Zakres i tryb działania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
z dnia 10 października 1997 r.
w sprawie zakresu i trybu działania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 i Nr 137, poz. 639 oraz z 1997 r. Nr 106, poz. 680 i Nr 121, poz. 769 i 770) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie określa zakres i tryb działania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, zwanej dalej "Komisją", oraz szczegółowe zasady i tryb organizowania i przeprowadzania kontrolnych badań antydopingowych.
§  2.
1.
Do zakresu działania Komisji należy w szczególności:
1)
opracowywanie przepisów i programów zwalczania dopingu w sporcie oraz kontrola ich przestrzegania,
2)
opracowywanie listy zabronionych środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe,
3)
uchwalanie planów kontroli antydopingowej,
4)
organizowanie i przeprowadzanie kontrolnych badań antydopingowych,
5)
uchwalanie rocznego planu finansowego Komisji,
6)
prowadzenie ewidencji osób ukaranych karą dyskwalifikacji za naruszenie przepisów antydopingowych,
7)
prowadzenie edukacji profilaktycznej między innymi przez publikacje, filmy, kursy, prelekcje,
8)
współpraca z właściwymi w zakresie zwalczania dopingu w sporcie organizacjami zagranicznymi,
9)
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących zwalczania dopingu w sporcie.
2.
Komisja może podejmować uchwały w sprawach dotyczących interpretacji wyników kontroli antydopingowej, postępowania wyjaśniającego okoliczności naruszenia przepisów antydopingowych oraz przestrzegania sankcji nałożonych na osoby, którym zostało udowodnione naruszenie przepisów antydopingowych.
§  3.
1.
Komisja jest państwową jednostką budżetową.
2.
Działalność Komisji i badania antydopingowe finansowane są ze środków budżetu państwa w części dotyczącej Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki na podstawie rocznego planu finansowego, zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki.
3.
Siedzibą Komisji jest miasto stołeczne Warszawa.
§  4.
Zadania, o których mowa w § 2, Komisja wykonuje na posiedzeniach plenarnych, poprzez pracę jej Prezydium, Podkomisji Kontroli Antydopingowej, zwanej dalej "Podkomisją", i grup ekspertów - przy pomocy sekretariatu Komisji.
§  5.
1.
Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.
2.
Przewodniczący Komisji w szczególności:
1)
reprezentuje Komisję na zewnątrz,
2)
organizuje pracę Komisji,
3)
przygotowuje, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Komisji,
4)
przekazuje Prezesowi Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki informację o stanie realizacji programu zwalczania dopingu w sporcie za każde półrocze w następnym miesiącu,
5)
zawiera umowy na wykonanie przez laboratorium badań objętych rocznym planem kontroli antydopingowej,
6)
zawiera umowy o pracę z pracownikami sekretariatu Komisji,
7)
wykonuje inne zadania określone przez Komisję.
3.
Przewodniczącego Komisji zastępuje wiceprzewodniczący.
§  6.
1.
Komisja odbywa posiedzenia plenarne nie rzadziej niż raz na kwartał.
2.
W posiedzeniach Komisji mogą brać udział z głosem doradczym osoby spoza jej składu, zaproszone przez przewodniczącego.
3.
Posiedzenia Komisji są protokołowane.
4.
Protokół z posiedzenia Komisji podpisuje protokolant i przewodniczący obrad.
§  7.
Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
§  8.
1.
W okresie pomiędzy posiedzeniami plenarnymi obowiązki i uprawnienia Komisji, z zastrzeżeniem ust. 2, wykonuje Prezydium Komisji złożone z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i trzech członków wybranych spośród członków Komisji.
2.
Uchwały w sprawach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 i 5, podejmuje Komisja wyłącznie na posiedzeniach plenarnych.
3.
Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia Prezydium w miarę potrzeb, kieruje jego pracami oraz składa sprawozdanie z działalności Prezydium na najbliższym posiedzeniu plenarnym Komisji.
§  9.
1.
W ramach Komisji działają grupy ekspertów: medycznych, prawnych oraz informacyjno-edukacyjnych.
