Jak długo w Biuletynie Informacji Publicznej należy zamieszczać dokumenty zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej?

Udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej nie jest ograniczane czasowo.

 

W art. 8 ust. 3 i 4 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) - dalej u.d.i.p., wskazano, że obowiązkiem udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej objęte są informacje publiczne, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 u.d.i.p., art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie u.d.i.p., art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. c i d u.d.i.p. i art. 6 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p., a także informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. Także przepisy szczególne wprowadzają obowiązek udostępniania w BIP określonych informacji.

Czytaj: Prostego języka powinno się używać także na stronach internetowych instytucji>>

Ustawa nie określa okresu na jaki informacje są w BIP udostępniane, co oznacza, że nie istnieje podstawa do usuwania z BIP tych informacji. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, to informacje publiczne (dokumenty zawierające te informacje), które zostały umieszczone w BIP ze względu na obowiązek prawny pozostają w nim dostępne bez ograniczeń czasowych.