%, zawartość popiołu powyżej 3%.

Papier ten spełnia kryterium podane dla papieru o gramaturze poniżej 150 g/m2, w uwadze 4(c) do działu 48.

4. Papier na okleiny meblowe, czarny lub innego koloru (jednobarwny) o gramaturze 70 g/m2 do 110 g/m2, w rolkach o szerokości 185 cm lub 100 cm, klasyfikuje się do kodu PCN 4802 52 20 0.

Charakterystyka tego papieru - gramatura poniżej 150 g/m2, wykonany jest z masy celulozowej takiej samej jak papier opisany w pkt 3., szerokość rolki powyżej 15 cm, nie powlekany ani nie poddany innej podobnej obróbce, jednobarwny (czarny, kolorowy), barwiony w masie, zawartość popiołu powyżej 8%.

Papier ten spełnia kryteria podane w uwadze 4(b) pkt 2 dla papieru klasyfikowanego do pozycji 4802 i gramaturze poniżej 150 g/m2.

5. Papier na okleiny meblowe (filmy, folie finish), powierzchniowo drukowane (powierzchniowo barwiony), o gramaturze 70 g/m2 do 110 g/m2, w rolkach o szerokości powyżej 15 cm oraz papier dekoracyjny na laminaty i obrzeża, powierzchniowo drukowany (powierzchniowo barwiony), o gramaturze 190 g/m2, w rolkach o szerokości powyżej 15 cm, klasyfikuje się do kodu PCN 4811 90 90 0.

Wszystkie te papiery (bez względu na gramaturę i właściwości fizyko-chemiczne) z uwagi na rodzaj obróbki, tzn. drukowanie powierzchniowe (barwienie powierzchniowe) klasyfikuje się zgodnie z brzmieniem pozycji (reguła 1) do pozycji 4811, a w szczególności do kodu PCN 4811 90 90 0.

6. Papiery dekoracyjne na laminaty, obrzeża czy okleiny lub gotowe obrzeża i okleiny, tzn. papiery (podłożowe) opisane wyżej, impregnowane lub powlekane żywicami (tworzywami sztucznymi), w rolkach o szerokości powyżej 15 cm lub w arkuszach prostokątnych (łącznie z kwadratowymi), w których jeden bok przekracza 36 cm, a drugi bok przekracza 15 cm, klasyfikuje się w sposób następujący:

- papiery opisane w pkt 1, impregnowane lub powlekane tworzywami sztucznymi - do kodu PCN 4811 31 00 0,

- papiery opisane w pkt 2, 3, 4 i 5, impregnowane lub powlekane tworzywami sztucznymi - do kodu PCN 4811 39 00 0.

Wszystkie te papiery z uwagi na rodzaj obróbki, tzn. impregnowane czy powlekane żywicami (tworzywami sztucznymi) klasyfikuje się zgodnie z brzmieniem pozycji (reguła 1. Ogólnych Reguł Nomenklatury Scalonej) do pozycji 4811, a w szczególności papiery bielone impregnowane, powlekane itp. tworzywami sztucznymi, o gramaturze powyżej 150 g/m2 - do kodu PCN 4811 31 00 0, a pozostałe papiery impregnowane, powlekane itp. tworzywami sztucznymi do kodu PCN 4811 39 00 0.

Dział  49

1.
Publikacje informacyjne dotyczące organizowanych kursów językowych (m. innymi czasu trwania kursu, intensywności nauczania, rodzaju kursów, aktualnych cen), informujące o możliwościach spędzenia wolnego czasu w miejscowościach, w których odbywają się, klasyfikuje się do kodu PCN 4911 10 90 0.
2.
Wszystkie podręczniki szkolne klasyfikuje się do kodu PCN 4901 99 00 0.

Książkami szkolnymi są również podręczniki szkolne dla klas zerowych np. "Mam 6 lat. Początkowa nauka czytania dla sześciolatka", czy "Mam 6 lat. Materiały do ćwiczeń", autorów Ewy i Feliksa Przyłubskich oraz Krystyny Szypowskiej. Powyższe książki wpisane zostały do zestawu podręczników i książek pomocniczych na poziomie oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich (Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 1993 r. opublikowany w Dz. Urzędowym) i są to książki szkolne zalecane przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego.

3.
(a) Magazyny astrologiczne, składające się z pojedynczego arkusza zwiniętego w rulon i zapakowane w przezroczystą rurkę z tworzywa sztucznego, o wymiarach 79 mm x 505 mm, zadrukowane po obu stronach, zawierające horoskopy (dzienne i miesięczne) oraz szczęśliwe numery gier liczbowych, ilustrowane lub nie, wydawane raz w miesiącu, klasyfikuje się do kodu CN 4902 90 30.

(b) Każdego miesiąca cztery takie magazyny, o identycznej tematyce, ilustracjach i barwach, pakowane są razem do sprzedaży detalicznej w tekturowe opakowanie z kolorowym nadrukiem i ilustracjami, na każdym podany jest miesiąc. Opakowanie to podzielone jest na 12 pól, po jednym dla każdego znaku zodiaku.

Również tak prezentowane magazyny klasyfikuje się do kodu CN 4902 90 30.

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich z dnia 06.02.96 r. nr L 28/14).

4.
Książki z obrazkami przeznaczone dla dzieci, składające się z czterech grubych, kartonowych stron z ilustracjami o tematyce Świąt Bożego Narodzenia, zawierające muzyczną oraz wokalną partyturę na każdej stronie, z wmontowanym w ostatnią stronę (która ma grubość 1 cm) modułem elektronicznym oraz mikrogłośnikiem, który po przyciśnięciu klawisza powoduje zapalenie się lampek na ilustracji przedstawiającej choinkę i włączenie melodii, klasyfikuje się do kodu CN 4903 00 00.

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich z dnia 06.02.96 r. nr L 28/14).

5.
Czasopisma komputerowe wraz z dyskietką klasyfikuje się do pozycji 4902.

Dział  56

1.
Most wiszący z lin, wzmocniony elementami bambusowymi, klasyfikuje się do kodu PCN 5609 00 00 0 (jeżeli w wyrobie przeważają liny).
2.
Pręty z bardzo cienkich włókien akrylowych, ułożonych równolegle, połączonych spoiwem i poddanych obróbce cieplnej w piecu celem usztywnienia ich konstrukcji, o gramaturze powyżej 150 g/m2 i długości nie przekraczającej 50 cm, pocięte na kawałki, stosowane w markerach jako końcówki, klasyfikuje się do kodu CN 5603 94 90.

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich z dnia 06.02.96 r. nr L 28/14).

3.
Pieluchomajtki dla niemowląt z waty bawełnianej, klasyfikuje się do kodu PCN 5601 10 90 0.

Dział  58

1.
Tkaniny welurowe i pluszowe imitujące skóry futerkowe (np. skóry astrachańskie, karakułowe, lamparta), klasyfikuje się do pozycji 5801.

Dział  59

1.
Białe taśmy wykonane z nylonu, o szerokościach: 8 mm, 12,7 mm, 25,4 mm, przeznaczone do stosowania w kasetach drukarek komputerowych lub maszyn do pisania, klasyfikuje się do kodu PCN 5911 90 90 0.
2.
"Sztuczne skóry: na podłożu tkaniny bawełnianej, lnianej, konopnej lub jutowej, o różnej grubości, powleczone tworzywem sztucznym (imitujące lico):

kod PCN 5903 10 90 0 - polichlorkiem winylu,

kod PCN 5903 20 90 0 - poliuretanem,

kod PCN 5903 90 99 0 - żywicami poliamidowymi.

3.
Tkaniny flokowane - pozycja 5907.

Są to tkaniny, których powierzchnia jest powleczona klejem, tworzywem sztucznym, gumą lub innymi materiałami i pokryta cienką warstwą innych materiałów takich jak:

1) kosmyki włókiennicze lub pył włókienniczy w celu otrzymania imitacji zamszów (tkaniny wytwarzane w podobny sposób z długich włókien są wykluczone, jeżeli posiadają cechy sztucznego futra z pozycji 4304),

2) rozdrobniony korek (np. na wykładzinach ściennych),

3) proszek ze szkła lub małe granulki szkła (np. "mikrokulki" do ekranów kinowych),

4) sproszkowana mika.

Dział  60

1.
Dzianiny imitujące skóry futerkowe klasyfikuje się do pozycji 6001.

Dział  62

1.
Biustonosze specjalnego przeznaczenia (z wkładką do podtrzymywania protezy piersi), stosowane po amputacji piersi - nie będące sprzętem ortopedycznym w rozumieniu pozycji nr 9021, klasyfikuje się do kodu PCN 6212 10 00 0.

Dział  63

1.
Rękaw ratowniczy wykonany z tkaniny, ze stelażem lub bez, przeznaczony do szybkiej ewakuacji ludzi z zagrożonych miejsc klasyfikuje się w zależności od materiału, z którego jest wykonany - np. kod PCN 6307 90 99 0.

Dział  67

1.
Sztuczne kwiaty wykonane z tkaniny impregnowanej, zawierające pozytywkę, klasyfikuje się do kodu PCN 6702 90 00 0.

Dział  68

1.
Okładziny i klocki hamulcowe wykonane z materiałów ciernych na bazie azbestu lub innych substancji mineralnych, nie przytwierdzone do innych elementów, które nadawałyby im cechy wyrobów objętych innymi pozycjami taryfy, klasyfikuje się do kodu PCN 6813 10 90 0.
2.
Płyty marmurowe z powierzchnią płaską lub równą obrobione tylko przez cięcie lub piłowanie, których najmniejszego pola powierzchni nie można zamknąć kwadratem o boku poniżej 7 cm - kod PCN 6802 21 00 0.
3.
Płyty marmurowe jw. poddane dodatkowo innej obróbce, np. płyty szlifowane, polerowane itp. - kod PCN 6802 91 90 0.
4.
Pudełka alabastrowe, pokryte kalkomanią i pokryte lakierem, nawet z krawędziami wykończonymi metalem, klasyfikuje się do kodu PCN 6802 91 10 0.
5.
Ekrany na monitory z włókien węglowych, klasyfikuje się do kodu PCN 6815 10 10 0.

Dział  69

1.
Płytki ceramiczne nieszkliwione, tzw. biskwity, z masy ceramicznej porowatej (wyroby z masy ze zwykłych glin żelazistych i wapniowych - z masy ceglarskiej, wyroby z fajansu), klasyfikuje się do kodu PCN 6907 90 93 0.

Dział  70

1.
Ekrany na monitory wykonane ze szkła, klasyfikuje się do kodu PCN 7020 00 90 0.
2.
Szkło łączone w witraże do okien mieszkań, okien kościelnych itd. z wszelkiego szkła - najczęściej barwionego w masie, barwionego powierzchniowo lub z tak zwanego szkła antycznego - powiązane listwami ołowianymi z rowkami, klasyfikuje się do kodu PCN 7016 90 10 0.
3.
Szkło wielokomórkowe lub porowate barwione lub bezbarwne w blokach, płytach, płytkach lub kokilach (szkło o strukturze podobnej do pumeksu) klasyfikuje się wg kodu PCN 7016 90 30 0. Natomiast wyroby z takiego szkła klasyfikuje się do pozycji obejmujących te wyroby wykonane z innego szkła - zwłaszcza do pozycji 7013, 7017 lub 7020.
4.
Kształtowniki budowlane typu: pustaki, luksfery, cegła szklana, kształtowniki chodnikowe, dachówka oraz inne wyroby ze szkła prasowanego lub formowanego, zbrojonego lub nie, w rodzaju używanego do celów budowlanych lub konstrukcyjnych, klasyfikuje się do kodu PCN 7016 90 90 0.

Dział  71

1.
Ramki do obrazów, wykonane ze srebra, zaliczane do wyrobów jubilerskich, klasyfikuje się do kodu PCN 7114 11 00 0.
2.
Monety i medale okolicznościowe - o ile zostały sprowadzone w ilościach większych niż kilka sztuk (nie stanowiące jednej lub kilku kolekcji), klasyfikuje się do pozycji 7114 lub pozycji 7115. W przypadku kolekcji - kod PCN 9705 00 00 0.
3.
Wyroby jubilerskie oraz ozdoby wykonane z alabastru, takie jak np. biżuteria (uwaga 8. do działu 71.), szkatułki, kubki, wazoniki, przyciski do papieru, popielniczki, figurki itp., klasyfikuje się do podpozycji 7116 20.
4.
Kolczyki do ozdoby uszu z igłami, sterylnie zapakowane - podpozycja 7117 19.
5.
Bransoletki oraz naszyjniki wykonane z naturalnego korala czerwonego (o nazwie handlowej "Frangia"), klasyfikuje się do podpozycji 7117 90.
Art
ykuły te są wyrobami z korala, spełniającymi warunki uwagi 1. do działu 71. i zgodnie z regułą 1. Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej klasyfikuje się je do wymienionej wyżej podpozycji.
6.
Miedziane bransoletki jako ozdoby osobiste klasyfikuje się do podpozycji 7117 19.
7.
Monety i medale okolicznościowe - o ile zostały sprowadzone w ilościach większych niż kilka sztuk (nie stanowią jednej lub kilku kolekcji), klasyfikuje się do pozycji 7114 lub pozycji 7115.

Dział  73

1.
Piece zasilane gazem propan-butan, służące do ogrzewania pomieszczeń, posiadające (lub nie) układy katalityczne, klasyfikowane są do podpozycji 7321 81.

Natomiast te same piece wyposażone w dmuchawę napędzaną energią elektryczną klasyfikuje się do kodu PCN 7322 90 90 0.

2.
Ekrany na monitory z metalu (wykonane w postaci siatki), klasyfikuje się do kodu PCN 7326 90 97 0.
3.
Części konstrukcji stalowych komina, służącego do odprowadzania spalin z kotła centralnego ogrzewania klasyfikuje się do podpozycji 7308 90 lub poszczególne elementy systemu kominowego do pozycji 7306 dla rur, 7307 dla łączników rur (złączki), kolanka, tuleje i 7326 dla pozostałych elementów systemu kominowego.
4.
Falista blacha niestopowa ocynkowana poddana takim obróbkom jak wiercenie, zwijanie, przycinanie do odpowiedniego wymiaru i pod odpowiednim kątem, które nadają jej cechy elementów konstrukcji np. dachu, klasyfikowana jest do kodu PCN 7308 90 59 0.

Dział  76

1.
Kratki wentylacyjne z aluminium, montowane nawierzchniowo na ścianach budynków, klasyfikuje się do kodu PCN 7616 99 90 0.
2.
Kształtowniki wykonane z aluminium klasyfikuje się do pozycji 7604.

Pozycja ta obejmuje profile wykonane z aluminium, przedstawione do odprawy celnej w postaci kilkumetrowych odcinków (długości fabrycznej) o niezmiennym przekroju, nie przecięte na wymiar (postać odpowiadająca treści uwagi 1(b) będące produktem wyjściowym do produkcji ram okiennych i drzwiowych.

Dział  82

1.
Ręczne aparaty do przekłuwania uszu z jednoczesnym umieszczeniem kolczyka w uchu, klasyfikuje się do kodu PCN 8205 70 00 0.

Dział  84

1.
Dozowniki do płynnego mydła, wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu nieszlachetnego, składające się z pompy nurnikowej lub zaworu uruchamiającego pompę, klasyfikuje się do kodu PCN 8479 89 95 0.
2.
"Notebook" (komputery walizkowe) klasyfikuje się do kodu PCN 8471 30 00 0.
3.
Płytę główną zawierającą (lub nie) układy pamięci RAM, CACHE z PROCESOREM, klasyfikuje się do kodu PCN 8471 50 90 0.
4.
"Jojstik" klasyfikuje się do kodu PCN 8471 60 90 0.
5.
Monitory komputerowe klasyfikuje się do kodu PCN 8471 60 90 0.
6.
"Myszy" komputerowe klasyfikuje się do kodu PCN 8471 60 90 0.
7.
Scanery (urządzenia do wprowadzania danych do maszyn cyfrowych) ręczne lub automatyczne, klasyfikuje się do kodu PCN 8471 90 00 0.
8.
"Dyski twarde" (HDD) klasyfikuje się do kodu PCN 8471 70 53 0.
9.
Napędy dysków laserowych (CD-ROM) klasyfikuje się do kodu PCN 8471 70 51 0.
10.
Napędy dysków miękkich (FDD) klasyfikuje się do kodu PCN 8471 70 59 0.
11.
Streamery klasyfikuje się do kodu PCN 8471 70 60 0.
12.
Karty montowane wewnątrz jednostki centralnej (grafiki: VGA, SVGA, karty dźwiękowe, kontrole płyty głównej, dysków twardych HDD) i dysków miękkich (FDD, CD-ROM), przetworników A/C), klasyfikuje się do kodu PCN 8473 30 10 0.
13.
Płyty główne zawierające (lub nie) układy pamięci RAM, CACHE bez PROCESORA, klasyfikuje się do kodu PCN 8473 30 10 0.
14.
Wyroby rozpoznawalne jako części komputerowe, klasyfikuje się do kodu PCN 8473 30 90 0. Są to np.:

- obudowy do jednostki centralnej,

- tonery do drukarek laserowych, wykonane w postaci wymiennych zespołów, zawierające układy przeniesienia napędu,

- zbiorniki do drukarek atramentowych (łącznie z układem sterującym (obwód drukowany) i dysz piszących),

- zestawy czyszczące do czyszczenia napędów dysków miękkich (zawierające w zestawie dyskietkę).

15.
Frezarki do asfaltu, maszyny do zdejmowania wierzchniej warstwy nawierzchni, klasyfikuje się do kodu PCN 8479 10 00 0.
16.
Żurawie masztowe (derrick) trójścienne (seria DK - standard - DK 20) (DK 25, DK 30 i seria DKS - super - DKS 30, DKS 40, DKS 50), klasyfikuje się do kodu PCN 8426 99 90 0.

Żuraw taki, o udźwigu od 20 do 50 ton, używany jest do podnoszenia i przenoszenia bocznego (220°) ładunków w kamieniołomach.