2.
Grupami ekspertów kierują przewodniczący powołani przez Komisję spośród członków Komisji.
3.
W skład grup ekspertów mogą być powoływane osoby spoza składu Komisji.
§  10.
1.
Obsługę administracyjną Komisji, Prezydium Komisji, Podkomisji oraz grup ekspertów prowadzi sekretariat Komisji.
2.
Sekretarz kieruje pracą sekretariatu Komisji.
§  11.
Udział członków Komisji w posiedzeniach Komisji, Prezydium Komisji oraz Podkomisji jest wynagradzany ze środków będących w dyspozycji Komisji według ustalonych przez nią zasad.
§  12.
1.
Komisja powołuje ze swego składu członków Podkomisji.
2.
Wiceprzewodniczący Komisji pełni jednocześnie funkcję przewodniczącego Podkomisji.
§  13.
1.
Podkomisja organizuje i prowadzi kontrolne badania antydopingowe według planu kontroli uchwalonego przez Komisję.
2.
Do zadań Podkomisji należy w w szczególności:
1)
pobieranie próbek do analizy, ich zabezpieczanie i transport do placówki wykonującej analizy oraz odbiór wyników,
2)
przekazywanie właściwym związkom sportowym wyników analizy próbki "A", rozpatrywanie odwołań zawodników od tych wyników,
3)
zlecanie laboratorium do wykonania analiz próbki "B" oraz przekazywanie właściwym związkom sportowym wyników tej analizy i wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,
4)
opracowywanie zbiorczych raportów dotyczących wyników kontroli antydopingowej i przedkładanie ich raz na kwartał Komisji,
5)
organizowanie systematycznego szkolenia osób przeprowadzających kontrolne badania antydopingowe,
6)
przechowywanie dokumentacji dotyczącej kontroli antydopingowej, w tym między innymi:
a)
wyników analiz antydopingowych,
b)
sprawozdań związków sportowych z badania okoliczności naruszenia przepisów antydopingowych,
c)
decyzji dyscyplinarnych orzekających sankcje za stosowanie dopingu.
§  14.
1.
Podkomisja realizuje zadania wymienione w § 13 na posiedzeniach i poprzez pracę zespołów do spraw organizacji i przeprowadzenia kontroli antydopingowej, zwanych dalej "zespołami kontrolującymi", oraz przy pomocy sekretarza i sekretariatu Komisji.
2.
Do posiedzeń Podkomisji przepisy § 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
§  15.
1.
Przewodniczący Podkomisji tworzy zespół kontrolujący.
2.
W skład zespołu kontrolującego wchodzi jeden lub kilku członków Komisji, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego zespołu. W skład zespołu mogą być powołane inne osoby dla wykonywania czynności technicznych.
3.
Członkowie Komisji wchodzący w skład zespołu kontrolującego powinni być przeszkoleni w zakresie procedury kontroli antydopingowej oraz posiadać karty identyfikacyjne wydane przez Komisję.
4.
Przewodniczący zespołu kontrolującego:
1)
powinien posiadać upoważnienie Podkomisji do przeprowadzenia kontroli w czasie zawodów zawierające określenie terminu, miejsca i rodzaju imprezy sportowej lub do przeprowadzenia kontroli poza zawodami,
2)
powinien poinformować osoby uczestniczące w kontroli o obowiązku przestrzegania poufności przebiegu badań kontrolnych,
3)
jest odpowiedzialny za prawidłowe i zgodne z przepisami pobranie próbek moczu, właściwe zabezpieczenie tych próbek i dostarczenie ich do laboratorium, wraz z odpowiednią dokumentacją.
§  16.
1.
Kontrolne badania antydopingowe polegają na pobraniu próbek moczu od zawodnika i ich analizie w celu:
1)
określenia zawartości środków uznanych za dopingowe,
2)
stwierdzenia stosowania metod uznanych za dopingowe,
3)
oceny wartości wskaźników uznanych za kryteria dopingu.
2.
Kontrolne badania antydopingowe przeprowadza się bez uprzedzenia w trakcie zawodów sportowych oraz poza zawodami - w czasie treningów, zgrupowań, konsultacji i innych zajęć sportowych.
3.
Tryb przeprowadzania kontroli antydopingowej określa załącznik do zarządzenia.
§  17.
1.
Międzynarodowe federacje sportowe lub międzynarodowe zespoły kontroli antydopingowej przeprowadzają kontrolę antydopingową na terenie Polski zarówno w czasie zawodów, jak i poza zawodami, na podstawie uzgodnień z właściwym polskim związkiem sportowym. Związek ten jest obowiązany do przekazania Komisji informacji o tej kontroli i jej wynikach.
