Czy wózki podnośnikowe mogą być używane do podnoszenia osób?

BHP

Wózki podnośnikowe mogą być używane do podnoszenia osób, jeśli producent opisał taką możliwość w instrukcji obsługi. W przypadku gdy producent wózka nie przewidział takiej możliwości, pracodawca może użytkować wózek do podnoszenia osób, pod pewnym warunkiem

17.06.2019

Gmina dziedzicząca mieszkanie może je wynająć

Samorząd terytorialny

Gmina na skutek dziedziczenia spadku staje się właścicielem jego składników i może nimi swobodnie rozporządzać, a więc np. oddać wchodzące w skład spadku mieszkanie w najem – odpowiada ekspert na pytanie czytelnika.

13.06.2019

Jednostki organizacyjne gminy powinny składać deklarację na odbiór odpadów

Środowisko

Jednostki organizacyjne gminy np. świetlice wiejskie, jeśli posiadają nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, powinny składać deklarację na odbiór odpadów komunalnych, przekazywać środki z budżetu gminy ewidencjonowane jako opłatę, a po dokonaniu przelewu ewidencjonować jako dochód gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - odpowiada na pytanie czytelnika ekspert.

12.06.2019

Czy grupowe ubezpieczenie na życie jest przychodem pracowników

PIT Ubezpieczenia społeczne

Pracodawca, który kupi dla swoich pracowników grupowe ubezpieczenie na życie powinien wykazać ich przychód z tego tytułu. Może być jednak problem z ustaleniem jego wysokości. Co do zasady od wartości składek należy odprowadzić podatek dochodowy. Składek można jednak uniknąć.

29.05.2019

Podziału z urzędu nieruchomości gminnej dokonuje wójt

Samorząd terytorialny

W przypadku dokonania z urzędu podziału nieruchomości stanowiącej własność gminy stroną postępowania będzie ta gmina. W takiej sytuacji nie zachodzą ustawowe przesłanki do przekazania sprawy do załatwienia innemu organowi i decyzję zatwierdzającą podział wydaje wójt.

14.05.2019

Czy biegłemu rewidentowi można odmówić dostępu do dokumentów

Rachunkowość

Przedsiębiorca powinien zapewnić biegłemu rewidentowi dostęp do dokumentów. Odmowa wglądu w dokumentację kontroli rozliczeń podatkowych, może wiązać się nawet z odmową wydania opinii przez biegłego z uwagi na ograniczenie zakresu badania.

09.05.2019

Interpelacja do przewodniczącego rady, nie do burmistrza

Samorząd terytorialny

Interpelacja i zapytanie radnego przestały być dowolnie kształtowanymi instytucjami rangi statutowej, a stały się uregulowanymi ustawą instytucjami prawa samorządowego. Powinny być kierowane do przewodniczącego rady, a nie bezpośrednio do burmistrza, zawierać pytania i dotyczyć spraw o istotnym znaczeniu dla gminy.

02.05.2019

Przesłanki likwidacji sołectwa powinien określać statut gminy

Samorząd terytorialny

Z orzecznictwa wynika jednak, że rada gminy może zadecydować o rozwiązaniu jednostki pomocniczej także wówczas, jeżeli statut gminy nie określa zasad jej tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia. Jako przyczynę likwidacji jednostek pomocniczych najczęściej wskazuje się w statutach brak zainteresowania społeczności lokalnych ich funkcjonowaniem.

17.04.2019

Decyzje wydane przez starostę po rozwiązaniu rady powiatu są nieważne

Samorząd terytorialny

Po rozwiązaniu rady powiatu dotychczasowe organy tracą swoją legitymację do działania, a organem uprawnionym jest osoba wskazana przez Prezesa Rady Ministrów. Jeśli dotychczasowy starosta nie był właściwy do wydawania decyzji, nie mieli też umocowania pracownicy urzędu wydający decyzje z jego upoważnienia – wyjaśnia ekspert.

12.04.2019

Przekształcenie użytkowania wieczystego stwarza problemy księgowe

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Nie ma jednolitej interpretacji dotyczących księgowania opłaty przekształceniowej, według ekspertki warto więc skonsultować problematyczne kwestie z właściwą Regionalna Izbą Obrachunkową. Jej zdaniem jednak należności z terminem płatności do 29 lutego 2020 r. to należności krótkoterminowe.

05.04.2019

Czy naklejka na bananach to opakowanie?

Środowisko

Jeżeli naklejki na bananach, czy innych owocach, pełnią rolę etykiety, to należy je uznać za opakowanie. Wielkość tu nie ma znaczenia, tylko funkcja.

04.04.2019

Opłaty za odpady powinny bilansować wydatki na pokrycie kosztów systemu

Samorząd terytorialny Środowisko

Wpływy roczne z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą bilansować się z poziomem wydatków rocznych na system gospodarowania odpadami komunalnymi. Ewentualne nadwyżki można wykorzystać na pokrycie kosztów wyposażenia nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych, np. w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych.

27.03.2019

Czy informacja o PPK musi zostać zawarta w regulaminie pracy?

Prawo pracy

Przepisy kodeksu pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku zawarcia w regulaminie pracy informacji dotyczących pracowniczego planu kapitałowego. Natomiast regulamin wynagradzania lub układ zbiorowy pracy może zawierać postanowienia dotyczące dodatkowej wpłaty na PPK.

22.03.2019