Projekt e-dowód jest na etapie ostatnich testów, urzędnicy w gminach mają zapewnione wsparcie techniczne i informacyjne. - Nie widzimy obecnie zagrożeń, żeby nie rozpocząć wydawania dokumentów zgodnie z planem – mówi wiceminister cyfryzacji Karol Okoński.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.01.2019
Administracja publiczna

Rząd ustawą zakaże likwidacji linii kolejowych  

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Zapiszemy raz na zawsze, że nie można zlikwidować linii kolejowej, nie można unicestwić przebiegu szlaku kolejowego – taką regulację zapowiada minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Według ministra wkrótce do konsultacji społecznych trafi projekt ustawy przywracający wiele połączeń i szlaków kolejowych.
Krzysztof Sobczak
30.01.2019
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Eksperci głośno krytykują orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Mówią wprost, że izba się pomyliła uznając wykluczenie wykonawcy, który opatrzył dokumenty podpisem elektronicznym z funkcją SHA-1. W tej sprawie, na prośbę Urzędu Zamówień Publicznych, stanowisko ma zająć Ministerstwo Cyfryzacji. To na jego opinii oparło się KIO.
Jolanta Ojczyk
30.01.2019
Zamówienia publiczne
Intencją prezydenta jest, żeby z CUS skorzystać mogły wszystkie zainteresowane samorządy. Montaż finansowy inwestycji powinien obejmować wszystkie dostępne zasoby. Jeżeli gmina zainwestuje, decyzja budżetu państwa powinna być analogiczna - mówi Marek Rymsza, doradca Prezydenta RP. Istotnym źródłem współfinansowania mają być też środki unijne.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.01.2019
Pomoc społeczna
Inwestycje w zrównoważony rozwój, zamiast skupiania się na metropoliach oraz pomoc gminom z problemami rozwojowymi to główne cele Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Zakończyły się konsultacje społeczne i regionalne.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.01.2019
Samorząd terytorialny
Budowa parkingu nie służy ochronie ludzi lub ich mienia, tylko zapewnieniu możliwości zaparkowania samochodu w miejscu znajdującym się w niedużej odległości od docelowego miejsca wizyty. NSA uznał, że nie może to uzasadniać zniesienia indywidualnej formy ochrony przyrody.
Dorian Lesner
29.01.2019
Środowisko Administracja publiczna