17.
Bankomaty (urządzenia do wydawania banknotów) klasyfikuje się do kodu PCN 8472 90 90 0.
18.
Urządzenia automatycznego otwierania i zamykania drzwi garażowych klasyfikuje się do kodu PCN 8479 89 95 0.
19.
Odkurzacze tzw. przemysłowe, znajdujące zastosowanie do czyszczenia dużych powierzchni hal, dworców itp., klasyfikuje się do kodu PCN 8479 89 95 0.
20.
Przeponowe naczynia wzbiorcze - stalowe zbiorniki, których wnętrze podzielone jest elastyczną przeponą. W jednej części komory (za przeponą) znajduje się sprężony gaz (np. azot), drugą otwartą część komory podłącza się do instalacji ciepłej wody. Naczynia wzbiorcze służą m.innymi do utrzymywania stałego ciśnienia w sieci ciepłej wody. Urządzenie to klasyfikuje się do kodu PCN 8479 89 95 0.
21.
Lotomaty - urządzenia przyjmujące zakłady i wydające kupony w grach losowych, klasyfikuje się do kodu PCN 8470 50 00 0.

Dział  85

1.
Zasilacze typu UPS klasyfikuje się do kodu PCN 8504 40 99 0.
2.
Głośniki przeznaczone do współpracy z kartami dźwiękowymi instalowanymi w maszynach cyfrowych klasyfikuje się do podpozycji 8518 21 lub podpozycji 8518 22.
3.
Zestawy "głośnomówiące", służące do prowadzenia rozmów telefonicznych w samochodzie bez konieczności trzymania telefonu komórkowego w ręku, co wpływa głównie na bezpieczeństwo jazdy, w skład których mogą wchodzić:

- uchwyty mocujące,

- przewody połączeniowe,

- różne złącza,

- urządzenia wzmacniające,

- mikrofon,

- słuchawki/głośniki,

- urządzenia zasilające, itd.,

klasyfikuje się do kodu PCN 8518 50 90 0.

4.
Odbiorniki telewizji satelitarnej TV-SAT, klasyfikuje się do kodu PCN 8528 12 98 0.
5.
Urządzenie "IMMOBILISER" zabezpieczające pojazd samochodowy przed uruchomieniem przez osoby niepowołane poprzez rozłączenie podstawowych obwodów pokładowej instalacji elektrycznej samochodu, klasyfikuje się do pozycji 8536.
6.
Dekodery - urządzenia włączane w obwód sygnałowy odbiornika TV-SAT i odbiornika telewizyjnego, służące do dekodowania sygnału wizyjnego i fonicznego w przypadku odbioru programów kodowanych przez nadawcę, klasyfikuje się do kodu PCN 8543 89 90 0.
7.
UPS - zasilacze awaryjne bezprzerwowe urządzenia podtrzymujące napięcie, stosowane w komputerach, jak również w innych odbiornikach energii elektrycznej, klasyfikuje się do kodu PCN 8504 40 99 0.
8.
Sprzęt do odbioru telewizji satelitarnej klasyfikuje się do następujących kodów PCN:

- reflektor paraboliczny (antena) - 8529 10 31 0,

- konwerter - 8543 89 90 0,

- odbiornik satelitarny (tuner IV Sat.) - 8528 12 98 0,

- wzmacniacz niskoszumowy - 8543 89 20 0.

9.
Rezonatory ceramiczne (oprawione kryształy piezoelektryczne), klasyfikuje się do kodu PCN 8541 60 00 0.
10.
Urządzenia odstraszające insekty:

- tylko odstraszające z wkładem nasączonym substancją zapachową (tylko wyposażone w elektryczne urządzenia grzewcze) - kod PCN 8516 80 99 0

- zabijające (wabiące i zabijające wysokim napięciem) - kod PCN 8543 89 90 0.

11.
Urządzenia służące do lokalizacji podziemnych kabli i rur (przypominające wyglądem wykrywacze min) klasyfikuje się do kodu PCN 8543 89 90 0.
12.
Pager, urządzenie przyzywające za pomocą fal elektromagnetycznych, klasyfikuje się do kodu PCN 8527 90 91 0.
13.
Muzyczne elementy elektroniczne (generatory sygnałów) np.: do kart pocztowych okolicznościowych, zabawek, zegarków, klasyfikuje się do kodu PCN 8543 20 00 0.
14.
Modemy (będące kartami montowanymi wewnątrz jednostki centralnej jak i samodzielnymi urządzeniami), klasyfikuje się do kodu PCN 8517 50 10 0.
15.
Dyskietki nie zapisane klasyfikuje się do kodu PCN 8523 20 90 0.
16.
Dyskietki zapisane klasyfikuje się do podpozycji 8524 91.
17.
Dyski optyczne nie zapisane (CD) klasyfikuje się do kodu PCN 8523 90 00 0.
18.
Dyski optyczne zapisane (CD) klasyfikuje się do kodów PCN 8524 31 00 0, 8524 32 00 0 lub 8524 39 00 0, w zależności od rodzaju zapisu.
19.
Notesy elektroniczne przeznaczone do wpisywania terminów, adresów, itp., klasyfikuje się do kodu PCN 8543 89 90 0.

Dział  87

1.
Okładziny i klocki hamulcowe zmontowane łącznie z elementami, które umożliwiają ich montaż w pojazdach samochodowych, klasyfikuje się jako części samochodowe:

- do hamulców tarczowych - kod PCN 8708 31 91 9,

- do hamulców pozostałych - kod PCN 8708 31 99 9.

Natomiast okładziny i klocki hamulcowe wykonane z materiałów ciernych na bazie azbestu lub innych substancji mineralnych, nie przytwierdzone do innych elementów, które nadawałyby im cechy wyrobów objętych innymi pozycjami taryfy celnej, klasyfikuje się do pozycji 6813.

2.
W przypadku przywozu części, podzespołów i akcesoriów samochodowych, także tych przeznaczonych do montażu przemysłowego pojazdów, należy kierować się następującymi wskazówkami:
2.1.
Nie naruszając postanowień reguły 2(a) Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej, nadwozia pojazdów samochodowych nie mogą być zgłaszane do odprawy celnej razem z pozostałymi elementami pojazdów, które łącznie z tymi nadwoziami umożliwiłyby zmontowanie określonej liczby kompletnych pojazdów, także posiadających zasadniczy charakter wyrobu kompletnego lub gotowego.
2.2.
Nadwozia mogą zawierać następujące elementy wyposażenia:

a) układ elektryczny i oświetleniowy (pozycje: 8507, 8511, 8512, 8536, 8544),

b) drzwi i szyby (pozycje: 8708 29, 7007),

c) zderzaki (pozycja: 8708 10),

d) deska rozdzielcza (pozycja: 8708 29),

e) układ kierowniczy (pozycja: 8708 94),

f) siedzenia i tapicerka (pozycje: 9401 20, 8708 29),

g) pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne (pozycje: 8708 21, 8708 29),

h) inne elementy

2.3.
Przywóz pozostałych elementów pojazdu może być realizowany w postaci następujących podzespołów:

a) układ wydechowy (pozycja: 8708 92),

b) koła jezdne kompletne (pozycja: 8708 70),

c) zawieszenie osi napędzanej z elementami układu hamulcowego (pozycja: 8708 50),

d) zawieszenie osi nie napędzanej z elementami układu hamulcowego (pozycja: 8708 60),

e) chłodnica (pozycja: 8708 91),

f) silnik z zespołem napędowym (pozycje: 8407, 8408),

g) elementy układu hamulcowego (pozycja: 8708 31),

h) amortyzatory (pozycja: 8708 80).

2.4.
W dniu przyjęcia zgłoszenia celnego obejmującego jednocześnie nadwozie, o którym mowa w pkt 2 oraz co najmniej jeden z elementów wymienionych w pkt 3, w myśl postanowień reguły 2(a) i przepisu art. 85 § 1 Kodeksu celnego, należności celne powinny być wymierzane i pobierane na zasadach ogólnych, tzn. tak jak od gotowego pojazdu (nawet niekompletnego).
2.5.
Powyższe wytyczne odnoszą się do wszystkich pojazdów, z uwzględnieniem odpowiednich zmian wynikających z budowy oraz klasyfikacji taryfowej pojazdów (także ich części) z danej pozycji taryfowej, w tym uwagi nr 3 do działu 87 taryfy celnej.

Dział  90

1.
Elektroniczny analizator służący do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu u badanych osób, klasyfikuje się do kodu PCN 9027 80 18 0.
2.
Ekrany na monitory wykonane ze szkła lub tworzywa sztucznego, pokryte warstwą polaryzacyjną, klasyfikuje się do kodu PCN 9002 20 00 0.
3.
Drukarki Video (urządzenia przenoszące obrazy, których nośnikiem jest taśma magnetyczna na papier termiczny), klasyfikuje się do kodu PCN 9009 30 00 0.
4.
Scanery przeznaczone do wykonywania wyciągów barwnych, stosowanych w urządzeniach automatycznego wykonywania matryc drukarskich, klasyfikuje się do kodu PCN 9010 50 00 0.
5.
Scannery - tj. aparaty do wyciągów barwnych, stosowane do automatycznego wywoływania filmów, klasyfikuje się do kodu PCN 9010 50 00 0, natomiast scannery będące urządzeniem wejścia komputerów do pozycji 8471.
6.
Mierniki poziomu glukozy we krwi (glukometry), będące mikroprocesorami, ręcznymi urządzeniami do pomiarów odbicia światła, z monitorem, klasyfikuje się do kodu PCN 9027 50 00 0. Mierniki, które przy pomiarach nie wykorzystują promieniowania optycznego klasyfikuje się do kodu PCN 9027 80 98 0.
7.
Urządzenia pod nazwą "pompy strzykawkowe" lub "pompy infuzyjne" służące do automatycznego podawania leków i płynów infuzyjnych. Umożliwiają dokładne, długotrwałe podawanie leków (płynów) w małych dawkach z określoną wydajnością, ustawianą w zakresie różnych wartości od 0,1 ml/h do 100 ml/h, co 0,1 ml.

Urządzenia zasilane są prądem zmiennym 220 V, 50-60 Hz lub z wewnętrznego akumulatora 12 V i zapewniają pracę co najmniej przez trzy godziny. Są zaopatrzone w akustyczną i świetlną sygnalizację alarmową, uruchamianą automatycznie w momencie zbliżającego się zakończenia infuzji.

Te urządzenia medyczne, spełniające funkcję dozowników płynnych leków mogą posiadać dwojaki charakter tj.:

- być dozownikami do użytku osobistego (o wymiarach 165 cm x 23 cm x 53 cm, np.: w sytuacji podawania insuliny),

- być dozownikami mocowanymi na statywie (stacjonarnym) dla pacjentów przebywających w szpitalach.

Zastosowanie i funkcja urządzeń, jakimi jest leczenie różnego rodzaju schorzeń poprzez automatyczne podawanie odpowiednich dawek leków, kwalifikuje dane towary do kodu PCN 9018 90 85 0.

8.
Wkładki wewnątrzmaciczne składające się z elementu z tworzywa sztucznego, z przymocowanymi dwiema nylonowymi nićmi oraz wkładki zawierającej progesteron, klasyfikuje się do kodu CN 9018 90 85.

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich z dnia 06.02.96 r. nr L 28/14).

Dział  93

1.
Pistolety pneumatyczne z tworzywa sztucznego, z mechanizmem wewnętrznym i wewnętrzną częścią z metalu, przeznaczone do strzelania kulkami z tworzywa sztucznego, klasyfikuje się do kodu CN 9304 00 00.

Klasyfikacja tych produktów do pozycji 9304 wynika częściowo z faktu, że ze względu na swój zasięg i siłę uderzeniową, mogą spowodować one uszkodzenie ciała.

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich z dnia 06.02.96 r. nr L 28/14).

Dział  94

1.
Podstawki pod drukarkę, szuflady z metalu na klawiaturę, ramiona wykonane z metalu, przeznaczone do mocowania monitora nad blatem, klasyfikuje się do kodu PCN 9403 90 10 0.

Dział  95

1.
Piłeczki całkowicie wykonane z gumy klasyfikuje się do kodu PCN 9503 90 35 0.
2.
Lekkie piłki plażowe z tworzywa sztucznego, nadmuchiwane, klasyfikuje się do kodu PCN 9503 90 32 0.
3.
Muzyczne ruchome zabawki dla małych dzieci, rozkładane na części, składające się z:

- zawieszenia z przymocowanymi urządzeniami z tworzywa sztucznego,

- pozytywki z silniczkiem nakręcanym sprężyną spiralną,

- ruchomych zabawek (króliczki, kaczki, żaby),

po nakręceniu których gra pozytywka i obraca zabawkami, klasyfikuje się do kodu CN 9503 50 00.

Klasyfikacja taryfowa została ustalona na podstawie reguły nr 1, 2(a), 3(b) i 6 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej.

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich z dnia 06.02.96 r. nr L 28/14).

4.
Przenośne elektryczne pianina przeznaczone dla dzieci, zasilane bateriami, wykonane z kolorowego tworzywa sztucznego, posiadające 32 klawisze oraz regulatory natężenia dźwięku, mocy, rytmów, klasyfikuje się do kodu CN 9503 50 00.

Klasyfikacja taryfowa tych pianin została ustalona na podstawie reguły 1 i 6 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz z uwagą nr 1(c) do działu 92 i brzmienia kodu CN 9503 50 00.

Przedmiotowe pianina nie są instrumentami muzycznymi w rozumieniu działu 92, z powodu swej konstrukcji i rozmiaru.

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich z dnia 06.02.96 r. nr L 28/10).

5.
Zestawy do gry w piłkę oparte na koszykówce, obejmujące:

- pierścień metalowy o średnicy mniejszej niż 45 cm, do którego przymocowana jest siatka bez dna,

- płytka drewniana przeznaczona do zawieszania na drzwiach lub ścianie, do której przymocowuje się metalowy pierścień,

klasyfikuje się do kodu CN 9503 90 55.

Klasyfikacja towarowa tych gier ustalona jest na podstawie reguły 1, 3(b) i 6 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej i brzmienia kodu CN 9503 90 55.

Przedmiotowe gry nie stanowią sprzętu sportowego w znaczeniu pozycji 9506, szczególnie z powodu konstrukcji i wymiarów.

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich z dnia 06.02.96 r. nr L 28/10).

6.
Zestawy do gry w piłkę, oparte na koszykówce, obejmujące:

- pudełko z tworzywa sztucznego zawierające przedmioty opisane poniżej i służące jako podstawa, które można obciążyć wodą lub piaskiem,

- pierścień metalowy o średnicy mniejszej niż 45 cm, do którego przymocowana jest siatka bez dna,

- drewniana płyta, do której przymocowuje się metalowy pierścień, mocowana do stojaka,

- stojak wykonany z rur z tworzywa sztucznego, którego wysokość można regulować w zakresie od 1 do 1,65 m, klasyfikuje się do kodu CN 9503 90 55.

Klasyfikacja towarowa tych gier ustalona jest na podstawie reguły 1, 3(b) i 6 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej i brzmienia kodu CN 9503 90 55.

Przedmiotowe gry nie stanowią sprzętu sportowego w znaczeniu pozycji 9506, szczególnie z powodu konstrukcji i wymiarów.

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich z dnia 06.02.96 r. nr L 28/10)

7.
Modele samochodu "Mercedes AMG" z 1994 r., w skali 1:43, przymocowane do płytki, w których np. wycieraczki, klamki do drzwi, lusterka boczne, kierownica, wykonane są z tworzywa sztucznego, zaś nadwozie z odlewanego ciśnieniowo cynku, klasyfikuje się do kodu CN 9503 90 51.

Klasyfikacja towarowa została ustalona na podstawie reguły 1 i 6 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej i brzmienia kodu CN 9503 90 51.

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich z dnia 06.02.96 r. nr L 28/10)

Dział  96

1.
Taśmy z włókien przetworzonych, o szerokości mniejszej niż 30 mm, nasycone tuszem, umieszczone na stałe w kasetach z metalu lub tworzyw sztucznych, przeznaczone do drukarek komputerowych igłowych, klasyfikuje się do kodu PCN 9612 10 20 0.
2.
Szczecinę sprowadzoną w pęczkach, nie podlegającą dalszej obróbce, używaną do produkcji pędzli malarskich, klasyfikuje się do kodu PCN 9603 29 90 0, zgodnie z brzmieniem pozycji 9603.
3.
Kasety do drukarek komputerowych, wykonane w formie łatwo wymienialnych akcesoriów i zawierające w specjalnej obudowie taśmę barwiącą, klasyfikuje się do kodu PCN 9612 10 20 0.
4.
Rozpylacze do perfum, składające się z alabastrowego pojemnika, do którego zamocowana jest głowica rozpylająca i "gruszka" do wytwarzania ciśnienia pneumatycznego klasyfikuje się do kodu PCN 9616 10 10 0.
5.
Etykieciarki ręczne (metkownice) - urządzenia znakujące do tłoczenia nalepek z kodami i cenami oraz przylepiające je na produkty sprzedawane w sklepach, klasyfikuje się do kodu PCN 9611 00 00 0.

Dział  97

1.
Znaczki pocztowe klasyfikuje się w sposób następujący:

(a) znaczki pocztowe nie stemplowane i nie z bieżącej lub nowej emisji w kraju, dla którego są one przeznaczone - kod PCN 9704 00 00 0,

(b) znaczki pocztowe stemplowane - kod PCN 9704 00 00 0,

(c) znaczki pocztowe nie stemplowane, z bieżącej lub nowej emisji w kraju, dla którego są one przeznaczone - kod PCN 4907 00 10 0.

Przez określenie "bieżącej lub nowej emisji w kraju, dla którego są one przeznaczone" należy rozumieć kraj, w którym znaczki wykorzystywane są jako, np. znaczki pocztowe normalnie używane do płacenia korespondencji pocztowej czy znaczki skarbowe. Zatem znaczki pocztowe z nowej lub bieżącej emisji importowane np. z Francji, mające w Polsce jedynie wartość kolekcjonerską, klasyfikuje się do pozycji 9704. W przypadku, gdy np. Poczta Polska sprowadzi z Francji znaczki pocztowe używane w naszym kraju, wówczas takie znaczki klasyfikuje się do pozycji 4907.

2.
Klasyfikacja pojazdów kolekcjonerskich
2.1.
Przedstawienie organowi celnemu przy zgłoszeniu pojazdu do odprawy celnej zaświadczenia, wydanego przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, potwierdzającego kolekcjonerski charakter samochodu powinno być równoznaczne z klasyfikacją pojazdu do kodu PCN 9705 00 00 0 taryfy celnej, jako przedmiotu kolekcjonerskiego o wartości historycznej.

Analiza brzmienia kodu PCN 9705 00 00 0 wskazuje, że dla potrzeb klasyfikacji taryfowej nie występuje konieczność przedstawienia zaświadczenia o wpisie pojazdu do rejestru zabytków, bowiem przytoczony kod obejmuje zbiory i przedmioty kolekcjonerskie, częstokroć nawet o małej wartości, lecz rzadko występujące, nie zawsze będące zabytkami techniki motoryzacyjnej w dosłownym znaczeniu tego słowa. Pojedyncze egzemplarze lub kolekcje pojazdów mogą być natomiast wpisane do takiego rejestru na wniosek właściciela albo z urzędu w przypadku, gdy dobro kultury zagrożone jest zniszczeniem.

2.2.
Warunkiem uzyskania zaświadczenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stwierdzającego, że dany pojazd posiada wartości kolekcjonerskie jest opinia Zespołu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Automobilklubu Polskiego, Muzeum Techniki, Naczelnej Organizacji Technicznej lub innej placówki kompetentnej w zakresie orzekania o samochodach.
2.3.
Zaświadczenie, o którym mowa w pkt 1. jest wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela (użytkownika).
2.4.
Ruchome dobra kultury (w tym także pojazdy mechaniczne) mogą być wpisane do rejestru zabytków, przy czym zaświadczenie stwierdzające, że dany pojazd posiada wartość kolekcjonerską nie jest równoznaczne z wpisem do tego rejestru.
2.5.
Zasada terytorialności obowiązująca przy uzyskiwaniu zaświadczeń o charakterze kolekcjonerskim pojazdów, dotyczy również ewentualnego wpisu do rejestru zabytków i powinna być przestrzegana przy składaniu wniosku strony zainteresowanej uzyskaniem takiego zaświadczenia lub wpisu.

CZĘŚĆ  V

SPOSÓB OBLICZANIA STAWEK CELNYCH

1.

STAWKI AD VALOREM, STAWKI SPECYFICZNE, STAWKI MIESZANE.

1.1. W taryfie celnej występują:

a) stawki ad valorem,

b) stawki specyficzne,

c) stawki mieszane.

Stawka ad valorem wyrażona jest w % w stosunku do wartości celnej towaru.

Stawka specyficzna to wyrażona w EURO 1 wysokość opłaty, w stosunku do jednostki masy lub miary przywożonego towaru.

Stawka mieszana to równocześnie stawka ad walorem i stawka specyficzna.

Do przeliczania kwoty EURO 2 na złote, stosuje się kurs EURO 3 według zasad określonych dla ustalania wartości celnej.

1.2. Należne cło od towarów, dla których określone zostały specyficzne lub mieszane stawki celne, wylicza się w następujący sposób:

a) w przypadku, gdy mieszana stawka celna dla danego kodu określona jest w następujący sposób:

N

minimum

Z EURO/hl

to jeżeli spełniona jest nierówność (Y*N)*100>Z, wówczas należne cło oblicza się zgodnie z wzorem: NC = (Y*N)*L.

W przypadku, gdy nierówność nie jest spełniona, wówczas należne cło oblicza się zgodnie z wzorem:

NC = Z*(L : 100).

b) w przypadku, gdy mieszana stawka celna dla danego kodu określona jest w następujący sposób:

N

minimum

Z EURO/hl

+ K EURO %/hl

to jeżeli spełniona jest nierówność określona w lit. a), wówczas należne cło (NC) oblicza się zgodnie z wzorem:

NC=[(Y*N)*L] + [(K*U)*(L/100)].

W przypadku, gdy nierówność nie jest spełniona, wówczas należne cło oblicza się zgodnie z wzorem:

NC=[Z*(L/100)] + [(K*U)*(L/100)].

c) w przypadku, gdy mieszana stawka celna dla danego kodu określona jest w następujący sposób:

N

+ K EURO %/hl

wówczas należne cło (NC) oblicza się zgodnie z wzorem:

NC = [(Y*N)*L] + [(K*U*(L/100)]

d) w przypadku, gdy mieszana stawka celna dla danego kodu określona jest w następujący sposób:

N

+ max H EURO/hl

wówczas należne cło (NC) oblicza się zgodnie z wzorem:

NC = [(Y*N)*L] +H*(L/100)].

e) w przypadku, gdy mieszana stawka celna dla danego kodu określona jest w następujący sposób:

N

max

H EURO/hl

to jeżeli spełniona jest nierówność (Y*N)*100<H, wówczas należne cło (NC) oblicza się zgodnie z wzorem: NC = (Y*N)*L.

W przypadku, gdy nierówność nie jest spełniona, wówczas należne cło oblicza się zgodnie z wzorem: NC = N*(L/100).

f) w przypadku, gdy mieszana stawka celna dla danego kodu określona jest w następujący sposób:

N

max

M EURO/kg

to jeżeli spełniona jest nierówność (A*N)<M, wówczas należne cło (NC) oblicza się zgodnie z wzorem: NC = (A*N)*B.

W przypadku, gdy nierówność nie jest spełniona, wówczas należne cło oblicza się zgodnie z wzorem: NC = M*B.

g) stawki celne specyficzne podane kwotowo w kolumnie 4 określone są w następujący sposób:

P EURO/jednostka miary.

