Senat usunął z pakietu ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową wszystko to, co nie wiąże się bezpośrednio z walką z epidemią - powiedział  po posiedzeniu Senatu marszałek Tomasz Grodzki.
Sejm może odrzucić poprawki Senatu kwalifikowaną większością. Posiedzenie, podczas którego izba zajmie się poprawkami Senatu do ustaw tworzących tarczę antykryzysową rozpocznie się we wtorek o godz. 13 - poinformował dziennikarzy wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) po poniedziałkowym posiedzeniu Prezydium Sejmu.

Nie ma zgody na korespondencyjne głosowanie​

Senat wykreślił z nowelizacji Kodeksu wyborczego przyjętą w Sejmie zmianę Kodeksu wyborczego, umożliwiającą głosowanie korespondencyjne osobom na kwarantannie i ponad 60-letnim. Wprowadza ona zmiany w kodeksie wyborczym, rozszerzające katalog uprawnionych do głosowania korespondencyjnego o osoby podlegające w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, a także o te, które najpóźniej w dniu wyborów skończyły 60 lat.

-To jest czas walki ze straszną pandemią, która pustoszy świat, a nie czas na wprowadzanie zmian do Kodeksu wyborczego. To są rzeczy, którymi powinniśmy się zająć wtedy, kiedy bezpieczeństwo Polaków będzie zabezpieczone, a wyprawa do lokalu wyborczego nie będzie igraniem ze zdrowiem i życiem - podkreślił. I dodał, że Senat usunął też zmiany dotyczące Rady Dialogu Społecznego. Natomiast senator PiS Marek Pęk poinformował, że jego ugrupowanie podtrzymuje stanowisko w sprawie Kodeksu wyborczego. 

 

Więcej: Spór o korespondencyjne głosowanie wydłuży prace nad pakietem antykryzysowym>>
 

Bez podatków w czasie epidemii

Zmiana dotycząca podatków polega na tym, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego nie będą pobierane zaliczki na podatki, podatki czy opłaty od firm. Od niepobranych danin nie byłyby też naliczane odsetki za zwłokę. Poprawka zakłada jednak, że takie podatki byłyby później przez przedsiębiorców uregulowane, jednak nie wcześniej niż w 90 dni po zakończeniu okresu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

Czytaj także: Sejm przyjął pakiet pomocowy dla podatników>>
 

Większe wsparcie państwa w wypłatach dla pracowników

Inna z senackich poprawek przewiduje zwiększenie udziału państwa w wypłatach wynagrodzeń pracownikom w firmach, które zanotowały straty w związku z epidemią koronawirusa. Zgodnie z tą zmianą, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych rekompensowałby 75 proc. dotychczasowego wynagrodzenia, lecz nie więcej niż 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałą cześć, czyli 25 proc. miałby płacić pracodawca. Warunkiem uzyskania pomocy z Funduszu byłoby jednak to, że pracodawca do końca trzeciego kwartału 2020 roku nie zalegałby m.in. z podatkami, czy składkami na ZUS.

Czytaj: Jest pakiet antykryzysowy - trzy miesiące wakacji od ZUS dla samozatrudnionych i mikrofirm>>
 

Zgoda na rządowe poprawki

Senat poparł też poprawki zaproponowane podczas posiedzenia komisji przez rząd, dotyczące m.in. wykreślenia zapisu o zabezpieczeniu w postaci weksla dla mikro i małych firm oraz dalszego uelastycznienia zasad uruchamiania pomocy publicznej po decyzji Komisji Europejskiej.
Do Sejmu wraca też stawa rozszerzająca kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju, tak by mógł sprawniej wspierać przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa. Senat zaproponował jedną poprawkę do ustawy rozszerzającej kompetencje PFR, do której senatorowie wprowadzili jedną zmianę poprawiającą błędne odesłanie.

Koła ratunkowe dla gospodarki

Tarcza antykryzysowa składa się z nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza szczególne rozwiązania umożliwiające udzielanie pomocy w utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorcom w związku z epidemią. Zakłada m.in. zwolnienie mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez 3 miesiące.

Więcej: Specustawa antykryzysowa - ważne zmiany dla firm>>

Jedna ze zmian wprowadzonych przez Senat mówi o utworzeniu Funduszu Płynności, którego celem jest wsparcie utrzymania płynności przez przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Środkami tego Funduszu zarządzałby zarząd BGK, a przychodami Funduszu byłyby środki pozyskane przez Bank z emisji obligacji zwanych "obligacjami COVID-19".

Akceptację Senatu zyskała również zmiana, która mówi o tym, że zarząd lub rada nadzorcza może zarządzić podjęcie określonej uchwały przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 


Zmiany potrzebne do walki z koronawirusem

W skład tarczy antykryzysowej wchodzą też dwie mniej kontrowersyjne ustawy. Jedna z nich to ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Daje m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej możliwość wydawania decyzji nakładających obowiązek dystrybucji środków biobójczych. Umożliwia udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Więcej: Zmienione ustawy pozwolą kierować lekarzy do walki z epidemią i komisarzy do szpitali>>

Do tej ustawy Senat wniósł m.in. rozwiązania zezwalające m.in. na wykonywanie szybkich testów przesiewowych, a także utworzenia funduszu celowego na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa ze środków UE przekazanych w ramach programu Coronavirus Response Investment Initiative. Chodzi o 20 mld zł, które byłyby przeznaczone w szczególności na zakup testów, sprzętu medycznego oraz dodatków do wynagrodzeń pracowników służby zdrowia.

Bez zmian w Radzie Dialogu Społecznego

Senat opowiedział się również za wykreśleniem zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego, umożliwiające premierowi w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii odwoływanie członków Rady, powołanych przez pracodawców lub związki zawodowe i stanowiące, że jednym z powodów odwołania członka RDS ma być fakt współpracy z PRL-owskimi służbami specjalnymi, innym "sprzeniewierzenie się działaniom Rady" i doprowadzenie do "braku możliwości prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu".