Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 30 września 1997 r.
w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zarządzenie reguluje zasady przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, zwanej dalej "pomocą finansową", funkcjonariuszowi Straży Granicznej, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej właściwego organu, określonego w przepisach zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej (Monitor Polski Nr 76, poz. 711), zwanych dalej "przepisami o przydziale i opróżnianiu lokali", zasady zwrotu tej pomocy oraz jej wysokość.
2.
Pomocy finansowej nie przyznaje się funkcjonariuszowi Straży Granicznej, który nie spełnia warunków do otrzymania lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770).
§  2.
Pomoc finansową, o której mowa w § 1, przyznaje się funkcjonariuszowi Straży Granicznej w służbie stałej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", jednorazowo, na zasadach określonych w zarządzeniu.
§  3.
1.
Pomoc finansową przyznaje się na wniosek funkcjonariusza. Wzór wniosku określa załącznik do zarządzenia.
2.
Do wniosku należy dołączyć:
1)
zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej albo
2)
wyciąg z księgi wieczystej oraz umowę kupna lokalu (domu jednorodzinnego) sporządzoną w formie aktu notarialnego lub umowę przedwstępną, albo
3)
w przypadku budowy domu jednorodzinnego - aktualny wyciąg z księgi wieczystej potwierdzający własność gruntu (prawo wieczystego użytkowania) oraz pozwolenie właściwego organu na budowę domu, albo
4)
pozwolenie na budowę lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

- potwierdzające fakt ubiegania się przez funkcjonariusza lub jego małżonka pozostającego z nim we wspólności majątkowej o lokal mieszkalny lub dom w miejscowości pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej, o której mowa w przepisach o przydziale i opróżnianiu lokali.

§  4.
1.
Wysokość pomocy finansowej oblicza się przez przemnożenie kwoty 2.980 złotych przez liczbę norm zaludnienia przysługujących funkcjonariuszowi i każdemu członkowi jego rodziny, określonych w przepisach o przydziale i opróżnianiu lokali, według uprawnień na dzień złożenia wniosku.
2.
Wypłata przyznanej pomocy finansowej może nastąpić w ratach, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o przyznaniu tej pomocy.
§  5.
1.
Pomoc finansowa podlega zwrotowi w razie:
1)
jej nienależnego pobrania;
2)
zwolnienia funkcjonariusza ze służby przed upływem 10 lat.
2.
Do ustalenia wysokości kwoty pomocy finansowej podlegającej zwrotowi przyjmuje się liczbę norm zaludnienia określoną w decyzji o przyznaniu pomocy finansowej oraz stawkę tej pomocy obowiązującą w dniu powstania obowiązku jej zwrotu.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wysokość kwoty pomocy finansowej, która została ustalona zgodnie z ust. 2, obniża się o 1/10 za każdy pełny rok służby.
4.
Zwrot pomocy finansowej może nastąpić w ratach, których liczbę i wysokość ustala się w decyzji o zwrocie.
§  6.
1.
W przypadku gdy funkcjonariusz skorzystał z pomocy finansowej w formie zaliczkowej przed dniem wejścia w życie zarządzenia:
1)
jeżeli cel pomocy finansowej został zrealizowany (funkcjonariusz uzyskał lokal, zakończył budowę, remont, modernizację lokalu lub domu jednorodzinnego), wydaje się decyzję o przyznaniu pomocy finansowej w pełnej przysługującej wysokości, według stawek i na zasadach obowiązujących w dniu zakończenia realizacji celu,
2)
jeżeli cel pomocy finansowej nie został zrealizowany, a została ona udzielona na budowę (remont, modernizację) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub domu jednorodzinnego, wydaje się decyzję o przyznaniu pomocy finansowej w pełnej przysługującej wysokości, według stawek obowiązujących w dniu, w którym upłynęły:
a)
3 lata od dnia wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,
b)
rok od dnia wypłaty pomocy finansowej na remont (modernizację),
c)
2 lata od dnia uzyskania domu (lokalu) do wykończenia,
3)
jeżeli cel pomocy finansowej nie został zrealizowany, a została ona udzielona na uzyskanie lokalu spółdzielczego lub lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, wydaje się, na wniosek funkcjonariusza, decyzję o przyznaniu pomocy finansowej według stawek i na zasadach określonych w zarządzeniu,

- uwzględniając wypłaconą zaliczkę.

