Janicka podaje, że w związku z działaniami ZUS, PPOZ wystosowało pismo do Dobrochny Bubnowskiej, dyrektor Oddziału ZUS w Poznaniu. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS podkreśla, że taka sytuacja, o której wspomina Pani Bożena Janicka, nie powinna się zdarzyć.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 października ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, placówki podstawowej opieki zdrowotnej zasypywane są wnioskami o wystawienie zaświadczeń o stanie zdrowia, potrzebnych dla celów wypłaty świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS-ie lub KRUS-ie.

 

Pierwsze decyzje o wypłacie "500 plus" dla niepełnosprawnych - czytaj tutaj>>

 

Potwierdzenie z oryginałem 

Do wniosków zwykle należy także dołączyć dokumentację medyczną lub jej część oraz inne dokumenty, np. o leczeniu, rehabilitacji, itd. Niestety, wielu pacjentów po otrzymaniu kopii wymaganych dokumentów, odsyłanych jest przez ZUS do placówek podstawowej opieki zdrowotnej, aby otrzymać potwierdzenie za zgodność z oryginałem. Z takimi działaniami nie zgadzają się lekarze PPOZ, którzy w piśmie przesłanym do dyrektor ZUS-u zwrócili uwagę, iż kwestie udostępniania dokumentacji medycznej kompleksowo reguluje Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta. Z jej przepisów jasno wynika, iż dokumentacja medyczna może być udostępniana poprzez wydanie wyciągu (skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej), odpisu (dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem), kopii (dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego - skanu) lub wydruku. 

- Ani powyższe przepisy, ani żadne inne nie uprawniają do żądania od lekarza potwierdzania dokumentacji  medycznej za  zgodność z oryginałem. Nawet jednak gdyby lekarz potwierdził kopię dokumentacji medycznej za zgodność z oryginałem pomimo, iż nie jest do tego zobowiązany, to dokumentacja taka nie zmieniłaby swojego charakteru i nadal pozostałaby kopią. W sytuacji takiej lekarz wykonałby dodatkowa pracę, za którą musiałby pobrać odrębną opłatę od podmiotu składającego wniosek w tym zakresie. Niezależnie jednak od tego,  organ rentowy nadal posiadałby kopię dokumentacji. Dopiero potwierdzenie dokumentacji za zgodność z oryginałem przez notariusza spowodowałoby, że taka kopia byłaby traktowana na  prawach oryginału - wyjaśnia Bożena Janicka, prezes PPOZ. 

Lekarze PPOZ  zwrócili ponadto uwagę, iż na takim samym stanowisku stoi Minister Zdrowia stwierdzając, że: „Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie reguluje kwestii poświadczenia za zgodność z oryginałem, które może dotyczyć zarówno kopii, jak i odpisu.”.

ZUS: Nie wymagamy poświadczania dokumentów 

Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS podkreśla, że klienci nie muszą przedkładać w Zakładzie oryginałów dokumentacji medycznej czy dokumentacji poświadczonej za zgodność z oryginałem. - Klient może złożyć dokumentację w formie, jaką posiada - podkreśla rzecznik. - Naszą rolą jest uzupełnić możliwe braki, jeśli takie się zdarzą.

Andrusiewicz podkreśla, że mają sygnały, że do takich sytuacji doszło tylko w Poznaniu.