Normy wyposażenia i uzbrojenia funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i użytkowania.

ZARZĄDZENIE
SZEFA URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA
z dnia 8 października 1997 r.
w sprawie norm wyposażenia i uzbrojenia funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania.

Na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 70, poz. 443 i Nr 88, poz. 554) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
Zarządzenie reguluje normy wyposażenia i uzbrojenia przysługujące funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa oraz szczegółowe zasady ich przyznawania i użytkowania przez tych funkcjonariuszy.
§  2.
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
jednostki organizacyjne - jednostki organizacyjne Urzędu Ochrony Państwa, zwanego dalej "UOP", o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 statutu Urzędu Ochrony Państwa, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 145, poz. 675), z wyłączeniem wydziałów zamiejscowych,
2)
kierownicy jednostek organizacyjnych - dyrektorów zarządów, biur i innych równorzędnych jednostek organizacyjnych UOP oraz szefów delegatur i komendantów ośrodków szkolenia UOP,
3)
funkcjonariusza - funkcjonariuszy UOP,
4)
organ zaopatrzenia - Wydział Gospodarki Materiałowej Biura Administracyjno-Gospodarczego UOP,
5)
komórka zaopatrująca - wydziały administracyjno-gospodarcze w delegaturach i ośrodkach szkolenia UOP,
6)
norma wyposażenia - określoną w zestawach należności ilość przedmiotów wyposażenia przysługujących funkcjonariuszowi w ustalonym okresie używalności,
7)
norma uzbrojenia - określoną w tabeli norm należności ilość przysługujących funkcjonariuszowi przedmiotów uzbrojenia,
8)
jednostka ognia - jednostkę kalkulacyjną amunicji przewidzianą dla danej jednostki broni.

Rozdział  2

Podział wyposażenia i uzbrojenia

§  3.
1.
Funkcjonariuszom przysługują następujące rodzaje wyposażenia:
1)
wyposażenie specjalne,
2)
środki ochrony indywidualnej,
3)
środki higieny osobistej,
4)
wyposażenie uzupełniające.
2.
Szczegółowy wykaz wyposażenia określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  4.
Funkcjonariuszom przysługują następujące rodzaje uzbrojenia:
1)
broń palna,
2)
amunicja do broni palnej.
§  5.
Funkcjonariuszom przysługuje wyposażenie uzupełniające do uzbrojenia:
1)
środki przymusu bezpośredniego,
2)
sprzęt ochrony specjalnej,
3)
sprzęt optyczny,
4)
sprzęt pirotechniczny,
5)
wyposażenie specjalistyczne.

Rozdział  3

Normy należności

§  6.
1.
Funkcjonariuszom przysługuje wyposażenie, uzbrojenie i wyposażenie uzupełniające do uzbrojenia, niezbędne do wykonywania zadań służbowych.
2.
Normy należności wyposażenia zawarte w zestawach 1-18 określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
3.
Normy należności uzbrojenia określa tabela norm należności uzbrojenia stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia.
4.
Normy należności wyposażenia uzupełniającego do uzbrojenia określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

Rozdział  4

Zasady przyznawania wyposażenia

§  7.
Wyposażenie specjalne przyznaje się funkcjonariuszom wykonującym zadania służbowe:
1)
których realizacja jest możliwa wyłącznie przy wykorzystaniu tego wyposażenia lub
2)
w warunkach zagrażających życiu lub zdrowiu funkcjonariuszy, albo
3)
w warunkach narażających umundurowanie lub odzież cywilną na intensywne brudzenie lub zniszczenie.
§  8.
Środki ochrony indywidualnej przyznaje się funkcjonariuszom wykonującym zadania służbowe w warunkach narażających umundurowanie lub odzież cywilną na intensywne brudzenie lub zniszczenie albo gdy charakter wykonywanych zadań, ze względów bezpieczeństwa i higieny pracy, wymaga ich przydzielenia.
§  9.
1.
Środki higieny osobistej przyznaje się funkcjonariuszom wykonującym zadania służbowe powodujące intensywne brudzenie lub też gdy charakter wykonywanych zadań, ze względów higienicznosanitarnych, wymaga ich przydzielenia.
2.
Funkcjonariusze, którym nie przysługuje mydło według obowiązujących zestawów należności, otrzymują 150 g mydła na okres 3 miesięcy.
3.
Należność, o której mowa w ust. 2, nie przysługuje funkcjonariuszom jednostek organizacyjnych, w których przy umywalkach znajduje się mydło.
§  10.
Wyposażenie uzupełniające przyznaje się funkcjonariuszom, w przypadku gdy jest ono niezbędne do wykonywania szczególnych zadań służbowych.
§  11.
1.
Funkcjonariusz otrzymuje nowy przedmiot wyposażenia przed upływem okresu używalności w przypadku:
1)
utraty przedmiotu lub jego wartości użytkowej z przyczyn niezależnych od funkcjonariusza, a związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych,
2)
utraty przedmiotu lub jego wartości użytkowej z winy funkcjonariusza.
2.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nowy przedmiot wydaje się nieodpłatnie, z przyjęciem okresu używalności od daty jego wydania.
3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nowy przedmiot wydaje się po opłaceniu przez funkcjonariusza równowartości za nie zamortyzowany okres używalności, według cen obowiązujących w dniu wydania nowego przedmiotu.
4.
Organ (komórka) zaopatrzenia może wydać funkcjonariuszowi używane przedmioty wyposażenia, pod warunkiem że zachowały one wartości użytkowe oraz spełniają warunki bezpieczeństwa i higieny.
§  12.
1.
Funkcjonariusz zwolniony ze służby, przeniesiony do innej jednostki organizacyjnej lub na inne stanowisko służbowe, na którym nie przysługują wymienione w zestawach należności przedmioty wyposażenia, jest obowiązany do ich zdania.
2.
Funkcjonariusz w przypadkach, o których mowa w ust. 1, posiadający na wyposażeniu przedmioty wyposażenia przeznaczone na użytek zbiorowy jest obowiązany do ich zdania.
3.
W przypadku gdy funkcjonariusz nie zdał posiadanych przedmiotów wyposażenia, jest obowiązany do uiszczenia należności za przedmioty:
1)
których okres używalności nie minął - za okres nie zamortyzowany,
2)
podlegające zwrotowi po upływie okresu używalności - 10% wartości nowego przedmiotu.
4.
Przy obliczaniu należności, o której mowa w ust. 3, każdy rozpoczęty miesiąc użytkowania danego przedmiotu wyposażenia przyjmuje się jako pełny miesiąc użytkowania, stosując ceny obowiązujące w dniu rozliczenia.
5.
Obowiązek zdania wyposażenia nie dotyczy rodzin zmarłych funkcjonariuszy.

