Była to niecodzienna i bardzo zawiła sprawa - jak zaznaczył sędzia sprawozdawca Krzysztof Pietrzykowski. Chodziło o wytoczenie powództwa ze skargi pauliańskiej czyli uznanie darowizny dokonanej przez członka zarządu spółki T. Romana R. na rzecz jego córki Joanny R. (powódki).

Darowizna w celu pokrzywdzenia wierzyciela

Sąd I instancji ustalił, że darowizna ta miała na celu uniemożliwienie egzekucji dwóch wierzytelności przysługujących stronie powodowej wobec Romana R., a wynikających z wyroków sądowych o łącznej wartości ponad 127 500 złotych.

Czytaj: SN odpowie czy spółka wydmuszka może cofnąć pozew>>

Sytuacja zmieniła się, gdy ojciec powódki, czyli pozwany został prezesem spółki, chciał cofnąć pozew, ale Sąd Apelacyjny uznał, że to jest niedopuszczalne ze względu na zasady współżycia społecznego. A także naraziłoby spółkę na straty.

Po przyjęciu skargi do rozpoznania przez Sąd Najwyższy, Roman R. zmarł. Powstały wątpliwości co do reprezentacji spółki, gdyż ustanowiono dla niej kuratora, ale nadal nie było wiadomo, kto zasiada w zarządzie i gdzie się ta spółka znajduje (adres siedziby był nieznany).

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Wartość przedmiotu sporu w sprawie ze skargi pauliańskiej >

Zarzuty skargi kasacyjnej

Pozwana zarzuciła wyrokowi m.in:

  • naruszenie art. 379 pkt. 5 kpc (strona została pozbawiona możności obrony swych praw)
  • naruszenie art. 379 pkt. 2 kpc (powodowa spółka nie miała organu powołanego do jej reprezentowania )

Strona pozwana dowodziła, że doszło do nieważności postępowania. Twierdziła, że Sąd Apelacyjny bezprawnie orzekł o niemożności cofnięcia pozwu.

Oddalenie skargi

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej stwierdził, że skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionych podstaw. Jak zaznaczył sędzia Pietrzykowski powołane w skardze przepisy nie mają w tej sprawie zastosowania. W tej sprawie pozwana była reprezentowana właściwie. A spółka za życia Romana R. miała prezesa.

Sygnatura akt III CSK 203/19, wyrok z 12 marca 2020 r.

Czytaj w LEX: Zaskarżenie skargą pauliańską umowy darowizny dokonanej przez małżonków >