Bez odprawy przy rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron

Odprawa przysługuje nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Niekoniecznie jednak, gdy pedagog rozwiązuje umowę za porozumieniem stron.

25.07.2019

Gmina może nieodpłatnie przekazać drzewo pogorzelcom

Samorząd terytorialny Środowisko

Wójt może przewidzieć w zarządzeniu możliwość nieodpłatnego przekazania mieszkańcom - w sytuacjach losowych - drzewa pochodzącego z lasu, stanowiącego własność gminy. Świadczenie to będzie zwolnione z podatku dochodowego.

25.07.2019

Skargę na bezczynność organu można przesłać przez ePUAP

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Skargę na bezczynność organu można wnieść również w formie dokumentu elektronicznego do skrzynki podawczej tego organu - odpowiada ekspert na pytanie Czytelnika. Pismo takie powinno jednak spełniać określone wymogi.

11.07.2019

Skan umowy o pracę inspektora ochrony danych powinien być udostępniony

Samorząd terytorialny

Skan umowy o pracę inspektora ochrony danych to informacja publiczna i powinien podlegać udostępnieniu. Natomiast skany dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje zawodowe to dokumenty prywatne, które nie są informacją publiczną, nie są więc udostępniane.

08.07.2019

Czy wózki podnośnikowe mogą być używane do podnoszenia osób?

BHP

Wózki podnośnikowe mogą być używane do podnoszenia osób, jeśli producent opisał taką możliwość w instrukcji obsługi. W przypadku gdy producent wózka nie przewidział takiej możliwości, pracodawca może użytkować wózek do podnoszenia osób, pod pewnym warunkiem

17.06.2019

Gmina dziedzicząca mieszkanie może je wynająć

Samorząd terytorialny

Gmina na skutek dziedziczenia spadku staje się właścicielem jego składników i może nimi swobodnie rozporządzać, a więc np. oddać wchodzące w skład spadku mieszkanie w najem – odpowiada ekspert na pytanie czytelnika.

13.06.2019

Jednostki organizacyjne gminy powinny składać deklarację na odbiór odpadów

Środowisko

Jednostki organizacyjne gminy np. świetlice wiejskie, jeśli posiadają nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, powinny składać deklarację na odbiór odpadów komunalnych, przekazywać środki z budżetu gminy ewidencjonowane jako opłatę, a po dokonaniu przelewu ewidencjonować jako dochód gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - odpowiada na pytanie czytelnika ekspert.

12.06.2019

Czy grupowe ubezpieczenie na życie jest przychodem pracowników

PIT Ubezpieczenia społeczne

Pracodawca, który kupi dla swoich pracowników grupowe ubezpieczenie na życie powinien wykazać ich przychód z tego tytułu. Może być jednak problem z ustaleniem jego wysokości. Co do zasady od wartości składek należy odprowadzić podatek dochodowy. Składek można jednak uniknąć.

29.05.2019

Podziału z urzędu nieruchomości gminnej dokonuje wójt

Samorząd terytorialny

W przypadku dokonania z urzędu podziału nieruchomości stanowiącej własność gminy stroną postępowania będzie ta gmina. W takiej sytuacji nie zachodzą ustawowe przesłanki do przekazania sprawy do załatwienia innemu organowi i decyzję zatwierdzającą podział wydaje wójt.

14.05.2019

Czy biegłemu rewidentowi można odmówić dostępu do dokumentów

Rachunkowość

Przedsiębiorca powinien zapewnić biegłemu rewidentowi dostęp do dokumentów. Odmowa wglądu w dokumentację kontroli rozliczeń podatkowych, może wiązać się nawet z odmową wydania opinii przez biegłego z uwagi na ograniczenie zakresu badania.

09.05.2019

Interpelacja do przewodniczącego rady, nie do burmistrza

Samorząd terytorialny

Interpelacja i zapytanie radnego przestały być dowolnie kształtowanymi instytucjami rangi statutowej, a stały się uregulowanymi ustawą instytucjami prawa samorządowego. Powinny być kierowane do przewodniczącego rady, a nie bezpośrednio do burmistrza, zawierać pytania i dotyczyć spraw o istotnym znaczeniu dla gminy.

02.05.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski