Czasopisma w wykazie, ale nie we właściwych dyscyplinach

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe

Posłowie apelują do resortu nauki o skorygowanie listy czasopism - chodzi o przypisanie 30 periodyków do dyscypliny: nauki o polityce i administracji. Ma to znaczenie dla wyników ewaluacji wydających je instytucji naukowych. Tymczasem problem nie dotyczy jedynie tej dyscypliny – czasem trudno wyjaśnić, co kierowało twórcami wykazu.

09.06.2021

Powstanie szkoła dla kadr resortu finansów

CIT PIT VAT Szkolnictwo wyższe

Powstanie uczelnia dla kadr resortu finansów. List intencyjny podpisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz minister finansów Tadeusz Kościński. W wydarzeniu udział wzięła zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anna Chałupa. Pierwsi studenci będą mogli rozpocząć naukę w roku akademickim 2022/2023.

08.06.2021

RPO: Uczelnie medyczne też powinny umożliwić Białorusinom studiowanie

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Wiele polskich uczelni stworzyło preferencyjne programy wsparcia dla represjonowanych białoruskich studentów, a uczelnie medyczne zaoferowały jedynie kilka miejsc, co może być niewystarczające wobec studentów, którzy w swej ojczyźnie zostali relegowani lub byli represjonowani w inny sposób - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

05.06.2021

Uczelnia raczej nie wygra procesu o skutki złej prasy

Prawo cywilne Rynek i konsument Szkolnictwo wyższe

Jednym z kryteriów, jakim kierują się kandydaci na studia przy wyborze uczelni jest jej renoma. Trudno jednak byłoby wykazać w sądzie, że artykuły prasowe przyczyniły się do zmniejszenia liczby kandydatów. W dodatku działania dziennikarzy musiałyby być bezprawne. Taki scenariusz brany jest pod uwagę z publikacjami o wydarzeniach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

02.06.2021

NIK: Finansowanie publicznych uczelni do korekty

Szkolnictwo wyższe

Nowe zasady finansowania uczelni, wprowadzone 1 stycznia 2019 roku, zapewniły im warunki do prawidłowej realizacji zadań - wynika z raportu Najwyższa Izba Kontroli. Jednak projekt polityki naukowej państwa nie został przygotowany przez rząd na czas, a przyznawanie środków subwencją sprawiło, że minister nie ma pełnej kontroli nad przeznaczeniem przez uczelnie tych środków.

01.06.2021

NAWA zacieśnia współpracę z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji

Szkolnictwo wyższe

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zawarła porozumienie z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym. Działania mają wspierać umiędzynarodowienie oraz wzmacniać promocję nauki, innowacji oraz polskich jednostek systemu nauki i szkolnictwa wyższego.

31.05.2021

RPO: "Pakiet wolnościowy" dla uczelni - nieostry i niebezpieczny

Szkolnictwo wyższe

Rozwiązania proponowane przez resort edukacji i nauki w tzw. pakiecie wolnościowym dla uczelni, są nie tylko zbędne dla wolności twórczości artystycznej i badań naukowych, ale wręcz szkodliwe dla pełnej realizacji tych wolności i godzące w autonomię uczelni wyższych - uważa rzecznik praw obywatelskich.

31.05.2021

Uczelnia Ordo Iuris postawi na wolność debaty akademickiej

Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Collegium Intermarium, uczelnia utworzona przez środowisko związane ze stowarzyszeniem Ordo Iuris, będzie stawiała na wolność debaty akademickiej - zapowiedział Przemysław Czarnek podczas zorganizowanej w piątek uroczystości inaugurującej działalność tej placówki. - Ideologiom postmodernizmu i neomarksizmu musimy stawić czoła poprzez uprawianie wolnej debaty uniwersyteckiej

28.05.2021

WSA: Wysokie noty nie oznaczają, że student uzyska stypendium rektora

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Skarżący nie otrzymał stypendium rektora. Jednak wniesiona przez niego skarga okazała się bezzasadna. Z wyliczenia wynikało, że tylko dwóch studentów z najlepszymi wynikami mogło uzyskać takie wsparcie - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Sąd zwrócił uwagę, że takie zasady wynikały z obowiązującego na uczelni regulaminu.

28.05.2021

Minister zapowiada od jesieni stacjonarne studia

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Koronawirus

Studenci wrócą do nauki stacjonarnej na uczelniach od 1 października, jeśli warunki pandemiczne nie zmienią się na gorsze – zapowiedział w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zachęcał też do przeprowadzana sesji egzaminacyjnych w trybie stacjonarnym tam, gdzie jest to możliwe.