2.
Zasady przeprowadzania kontroli antydopingowej w czasie zawodów międzynarodowych, rozgrywanych na terenie Polski, określają przepisy międzynarodowych federacji sportowych. Organizator zawodów jest obowiązany do przekazania przewodniczącemu lub sekretarzowi Komisji informacji o zamiarze wykonania takich badań.
3.
Kontrolnym badaniom antydopingowym określonym w zarządzeniu podlegają także zawodnicy innych krajów reprezentujący barwy polskich związków sportowych i klubów sportowych.
§  18.
1.
W razie stwierdzenia w próbce kontrolnej "A" stosunku testosteronu do epitestosteronu (T/E) przekraczającego wartość 6,0, Podkomisja powinna dokonać przeglądu wyników wcześniejszych badań antydopingowych zawodnika oraz przeprowadzić dodatkowe badania.
2.
Dodatkowe badania, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
1)
wielokrotne pobieranie i badanie laboratoryjne moczu,
2)
rozszerzone badania lekarskie i endokrynologiczne, przeprowadzone za zgodą zawodnika.
3.
Jeżeli Podkomisja nie dysponuje wynikami wcześniejszych badań antydopingowych, zawodnik powinien być badany bez uprzedzenia co najmniej 3 razy w ciągu trzech następujących po sobie miesięcy.
4.
Po szczegółowym przeanalizowaniu wyników wcześniejszych i dodatkowych badań Podkomisja rozstrzyga o wyniku kontroli antydopingowej i powiadamia o tym przewodniczącego Komisji.
§  19.
1.
Podkomisja przekazuje właściwemu polskiemu związkowi sportowemu, niezwłocznie po otrzymaniu z laboratorium, wynik analizy próbki "A" oraz rozstrzygnięcie, o którym mowa w § 18.
2.
Jeżeli wynik lub rozstrzygnięcie mają charakter pozytywny, Podkomisja wnosi o wszczęcie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego.
§  20.
1.
Polski związek sportowy niezwłocznie zawiadamia zawodnika o pozytywnym wyniku analizy próbki "A" lub rozstrzygnięciu Podkomisji, o którym mowa w § 18.
2.
Zawodnikowi przysługuje prawo odwołania się do Podkomisji od wyniku lub rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
3.
W razie niezłożenia odwołania lub złożenia go po terminie określonym w ust. 2 wynik analizy lub rozstrzygnięcie, o których mowa w ust. 1, stają się ostateczne.
§  21.
1.
Jeżeli odwołanie zawodnika spełnia warunki określone w § 20, Podkomisja zleca laboratorium przeprowadzenie analizy próbki "B", zawiadamiając o tym zawodnika i właściwy polski związek sportowy.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, bieg postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego ulega zawieszeniu.
3.
Wynik analizy próbki "B" jest wynikiem ostatecznym, z zastrzeżeniem § 22.
§  22.
1.
Jeżeli zawodnik w trakcie postępowania odwoławczego podniesie problem zaburzeń funkcjonowania organizmu nie objętych dodatkowymi badaniami, o których mowa w § 18, Komisja, po rozpatrzeniu przesłanek uzasadniających zgłoszenie takiego wniosku, może wyrazić zgodę na podjęcie dalszej procedury badawczej, określając jej zasady oraz sposób pokrycia kosztów.
2.
Wniosek o przeprowadzenie badań wymienionych w ust. 1 powinien być złożony przewodniczącemu Komisji w ciągu 30 dni od przekazania zawodnikowi wyniku analizy próbki "B".
3.
Rozstrzygnięcie Komisji podjęte po przeprowadzeniu badań, o których mowa w ust. 1, stanowi ostateczny wynik kontroli antydopingowej.
§  23.
1.
Członkowie Komisji oraz osoby biorące udział w kontroli antydopingowej są obowiązane do przestrzegania poufności przebiegu i wyników kontroli antydopingowej.
2.
Umowa, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 5, powinna nakładać na pracowników laboratorium obowiązek zachowania poufności wyników analiz antydopingowych.
3.
Ujawnienie tajemnicy kontrolnych badań antydopingowych przed ogłoszeniem przez Komisję wyników ostatecznych powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną i służbową osób, o których mowa w ust. 1 i 2.
§  24.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI ANTYDOPINGOWEJ