Rozdział  5

Zasady użytkowania wyposażenia

§  13.
1.
Funkcjonariusz ma obowiązek użytkowania przydzielonych mu przedmiotów wyposażenia zgodnie z wymogami służby, zakresem wykonywanych zadań służbowych oraz z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny.
2.
Okres używalności przedmiotów wyposażenia liczy się od dnia wydania i jest najkrótszym okresem, w ciągu którego powinien być użytkowany.
§  14.
1.
Funkcjonariusz jest obowiązany do utrzymania w należytym stanie przydzielonego mu wyposażenia.
2.
Pranie, konserwacja, naprawa, odpylanie i odkażanie wydanego do użytkowania wyposażenia zapewnia organ (komórka) zaopatrzenia.
3.
W przypadku gdy organ (komórka) zaopatrzenia nie ma możliwości prania wyposażenia stanowiącego przedmioty odzieży roboczej, za wykonanie tych czynności funkcjonariuszowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.
§  15.
Zabrania się funkcjonariuszom:
1)
używania przedmiotów wyposażenia, o których mowa w § 7, 8 i 10, niezgodnie z ich przeznaczeniem,
2)
noszenia przedmiotów wyposażenia, o których mowa:
a)
w § 7, 8 i 10, o wyraźnie widocznych cechach zużycia,
b)
w § 7, w miejscach publicznych, jeżeli nie wymagają tego obowiązki służbowe.

Rozdział  6

Zasady przyznawania uzbrojenia

§  16.
1.
Funkcjonariuszowi przydziela się uzbrojenie oraz wyposażenie uzupełniające do uzbrojenia.
2.
Przed wydaniem broni palnej sprawdza się wiedzę funkcjonariusza w zakresie:
1)
budowy i działania,
2)
prawa użycia,
3)
warunków i zasad jej noszenia oraz przechowywania,
4)
postępowania w przypadku jej użycia lub utraty.
3.
Od obowiązku, o którym mowa w ust. 2, może być zwolniony funkcjonariusz:
1)
któremu ponownie przydziela się broń palną lub
2)
będący absolwentem ośrodków szkolenia UOP lub który przeszedł przeszkolenie w tym zakresie.
§  17.
Amunicję przydziela się funkcjonariuszom:
1)
otrzymującym broń palną,
2)
na cele szkoleniowe,
3)
w przypadku jej zużycia.
§  18.
Wyposażenie uzupełniające do uzbrojenia, o którym mowa w § 5, przyznaje się funkcjonariuszowi, w przypadku gdy jest niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych.

Rozdział  7

Zasady użytkowania uzbrojenia

§  19.
1.
Funkcjonariusz, który otrzymał broń palną, jest obowiązany do:
1)
noszenia jej w przypadkach określonych przez przełożonego,
2)
zabezpieczenia jej przed utratą,
3)
niezwłocznego rozładowania po ustaniu przyczyn jej załadowania (nie dotyczy rewolwerów),
4)
przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w odrębnych przepisach,
5)
przeprowadzania obsługi technicznej.
2.
Zabrania się funkcjonariuszowi użytkującemu broń palną:
1)
wynoszenia jej, bez zgody przełożonego, poza obiekty służbowe,
2)
odstępowania jej innym osobom,
3)
samowolnego dokonywania jej przeróbek i naprawy.
§  20.
1.
Wyposażenie uzupełniające do uzbrojenia użytkuje się zgodnie z jego przeznaczeniem i wyłącznie do zadań związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych.
2.
Zakaz, o którym mowa w § 19 ust. 2, dotyczy także wyposażenia uzupełniającego do uzbrojenia.
§  21.
1.
Kierownik jednostki organizacyjnej może wyrazić zgodę na przechowywanie broni w miejscu zamieszkania funkcjonariusza.
2.
W czasie urlopu, wyjazdu za granicę, pobytu w szpitalu lub w innych przypadkach funkcjonariusz obowiązany jest zdeponować broń palną i wyposażenie uzupełniające do uzbrojenia w jednostce organizacyjnej.
3.
W przypadkach indywidualnego przechowywania broni palnej i wyposażenia uzupełniającego do uzbrojenia w jednostce organizacyjnej lub miejscu zamieszkania, za ich przechowanie odpowiedzialny jest funkcjonariusz, któremu je przydzielono.
§  22.
1.
Funkcjonariusz może wywieźć za granicę broń palną na podstawie pozwolenia wydanego przez Szefa UOP.
2.
Z pisemnym wnioskiem o udzielenie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, występuje:
1)
kierownik jednostki organizacyjnej - w przypadku grupowego wyjazdu służbowego podległych funkcjonariuszy,
2)
zainteresowany funkcjonariusz - w przypadku indywidualnego wyjazdu służbowego.

Rozdział  8

Przepis końcowy

§  23.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYPOSAŻENIA FUNKCJONARIUSZY

1. Wyposażenie specjalne obejmuje sprzęt:

a) alpinistyczny: liny alpinistyczne, linę desantową do śmigłowca, ochraniacze do lin, drabinkę sznurkową, uchwyty wspinaczkowe, pokrowce na liny alpinistyczne, uprząż ewakuacyjną "speleo" i alpinistyczną, karabinek strażacki, rolkę "Petzla", ósemkę Fischera, kroll, dreksler, płanię, schunt, płytkę Schichta, repsznur, zestaw linek do oporządzenia alpinistycznego, rurową taśmę alpinistyczną, kask alpinistyczny, latarkę czołową, kausze do lin, kombinezon "speleo", pętlę alpinistyczną, torbę transportową, rękawice alpinistyczne,

b) płetwonurkowy: skafander mokry, skafander suchy, ocieplacz pod skafander, kamizelkę ratunkowo-wyrównawczą, rękawice nurkowe, buty nurkowe, kominiarkę neoprenową, zestaw butlowy, automat oddechowy, maskę płetwonurkową, fajkę płetwonurkową, płetwy, pas balastowy, nóż nurkowy, głębokościomierz, busolę, latarkę podwodną, pełną maskę nurkową, karabińczyk żeglarski, sprężarkę wysokociśnieniową, ponton, silnik zaburtowy, boje pływające i sygnałowe, liny pływające, zestaw urządzeń do łączności podwodnej, podwodny wykrywacz metali, pojemnik wypornościowy,

c) turystyczno-sportowy: karimaty, śpiwór z trzema prześcieradłami, namiot turystyczny, przystawkę samochodową (namiot przedsionek), magazyn przenośny-namiot, regały składane do namiotu, stolik składany, krzesło składane, kuchenkę gazową z butlą, rękawice bokserskie, kask ochronny, ochraniacze, makiwarę, gruszkę bokserską, worek bokserski, łapę, manekiny, kimono z pasem, atrapę pistoletu, atrapę noża, napięstniki, maskę pływacką, fajkę, płetwy kaloszowe, okulary pływackie, spodenki kąpielowe, czepek pływacki, klapki kąpielowe, linę, stoper elektroniczny, siatkę maskującą, dresy, ubrania żeglarskie, koszulkę sportową, spodenki sportowe, skarpety wełniane, obuwie sportowe i treningowe, torby turystyczne i transportowe, plecaki,

d) specjalistyczny: zestaw reanimacyjny, aparat tlenowy do reanimacji, zestaw narzędzi chirurgicznych, stetoskop, endoskop, drabiny rozsuwane i hakowe, łom wielozadaniowy, toporek strażacki, kotwicę z liną, gaśnicę proszkową, młot ciężki, nożyce do cięcia drutu, zestaw oświetleniowy, kamuflowany wykrywacz metali,

e) ochronny: kask wojsk powietrzno-desantowych, kombinezon specjalny, bieliznę pod kombinezon typu "Polar", kurtkę ćwiczebną z podpinką, kurtkę i spodnie drelichowe, czapkę ćwiczebną i do kombinezonu, kominiarki, pasy skórzane z tkaniny syntetycznej, kurtkę ocieplaną i dwustronną, sweter, koszulkę służbową, rękawiczki, buty służbowe i specjalne.

2. Środki ochrony indywidualnej obejmujące: nakrycie głowy, czapkę ocieplaną, chustkę na głowę, czepek pielęgniarski, ubrania (lekarza, drelichowe, kucharskie, kwasoodporne), kombinezony (specjalny i drelichowy), fartuchy (drelichowy, brezentowy, biały, przedni bawełniany, przedni wodoodporny, gumowy, kwasoodporny, benzynoodporny, spawalniczy), koszule (flanelowa i bawełniana), trzewiki (przemysłowe, profilaktyczne, olejoodporne, ocieplane), sandały, buty gumowe i filcowo-gumowe, rękawice (ochronne, gumowe, kwasoodporne, olejoodporne, spawalnicze, drelichowe, brezentowe, bawełniane, skórzane zimowe, ocieplane), ochronniki słuchu, okulary (ochronne i przeciwpromienne), maski (spawalnicze, przeciwpyłowe, przeciwodpryskowe), półmaski z filtrem, naramienniki, nakolanniki, skarpetki szpitalne, płaszcz przeciwdeszczowy, kurtkę ocieplaną, kamizelkę ocieplaną i kożuch długi.

3. Środki higieny osobistej obejmujące: ręczniki, mydło, pastę bhp, krem do rąk i szczoteczkę do mycia rąk.

4. Wyposażenie uzupełniające obejmujące: teczki (z zamkiem szyfrowym i do tajnej korespondencji), materac polowo-koszarowy, podkład pod materac.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZESTAWY NALEŻNOŚCI WYPOSAŻENIA

Zestaw nr 1

dla funkcjonariuszy zatrudnionych w drukarniach

Lp. Przedmiot J.m. Ilość Okres używalności w latach Uwagi
1 2 3 4 5 6
a) na stanowiskach:

składacza ręcznego i maszynowego,

maszynisty typo i offsetowego,

mechanika maszyn drukarskich,

introligatora, laboranta fotoskładu

1 Nakrycie głowy szt. 1 1
2 Ubranie drelichowe kpl. 3 2
3 Fartuch drelichowy szt. 1 2 z wyjątkiem stanowisk obsługujących maszyny
4 Koszula flanelowa szt. 2 1
5 Trzewiki przemysłowe sk/sk lub trzewiki profilaktyczne para 1 2
6 Rękawice ochronne para 2 1 tylko dla mechaników maszyn drukarskich
7 Rękawice gumowe para 1 1 tylko dla maszynistów i laborantów
8 Ochronniki słuchu para 1 dz (5) wydaje się w razie potrzeby
9 Ręcznik szt. 2 1
10 Mydło g 300 1 m-c
11 Pasta bhp g 150 1 m-c
12 Krem do rąk g 100 1 m-c
13 Szczotka do mycia rąk szt. 1 1
Uwagi:
1. Przedmioty wymienione pod lp. 1-3,

5 i 6 przechodzą na własność

użytkownika po okresie używalności,

a trzewiki profilaktyczne z chwilą

wydania.

2. Koszula flanelowa przechodzi na

własność użytkownika z chwilą

wydania.

b) na stanowiskach:

kserografisty, fotografa, operatora

urządzeń fotoskładu (monitorów)

1 Nakrycie głowy szt. 1 1
2 Fartuch drelichowy szt. 2 1
3 Fartuch gumowy szt. 1 dz (1) tylko dla fotografa
4 Rękawice ochronne para 1 1 tylko dla kserografisty
5 Rękawice gumowe para 1 1 tylko dla fotografa
6 Trzewiki profilaktyczne para 1 1
7 Okulary ochronne szt. 1 dz (1) wydaje się w razie potrzeby
8 Ręcznik szt. 2 1
9 Mydło g 200 1 m-c
Uwagi:
1. Przedmioty wymienione pod lp. 1, 2

i 4 przechodzą na własność

użytkownika po okresie używalności.

2. Trzewiki profilaktyczne przechodzą

na własność użytkownika z chwilą

wydania.

c) na stanowiskach administracyjnych

i pozostałych nie wymienionych pod

lit. a) i b).

1 Fartuch ochronny szt. 2 2
2 Trzewiki profilaktyczne para 1 1
3 Ręcznik szt. 2 1
4 Mydło g 200 1 m-c
Uwaga:
Fartuch ochronny przechodzi na własność użytkownika po okresie używalności, a trzewiki profilaktyczne z chwilą wydania

Zestaw nr 2

dla funkcjonariuszy ds. uzbrojenia

Lp. Przedmiot J.m. Ilość Okres używalności w latach Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Nakrycie głowy szt. 1 1
2 Ubranie drelichowe lub fartuch drelichowy kpl. 1 2 z wyj. korzystających z przedmiotów wym. od lp. 6 i 7
3 Rękawice ochronne para 1 1
4 Okulary ochronne szt. 1 dz (2) wydaje się w razie potrzeby
5 Ochronniki słuchu szt. 1 dz (5) wydaje się w razie potrzeby
6 Kombinezon specjalny szt. 1 dz (4) tylko dla magazyniera centralnego magazynu UOP
7 Fartuch drelichowy szt. 1 3
8 Ręcznik szt. 1 1
9 Mydło g 100 1 m-c
10 Pasta bhp g 100 1 m-c
11 Krem do rąk g 50 1 m-c
Uwaga:

Przedmioty wymienione pod lp. 1-3 przechodzą na własność użytkownika po okresie używalności.

Zestaw nr 3

dla funkcjonariuszy ppoż.

Lp. Przedmiot J.m. Ilość Okres używalności w latach Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Nakrycie głowy szt. 1 1
2 Ubranie drelichowe lub fartuch drelichowy kpl. 2 3
3 Fartuch kwasoodporny szt. 1 dz (3) wydaje się w razie potrzeby
4 Rękawice ochronne para 1 1
5 Rękawice kwasoodporne para 1 dz (2) wydaje się w razie potrzeby
6 Okulary ochronne szt. 1 dz (2) wydaje się w razie potrzeby
7 Ręcznik szt. 1 1
8 Mydło g 100 1 m-c
9 Pasta bhp g 100 1 m-c
10 Krem do rąk g 50 1 m-c
Uwaga:
Przedmioty wymienione pod lp. 1, 2, i 4 przechodzą na własność użytkownika po okresie używalności.

Zestaw nr 4

dla funkcjonariuszy-wywiadowców (kierowników zmiany) i wywiadowców-kierowców

Lp. Przedmiot J.m. Ilość Okres używalności w latach Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Nakrycie głowy szt. 1 1
2 Ubranie drelichowe lub kombinezon drelichowy lub fartuch drelichowy kpl. 1 2
3 Koszula flanelowa szt. 2 2
4 Rękawice ochronne szt. 1 1
Uwaga:
Przedmioty wymienione w zestawie przechodzą na własność użytkownika po upływie okresu używalności.