2.
W stosunku do funkcjonariusza zajmującego lokal mieszkalny będący w dyspozycji organu określonego w przepisach o przydziale i opróżnianiu lokali, decyzję o przyznaniu pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, wydaje się pod warunkiem opróżnienia tego lokalu przez wszystkie zamieszkałe w nim osoby i przekazania lokalu do dyspozycji organu w terminie 6 miesięcy od dnia wypłaty pomocy finansowej - pod rygorem zwrotu przyznanej pomocy.
§  7.
Decyzje w sprawach uregulowanych w zarządzeniu wydają organy określone w przepisach o przydziale i opróżnianiu lokali.
§  8.
Pomoc finansowa, na zasadach określonych w zarządzeniu, nie przysługuje funkcjonariuszowi, który skorzystał z pomocy finansowej w pełnej przysługującej wysokości na podstawie dotychczasowych przepisów.
§  9.
Przepisy zarządzenia stosuje się do spraw wszczętych i nie zakończonych przed dniem jego wejścia w życie.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Wzór

Wniosek w sprawie przyznania pomocy finansowej

.....................................

stopień, imię i nazwisko Data wpływu do

jednostki .............

.....................................

stos. służb.: funkcjonariusz/

emeryt/rencista

......................................

data przyjęcia do służby/

data zwolnienia (emeryt)

.....................................

nazwa jednostki, telefon

.....................................

adres domowy

Do

.......................

.......................

w .....................

1. Oświadczam, że uzyskam lokal mieszkalny* - dom* w ..........

przy ul. ............ nr ..... składający się z ........ izb

o pow. mieszkalnej .... m2, w którym zamieszkam w dniu .....

wraz z następującymi osobami:

Nazwisko i imię Data urodzenia Stopień pokrewieństwa Stan cywilny Data i miejsce stałego zameldowania Uwagi
Wnioskodawca

2. Posiadam uprawnienia do norm zaludnienia z tytułu

............................................................

............................................................

na podstawie ...............................................

3. Nie korzystałem (ani małżonek) z innych źródeł pomocy

finansowej na budownictwo mieszkaniowe

............................................................

4. Nie zajmowałem* - zajmuję* - zajmowałem* mieszkanie będące

w dyspozycji jednostek resortu spraw wewnętrznych

i administracji* lub inne mieszkanie (dom)* ...............

w ............. przy ul. ................. składające się

z ... izb o pow. mieszkalnej .... m2 na podstawie .........

............................................................

5. Nie posiadam (ani małżonek) innego mieszkania (domu) niż

wymienione w ust. 4.

6. Przekażę* - przekazałem* w całości zajmowane mieszkanie do

dyspozycji .................................................

............................................................

7. Przyznaną pomoc proszę wypłacić w formie ...................

............................................................

8. Powyższe dane podaję uprzedzony o odpowiedzialności karnej

za składanie fałszywych zeznań.

9. Przedkładam następujące dokumenty: .........................

............................................................

............................................................

10. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przyznania

i zwrotu pomocy finansowej określonymi zarządzeniem .......

...........................................................

............, dnia .......199... r.

.........................

podpis wnioskodawcy

Adnotacje komórki kadrowej

1. Pan(i) .................... pełni służbę w .................

zajmuje stanowisko przewidziane etatem dla .................

został mianowany w służbie stałej w dniu ...................

2. Pan(i) ..................... jest emerytem*, rencistą*

uprawnionym do zaopatrzenia emerytalnego na warunkach

określonych dla funkcjonariuszy ............................

............................................................

wyżej wymieniony pełnił służbę w ...........................

............, dnia ......199 r.

.........................

podpis

______

*) Niepotrzebne skreślić.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021