27.05.2021

Prof. Stec: W naukach prawnych też warto stawiać na międzynarodowy przekaz

Szkolnictwo wyższe

System kładący nacisk na jak najwyżej punktowane czasopisma i jednocześnie uzależniający od uzyskanej kategorii wszystkie uprawnienia dla wydziału to zachęta do tego, żebyśmy się wzajemnie powyrzynali - mówi prof. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego. Podkreśla, że warto przemyśleć zmiany w punktacji czasopism i postawić na ich umiędzynarodowienie.

27.05.2021

Czasopisma prawnicze w poszukiwaniu drogi do międzynarodowych rankingów i ministerialnych punktów

Prawnicy Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Obecna lista czasopism naukowych jest bezprawna. Zachodzi konieczność stworzenia nowej listy w oparciu o decyzje eksperckie, a nie zarządzenia ministra - to główne przesłanie konferencji "Nowe kierunki i wyzwania w prawniczej komunikacji naukowej". Pewne nadzieje budzi zapowiedź przygotowywania nowego rozporządzenia, które ma uwzględnić te wymogi i zapewni jawność procedury.

25.05.2021

Studenckie Noble dla najzdolniejszych rozdane

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Szymon Jarosz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Justyna Pelc z Politechniki Wrocławskiej, Michał Wiktor Gębicki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Julia Orłowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znaleźli się wśród zwycięzców tegorocznego konkursu na najzdolniejszych studentów.

24.05.2021

RPO interweniuje w sprawie zwolnień profesorów krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego

Prawo pracy Szkolnictwo wyższe

Osiągnięcie wieku emerytalnego nie może być wyłączną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę - stwierdził Rzecznik Praw Obywatelskich podejmując interwencję w sprawie decyzji o zwolnieniach krakowskich profesorów. I zwrócił uwagę, że narusza to zasadę równego traktowania, jeśli dotyczy tylko osób krytycznie nastawionych wobec władz uczelni i związku zawodowego

24.05.2021

Więcej chętnych na studia za granicą

Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe

Polscy uczniowie coraz częściej decydują się na studia za granicą. W tym roku akademickim na uczelnie poza granicami Polski aplikowało o 25 proc. osób więcej niż rok wcześniej – wynika z danych Elab Education Laboratory. Szczególnie wysoki wzrost zanotowano w przypadku Włoch - zainteresowanie studiami tym kraju jest o 157 proc. wyższe niż w 2020 roku.

24.05.2021

Prof. Wierczyński: Wpis na listę czasopism według obiektywnych kryteriów

Szkolnictwo wyższe

Cofnięcie wykazu do stanu zgodnego z prawem to jedyna szansa, by zapobiec fali odwołań od decyzji ewaluacyjnych, która spowoduje potworny chaos - mówi prof. Grzegorz Wierczyński. Proponuje też szersze wykorzystywanie Google Scholar do określania punktacji czasopism prawniczych. Ten temat poruszy podczas poniedziałkowej konferencji "Nowe kierunki i wyzwania w prawniczej komunikacji naukowej".

24.05.2021

Rusza konkurs na projekty likwidujące bariery w dostępie do kształcenia

Szkolnictwo wyższe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju po raz kolejny dofinansuje projekty likwidujące bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym oraz podnoszące poziom kompetencji dydaktycznych kadr uczelni, tym razem w zakresie projektowania uniwersalnego. Budżet obu naborów to łącznie 80 mln zł dzięki środkom z Funduszy Europejskich.

21.05.2021

Rusza nabór do polsko-niemieckiej nagrody Copernicus

Szkolnictwo wyższe

Rusza nabór kandydatów do nagrody „Nicolaus Copernicus”, która przyznawana jest przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) za wybitne osiągnięcia naukowe będące owocem współpracy niemiecko-polskiej w dowolnej dziedzinie nauki, w tym w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

18.05.2021

WSA: Bezzasadny sprzeciw studenta wniesiony z ostrożności procesowej

Szkolnictwo wyższe

Rektor uchylił decyzję prodziekana ds. studenckich. Zdaniem rektora decyzja o skreśleniu studenta z listy studentów była dotknięta mankamentami. Student wniósł sprzeciw na decyzję rektora. Wskazał, że nie wie, czy zaskarżona decyzja jest dla niego korzystna. WSA w Warszawie uznał wniesiony sprzeciw za bezpodstawny. Wydane orzeczenie komentuje prof. Grzegorz Krawiec.

18.05.2021

Międzynarodowa Akademia Kopernikańska jednak powstanie

Szkolnictwo wyższe Polski Ład

Mimo że resort nauki pod falą krytyki podkreślał, że nie ma planów powołania Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej, to ta instytucja jednak powstanie. Zapowiedziano ją w ramach zaprezentowanego w sobotę Polskiego ładu. Inne elementy tego programu to tańsze kredyty studenckie i inwestycje w rozwój technologii.

15.05.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski