Organizacja wyodrębnionego archiwum Urzędu Ochrony Państwa.

ZARZĄDZENIE
SZEFA URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA
z dnia 2 października 1997 r.
w sprawie organizacji wyodrębnionego archiwum Urzędu Ochrony Państwa.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
1.
W Urzędzie Ochrony Państwa działa archiwum wyodrębnione, zwane dalej "archiwum".
2.
Archiwum działa w ramach Biura Ewidencji i Archiwum Urzędu Ochrony Państwa.
3.
Zasady i tryb działania archiwum Urzędu Ochrony Państwa regulują w szczególności:
1)
ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163, Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496, Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 70, poz. 443 i Nr 88, poz. 554) i wydane na jej podstawie akty wykonawcze;
2)
ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554) i wydane na jej podstawie akty wykonawcze dotyczące Szefa UOP;
3)
ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej (Dz. U. Nr 40, poz. 271 z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 110, poz. 714) i wydane na jej podstawie akty wykonawcze;
4)
niniejsze zarządzenie.
2.
Siedzibą archiwum jest Warszawa.
2.
Terenem działania archiwum jest obszar całego Państwa.
§  3.
W zakresie zadań, o których mowa w zarządzeniu, archiwum używa pieczęci okrągłej z godłem Państwa w środku i napisem w otoku "Archiwum Urzędu Ochrony Państwa".

Rozdział  2

Zadania i zakres działania

§  4.
1.
Do zadań ogólnych archiwum należy:
1)
kształtowanie państwowego wyodrębnionego zasobu archiwalnego i nadzór nad nim,
2)
przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,
3)
ewidencjonowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,
4)
prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej,
5)
wykonywanie ekspertyz na potrzeby naukowe,
6)
wydawanie uwierzytelnionych wypisów, odpisów, wyciągów, kopii oraz zaświadczeń z przechowywanych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej w zakresie zgodnym z właściwością rzeczową określoną ustawą o Urzędzie Ochrony Państwa,
7)
udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej na potrzeby służbowe jednostkom organizacyjnym Urzędu Ochrony Państwa.
2.
Udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej na potrzeby inne niż wymienione w ust. 1 pkt 7 regulują odrębne przepisy.
§  5.
Do zadań szczegółowych archiwum należy:
1)
w zakresie kształtowania i nadzoru nad państwowym wyodrębnionym zasobem archiwalnym:
a)
współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Ochrony Państwa w zakresie prawidłowości zarządzania dokumentacją,
b)
opiniowanie normatywów kancelaryjnych i archiwalnych,
c)
przeprowadzanie kontroli w jednostkach, o których mowa w § 10, wydawanie zleceń pokontrolnych i sprawdzanie ich wykonania,
d)
nadzór nad brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej, wykonywanie ekspertyz archiwalnych i wydawanie zezwoleń na brakowanie,
e)
nadzór nad prawidłowością przygotowania i przekazywania materiałów archiwalnych z jednostek organizacyjnych UOP do archiwum,
f)
prowadzenie instruktaży, konsultacji i doradztwa w zakresie spraw, o których mowa pod lit. d) i e),
2)
w zakresie przejmowania, przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej:
a)
przejmowanie materiałów z jednostek organizacyjnych UOP,
b)
przechowywanie i zabezpieczanie materiałów,
c)
profilaktyka i konserwacja materiałów,
d)
prowadzenie reprografii zabezpieczającej,
e)
ochrona materiałów przed zniszczeniem bądź utratą,
3)
w zakresie ewidencjonowania i opracowywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej:
a)
prowadzenie ewidencji materiałów,
b)
opracowywanie materiałów zgodnie z zasadami archiwistyki,
c)
opracowywanie archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych.
§  6.
Archiwum może w zakresie prowadzenia działalności naukowej i wydawniczej:
1)
prowadzić badania indywidualne i zespołowe w zakresie archiwistyki i nauk pokrewnych,
2)
opracowywać ekspertyzy i opinie naukowe,
3)
ułatwiać podnoszenie kwalifikacji zawodowych i zdobywanie stopni naukowych swoim pracownikom,
4)
prowadzić szkolenie specjalistyczne w UOP.

Rozdział  3

Struktura organizacyjna oraz kierownictwo archiwum

§  7.
Strukturę organizacyjną archiwum określa regulamin organizacyjny UOP wydany na podstawie statutu Urzędu Ochrony Państwa.
§  8.
Funkcję dyrektora archiwum sprawuje dyrektor Biura Ewidencji i Archiwum Urzędu Ochrony Państwa.
§  9.
1.
Dyrektor archiwum kieruje całokształtem jego działalności oraz czuwa nad prawidłową realizacją zadań, o których mowa w rozdziale 2.
2.
Do zakresu działania dyrektora archiwum należy w szczególności:
1)
kierownictwo w sprawach organizacyjnych i administracyjnych, metodycznych,
2)
nadzór nad zasobem archiwum,
3)
reprezentowanie archiwum na zewnątrz,
4)
wydawanie decyzji w sprawach dotyczących działalność archiwum oraz przewidzianych odrębnymi przepisami,
5)
wydawanie regulaminów, instrukcji i wytycznych,
6)
kierowanie realizacją zadań ppoż., bhp i obronnych w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.
§  10.
Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa posiadający w kierowanych przez siebie jednostkach zasób archiwalny oraz dokumentację niearchiwalną są odpowiedzialni za właściwe ich przechowywanie i zabezpieczenie.
§  11.
1.
W archiwum działają następujące kolegialne organy opiniodawcze i doradcze:
1)
Komisja Metodyczna,
2)
Komisja Oceny Dokumentacji Archiwalnej.
2.
Szef UOP może na wniosek dyrektora archiwum - w trybie, o którym mowa w § 4 statutu UOP, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 145, poz. 675), powołać Radę Naukowo-Programową archiwum lub inne organy doradcze i opiniodawcze.

Rozdział  4

Przepisy końcowe

§  12.
Archiwum wykonuje na polecenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa okresowe sprawozdania dotyczące stanu zasobu archiwalnego.
§  13.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021