Oznaczenia użyte we wzorach:

N - stawka celna liczona ad valorem,

Y - wartość celna 1 litra towaru,

L - ilość litrów sprowadzanego towaru,

Z - kwota oznaczająca minimalną wysokość naliczanego cła w EURO 4 , pobierana od każdego hektolitra (100 litrów) przywiezionego towaru,

K - kwota oznaczająca wysokość dodatkowo naliczanego cła w EURO 5 , pobieranego w wysokości zależnej od ilości % alkoholu zawartego w przywiezionym towarze,

U - wielkość oznaczająca % alkoholu zawartego w przywiezionym towarze,

H - kwota oznaczająca maksymalną wysokość naliczonego cła w EURO 6 , pobierana od każdego hektolitra (100 litrów) przywiezionego towaru,

M - kwota oznaczająca maksymalną wysokość naliczonego cła w EURO 7 , pobierana od każdego kilograma przywiezionego towaru,

A - wartość celna jednego kilograma towaru,

B - ilość kilogramów sprowadzonego towaru,

P - stawka celna liczona kwotowo w zależności od przypisanej dla danego towaru jednostki miary.

2.

SYMBOL DCC

Symbol DCC i DCC* występujący w stawkach celnych w działach 8, 17,18, 19, 20 i 21 zgodnie z "Ogólnymi regułami dotyczącymi stawek celnych" oznacza dodatkowe cło za cukier zawarty w produkcie.

Symbol DCC i DCC* w stawkach celnych z działów 8, 17, 18, 19, 20 i 21 taryfy celnej interpretuje się w sposób następujący:

a) - w dziale 8 taryfy celnej DCC* pobiera się zgodnie z uwagą dodatkową 1 tj. "zawartość różnych cukrów wyrażonych jako sacharoza (zawartość cukru) odpowiada liczbie wskazanej przez refraktometr (zastosowany zgodnie z metodą opisaną w Załączniku do Postanowień (EWG) nr 558/93) w temperaturze 20° C i pomnożonej przez współczynnik 0,95".

DCC* = wskazanie rafraktometru (°Brix) x 0,95 x 0,0049 EURO (w przeliczeniu na PLN) x ilość produktu (w kg).

b) - w dziale 20 taryfy celnej sposób obliczania cukru reguluje uwaga dodatkowa 2, 3 i 5.

Zgodnie z uwagą dodatkową 2 do działu 20 "zawartość różnych cukrów wyrażonych jako sacharoza (zawartość cukru) w produktach zaklasyfikowanych do niniejszego działu odpowiada liczbie wskazanej przez refraktometr w temperaturze 20o C (zastosowany zgodnie z metodą opisaną w Załączniku do Postanowień /EWG/ nr 558/93) i pomnożonej przez współczynnik:

- 0,93 w odniesieniu do produktów objętych podpozycjami 2008 20 do 2008 80, 2008 92 i 2008 99 lub

- 0,95 w odniesieniu do produktów objętych innymi pozycjami".

Uwaga dodatkowa 3 do Działu 20 taryfy celnej podaje, że "Produkty zaklasyfikowane do podpozycji 2008 20 do 2008 80, 2008 92 i 2008 99 będą uważane jako zawierające dodatek cukru, jeśli "zawartość cukru" w masie przekroczy procentowość podaną niżej odpowiednio dla owoców lub jadalnych części roślin:

- ananasy i winogrona: 13%,

- inne owoce, łącznie z mieszankami owoców i inne jadalne części roślin: 9%.

DCC* dla towarów spełniających wymogi podpozycji 2008 20 do 2008 80, 2008 92 i 2008 99 oblicza się w następujący sposób:

DCC*=[/wskazanie refraktometru (°Brix) x 0,93 (współczynnik)/ - 9 lub 13 (liczba graniczna podana w uwadze dodatkowej 3)] x 0,0049 EURO (w przeliczeniu na PLN) x ilość produktu (w kg).

Zgodnie natomiast z uwagą dodatkową 5 do działu 20 taryfy celnej "zawartość dodanego cukru w produktach objętych pozycją 2009 odpowiada "zawartości cukru" pomniejszonej o podane niżej liczby w zależności od rodzaju soku:

- sok cytrynowy lub pomidorowy: 3,

- sok jabłkowy: 11,

- sok winogronowy: 15,

- inne soki owocowe lub warzywne, łącznie z mieszankami soków: 13".

DCC* dla towarów z pozycji 2009 taryfy celnej oblicza się w sposób następujący:

DCC* = [/wskazanie refraktometru (oBrix) x 0,95 (współczynnik podany w uwadze dodatkowej 2)/ - liczba graniczna (podana w uwadze dodatkowej 5)] x 0,0049 EURO (w przeliczeniu na PLN) x ilość produktu (w kg).

Natomiast dla towarów z pozostałych pozycji i podpozycji działu 20 taryfy celnej do obliczenia DCC* należy posłużyć się następującym wzorem:

DCC* = wskazanie refraktometru (°Brix) x 0,95 (współczynnik podany w uwadze dodatkowe 2) x 0,0049 EURO (w przeliczeniu na PLN) x ilość produktu (w kg).

c) - W działach 17, 18, 19 i 21 taryfy celnej zgodnie z uwagami dodatkowymi:

- 4 do działu 17,

- 2 do działu 18,

- 3 do działu 19 oraz

- 4 do działu 21

cukier zawarty w produkcie wyrażony musi być jako sacharoza (zawartość cukru) oznaczona metodą określoną w Polskiej Normie (PN).

DCC = zawartość cukru x 0,0017 EURO (w przeliczeniu na PLN) x ilość produktu (w kg).

DCC* = zawartość cukru x 0,0049 EURO (w przeliczeniu na PLN) x ilość produktu (w kg).

Podstawą do wyliczenia cła specyficznego DCC i DCC* liczonego w zależności od zawartości cukru (zawartość różnych cukrów wyrażonych jako sacharoza) w produktach może być informacja podana:

- na etykiecie lub

- w fakturze, lub

- w certyfikacie jakościowym producenta, lub

- w specyfikacji towarów.

1 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".
2 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".
3 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".
4 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".
5 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".
6 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".
7 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021