Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz. U. poz. 548) zostało podpisane 27 marca. Dotyczy dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Jak podkreśla MF, jest to kontynuacja dotychczasowych, korzystnych rozwiązań podatkowych dla osób, które mają kredyt mieszkaniowy (w tym dla tzw. „frankowiczów”).

PIT nie będzie pobierany od dochodów (przychodów) z tytułu:

  1. umorzonych wierzytelności dotyczących kredytów hipotecznych zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe, a także
  2. ujemnego oprocentowania kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe w walucie obcej lub w polskich złotych, lecz nominowanych lub indeksowanych do waluty obcej

udzielonych przed 15 stycznia 2015 r. przez podmioty, które podlegają nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, uprawnione do udzielania kredytów na podstawie odrębnych ustaw (które regulują zasady ich funkcjonowania).

Resort finansów zwraca również uwagę, ze przychody objęte rozporządzeniem, wykazane w otrzymanych od banków PIT-11 za 2019 r., nie podlegają opodatkowaniu. Wynika z tego, że nie trzeba ich wykazywać w zeznaniu za 2019 r. - Jeżeli złożyłeś już PIT z uwzględnieniem tych przychodów, złóż korektę. Możesz to zrobić papierowo lub elektronicznie w usłudze Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje – tłumaczy MF.