Z samym trybem zakończenia zatrudnienia za porozumieniem stron nie wiąże się prawo do odprawy, ponieważ nie przyznają go regulacje Karty Nauczyciela (KN). Natomiast w zależności od przyczyn rozwiązania stosunku pracy w tym trybie, taka odprawa może przysługiwać w niektórych przypadkach.

 

Strefa wolna od chorych dzieci - na pewno nie w publicznym przedszkolu>>

 

Odprawa nie za każdym razem

W szczególności na podstawie art. 20 ust. 2 w zw. z ust. 1 KN odprawa przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o pracę w pełnym wymiarze zajęć, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn organizacyjnych, czyli z powodu całkowitej albo częściowej likwidacji szkoły, zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.

 

 

 

Ponadto, na podstawie art. 87 KN odprawa przysługuje nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, jeżeli nauczyciel nie uzyskał z tego tytułu odprawy przewidzianej w art. 28 KN.

 

Inne powody rozwiązania stosunku pracy uprawniające do odprawy to niezdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania (art. 28 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 3 KN), korzystanie z urlopu bezpłatnego przez nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, który wniósł podanie o przeniesienie do miejscowości będącej miejscem stałego zamieszkania współmałżonka, a podanie o przeniesienie nie zostało uwzględnione z powodu niemożności zatrudnienia go w zawodzie nauczycielskim w miejscu stałego zamieszkania współmałżonka (art. 28 ust. 2 w zw. z art. 70 ust. 2 KN) oraz cofnięcie misji kanonicznej nauczycielowi religii zatrudnionemu na podstawie mianowania (art. 28 ust. 2a w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 6 KN).

 

W sytuacji, gdy nauczyciel nie podał powodu złożenia propozycji rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron, a jednocześnie nie nabył uprawnień emerytalnych lub nie zaszły zmiany organizacyjne skutkujące brakiem godzin dla nauczyciela, o których dodatkowo zostałby wcześniej poinformowany przez dyrektora, odprawa nie przysługuje.