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
1.
Kontrolę antydopingową przeprowadza się w punkcie kontroli antydopingowej, zwanym dalej "punktem kontroli".
2.
Organizator zawodów lub treningów i innych zajęć sportowych jest odpowiedzialny za przygotowanie pomieszczeń i ich wyposażenia oraz właściwe oznakowanie punktu kontroli.
§  2.
Punkt kontroli powinien:
1)
znajdować się możliwie jak najbliższej miejsca zawodów lub treningu,
2)
być właściwie oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób nie upoważnionych,
3)
zapewniać dyskrecję zawodnikowi,
4)
gwarantować bezpieczeństwo i niezakłócony przebieg pobierania próbek.
§  3.
1.
Na terenie punktu kontroli powinny być wydzielone trzy sektory: poczekalnia, biuro oraz pomieszczenie do pobierania próbek, przy czym:
1)
poczekalnia powinna być wyposażona w krzesła, wieszaki, napoje (gazowane i niegazowane) w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, kosz na śmieci oraz - w miarę możliwości - czasopisma, odbiornik radiowy lub telewizyjny,
2)
w części biurowej powinny znajdować się stół i krzesła, umywalka, mydło i ręczniki oraz - podczas długotrwałych zawodów wymagających pobierania próbek przez kilka dni - zamykana na klucz lodówka lub zamrażarka,
3)
przy pobieraniu próbek od sportowców różnej płci część punktów kontroli służąca do pobierania próbek powinna być podzielona; w każdej tak podzielonej części musi znajdować się przynajmniej jeden sanitariat mogący pomieścić zarówno zawodnika, jak i członka zespołu kontrolującego.
2.
Zaleca się, aby:
1)
poczekalnia i część biurowa była oddzielona od sektora pobierania próbek,
2)
sektor pobierania próbek obejmował co najmniej dwa pomieszczenia wewnętrznie połączone.
§  4.
1.
Do pobierania próbek może być używany wyłącznie sprzęt zaaprobowany przez Komisję.
2.
Sprzęt, o którym mowa w ust. 1, powinien obejmować:
1)
gotowe do użytku pojemniki na mocz, osobno zapieczętowane w plastikowych opakowaniach,
2)
pary zapieczętowanych pojemników (każdy o pojemności wystarczającej do zgromadzenia całkowitej porcji moczu),
3)
przyrządy do plombowania i pieczętowania zabezpieczającego próbki w czasie transportu i przechowywania,
4)
zabezpieczony pojemnik do transportu wyposażenia do i z laboratorium,
5)
zestaw do badania pH i ciężaru właściwego,
6)
analizator do badania zawartości alkoholu w powietrzu wydechowym, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
3.
Zespół kontrolujący powinien być wyposażony w taką ilość pojemników do pobrania moczu, aby zawodnik miał możność dokonania ich wyboru.
§  5.
1.
W czasie kontroli antydopingowej stosuje się następujące formularze:
1)
zawiadomienie o kontroli,
2)
protokół pobrania próbek,
3)
wykaz zbiorczy próbek kontroli,
4)
protokół przekazania próbek.
2.
Formularze, o których mowa w ust. 1, powinny być zróżnicowane kolorystycznie i wyraźnie opisane.
§  6.
Zawiadomienie o kontroli powinno zawierać:
1)
datę zawiadomienia,
2)
czas zawiadomienia,
3)
dane identyfikacyjne zawodników (imię i nazwisko), ewentualnie numer startowy),
4)
imię i nazwisko oraz podpis osoby zawiadamiającej zawodnika,
5)
podpis zawodnika,
6)
informację o konsekwencjach niestawienia się w punkcie kontroli lub odmowy poddania się kontroli,
7)
informację o tym, że zawodnikowi od tej chwili towarzyszyć będzie - aż do punktu kontroli - członek zespołu kontrolującego.
§  7.
1.
Protokół pobierania próbek powinien zawierać następujące dane dotyczące zawodnika:
1)
imię i nazwisko,
2)
płeć,
3)
dyscyplinę sportu,
4)
zespół sportowy,
5)
kraj,
6)
okoliczności pobrania próbki (na zawodach, poza zawodami).
2.
Protokół pobrania próbek powinien zawierać także następujące dane dotyczące procedury:
1)
datę kontroli,
2)
czas zgłoszenia się zawodnika w punkcie kontroli,
3)
numer kodowy kontroli,
4)
całkowitą ilość moczu,
5)
numery plomb na próbkach A/B lub na próbkach zbiorczych (jeśli były wykonane),
6)
kod pojemników A/B,
7)
odczyt pH (jeśli było oznaczone),
8)
odczyt ciężaru właściwego moczu (jeśli był oznaczony),
9)
deklarację o przyjmowanych lekach,
10)
uwagi dotyczące procedury kontroli lub adnotację o braku zastrzeżeń,
11)
podpis zawodnika,
12)
imiona i nazwiska oraz podpisy:
a)
przewodniczącego i członków zespołu kontrolującego (nadzorujących pobieranie próbki),
b)
osoby towarzyszącej zawodnikowi (jeśli była obecna),
c)
przedstawiciela krajowej lub międzynarodowej federacji sportowej albo międzynarodowej organizacji antydopingowej (jeśli taka osoba była obecna).
§  8.
Wykaz zbiorczy próbek kontroli powinien zawierać:
1)
datę kontroli,
2)
numer kodowy kontroli,
3)
numery kodowe pojemników A i B,
4)
imię i nazwisko oraz podpis osoby przekazującej i odbierającej wykaz i próbki.
§  9.
Protokół przekazania próbek powinien zawierać:
1)
numer kodowy kontroli,
2)
datę kontroli,
3)
ilość pobranych próbek,
4)
okoliczności pobrania próbek (na zawodach, poza zawodami),
5)
symbol plomby na pojemniku transportowym,
6)
imię i nazwisko plombującego,
7)
datę i czas nadania transportu oraz imię, nazwisko i podpis nadającego,
8)
datę i czas przyjęcia transportu oraz imię, nazwisko i podpis przyjmującego.

