Sformalizowane kwestie techniczne budynków określa rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej r.w.t.). Pozasystemowo kwestie takie mogą wynikać z zasad wiedzy technicznej, którą stanowi wieloletnia praktyka i doświadczenie dotyczące szeroko pojętego procesu budowlanego.

 


W przepisie § 72 ust. 1 r.w.t. uregulowana została w tabeli wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Minimalna wysokość w świetle pokoi na poddaszu w budynkach jednorodzinnych i mieszkalnych zagrodowych oraz pomieszczenia w budynkach rekreacji indywidualnej wynosić powinna 2,2 m. Natomiast wysokość ścianki kolankowej związana jest z tym, jakie jest przeznaczenie poddasza, czy jest to poddasze użytkowe (wysokość jego jest wyższa), czy nieużytkowe (wysokość jego jest niższa). Jej wysokość wpływa na wysokość pomieszczeń w poddaszu.

Zaprojektowanie takiej ścianki zgodnie z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej należy do projektanta konkretnego obiektu budowlanego, który bierze pod uwagę wszystkie parametry planowanej inwestycji.

 

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz w LEX Budownictwo:

Jaką stawkę VAT zastosować do usługi pokrycia dachu w zabudowie szeregowej? >

Czy budowa oranżerii wymaga pozwolenia na budowę? >

Jaka jest odległość budynku od drogi publicznej nieutwardzonej? >