Rada Legislacyjna: Ograniczenie barier w obrocie ziemią ma wady

Prawo cywilne Administracja publiczna Budownictwo
Rządowy projekt ustawy Prawo o kształtowaniu ustroju rolnego zawiera rozwiązania mające na celu złagodzenie dotychczas obowiązujących ograniczeń w obrocie ziemią rolną. Rada Legislacyjna ma jednak zastrzeżenia do tych przepisów, które w nadmiernym stopniu ingerują w prawo własności.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.01.2019
Prawo cywilne Administracja publiczna Budownictwo
Komisarz UE ds energii Miguel Canete chce informacji na temat projektowanych poprawek do polskiej ustawy. Po spotkaniu z ministrem Krzysztofem Tchórzewskim ogłoszono, że Komisja Europejska czeka na te zmiany i dopiero wtedy oceni, czy ostateczna wersja ustawy o cenach prądu jest zgodna z unijnym prawem, czyli czy nie wiąże się z niedozwoloną pomocą państwa.
Krzysztof Sobczak
28.01.2019
Prawo gospodarcze
Samorządy są przeciwne propozycjom zmian, które obowiązkowo rozdzielają przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Chcą, jak obecnie, same decydować o tych zamówieniach. Według resortu środowiska nowa propozycja to sposób na zapobieganie nielegalnym praktykom podmiotów wyłonionych w drodze przetargu.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.01.2019
Środowisko
Administratorzy oraz podmioty przetwarzające dane osobowe muszą najpierw ocenić poziom ryzyka, a następnie wdrożyć odpowiednie środki mające zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku - przypominają Paweł Dmowski i Katarzyna Kloc z kancelarii Gawroński & Piecuch. I podkreślają, że każda organizacja musi to zrobić sama, uwzględniając swoją specyfikę.
Krzysztof Sobczak
28.01.2019
Prawo gospodarcze RODO
Choć działania podjęte przez dyrektora placówki edukacyjnej doprowadziły do negatywnych skutków finansowych, nie było podstaw by odwołać go w trybie interwencyjnym. Ten jest bowiem zarezerwowany dla sytuacji nadzwyczajnych, gdy każdy kolejny dzień zwłoki łączy się z ryzykiem poważnych zaburzeń w pracy jednostki - wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
28.01.2019
RODO nie wprowadza rewolucji w sferze zamówień publicznych. Oferent może udostępnić instytucji zamawiającej dane swoich pracowników, jeśli wymaga ona tego od niego w celu udokumentowania ich umiejętności i kompetencji. Wykazanie jednak, że udostępnienie nastąpiło w sposób zgodny z prawem spoczywa na oferencie
Piotr Druzgała
26.01.2019
Zamówienia publiczne Prawo pracy RODO
Około 16 mln zł wyniosła pomoc dla 4,7 tys. kół gospodyń wiejskich, które do 27 grudnia 2018 roku zarejestrowały się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Większość to małe organizacje, które powstały na podstawie przepisów nowej, uchwalonej pod koniec 2018 roku ustawy o kołach gospodyń wiejskich.
Robert Horbaczewski
26.01.2019
Samorząd terytorialny
Powiaty augustowski, tomaszowski, kartuski, miasto Nowy Sącz oraz gminy Płońsk i Chełmiec zostali liderami Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2018. Konkurs zorganizował Związek Powiatów Polskich.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.01.2019
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii skierowało do konsultacji publicznych dwa projekty. Jeden to liczące 682 artykuły nowe prawo zamówień publicznych, a drugi to przepisy je wprowadzające. Pierwszy przewiduje wiele nowości, m.in. procedurę podstawową, katalog klauzul abuzywnych, zasady waloryzacji i postępowanie koncyliacyjne.
Jolanta Ojczyk
25.01.2019
Zamówienia publiczne Budownictwo
Nowe postulaty pracowników pomocy społecznej, którzy protestują od kilku miesięcy m.in. z powodu niskich pensji, dotyczą zwrotu kosztów przejazdu, szkoleń, urlopów dla poratowania zdrowia i dalszych kwestii związanych z wynagrodzeniami i dodatkami.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.01.2019
Pomoc społeczna
Zgodnie z zapowiedziami rządu, wynagrodzenia w sferze budżetowej powinny w tym roku wzrosnąć, a proporcjonalnie szybciej powinny rosnąć w jednostkach, których pracownicy zarabiają mniej. Prace nad ustawą budżetową kończy właśnie Senat.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.01.2019
Administracja publiczna
Jest wyrok w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa za zanieczyszczone powietrze. Sąd przyznał rację aktorce Grażynie Wolszczak. Jeden z pierwszych procesów w tej sprawie, dotyczący mieszkańca Rybnika, od jakiegoś czasu czeka na apelację.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.01.2019
