Ustawę uchwalił Sejm 16 października 2019 r. - już po wyborach parlamentarnych. W art. 1 projektu ustawy dokonano zmiany polegającej na uchyleniu ust. 2 w art. 1, który stanowi, że ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia nie dotyczy osób wykonujących zawody medyczne, dla których zasady uzyskiwania tytułu specjalisty określają przepisy regulujące wykonywanie tych zawodów.

„Uchylenie tego przepisu umożliwi osobom wykonującym zawody medyczne np. lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom, fizjoterapeutom czy diagnostom laboratoryjnym uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, co ma znaczenie w sytuacji, gdy w swoich regulacjach prawnych dotyczących specjalizacji nie będą mieli wskazanej tej dziedziny lub nie ma jednostki akredytowanej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego” – podkreśla Ministerstwo Zdrowia.


Prezes NFZ: Premie finansowe najlepiej dopingują do zmian w systemie  - czytaj tutaj>>​

 


Ma być więcej specjalistów

Po zmianie przepisów np. lekarz, mimo regulacji prawnych dotyczących uzyskiwania specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, będzie mógł przystąpić do specjalizacji lub mieć uznany dorobek naukowy lub zawodowy i uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, np. w dziedzinie psychoseksuologii czy psychoterapii dzieci i młodzieży, gdyż w katalogu dziedzin określonych dla specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów nie ma takiej dziedziny specjalizacji.

Jak podkreśla resort zmiana przepisów nie jest sprzeczna z art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Przewiduje się, że projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

- Pilne wejście w życie nowelizacji przepisu umożliwi osobom wykonującym zawody medyczne uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie, która obecnie nie jest dla nich dostępna. Będzie to skutkowało zwiększeniem liczby specjalistów w poszczególnych dziedzinach – podkreśla MZ.