Zestaw nr 5

dla funkcjonariuszy - kierowców samochodów służbowych,

- którym powierzono samochód służbowy

Lp. Przedmiot J.m. Ilość Okres używalności w latach Uwagi
1 2 3 4 5 6
a) dla funkcjonariuszy-kierowców

samochodów służbowych

1 Fartuch drelichowy lub kombinezon

drelichowy, lub ubranie drelichowe

szt. 2 3
2 Rękawice drelichowe para 1 1
3 Buty gumowe para 1 4
4 Ręcznik szt. 2 1
5 Mydło g 200 1 m-c
6 Pasta bhp g 100 1 m-c
7 Krem do rąk g 50 1 m-c
Uwaga:
Przedmioty wymienione pod lp. 1-3 przechodzą na własność użytkownika po okresie używalności.
b) dla funkcjonariuszy, którym

powierzono samochód służbowy

1 Fartuch drelichowy lub kombinezon

drelichowy, lub ubranie drelichowe

szt. 1 3
2 Rękawice drelichowe para 1 2
3 Ręcznik szt. 1 1
4 Mydło g 100 1 m-c
Uwaga:
Przedmioty wymienione pod lp. 1 i 2 przechodzą na własność użytkownika po okresie używalności.

Zestaw nr 6

dla funkcjonariuszy wykonujących funkcję

- magazynierów,

- pomocników magazyniera,

- zaopatrzeniowców

Lp. Przedmiot J.m. Ilość Okres używalności w latach Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Fartuch drelichowy szt. 2 2
2 Fartuch przedni brezentowy szt. 1 dz (2) wydaje się w razie potrzeby
3 Fartuch benzynoodporny szt. 1 dz (2) wydaje się w razie potrzeby
4 Ubranie olejo-, benzyno- lub kwasoodporne szt. 1 dz (2) wydaje się w razie potrzeby
5 Koszula flanelowa szt. 2 1 tylko dla zatrudnionych na stanowisku magazyniera
6 Rękawice olejoodporne para 1 dz (1) wydaje się w razie potrzeby
7 Rękawice drelichowe para 1 1
8 Trzewiki olejoodporne para 1 2 wydaje się w razie potrzeby
9 Trzewiki skóra/guma para 1 1 tylko dla zatrudnionych na stanowisku magazyniera
10 Teczka z zamkiem szyfrowym szt. 1 dz (6) tylko dla zaopatrzeniowców
11 Ręcznik szt. 2 1
12 Mydło g 200 1 m-c
13 Pasta bhp g 100 1 m-c
14 Krem do rąk g 50 1 m-c
Uwagi:
1. Przedmioty wymienione pod lp.

1 i 7 przechodzą na własność

użytkownika po okresie

używalności.

2. Przedmioty wymienione pod lp.

5, 8 i 9 przechodzą na

własność użytkownika z chwilą

wydania.

Zestaw nr 7

dla funkcjonariuszy administracyjno-gospodarczych

Lp. Przedmiot J.m. Ilość Okres używalności w latach Uwagi
1 2 3 4 5 6
a) administrator (gospodarczy)

inspektor bhp

1 Ręcznik szt. 1 1
2 Mydło g 100 1 m-c
b) pracownicy archiwum i

biblioteki

1 Fartuch ochronny szt. 1 1
2 Trzewiki profilaktyczne szt. 1 1
3 Ręcznik szt. 2 1
4 Mydło g 100 1 m-c
Uwagi:
1. Fartuch ochronny przechodzi na

własność użytkownika po

okresie używalności.

2. Trzewiki profilaktyczne

przechodzą na własność

użytkownika z chwilą wydania

c) kasjer
1 Teczka z zamkiem szyfrowym szt. 1 dz (6)
2 Ręcznik szt. 1 1
3 Mydło g 100 1 m-c
d) obsługa

komputerów,

powielaczy,

kserografów

tylko dla funkcj. spełniających warunki zawarte w § 1 ust. 1 pkt 4, łącznie z § 2 ust. 1 pkt 3 decyzji nr 42 Szefa UOP z dn. 23 X 1991 r. w sprawie wykazu stanowisk, na których występują warunki służby o określonych stopniach szkodliwości i uciążliwości
1 Fartuch ochronny szt. 1 2
3 Ręcznik szt. 1 1
3 Mydło g 100 1 m-c
Uwaga:
Fartuch ochronny przechodzi na własność użytkownika po okresie używalności
e) sprzątaczki (pokojowe)
1 Chustka na głowę szt. 1 2
2 Fartuch ochronny szt. 1 1
3 Trzewiki profilaktyczne szt. 1 1
4 Rękawice gumowe para 2 1
5 Ręcznik szt. 2 1
6 Mydło g 150 1 m-c
7 Krem do rąk g 50 1 m-c
Uwagi:
1. Przedmioty wymienione pod lp.

1 i 2 przechodzą na własność

użytkownika po okresie

używalności.

2. Trzewiki profilaktyczne i

rękawice gumowe przechodzą na

własność użytkownika z chwilą

wydania.

Zestaw nr 8

dla funkcjonariuszy zatrudnionych przy pracach konserwacyjno-remontowych

Lp. Przedmiot J.m. Ilość Okres używalności w latach Uwagi
1 2 3 4 5 6
a) zatrudnionych na stanowisku:

konserwatora sprzętu

elektronicznego

1 Fartuch ochronny szt. 2 1
2 Trzewiki profilaktyczne para 1 1
3 Ręcznik szt. 2 1
4 Mydło g 150 1 m-c
5 Pasta bhp g 100 1 m-c
6 Krem do rąk g 50 1 m-c
Uwagi:
1. Fartuch ochronny przechodzi na

własność użytkownika po

okresie używalności.

2. Trzewiki profilaktyczne

przechodzą na własność

użytkownika z chwilą wydania.

b) zatrudnionych na stanowiskach:
- ślusarz mechanik,
- mechanik samochodowy,
- monter instalacji sanitarnych

i gazowych,

- monter-konserwator instalacji

klimatycznych,

- elektryk,
- spawacz
1 Nakrycie głowy szt. 1 2
2 Fartuch drelichowy lub

ubranie drelichowe, lub

kombinezon drelichowy

szt. 3 1
3 Fartuch spawalniczy szt. 1 dz (2) wydaje się w razie potrzeby
4 Koszula flanelowa szt. 1 1
5 Rękawice ochronne para 2 1
6 Rękawice spawalnicze para 1 dz (2) wydaje się w razie potrzeby
7 Trzewiki sk/sk para 1 1
8 Buty gumowe para 1 3 tylko dla monterów
9 Maska spawalnicza szt. 1 dz (2) wydaje się w razie potrzeby
10 Półmaska z filtrem szt. 1 dz (2) wydaje się w razie potrzeby
11 Okulary ochronne szt. 1 dz (2) wydaje się w razie potrzeby
12 Ręcznik szt. 2 1
13 Mydło g 200 1 m-c
14 Pasta bhp g 100 1 m-c
15 Krem do rąk g 50 1 m-c
Uwaga:
1. Przedmioty wymienione pod lp.

1, 2, 5, 7 i 8 przechodzą na

własność użytkownika po

okresie używalności.

1. Koszula flanelowa przechodzi

na własność z chwilą wydania.

c) zatrudnionych przy obsłudze

i konserwacji sprzętu

łączności (w tym nadzór

techniczny)

1 Nakrycie głowy szt. 1 2 z wyj. telefonistek i telegrafistów
2 Fartuch lub ubranie, lub kombinezon drelichowy szt. 2 1
3 Rękawice ochronne para 1 1 z wyj. telefonistek i telegrafistów
4 Trzewiki sk/gum para 1 2 z wyj. telefonistek i telegrafistów
5 Ręcznik szt. 2 1
6 Mydło g 150 1 m-c
7 Pasta bhp g 100 1 m-c
8 Krem do rąk g 50 1 m-c
Uwaga:
Przedmioty wymienione pod lp. 1-4 przechodzą na własność użytkownika po okresie używalności.
d) zatrudnionych przy obróbce

wiórowej i plastycznej drewna

oraz cieplnej metali

1 Nakrycie głowy szt. 1 1
2 Ubranie drelichowe lub fartuch drelichowy kpl. 2 2
3 Koszula flanelowa szt. 2 1
4 Rękawice ochronne para 1 1
5 Trzewiki sk/sk lub sk/gum para 1 2
6 Okulary ochronne szt. 1 dz (2) wydaje się w razie potrzeby
7 Ręcznik szt. 2 1
8 Mydło g 200 1 m-c
9 Pasta bhp g 100 1 m-c
10 Krem do rąk g 50 1 m-c
Uwagi:
1. Przedmioty wymienione pod lp.

1, 2, 4 i 5 przechodzą na

własność użytkownika po

okresie używalności.

2. Koszula flanelowa przechodzi

na własność użytkownika

z chwilą wydania.

e) zatrudnionych na stanowisku

konserwatorów sprzętu

wymagającego specjalnej

czystości

1 Fartuch ochronny szt. 2 2
2 Trzewiki profilaktyczne para 1 1
3 Ręcznik szt. 1 1
4 Mydło g 100 1 m-c
5 Krem do rąk g 50 1 m-c
Uwaga:
Fartuch ochronny przechodzi na własność użytkownika po okresie używalności, a trzewiki profilaktyczne z chwilą wydania.
f) zatrudnionym na stanowiskach:
- trawiacza
- oczyszczacza metali
1 Nakrycie głowy szt. 1 1
2 Fartuch drelichowy lub

ubranie drelichowe, lub

kombinezon drelichowy

kpl. 2 2
3 Ubranie kwasoodporne kpl. 1 dz (2)
4 Fartuch gumowy szt. 1 dz (2)
5 Koszula flanelowa szt. 2 1
6 Rękawice gumowe kwasoodporne para 1 dz (2)
7 Trzewiki przemysłowe para 1 2
8 Ręcznik szt. 2 1
9 Mydło g 200 1 m-c
10 Pasta bhp g 100 1 m-c
11 Krem do rąk g 50 1 m-c
Uwagi:
1. Przedmioty wymienione pod lp.

1, 2 i 7 przechodzą na

własność użytkownika po

okresie używalności.

2. Koszula flanelowa przechodzi

na własność użytkownika z

chwilą wydania.

Zestaw nr 9

dla funkcjonariuszy pracowni chemicznych oraz foto- i mikrofilmów

Lp. Przedmiot J.m. Ilość Okres używalności w latach Uwagi
1 2 3 4 5 6
a) dla laborantów zatrudnionych

w pracowniach chemicznych

1 Fartuch ochronny szt. 2 2
2 Fartuch kwasoodporny szt. 1 dz (2) w zależności od potrzeb
3 Trzewiki profilaktyczne para 1 1
4 Rękawice kwasoodporne para 1 dz (2) w zależności od potrzeb
5 Rękawice bawełniane cienkie para 2 1
6 Ręcznik szt. 1 1
7 Mydło g 100 1 m-c
8 Krem do rąk g 50 1 m-c
Uwagi:
1. Przedmioty wymienione pod lp.

1 i 5 przechodzą na własność

użytkownika po okresie

używalności.

2. Trzewiki profilaktyczne

przechodzą na własność

użytkownika z chwilą wydania.

b) dla zatrudnionych w

pracowniach foto- i

mikrofilmów

1 Fartuch ochronny szt. 3 2
2 Fartuch kwasoodporny szt. 1 dz (3) w zależności od potrzeb
3 Rękawice kwasoodporne lub gumowe para 1 dz (1) w zależności od potrzeb
4 Trzewiki profilaktyczne para 1 2
5 Okulary ochronne szt. 1 dz (2) w zależności od potrzeb
6 Ręcznik szt. 2 1
7 Mydło g 100 1 m-c
8 Krem do rąk g 50 1 m-c
Uwagi:
1. Przedmioty wymienione pod lp.

1 i 3 przechodzą na własność

użytkownika po okresie

używalności.

2. Trzewiki profilaktyczne

przechodzą na własność

użytkownika z chwilą wydania.

Zestaw nr 10

dla funkcjonariuszy służby zdrowia zatrudnionych w ambulatoriach

Lp. Przedmiot J.m. Ilość Okres używalności w latach Uwagi
1 2 3 4 5 6
a) dla lekarzy, pielęgniarek,

pomocy dentystycznych

i laborantów

1 Ubranie lekarza lub kpl. 6 3 tylko dla lekarza
2 Fartuch biały szt. 6 6
3 Czepek pielęgniarski szt. 6 3
4 Trzewiki profilaktyczne para 4 18 m-cy
5 Skarpetki szpitalne para 1 18 m-cy
6 Mydło g 300 1 m-c
7 Krem do rąk g 100 1 m-c wg potrzeb
Uwagi:
1. Przedmioty wymienione pod lp.

1 i 2 przechodzą na własność

użytkownika po okresie

używalności.

2. Trzewiki profilaktyczne

przechodzą na własność

użytkownika z chwilą wydania.

b) dla masażystów i zatrudnionych

w gabinetach fizykoterapii

1 Ubranie lekarza lub fartuch biały kpl. 2 1
2 Koszulka bawełniana szt. 3 2
3 Trzewiki profilaktyczne para 1 18 m-cy
4 Skarpetki szpitalne para 3 18 m-cy
5 Mydło g 300 1 m-c
6 Krem do rąk g 100 1 m-c
Uwagi:
1. Przedmioty wymienione pod lp.

1 i 2 przechodzą na własność

użytkownika po okresie

używalności.

2. Trzewiki profilaktyczne

przechodzą na własność

użytkownika z chwilą wydania.

Zestaw nr 11

dla funkcjonariuszy zatrudnionych w pracowni charakteryzatorskiej

Lp. Przedmiot J.m. Ilość Okres używalności w latach Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Ubranie lekarza kpl. 2 1
2 Fartuch biały szt. 2 1
3 Ręcznik szt. 2 1
4 Mydło g 100 1 m-c
Uwaga:
Przedmioty wymienione pod lp. 1 i 2 przechodzą na własność użytkownika po okresie używalności.

Zestaw nr 12

dla funkcjonariuszy spełniających służbę dyżurną

Lp. Przedmiot J.m. Ilość Okres używalności w latach Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Materac polowo-koszarowy szt. 1 dz (10)
2 Podkład pod materac szt. 1 dz (10)
3 Poduszka z pierza szt. 1 dz (10)
4 Koc kolorowy szt. 2 dz (8)
5 Poszwa na koc szt. 3 dz (3)
6 Poszewka na poduszkę szt. 3 dz (3)
7 Prześcieradło szt. 3 dz (3)

Zestaw nr 13

dla pracowników obsługi kuchni

Lp. Przedmiot J.m. Ilość Okres używalności w latach Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Nakrycie głowy szt. 2 1
2 Ubranie kucharskie lub fartuch biały kpl. 3 2
3 Fartuszek przedni biały szt. 2 1 tylko dla kelnerek
4 Fartuch przedni bawełniany szt. 3 1 tylko dla kucharzy
5 Fartuch przedni wodoodporny szt. 1 dz (2) wg potrzeb
6 Rękawice gumowe para wg potrzeb -
7 Rękawice brezentowe para 1 2
8 Pantofle para 1 1 z wyj. kucharzy
9 Sandały para 1 2 z wyj. kelnerów
10 Spodnie szt. 1 dz (1)
11 Koszula szt. 3 dz (1)
12 Kamizelka szt. 1 dz (1)
13 Muszka szt. 1 dz (1)
14 Szelki do spodni szt. 1 dz (1)
15 Ręcznik szt. 2 1
16 Mydło g 150 1 m-c
17 Krem do rąk g 100 1 m-c
Uwagi:
1. Przedmioty wymienione pod lp.

1-4, i 10-14 przechodzą na

własność użytkownika po

okresie używalności.

2. Przedmioty wymienione pod lp.

8 i 9 przechodzą na własność

użytkownika z chwilą wydania.

Zestaw nr 14

dla funkcjonariuszy przewodników psów służbowych

Lp. Przedmiot J.m. Ilość Okres używalności w latach Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Ubranie drelichowe lub kombinezon drelichowy kpl. 1 1
2 Fartuch drelichowy szt. 2 2
3 Rękawice skórzane zimowe para 1 3
4 Rękawice ochronne para 1 1
5 Buty gumowe para 1 3
6 Ręcznik szt. 1 1
7 Mydło g 150 1 m-c
Uwaga:
Przedmioty wymienione pod lp. 1-5 przechodzą na własność użytkownika po okresie używalności.

Zestaw nr 15

wyposażenia specjalnego dla funkcjonariuszy w zależności od warunków atmosferycznych

Lp. Przedmiot J.m. Ilość Okres używalności w latach Uwagi
1 2 3 4 5 6
a) dla zatrudnionych przy pracach

na otwartej przestrzeni

1 Płaszcz przeciwdeszczowy szt. 1 3
Uwaga:
Płaszcz przeciwdeszczowy przechodni na własność użytkownika po okresie używalności.
b) zatrudnionych przy pracach

w okresie zimowym na otwartej

przestrzeni lub w

pomieszczeniach nie

ogrzewanych

1 Czapka ocieplana szt. 1 3 okresy zimowe (o.z.)
2 Kurtka ocieplana lub kamizelka ocieplana szt. 1 5 o.z. dla mechaników w Biurze Obserwacji 1 szt. 3 o.z.
3 Rękawice ocieplane para 1 2 o.z.
4 Buty filcowo-gumowe lub trzewiki ocieplane para 1 3 o.z.
5 Kożuch długi szt. 2 dz (10) na posterunek (tylko dla wartowników)
Uwaga:
Przedmioty wymienione pod lp. 1-4 przechodzą na własność użytkownika po okresie używalności.

Zestaw nr 16

dla funkcjonariuszy zatrudnionych w poszczególnych wydziałach

Lp. Przedmiot J.m. Ilość Okres używalności w latach Uwagi
1 2 3 4 5 6
a) dla funkcjonariuszy

zatrudnionych w Wydziale VII

Zarządu Śledczego

1 Fartuch ochronny szt. 2 1
2 Ubranie kwasoodporne szt. 1 dz (4) w zależności od potrzeb
3 Fartuch kwasoodporny szt. 1 dz (2)
4 Rękawice kwasoodporne para 1 dz (2)
5 Rękawice gumowe para 3 1
6 Rękawice bawełniane białe para 3 1
7 Rękawice lateksowe jednorazowe para 4000 1 na wydział
8 Maska przeciwpyłowa (półmaska MP-42/1) wielokrotnego użycia szt. 2 dz (1) w zależności od potrzeb
9 Maska przeciwpyłowa (półmaska FM-0/13-II) jednorazowego użycia szt. 20 1 w zależności od potrzeb
10 Maska przeciwodpryskowa z tworzywa sztucznego szt. 1 dz (3)
11 Trzewiki profilaktyczne para 1 1
12 Buty gumowe para 1 3
13 Okulary ochronne szt. 1 dz (2) w zależności od potrzeb
14 Okulary ochronne szt. 1 dz (2)
15 Ręcznik szt. 2 1
16 Mydło g 200 1 m-c
17 Pasta bhp g 100 1 m-c
18 Krem do rąk g 50 1 m-c
Uwagi:
1. Przedmioty wymienione pod lp.

1, 5, 6 i 12 przechodzą na

własność użytkownika po

okresie używalności.

2. Przedmioty wymienione pod lp.

7, 10 i 11 przechodzą na

własność użytkownika od chwili

wydania.

b) dla funkcjonariuszy

zatrudnionych w Wydziale I

Biura Techniki

1 Nakrycie głowy szt. 1 1
2 Ubranie drelichowe kpl. 2 2
3 Fartuch drelichowy szt. 1 1
4 Koszula flanelowa szt. 2 1
5 Kurtka ocieplana (kamizelka) szt. 1 5 o.z.
6 Trzewiki przemysłowe para 1 dz (2)
7 Buty gumowe para 1 dz (3)
8 Rękawice ochronne para 1 1
9 Naramienniki szt. 1 dz (1)
10 Nakolanniki szt. 1 dz (1)
11 Ochronniki słuchu szt. 1 dz (4)
12 Okulary ochronne szt. 1 dz (1)
13 Ręcznik szt. 2 1
14 Mydło g 200 1 m-c
15 Pasta bhp g 100 1 m-c
16 Krem do rąk g 50 1 m-c
Uwagi:
1. Przedmioty wymienione pod lp.

1-3 i 6-8 przechodzą na

własność użytkownika po

okresie używalności.

2. Koszula flanelowa przechodzi

na własność użytkownika

z chwilą wydania.

c) dla funkcjonariuszy delegatur

zatrudnionych w odpowiednikach

Wydziału I Biura Techniki UOP

(norma na jednego pracownika)

1 Nakrycie głowy szt. 1 1 nie podlega zwrotowi
2 Ubranie drelichowe lub fartuch drelichowy kpl. 2 2 -"-
3 Koszula flanelowa szt. 2 1 -"-
4 Trzewiki przemysłowe para 1 2 -"-
5 Buty gumowe para 1 3 -"-
6 Rękawice ochronne para 1 1 -"-
7 Naramienniki para 1 dz (1) wydaje się w razie potrzeby
8 Nakolanniki szt. 1 dz (1) wydaje się w razie potrzeby
9 Ochronniki słuchu szt. 1 dz (4) -"-
10 Okulary ochronne szt. 1 dz (1)
11 Ręcznik szt. 1 1
12 Mydło g 200 1 m-c
13 Pasta bhp g 100 1 m-c
14 Krem do rąk g 50 1 m-c
Uwagi:
1. Przedmioty wymienione pod lp.

1, 2, 4, 5 i 6 przechodzą na

własność użytkownika po

okresie używalności.

2. Koszula flanelowa przechodzi

na własność użytkownika z

chwilą wydania.

Zestaw nr 17

dla funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Realizacji Zarządu Śledczego UOP - wyposażenie specjalne

Lp. Przedmiot J.m. Ilość Okres używalności w latach Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Lina alpinistyczna statyczna m.b. 700 dz na wyposażenie jednostki
2 Lina alpinistyczna dynamiczna m.b. 400 dz -"-
3 Lina desantowa do śmigłowca kpl. 1 dz -"-
4 Ochraniacz do lin tkaninowy szt. 5 dz -"-
5 Ochraniacz do lin metalowy szt. 5 dz -"-
6 Drabinka sznurkowa szt. 2 dz -"-
7 Uchwyty wspinaczkowe szt. 100 dz -"-
8 Pokrowce na liny alpinistyczne szt. 10 dz -"-
9 Uprząż ewakuacyjna szt. 2 dz -"-
10 Uprząż "speleo" szt. 5 dz -"-
11 Uprząż alpinistyczna kpl. 1 dz na wyposażenie indywidualne
12 Karabinek alpinistyczny szt. 100 dz na wyposażenie jednostki
13 Karabinek strażacki szt. 5 dz -"-
14 Rolka Petzla szt. 10 dz -"-
15 Ósemka Fischera szt. 10 dz -"-
16 Kroll szt. 10 dz -"-
17 Dreksler szt. 10 dz -"-
18 Płania szt. 10 dz -"-
19 Schunt szt. 10 dz -"-
20 Płytka Schichta szt. 10 dz -"-
21 Repsznur m.b. 150 dz -"-
22 Zestaw linek do oporządz. alpinistyczn. kpl. 5 dz -"-
23 Rurowa taśma alpinistyczna m.b. 60 dz -"-
24 Kask alpinistyczny szt. 1 dz na wyposażenie indywidualne
25 Latarka czołowa szt. 1 dz -"-
26 Kausza do lin szt. wg potrzeb dz na wyposażenie jednostki
27 Kombinezon "speleo" kpl. 5 dz -"-
28 Pętla alpinistyczna (expres) szt. 10 dz -"-
29 Torba transportowa szt. 1 dz na wyposażenie indywidualne
30 Rękawice alpinistyczne para 1 dz -"-
31 Skafander mokry szt. 5 dz na wyposażenie jednostki
32 Skafander suchy szt. 5 dz -"-
33 Ocieplacz pod skafander suchy (Polar) kpl. 10 dz -"-
34 Kamizelka ratunkowo-wyrównawcza szt. 5 dz -"-
25 Rękawice nurkowe trójpalczaste para 5 dz -"-
36 Rękawice nurkowe pięciopalczaste para 5 dz -"-
37 Buty nurkowe neoprenowe para 10 dz -"-
38 Kominiarka neoprenowa szt. 10 dz -"-
39 Zestaw butlowy kpl. 5 dz -"-
40 Automat oddechowy kpl. 5 dz -"-
41 Maska płetwonurka szt. 5 2 -"-
42 Fajka płetwonurka szt. 5 2 -"-
43 Płetwy para 5 2 -"-
44 Pas balastowy szt. 5 2 -"-
45 Nóż nurkowy szt. 5 dz -"-
46 Głębokościomierz szt. 5 dz -"-
47 Busola szt. 5 dz -"-
48 Latarka podwodna szt. 5 dz -"-
49 Pełna maska nurkowa szt. 1 dz -"-
50 Karabińczyk żeglarski szt. 20 3 -"-
51 Sprężarka wysokociśnieniowa szt. 1 dz -"-
52 Ponton szt. 1 dz -"-
53 Silnik zaburtowy szt. 1 dz -"-
54 Boja pływająca szt. 5 dz -"-
55 Boja sygnałowa szt. 5 dz -"-
56 Lina pływająca m.b. 200 dz -"-
57 Zestaw urządz. do łączn. podwodnej kpl. 1 dz -"-
58 Wykrywacz metali (podwodny) szt. 1 dz -"-
59 Zestaw reanimacyjny kpl. 1 dz -"-
60 Aparat tlenowy do reanimacji kpl. 1 dz -"-
61 Pojemnik wypornościowy szt. 2 dz -"-
62 Zestaw narzędzi chirurgicznych kpl. 2 dz. -"-
63 Stetoskop kpl. 1 dz -"-
64 Endoskop kpl. 1 dz -"-
65 Drabina rozsuwana 4 m szt. 2 dz -"-
66 Drabina hakowa szt. 2 dz -"-
67 Łom wielozadaniowy szt. 2 dz -"-
68 Toporek strażacki szt. 2 dz -"-
69 Kotwica z linką kpl. 2 dz -"-
70 Gaśnica proszkowa szt. 2 dz -"-
71 Młot ciężki szt. 2 dz -"-
72 Nożyce do cięcia drutu szt. 2 dz -"-
73 Zestaw oświetleniowy kpl. 2 dz -"-
74 Kamuflowany wykrywacz metali szt. 2 dz -"-
75 Karimata szt. 1 dz na wyposażenie indywidualne
76 Śpiwór z trzema prześcieradłami szt. 1 dz -"-
77 Kask wojsk powietrzno-desantowych szt. 1 dz -"-
78 Zestaw przeciwko AIDS kpl. 1 dz -"-
79 Kombinezon specjalny kpl. 1 dz (2) -"-
80 Komplet bielizny pod komb. (Polar) kpl. 1 1 -"-
81 Kurtka ćwiczebna z podpinką kpl. 1 dz (3) -"-
82 Kurtka i spodnie drelichowe kpl. 2 dz (3) -"-
83 Czapka ćwiczebna szt. 2 dz (3) -"-
84 Czapka do kombinezonu szt. 1 dz (2) -"-
85 Kominiarka wełniana szt. 1 dz (2) -"-
86 Kominiarka z materiału niepalnego szt. 1 dz (2) -"-
87 Pas z tkaniny syntetycznej szt. 1 dz (3) -"-
88 Pas skórzany szt. 1 dz (3) -"-
89 Kurtka ocieplana szt. 1 dz (4) -"-
90 Kurtka dwustronna krótka szt. 1 dz (4) -"-
91 Sweter szt. 1 4 -"-
92 Koszulka służbowa szt. 3 1 -"-
93 Rękawiczki skórzane para 1 2 -"-
94 Rękawice specjalne para 1 2 na wyposażenie indywidualne
95 Buty specjalne para 2 2 -"-
96 Buty służbowe para 1 1 -"-
97 Skarpety wełniane para 4 1 -"-
98 Rękawice bokserskie para 10 dz na wyposażenie jednostki
99 Kask ochronny szt. 10 dz -"-
100 Ochraniacze kpl. 1 dz na wyposażenie indywidualne
101 Makiwara (tarcza bokserska) szt. 3 dz na wyposażenie jednostki
102 Gruszka bokserska szt. 2 dz -"-
103 Worek bokserski szt. 2 dz -"-
104 Łapa-trener szt. 6 dz -"-
105 Manekin szt. 3 dz -"-
106 Kimono z pasem kpl. 1 dz na wyposażenie indywidualne¤
107 Atrapa pistoletu szt. 10 dz na wyposażenie jednostki
108 Atrapa noża szt. 10 dz -"-
109 Napięstniki para 10 dz -"-
110 Maska pływacka szt. 1 dz (1) na wyposażenie indywidualne
111 Fajka szt. 1 dz (1) -"-
112 Płetwy kaloszowe para 1 dz (1) -"-
113 Okulary pływackie szt. 1 1 -"-
114 Spodenki kąpielowe szt. 1 1 -"-
115 Czepek pływacki szt. 1 1 -"-
116 Klapki kąpielowe para 1 1 -"-
117 Lina gruba m.b. 40 dz na wyposażenie jednostki
118 Stoper elektroniczny szt. 5 dz -"-
119 Siatka maskująca szt. 2 dz -"-
120 Namiot turystyczny szt. 2 dz -"-
121 Przyst. samochod. namiot-przedsionek szt. 2 dz -"-
122 Przenośny magazyn (namiot) szt. 2 dz -"-
123 Regały magazynowe składane do namiotu kpl wg potrzeb dz -"-
124 Stolik składany szt. 5 dz -"-
125 Krzesło składane szt. 15 dz -"-
126 Kuchenka gaz. z butlą (propan-butan) kpl. 2 dz -"-
127 Dres sportowy kpl. 2 dz (3) na wyposażenie indywidualne
128 Dres ortalionowy kpl. 1 dz (3) -"-
129 Ubranie treningowe (dres) kpl. 1 dz (3) -"-
130 Ubranie żeglarskie kpl. 1 dz (5) -"-
131 Koszulka sportowa szt. 4 2 -"-
132 Spodenki sportowe szt. 2 1 -"-
133 Obuwie sportowe para 1 2 -"-
134 Obuwie treningowe para 2 2 -"-
135 Torba turystyczna duża szt. 1 dz (5) -"-
136 Torba turystyczna mała szt. 1 dz (5) -"-
137 Ręcznik frotté-kąpielowy szt. 1 1 -"-
138 Ręcznik frotté szt. 3 3 -"-
139 Mydło kg 0,2 1 m-c -"-
140 Dres sportowy kpl. 5 dz na wyposażenie jednostki
141 Dres ortalionowy kpl. 5 dz -"-
142 Ubranie treningowe (dres) kpl. 5 dz -"-
143 Obuwie sportowe para 10 dz -"-
144 Koszulka sportowa szt. 20 dz -"-
145 Spodenki sportowe szt. 20 dz -"-
146 Ręcznik kąpielowy frotté szt. 5 dz -"-
147 Ręcznik frotté szt. 5 dz -"-
148 Kombinezon specjalny szt. 5 dz -"-
149 Czepek pływacki szt. 5 dz -"-
150 Okulary pływackie szt. 5 dz -"-
151 Maska pływacka szt. 5 dz -"-
152 Fajka szt. 5 dz -"-
153 Płetwy kaloszowe para 5 dz -"-
154 Klapki kąpielowe para 5 dz -"-
155 Torba turystyczna duża szt. 5 dz -"-
156 Torba turystyczna mała szt. 5 dz -"-
157 Torba transportowa szt. 10 dz -"-
158 Plecak szt. 5 dz -"-
Uwagi:
1. Przedmioty wymienione pod lp.

112-118, 135 i 136 przechodzą

na własność użytkownika po

ustalonym okresie używalności.

2. Przedmioty wymienione pod lp.

82, 133 i 134 stanowią

własność użytkownika z chwilą

wydania.

Zestaw nr 18

dla funkcjonariuszy Wydziałów I-III Zarządu Śledczego oraz wydziałów śledczych delegatur UOP - wyposażenie specjalne

Lp. Przedmiot J.m. Ilość Okres używalności w latach Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Kurtka nieprzemakalna szt. 1 dz (3)
2 Rękawiczki skórzane szt. 1 2
3 Torba turystyczna mała szt. 1 dz (5)
4 Ręcznik frotté szt. 2 2
5 Mydło kg 0,2 1 m-c
6 Zestaw przeciwko AIDS szt. 1 dz
Uwaga:
Przedmioty wymienione pod lp. 1 i 3 podlegają zaopatrzeniu centralnemu.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TABELA NORM NALEŻNOŚCI UZBROJENIA

Lp. Rodzaj uzbrojenia J.m. Ilość Uwagi
1 2 3 4 6
I Bron palna
1 Broń gładkolufowa szt. 1
2 Karabin szt. 1
3 Karabinek szt. 1
4 Karabinek pneumatyczny szt. 1
5 Karabinek sportowy szt. 1
6 Karabin strzelca wyborowego szt. 1
7 Pistolet lub rewolwer szt. 1
8 Pistolet pneumatyczny szt. 1
9 Pistolet samoczynny szt. 1
10 Pistolet sportowy szt. 1
11 Pistolet sygnałowy szt. 1
II Amunicja rodzaje i ilość amunicji przedziela się zgodnie z normami ustalonymi w zarządzeniu
Uwagi:
1. Funkcjonariusz może być wyposażony

w kilka jednostek broni palnej.

2. Funkcjonariuszowi do przydzielonej

broni palnej wydaje się:

a) odpowiedniego rodzaju amunicję

w ilości 1/2 jednostki ognia,

b) oporządzenie przewidziane dla

danej broni palnej (futerał,

wycior, przybornik, olejarkę itp.)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

TABELA NORM WYPOSAŻENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO UZBROJENIA

Lp. Rodzaj uzbrojenia J.m. Ilość Uwagi
1 2 3 4 6
I. Środki przymusu bezpośredniego
1 Kaftan bezpieczeństwa szt. 1
2 Kajdanki z futerałem kpl. 1
3 Pas i siatka obezwładniająca kpl. 1
4 Prowadnica szt. 1
5 Ręczny miotacz gazu szt. 1
6 Zestaw obezwładniający szt. 5 tylko dla funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Realizacji (WZR) - należność na wydział
7 RWGŁ szt. 1
8 Kolczatka drogowa szt. 1
II. Sprzęt ochrony specjalnej
1 Hełm kuloodporny szt. wg potrzeb
2 Kamizelka kuloodporna szt. wg potrzeb
3 Maska p. gazowa szt. 1
4 Ochronniki słuchu szt. 1
5 Tarcza kuloodporna szt. 2 tylko dla funkcjonariuszy WZR (należność na wydział)
III. Sprzęt optyczny
1 Celownik podczerwieni szt. 1 tylko dla funkcjonariuszy WZR
2 Gogle noktowizyjne szt. 5 tylko dla funkcjonariuszy WZR (należność na wydział)
3 Lornetka noktowizyjna¤ szt. 2 należność na wydział
4 Lornetka obserwacyjna szt. 1
5 Lornetka pryzmatyczna szt. 1
6 Noktowizor szt. 1
IV. Sprzęt pirotechniczny tylko dla funkcjonariuszy WZR należność na wydział
1 Koc antywybuchowy szt. 2
2 Walizka pirotechniczna szt. 1
3 Zestaw urządzeń pirotechnicznych szt. 2
4 Wykrywacz materiałów wybuchowych szt. 1
5 Przenośny aparat do prześwietlenia M.W. szt. 1
V. Wyposażenie specjalistyczne
1 Gogle strzeleckie szt. 1 tylko dla funkcjonariuszy WZR
2 Kompas szt. 1
3 Latarka szt. 1
4 Latarka do pistoletu samoczynnego szt. 1 tylko dla funkcjonariuszy WZR
5 Nóż specjalny szt. 1 tylko dla funkcjonariuszy WZR
6 Opatrunek osobisty szt. 1 nie podlega zwrotowi
7 Pistolet treningowy (na farbę) szt. 1 tylko dla funkcjonariuszy WZR
8 Ręczny detektor do wykrywania metali szt. 1
9 Wykrywacz materiałów radioaktywnych szt. 1

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.76.725

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Normy wyposażenia i uzbrojenia funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i użytkowania.
Data aktu: 08/10/1997
Data ogłoszenia: 15/10/1997
Data wejścia w życie: 30/10/1997