Środowisko
Telemarketing, profilowanie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym czy system identyfikacji i monitoringu odpadów - takie m.in. dziedziny zamierza skontrolować w tym roku Urząd Ochrony Danych Osobowych. Ale kontroli mogą spodziewać się też inne firmy, a także sądy, policja, areszty śledcze, placówki oświatowe, instytucje ochrony zdrowia.
Krzysztof Sobczak
24.01.2019
RODO
63,5 tys. złotych zarabia średnio miesięcznie prezes Narodowego Banku Polskiego, a członkowie zarządu po 49,5 tys. Takie dane podał właśnie NBP, ale wzbudzające ostatnio największe emocje zarobki dyrektorów w tej instytucji nie zostały ujawnione. Z informacji wynika, że zarobki prezesa obniżyły się w ubiegłym roku, a członków zarządu nieco wzrosły.
Krzysztof Sobczak
24.01.2019
Pracownikowi o statusie członka korpusu służby cywilnej, którego stosunek pracy wygasł na podstawie art. 170 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, przysługuje odprawa pieniężna na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.01.2019
Administracja publiczna Prawo pracy
Prace nad planami miejscowymi w gminach nie przyspieszają, mimo wysokiej presji inwestycyjnej. A brak planów skutkuje chaotyczną zabudową przestrzeni. Do tego cyfryzacja dokumentów planistycznych jest niewystarczająca, co powoduje jej nieprzydatność dla efektywnego monitoringu planowania przestrzennego.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.01.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Procedura koncyliacyjna ma pomóc szybko rozstrzygać spory podczas realizacji umów o zamówienia publiczne. Więcej ogłoszeń trafi do Biuletynu Zamówień Publicznych, pojawi się też nowa procedura. Planujemy też publikowanie kolejnych dobrych praktyk, np. w sprawie klauzul zmian umowy i aktualizację miniPortalu – mówi Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznych.
Jolanta Ojczyk
24.01.2019
Zamówienia publiczne
Zaadresowanie przesyłki ze skargą na nieaktualny adres organu to niedbalstwo i obciąża winą stronę, która nie może skutecznie starać się o przywrócenie terminu na dokonanie czynności. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że ewentualne uchybienia doręczyciela są bez znaczenia.
Dorian Lesner
24.01.2019
Administracja publiczna Budownictwo
Mimo że Trybunał Konstytucyjny w 2016 r. uznał za niekonstytucyjne pozbawienie KRRiT udziału w powoływaniu i odwoływaniu władz TVP i Polskiego Radia na rzecz Rady Mediów Narodowych, to przepisy te wciąż obowiązują. Minister kultury zapowiadał, że do końca ubiegłego roku zostanie to załatwione, ale tak się nie stało.
Krzysztof Sobczak
23.01.2019
Administracja publiczna
Złożony w Sejmie projekt ma uregulować m.in. kwestię liczby i składów komisji wyborczych, powołania urzędników wyborczych czy terminów przy wpisie do rejestru wyborców. Zawiera też nowy zapis o pozbawieniu prawa wybieralności w wyborach na wójta.  
Katarzyna Kubicka-Żach
23.01.2019
Wybory
Do 28 lutego samorządy i inne podmioty mogą zgłaszać swój udział w programie „Polskie Marki Turystyczne”. Ministerstwo sportu i Polska Organizacja Turystyczna chcą profesjonalizacji zarządzania turystyką na poziomie lokalnym.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.01.2019
Samorząd terytorialny
Skarżąca kwestionowała opodatkowanie jej gruntów podatkiem od nieruchomości, których status wynikał z ewidencji prowadzonej przez starostę. WSA w Olsztynie nie zgodził się z jej argumentami, ponieważ organy podatkowe są związane danymi z ewidencji gruntów i nie mogą przeprowadzać postępowania dowodowego w tym zakresie.
Dorian Lesner
23.01.2019
Ordynacja Podatki i opłaty lokalne
Organizacja kąpielisk w Darłowie nie zapewniała jednolitego poziomu bezpieczeństwa na całym obszarze objętym nadzorem ratowników, a sposób oznakowania obszaru objętego zakazem kąpieli mógł przyczynić się do dezorientacji osób korzystających z plaży - oceniła NIK
Krzysztof Sobczak
23.01.2019
Samorząd terytorialny Policja

Metropolizacja Polski raczej nie do zatrzymania

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Sytuacja miast średnich poprawia się wraz z rozwojem całego kraju, nie ma wygranych wielkich aglomeracji i przegranych obszarów peryferyjnych – uważają autorzy raportu o rozwoju regionalnym. Jednak przyznają, że nadal to metropolie stwarzają lepsze możliwości edukacyjne czy zawodowe.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.01.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna