Czy straż miejska może zainstalować kamery w pojazdach służbowych rejestrujące wykroczenia drogowe popełniane przez kierowców pojazdów znajdujących się w ruchu celem przekazania do Policji do dalszych czynności zmierzających do ukarania kierowcy?

Straż miejska może zainstalować kamery w pojazdach służbowych, a zgromadzone dane przekazać policji.

 


Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z 29.08.1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 928) – dalej u.st.g., straż gminna (miejska), w związku z realizowanymi zadaniami (w tym w zakresie kontroli ruchu drogowego) ma prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu: 1) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, 2) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych, 3) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. W § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 16.12.2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) (Dz.U. Nr 220, poz. 1720) sprecyzowano przy tym, że straż gminna (miejska) realizuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, zarówno w sposób zdalny – przy użyciu urządzeń umożliwiających przekazywanie obrazu zdarzeń na odległość, jak i bezpośredni – w przypadku prowadzenia przez strażnika gminnego (miejskiego) obserwacji i rejestracji obrazu w miejscu zdarzenia. Na podstawie tych przepisów możliwe jest zatem zainstalowanie kamery w pojazdach służbowych straży gminnej.

Jednocześnie w art. 9 ust. 5 pkt 6 u.st.g. wprost wskazano, że współpraca Policji i straży polega w szczególności na wymianie informacji w zakresie obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

Tym samym dane zgromadzone przy użyciu urządzeń rejestrujących mogą być przykazywane Policji.