Jak stwierdza autorka analizy, w relacjach pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego często się zdarza, że dłużnicy unikają płacenia zobowiązań i starają się tak rozdysponować majątkiem, aby nie podlegał on w przyszłości egzekucji. Kreatywność dłużników powoduje, że uzyskana przez wierzycieli ochrona sądowa w postaci wyroku zasądzającego określoną kwotę pieniężną może wydawać się iluzoryczna.

Aby uniemożliwić egzekucję, dłużnicy podejmują szereg czynności prawnych, tak by przenieść swój majątek na odrębną osobę prawną. Udziałowcami takich podmiotów często są osoby kontrolowane przez dłużnika. Dłużnicy zawierają także z osobami trzecimi umowy sprzedaży składników swojego majątku, ale faktycznie nie rozliczają się z ceny sprzedaży lub wskazują w umowie cenę znacząco zaniżoną. Popularnym działaniem dłużników jest także dokonywanie nieodpłatnych czynności prawnych na rzecz osób najbliższych (darowizny, czynności pozorne). Dłużnicy ukrywają także majątek poprzez jego transfer za granicę. Więcej>>