W obecnej kryzysowej sytuacji internetowe zbiórki na różne cele mogą stać się jeszcze bardziej popularne, a czasem nawet niezbędne. Warto przypomnieć jakie konsekwencje podatkowe niosą ze sobą takie akcje. W opisanej sytuacji to osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej organizuje zbiórkę internetową pieniędzy w serwisie internetowym. Jej celem jest zebranie środków od darczyńców na stworzenie filmu dokumentalnego. Projekt jest akcją społeczną. Wpłacane kwoty będą dobrowolnymi wpłatami darowizny w różnej wysokości.

Darowizny od wielu osób i deklaracje SD-3

Powstały wątpliwości jakie obowiązki podatkowe powstaną wskutek takiej zbiórki i takie pytanie podatnik skierował do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Jego zdaniem, w sytuacji, gdy zbiórkę pieniędzy organizuje osoba fizyczna znajdą zastosowanie przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn a opodatkowaniu podlegać będą kwoty otrzymane od jednej osoby, przekraczające określone w tej ustawie limity, z uwzględnieniem grup podatkowych.

Czytaj w LEX: Darowizny na rzecz członków rodziny jako sposób unikania opodatkowania >

Podatnik uważa, że w momencie otrzymania od jednego darczyńcy kwoty przekraczającej 4902 zł będzie zobowiązany złożyć w urzędzie skarbowym deklarację SD-3 i uregulować podatek. I tak samo musi postąpić z każdym darczyńcą.

 

Dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Stwierdził, że obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Zobacz również:
Zachęty podatkowe mają przekonać do walki z koronawirusem >>

Pieniądze na maseczki nieopodatkowane - tylko gdy są darowizną >>

Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej: 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej; 7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej; 4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Zobacz procedurę w LEX: Zakres opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn >

Suma darowizn w ciągu pięciu lat

Organ przypomniał, że jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy następuje według osobistego stosunku nabywcy do darczyńcy. Do grupy I zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów; do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych; do grupy III – innych nabywców.

Czytaj w LEX: Jakich obowiązków w podatku od spadków i darowizn muszą dopełnić synowie, którzy w 2020 r. odziedziczyli nieruchomości po rodzicach? >

Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku. Podatek naliczany według tabeli.

Dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej stawka podatku wynosi:

  • 12 proc. dla darowizn do kwoty 10.278 zł,
  • 1.233 zł 40 gr i 16 proc. od nadwyżki ponad 10.278 zł dla darowizn w przedziale od 10.278 zł do 20.556 zł oraz
  • 2.877 zł 90 gr i 20 proc. od nadwyżki ponad 20.556 zł dla darowizn o wartości przekraczającej 20.556 zł.

Podatnicy podatku są obowiązani złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego zeznanie podatkowe.

Sprawdź w LEX: Czy trzy darowizny od rodziców przekazane na rachunek podatnika w ciągu kilku dni, należy zgłosić na jednym, czy kilku formularzach SD-Z2? >

Imienna lista darczyńców

Darczyńcą w przypadku zbiórki internetowej  jest każda osoba trzecia, przekazująca jakiekolwiek środki pieniężne. Podatnik będzie zobowiązany do składania zeznania podatkowego z tytułu otrzymania darowizny od każdej osoby fizycznej/spółki kapitałowej odrębnie, w terminie miesiąca od dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy, czyli od dnia otrzymania darowizny, w sytuacji, w której kwota otrzymana od jednej osoby przekroczy 4.902 zł jednorazowo, lub też sumarycznie w ciągu pięciu lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. W przeciwnym wypadku, tj. w sytuacji, gdy otrzymana od jednej osoby (podmiotu) kwota nie przekroczy 4.902 zł, otrzymana darowizna nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Sprawdź w LEX: Co powinien zrobić podatnik, który otrzymawszy pożyczkę od ojca, omyłkowo złożył druk SD-3 zamiast PCC-3? >

 


Zgłoszenia dokonuje się na druku zeznania SD-3, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z 27 listopada 2015 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn.

W celu udowodnienia kwot otrzymanych darowizn obdarowany, powinien posiadać imienną listę darczyńców i wpłaconych przez nich kwot darowizn.

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 marca 2020 r. 0111-KDIB2-2.4015.1.2020.2.PB