Rozdział  2

Wybór zawodników do kontroli antydopingowej i sposób powiadamiania o jej przeprowadzeniu

§  10.
1.
Przewodniczący zespołu kontrolującego określa kryteria wyboru zawodników do kontroli antydopingowej w czasie zawodów sportowych.
2.
Wyboru, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w porozumieniu z upoważnionym przedstawicielem organizatora zawodów lub polskiego związku sportowego, jeżeli kryteria wyboru zostały określone odrębnie, np. w regulaminie zawodów.
3.
Przewodniczący zespołu kontrolującego może wyznaczyć do kontroli dodatkowych zawodników, jeżeli zachodzi podejrzenie stosowania przez nich dopingu.
4.
W czasie tych samych zawodników zawodnik może być kilkakrotnie poddany kontroli antydopingowej.
§  11.
1.
Przed rozpoczęciem zawodów przewodniczący zespołu kontrolującego powiadamia organizatorów oraz sędziego głównego zawodów o zasadach i miejscu kontroli antydopingowej. Powiadomienie następuje podczas konferencji technicznej lub poprzez zapis w regulaminie zawodów bądź w odrębnym komunikacie.
2.
Niezwłocznie po zakończeniu zawodów (konkurencji) przewodniczący lub członek zespołu kontrolującego wręcza osobiście zawodnikowi zawiadomienie o wyznaczeniu go do kontroli antydopingowej. Zawiadomienie sporządza się na formularzu, o którym mowa w § 6, w dwóch egzemplarzach. Podpisaną przez zawodnika kopię zawiadomienia włącza się do dokumentacji kontroli.
3.
W razie potrzeby zawodnikowi może być wręczone zawiadomienie i dokonane pobranie próbki jeszcze przed zakończeniem zawodów lub określonej konkurencji, np. w dyscyplinach sportowych wymagających podziału na kategorie wagowe pobranie próbki może nastąpić podczas ważenia zawodnika.
§  12.
1.
Zawodnik jest obowiązany do zgłoszenia się w punkcie kontroli nie później niż w ciągu 30 minut od otrzymania zawiadomienia, chyba że w zawiadomieniu określono inny czas zgłoszenia.
2.
W szczególnych przypadkach członek zespołu kontrolującego towarzyszy zawodnikowi od chwili wręczenia zawiadomienia aż do punktu kontroli.
3.
W punkcie kontroli może z zawodnikiem przebywać jedna osoby przez niego wybrana (np. lekarz, masażysta, trener, przedstawiciel klubu lub ekipy sportowej).
§  13.
1.
Wyboru zawodników do kontroli antydopingowej poza zawodami dokonuje przewodniczący zespołu kontrolującego zgodnie z kryteriami określonymi przez Podkomisję.
2.
Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli poza zawodami następuje w dowolnym miejscu i terminie.
3.
Do wręczenia zawodnikowi zawiadomienia o wyznaczeniu do kontroli antydopingowej, czasu zgłoszenia się do punktu kontroli oraz osób towarzyszących stosuje się postanowienia § 11 ust. 2 i § 12.

