Zwrot podatku stanowi dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (dalej u.p.s.), ale z uwagi na fakt, iż co do zasady jest on wypłacany jednorazowo – to należy go uwzględnić w dochodzie rodziny, gdy zostanie spełniona jedna z przesłanek wskazanych w art. 8 ust. 11 u.p.s.

Kwestia uznania zwrotu podatku za dochód w rozumieniu u.p.s. należy do spornych zagadnień w przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej. W art. 8 ust. 3 u.p.s. wskazano, iż za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

  1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Istotna definicja dochodu

Ustawodawca wprowadził więc z jednej strony bardzo szeroką definicję dochodu na gruncie u.p.s., która nie odnosi się wprost do rozumienia dochodu w prawie podatkowym. Z drugiej jednak strony ww. definicja jest niejednoznaczna, bowiem już tylko w cyt. przepisie pośrednio wskazuje na powinność pomniejszenia ww. dochodu o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co sugerowałoby, że ww. związek z prawem podatkowym został jednak zawarty.

Fiskus spyta sąsiada, kto zajmuje się dzieckiem >>

W ocenie eksperta LEX Biuro Rachunkowe, biorąc pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo oraz komentarze – odpowiadający przychyla się jednak do stanowiska, iż dochodem w rozumieniu u.p.s. jest każde finansowe przysporzenie, które wpływa na sytuację rodziny ubiegającej się o pomoc. Takie rozumienie byłoby zgodne z celem i zasadami pomocy społecznej, która udzielana jest po wykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień.

Wliczanie zwrotu podatku do dochodu

Możliwość wliczenia zwrotu podatku do dochodu rodziny ubiegającej podlega jednak ograniczeniom dla każdego dochodu, który ma charakter jednorazowy. Tym samym organ powinien sprawdzić, czy zachodzą przesłanki z art. 8 ust. 11 u.p.s. pozwalające na uwzględnienie takiego dochodu, tj. czy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej, strona uzyskała dochód jednorazowy przekraczający pięciokrotnie kwoty:

  1. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  2. kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie.

Jeśli tak, to wtedy tylko - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony i odpowiednio pomniejsza się kwotę zasiłku stałego lub uchyla się do niego prawo, jeśli zmiana w dochodzie przekroczyła 10% danego kryterium dochodowego (art. 106 ust. 3a u.p.s.).  

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz w LEX Biuro Rachunkowe:

Czy zwrot podatku z korekty VAT wydłuża termin przedawnienia o kolejne 5 lat? >

Czy przy ustalaniu prawa do zasiłku celowego należy liczyć dochód z zawieszonej działalności gospodarczej? >