Podatniczka mieszkająca na terytorium Polski i nieprowadząca działalności gospodarczej, jako zajęcie dodatkowe udziela korepetycji na podstawie kontraktu zawartego z firmą mającą siedzibę w Singapurze. Wynagrodzenie wypłacane jest za pośrednictwem serwisu płatniczego w walucie USD. Korepetycje te udzielane są za pośrednictwem platformy internetowej udostępnianej przez firmę. Świadczone przez nią usługi polegające na udzielaniu korepetycji nie będą wykonywane we własnym imieniu a w imieniu firmy, z którą podpisała umowę. Usługi będą wykonywane okazjonalnie, w sposób przypadkowy i nieregularny. Podatniczka nie będzie ponosiła odpowiedzialności wobec osób trzecich za rezultat i wykonywanie czynności objętych kontraktem, wynikające z umowy czynności nie będą wykonywane pod kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego, nie będzie ponosiła ryzyka gospodarczego. Korepetycje są zajęciem dodatkowym.

Czytaj w LEX: Opodatkowanie kartą podatkową osób udzielających korepetycji - na przykładach >

Konieczne określenie źródła przychodu

Podatniczka we wniosku o interpretację zapytała: jak należy zakwalifikować źródło przychodu, według jakich zasad obliczyć i wpłacać podatek, jakie koszty uzyskania przychodu zastosować i po jakim kursie powinien zostać przeliczony dochód z dolarów na złotówki. Uważała, że korepetycje należy zakwalifikować jako działalność wykonywana osobiście – działalność oświatowa.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że udzielanie korepetycji online przez polskiego rezydenta podatkowego na podstawie umowy zawartej z firmą z Singapuru podlega opodatkowaniu w Polsce. Źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

 


Wskazał, że art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy o PIT) stanowi, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Zobacz również: Ulga prorodzinna po rozwodzie dla zajmujących się dziećmi >>

Skoro podejmowana przez podatniczkę działalność jest działalnością oświatową i nie ma charakteru ani zorganizowanego, ani ciągłego to przychody uzyskiwane z jej tytułu winny zostać zakwalifikowane do źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, tj. działalności wykonywanej osobiście.

20 proc. koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o PIT, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Dniem uzyskania przychodu jest dzień otrzymania przelewu w serwisie płatniczym.

Podatniczka powinna zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości 20 proc. uzyskanego przychodu. Jeżeli udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe, może przyjąć koszty faktycznie poniesione.

 

Zaliczki na podatek dochodowy

Zgodnie z art. 44 ust. 1a pkt 3 ustawy o PIT podatniczka będzie obowiązana bez wezwania wpłacać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w tej ustawie a także w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy.

Reasumując, stwierdzić należy, że przychody podatniczki uzyskane z tytułu udzielania korepetycji stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście. Uprawniona jest ona do zastosowania 20 proc. kosztów uzyskania przychodu. Zobowiązana jest w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyska dochód, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, według zasad określonych w art. 44 ust. 3a ww. ustawy. Po zakończeniu roku podatkowego podatniczka będzie zobowiązana w terminie do 30 kwietnia złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym oraz wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania, a sumą należnych za dany rok zaliczek. Przy czym dochód uzyskany w wartościach dewizowych powinien być przeliczony z zastosowaniem kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania przelewu w serwisie płatniczym.

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0112-KDIL2-1.4011.74.2020.2.JK