Czytaj: Pakiet antykryzysowy z poprawką, która zmienia zasady głosowania w wyborach>>
 

Pierwsza wersja propozycji przygotowanych przez resort finansów nie zachwyciła podatników. Eksperci podkreślali, że przynajmniej w części dotyczącej podatków wyglądał on tak, jakby był tworzony przez teoretyków i urzędników, którzy nie mają pojęcia o praktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej. Finalny projekt, właśnie przyjęty przez Sejm, przewiduje nieco więcej korzystnych rozwiązań. Roczne rozliczenie PIT za 2019 r. będzie można złożyć do końca maja. Podatnicy zyskają więc dodatkowy miesiąc.

Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT

Z ustawy wynika, że stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy PIT i CIT będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. Będą tak mogły zrobić te osoby, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50 proc., w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł w pierwszym roku. Nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach.

 

Podatek od nieruchomości komercyjnych później

Przyjęta przez Sejm ustawa przewiduje również przedłużenie terminu do zapłacenia podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r. Z możliwości tej będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50 proc. Podatek ten będą mogli zapłacić w późniejszym terminie również ci podatnicy, którzy nie osiągali w poprzednim roku przychodów, ale w okresie marzec–maj ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z koronawirusem.

Zmiany w uldze na złe długi

Nowa ustawa przewiduje również wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50 proc. Ze zwolnienia tego będą mogły skorzystać również te osoby, które nie osiągnęły w poprzednim roku przychodów, ale w 2020 r. ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne koronawirusa.

Zobacz również: Problem z VAT odroczony, ale nie zniknie >>

Zmiany w zaliczkach na podatek

Ustawa wprowadza dodatkowo możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów. Zrezygnować z uproszczonych zaliczek będą mogli „mali podatnicy”. Podatnicy, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za okres marzec –grudzień 2020 r., obliczą zaliczki miesięczne od bieżących dochodów.

Będzie również wydłużony termin na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień. Zapłata tych zaliczek będzie mogła być dokonana do 1 czerwca 2020 r.

Więcej czasu na wpłatę zaliczek będą mieli natomiast podatnicy CIT. Zaliczki za okres od marca do maja będą mogli rozliczyć dopiero 20 lipca. To nowość – pierwsza wersja projektu, nie zawierała tego rozwiązania. Przyjęta przez Sejm ustawa zakłada również wyższe limity zwolnień z PIT od zapomóg i różnego rodzaju dofinansowań.

Darowizny odliczane w PIT i CIT

Nowe przepisy przewidują również możliwość odliczenia w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Jeśli darowizna zostanie przekazana do końca kwietnie br., będzie można odliczyć nawet 200 proc. jej wartości. Na zmianach zyskać też mają producenci m.in. maseczek. Będą mogli odliczyć w 2020 r. w ramach jednorazowej amortyzacji całość wydatków na środki trwałe potrzebne do produkcji.

 


Bez opłaty prolongacyjnej, ale odsetki pod znakiem zapytania

Ustawa wprowadza też czasową rezygnację z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa na czas obowiązywania stanu epidemicznego. Z uzasadnienia wynika, że rezygnacja z ustalenia opłaty prolongacyjnej zwiększy realne szanse na uregulowanie przez podatników, płatników oraz inne podmioty (inkasentów, następców prawnych oraz osoby trzecie) odroczonych i rozłożonych na raty należności podatkowych. O zwolnieniu z odsetek będzie mógł natomiast zdecydować minister finansów w rozporządzeniu.

Zmiany w VAT, JPK i podatku od nieruchomości

Obowiązek składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich przedsiębiorców będzie odroczony do 1 lipca 2020 r. Przyjęta przez Sejm ustawa przewiduje również wydłużenie z 3 do 14 dni czasu na zawiadomienie skarbówki o zapłacie na rachunek spoza tzw. białej listy podatników. Nowością jest także wprowadzenie możliwości wydawania paragonów elektronicznych. Sprzedawca będzie mógł wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:

  • w postaci papierowej lub
  • za zgodą nabywcy,w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

MF dodatkowo proponuje też możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa.

Interpretacje podatkowe później

Zmiany dotkną również wydawania interpretacji podatkowych. Zgodnie z obecnymi przepisami wydaje się je w ciągu trzech miesięcy. Teraz skarbówka dostanie na to więcej czasu. Termin na wydanie interpretacji ma zostać wydłużony o okres trzech miesięcy. Wcześniejsza wersja projektu przewidywała wydłużenie o okres jednego miesiąca.

Sprawozdania finansowe i inne raporty pod znakiem zapytania

Z ustawy nie wynika wprost, że termin na złożenie sprawozdań finansowych zostanie wydłużony. Ustawa wskazuje jedynie, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może określić inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w ustawie o rachunkowości. Ministerstwo Finansów zapewnia jednak, że stosowne rozporządzenie zostanie wydane. Sprawozdania finansowe będzie można złożyć później. Specjalne rozporządzenie ma również wydłużyć termin na złożenie CIT-8. Zobacz więcej >>