Ministerstwo Finansów napisało na swojej stronie internetowej, że standardowo termin na złożenie rocznego zeznania PIT upływa 30 kwietnia. W tym roku deklaracje można jednak składać do końca maja. Podkreśliło, że daje więcej czasu na złożenie rocznej deklaracji PIT, co jest szczególnie istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W ich przypadku konieczne jest bowiem samodzielne wypełnienie i przesłanie zeznania do urzędu skarbowego. W tym roku będzie można to zrobić do 31 maja.

Czytaj w LEX: Koronawirus a podatki >

Z analizy nowych przepisów wynika jednak, że to tylko jedna strona medalu. Okazuje się bowiem, że wpłata podatku po 30 kwietnia będzie skutkowała koniecznością naliczenia i zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.

Zobacz również: Skarbówka chce mieć więcej czasu na zwrot podatków >>

Do końca maja – tylko złożenie deklaracji

Z art 15zzj ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) wynika, że złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 par. 4 kodeksu karnego skarbowego. Chodzi tu o tzw. czynny żal. Jest on pewnego rodzaju sposobem na uniknięcie konsekwencji karnych skarbowych spowodowanych np. spóźnieniem w rozliczeniu i zapłacie podatku czy wysłaniu deklaracji. W takim przypadku organ nie będzie wszczynał postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umorzy.

Zobacz procedurę w LEX: Możliwość rozliczenia straty za 2020 r. z dochodem za 2019 r. >

 

Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Savior Legal&Tax, tłumaczy jednak, że w ustawie nie ma regulacji, które - w sytuacji, gdy z zeznania wynika kwota do zapłaty - wydłużałyby termin zapłaty podatku. - Termin ten przypada na 30 kwietnia 2020 r. W rezultacie podatnik musi liczyć się z koniecznością uiszczenia odsetek od zaległości podatkowych – podkreśla Izabela Rutkowska.

Czytaj w LEX: Tarcza antykryzysowa – zasady i ocena rozwiązań dla przedsiębiorców >

Wpłata podatku do końca kwietnia – inaczej odsetki karne

- Nie ma wątpliwości, co do tego, że wyrażone w art 15zzj tzw. ustawy antykryzysowej przesunięcie terminu do złożenia zeznania PIT tak naprawdę żadnym przesunięciem nie jest. Jeśli bowiem bliżej przyjrzeć się konstrukcji tego przepisu, to w oczywisty sposób wynika z niego, iż skorzystanie z przewidzianej tam możliwości złożenia zeznania do 31 maja 2020 r. traktowana będzie jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, z tym tylko, że nie podlegające karze z uwagi na automatyczne zastosowanie wobec podatnika instytucji czynnego żalu – potwierdza dr Michał Rams, adwokat w PwC.

Jego zdaniem, z nowych przepisów wynika, że jakkolwiek za swoje zaniechanie podatnik nie będzie podlegał karze, to jednak bez wątpienia zmuszony będzie do zapłaty odsetek za spóźnione złożenie zeznania rocznego. Przepis mówi bowiem wyłącznie o automatycznym wdrożeniu w stosunku do podatnika instytucji czynnego żalu, a nie o jakimkolwiek rzeczywistym przesunięciu terminów dla złożenia deklaracji i zapłaty podatku.

 


- W mojej ocenie taką regulację należy poddać zdecydowanej krytyce nie tylko z tego względu, że w istocie może prowadzić do błędnych wniosków odnoście zmiany terminów dla złożenia deklaracji (co w rzeczywistości nie ma miejsca), ale przede wszystkim dlatego, że wprowadzono tu niejako „automatyzm” przyjęcia, iż każde opóźnienie podatnika powinno być traktowane jako niekaralna forma przestępstwa lub wykroczenia podatkowego – i to zupełnie niezależnie od tego, czy działał on umyślnie, albo też można mu przypisać winę, wymaganą przecież dla uznania przestępności czynu – podsumowuje dr Michał Rams.

Zobacz procedurę w LEX: Narzędzia podatkowe wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa >

Aktualizacja: Zobacz również: MF obiecuje zaniechanie poboru odsetek >>