Czy wystawiając e-receptę możemy wysłać powiadomienie SMS na numer kontaktowy podany przez pacjenta podczas rejestracji wizyty zawierający dane: Kod e-Recepty; Dane placówki; Imię i Nazwisko lekarza wystawiającego e-Receptę; Imię i Nazwisko pacjenta; Lek wraz z dawkowaniem?

Odpowiedź: 

Przedstawiony sposób postępowania nie stanowi części procedury wystawienia e-recepty, może natomiast stanowić czynność dodatkową, jeśli zostanie ona uzgodniona z pacjentem. Jeśli natomiast miałby on stanowić realizację obowiązku przekazania informacji o e-recepcie, informacja powinna także obejmować pouczenie o obowiązku podania numeru PESEL przy realizacji recepty, zaś numer telefonu pacjenta, na który zostaje wysłana powinien figurować w systemie informacji w ochronie zdrowia, a nie tylko w danych kontaktowych podanych przy rejestracji.

Przedstawiony sposób postępowania nie stanowi części procedury wystawienia e-recepty, może natomiast stanowić czynność dodatkową, jeśli zostanie ona uzgodniona z pacjentem.

Czytaj też w LEX: 10 częstych błędów popełnianych przez lekarzy i pielęgniarki - jak uniknąć roszczeń ze strony pacjenta? >

Wystawienie e-recepty, zgodnie z art. 96a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.) – dalej pr.farm. polega na jej wprowadzeniu do systemu informacji medycznej (art. 96a ust. 9a pr.farm.), po czym pacjentowi winna zostać przekazana informacja o wystawionej e-recepcie. Informacja ta może zostać wysłana na wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia numer telefonu, w postaci wiadomości tekstowej zawierającej co najmniej kod dostępu oraz informację o konieczności podania numeru PESEL przy realizacji recepty.

Większość aptek gotowa do realizacji e-recept - czytaj tutaj>>

Ważne są dwa elementy 

Istotne są więc dwa elementy: numer telefonu pacjenta, na który może być wysłana informacja stanowiąca realizację obowiązku płynącego z art. 96a ust. 2 pr.farm. musi być numerem wskazanym przez pacjenta w systemie informacji w ochronie zdrowia. Wzmianka, iż jest to numer telefonu podany przez pacjenta przy rejestracji nie oznacza, że figuruje on w systemie informacji w ochronie zdrowia, choć oczywiście może być to ten numer, jeśli pacjent posiada Internetowe Konto Pacjenta i jeśli numer ten został tam wprowadzony.

Drugim elementem jest treść przesyłanej informacji: zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informacja o wystawionej e-recepcie zawierać musi co najmniej kod dostępu oraz informację o konieczności podania numeru PESEL przy realizacji recepty. W przytoczonym w pytaniu zakresie danych brak wzmianki o tej ostatniej okoliczności, są natomiast inne elementy (dane placówki, imię i nazwisko lekarza wystawiającego, imię i nazwisko pacjenta, lek wraz z dawkowaniem).

Czytaj też w LEX: Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych >

W jakim celu pacjent podał numer telefonu?

W związku z tym informację o treści proponowanej w pytaniu można wysłać pacjentowi jedyne posiłkowo, o ile numer telefonu został przezeń podany przy rejestracji w tym celu. Celu tego jednak nie można domniemywać. Jeśli zatem zgodnie z treścią zgody na przetwarzanie danych w postaci numeru telefonu był on podany przez pacjenta np. w celu komunikowania się w związku ustaleniem lub odwoływaniem terminu wizyty, nie jest to wystarczające do wysłania na ten numer telefonu informacji o wystawionej recepcie (przepisanym leku).

Jeśli natomiast proponowany tryb miałby stanowić realizację obowiązku przekazania informacji o recepcie zgodnie z art. 96a ust. 2 pkt 2 pr.farm., informacja powinna także obejmować pouczenie o obowiązku podania numeru PESEL przy realizacji recepty, zaś numer telefonu pacjenta, na który zostaje wysłana powinien figurować w systemie informacji w ochronie zdrowia, a nie tylko w danych kontaktowych podanych przy rejestracji.

Czytaj też w LEX: Obowiązki kierownika placówki ochrony zdrowia dotyczące kontroli zarządczej >