Rozdział  3

Pobieranie próbek w czasie kontroli antydopingowej

§  14.
1.
W punkcie kontroli zawodnik jest obowiązany do okazania zespołowi kontrolującemu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. W razie braku takiego dokumentu tożsamość zawodnika potwierdza towarzysząca mu osoba. Fakt ten należy odnotować w protokole kontroli prowadzonym na formularzu, o którym mowa w § 7.
2.
Zespół kontrolujący powinien wyjaśnić zawodnikowi procedurę pobierania próbek moczu oraz poinformować go o jego obowiązkach i przysługujących mu uprawnieniach w czasie kontroli.
3.
Zawodnik jest obowiązany do poinformowania zespołu kontrolującego o rodzaju i ilości leków przyjmowanych w okresie poprzedzającym kontrolę. Przekazane przez zawodnika dane lub adnotacje o odmowie ich przekazania zamieszcza się w protokole pobrania próbek.
4.
Na wniosek zawodnika dane, o których mowa w ust. 3, zamieszcza się na oddzielnym formularzu. Formularz ten podlega zapieczętowaniu i stanowi załącznik do protokołu pobrania próbek. Otwarcie zapieczętowanego formularza następuje wyłącznie wtedy, kiedy próbka da wynik pozytywny.
§  15.
1.
Dla celów kontrolnych niezbędne jest oddanie przez zawodnika co najmniej 70-80 ml moczu.
2.
Zawodnik osobiście dokonuje wyboru naczynia do pobrania moczu, którego pojemność nie powinna być mniejsza niż 150 ml, a średnica otworu - 5 cm.
3.
Oddawanie moczu odbywa się pod bezpośrednim nadzorem członka zespołu kontrolującego tej samej płci.
§  16.
1.
Zawodnik wybiera ze sprzętu, o którym mowa w § 4, zapieczętowany i oznakowany kodem liczbowo-literowym zestaw pojemników o pojemności minimum 50 ml każdy, nalewa około 2/3 oddanego przez siebie moczu do jednego pojemnika ("A") i 1/3 do drugiego pojemnika ("B"), a następnie zamyka i pieczętuje te pojemniki.
2.
Jeżeli pojemniki, o których mowa w ust. 1, nie posiadają oznakowania, członek zespołu kontrolującego - po rozpieczętowaniu zamknięcia przez zawodnika - znakuje pojemnik w jego obecności. Oznakowanie pojemników zapisuje się w protokole pobrania próbek.
3.
Na wniosek zawodnika czynności zamknięcia i zapieczętowania pojemników dokonuje członek zespołu kontrolującego.
§  17.
1.
Jeżeli ilość moczu oddana przez zawodnika nie spełnia wymagań określonych w § 15 ust. 1, stosuje się następującą procedurę pobierania próbek zbiorczych:
1)
oddaną przez zawodnika porcję moczu przelewa się do pojemnika, który podlega oznakowaniu i zapieczętowaniu w sposób określony w § 16; nadany kod pojemnika należy wpisać do protokołu pobrania próbek lub do specjalnego formularza dla próbek zbiorczych,
2)
następną porcję moczu zawodnik oddaje do dodatkowego, wybranego przez siebie pojemnika, którego zawartość wlewa się do pojemnika wymienionego w pkt 1, jeżeli kod tego pojemnika jest zgodny z kodem wpisanym do protokołu, a otwarcie pojemnika nastąpiło w obecności zawodnika,
3)
postępowania określone w pkt 2 powtarza się aż do uzyskania normatywnej ilości moczu.
2.
Przewodniczący zespołu kontrolującego może odstąpić od procedury określonej w ust. 1 pod warunkiem zachowania ciągłej i bezpośredniej obserwacji zawodnika poddawanego kontroli aż do chwili pobrania wystarczającej ilości moczu.
3.
Po uzyskaniu normatywnej ilości moczu w trybie ust. 1 lub 2 stosuje się tryb postępowania określony w § 16.
§  18.
1.
Przewodniczący zespołu kontrolującego może zarządzić określenie pH i ciężaru właściwego moczu. Czynności tych dokonuje się przy użyciu niewielkiej ilości moczu z próbki oraz zestawu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 5.
2.
Jeżeli oznaczone w próbce wartości Ph nie zawierają się w granicach 5-7, a ciężar właściwy wynosi poniżej 1.010, można pobrać dodatkową próbkę. Wyniki pomiaru należy odnotować w protokole pobrania próbek.
§  19.
1.
Przewodniczący zespołu kontrolującego sporządza w 4 egzemplarzach protokół pobrania próbek moczu od zawodnika na formularzu określonym w § 7.
2.
W protokole, o którym mowa w ust. 1, powinny być odnotowane w szczególności:
1)
uwagi i zastrzeżenia zawodnika odnośnie do procedury przeprowadzania kontroli lub brak takich uwagi i zastrzeżeń,
2)
uwagi zespołu kontrolującego,
3)
fakt odmowy zawodnika poddania się kontrolnym badaniom antydopingowym,
4)
fakt niezgłoszenia się zawodnika do punktu kontroli lub zgłoszenia się po upływie wyznaczonego terminu.
3.
Przed podpisaniem protokołu zawodnik powinien być poinformowany przez zespół kontrolujący o konsekwencjach niezgłoszenia uwag, odmowy poddania się kontroli lub niezgłoszenia się do punktu kontroli w wyznaczonym terminie.
4.
Protokół kontroli podpisują: zawodnik, członkowie zespołu kontrolującego oraz inne osoby obecne w czasie kontroli.
5.
Zawodnik otrzymuje kopię protokołu pobrania od niego próbki bezpośrednio po zakończeniu kontroli.
§  20.
1.
Po zebraniu próbek od wszystkich zawodników wyznaczonych do kontroli zespół kontrolujący:
1)
sporządza w dwóch egzemplarzach wykaz zbiorczy próbek kontroli na formularzu, o którym mowa w § 8,
2)
umieszcza w kopercie oryginały protokołów pobrania próbek i pieczętuje kopertę,
3)
umieszcza w pojemniku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4, wszystkie zebrane próbki oraz zabezpiecza pojemnik plombami,
4)
wypełnia protokół przekazania próbek określony w § 9.
2.
Oryginały protokołów pobrania próbek, oryginał wykazu zbiorczego próbek oraz protokołu przekazania próbek są przeznaczone dla Podkomisji.
3.
Kopie protokołów pobrania próbek, wykazu zbiorczego próbek oraz protokołu przekazania próbek są przeznaczone dla laboratorium. Te kopie protokołów pobrania próbek nie powinny zawierać danych personalnych zawodnika ani danych dotyczących dyscypliny sportu i rodzaju zawodów.
4.
Polskie związki sportowe i międzynarodowe federacje sportowe mogą otrzymać kopie protokołów pobrania próbek po złożeniu wniosku do przewodniczącego Podkomisji.

Rozdział  4

Transport próbek do laboratorium

§  21.
1.
Pobrane próbki powinny być dostarczone do laboratorium niezwłocznie po zakończeniu kontroli. Do czasu ich dostarczenia do laboratorium próbki należy przechowywać w chłodnym miejscu, zabezpieczonym przed dostępem osób nie upoważnionych.
2.
Przewodniczący lub upoważniony członek zespołu kontrolującego dostarcza do laboratorium zabezpieczone próbki i przekazuje je upoważnionemu pracownikowi laboratorium za pokwitowaniem, wraz z dokumentacją, o której mowa w § 20 ust. 3.
3.
Jeżeli w drodze z punktu kontroli do laboratorium nastąpiła zmiana osoby transportującej albo miało miejsce złamanie pieczęci i ponowne plombowanie pojemnika, fakty te powinny być odnotowane przez osobę upoważnioną w protokole przekazania próbek.
§  22.
Po dostarczeniu próbek do laboratorium przewodniczący lub upoważniony członek zespołu kontrolującego przekazuje Podkomisji dokumentację kontroli, wraz z pokwitowaniem i adnotacjami, o których mowa w § 21 ust. 2 i 3.

Rozdział  5

Analiza próbek i przekazywanie wyników

§  23.
Laboratorium przekazuje pisemnie Podkomisji wyniki analizy próbek "A" w terminach określonych odrębnie w umowie, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 5 zarządzenia.
§  24.
1.
Analizę próbki "B" przeprowadza laboratorium, które wykonało analizę próbki "A", z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Analizę próbki "B" wykonuje inny pracownik laboratorium aniżeli ten, który wykonał analizę próbki "A".
§  25.
1.
Analizę próbki "B" przeprowadza się przy udziale oficjalnego obserwatora.
2.
Oficjalnym obserwatorem analizy powinien być członek Komisji lub Podkomisji, z tym jednak, że nie może nim być osoba uczestnicząca w procesie pobierania próbki u zawodnika, którego dotyczy postępowanie.
3.
Do obowiązków oficjalnego obserwatora należy w szczególności sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia próbki, w tym trwałości i nienaruszalności plomb lub pieczęci.
§  26.
1.
Podczas przeprowadzania analizy próbki "B" mogą przebywać w laboratorium, oprócz personelu i oficjalnego obserwatora.
1)
zawodnik,
2)
dwie towarzyszące zawodnikowi osoby, upoważnione przez właściwy polski związek sportowy.
2.
Wymienione w ust. 1 osoby są obserwatorami i nie mogą ingerować w przebieg procesu analizy. Mogą one jednak zgłosić Podkomisji na piśmie zastrzeżenia odnośnie do jego przebiegu.
3.
Nieobecność osób, o których mowa w ust. 1, nie może być podstawą do kwestionowania prawidłowości przebiegu procesu analizy, chyba że została spowodowana winą laboratorium lub organów kontroli antydopingowej.
§  27.
Do przekazywania wyników analizy próbki "B" przepis § 23 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  6

Kontrola używania alkoholu przez zawodników

§  28.
1.
Kontrolę używania alkoholu jako środka dopingującego przeprowadza się w tych dyscyplinach lub dziedzinach sportu, w których międzynarodowe federacje sportowe wprowadziły zakaz spożywania napojów alkoholowych.
2.
Przepisy regulaminowe właściwych polskich związków sportowych określają przypadki naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 1.
3.
Badanie kontrolne użycia alkoholu polega na analizie powietrza wydychanego przez zawodnika przy zastosowaniu analizatora gazowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 6.
§  29.
1.
W razie pozytywnego wyniku badania, o którym mowa w § 28 ust. 3, zawodnikowi przysługuje prawo żądania przeprowadzenia analizy krwi lub moczu w celu określenia zawartości alkoholu.
2.
Pobranie i analizę próbek krwi lub moczu przeprowadza się:
1)
nie później niż w ciągu pół godziny od podania wyników badania kontrolnego,
2)
w laboratorium analitycznym umieszczonym w wykazie Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej,
3)
w obecności przedstawiciela Podkomisji.
3.
Laboratorium, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, sporządza dokumentację badania oraz przekazuje przedstawicielowi Podkomisji pisemny wynik analizy krwi lub moczu.
§  30.
Organizator zawodów lub treningów i innych zajęć w dyscyplinach lub dziedzinach sportu, o których mowa w § 28 ust. 1, jest obowiązany do zapewnienia warunków pobrania i analizy krwi i moczu na zasadach określonych w paragrafie poprzedzającym, w tym za organizację transportu osób uczestniczących w badaniu.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021