Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną nr 0115-KDIT2-2.4011.70.2019.1.HD w zakresie możliwości skorzystania z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Wnioskodawca pytał o możliwość odliczenia wydatków na chemioterapię w ramach tej ulgi. Organ uznał jednak stanowisko podatnika za nieprawidłowe, odmawiając prawa do ulgi.

Sprawa do ponownego rozpatrzenia

Podatnik złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Sąd ten wyrokiem z 17 października 2019 r. sygn. akt I SA/Gl 598/19 uchylił zaskarżoną interpretację. Wniosek podatnika w zakresie możliwości skorzystania z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej wrócił do ponownego rozpatrzenia przez dyrektora KIS.

Podatnik posiada I grupę inwalidzką przyznaną przez ZUS oraz decyzję z 2018 r. wydaną według nowej ustawy o kodach choroby wydanej przez PEFRON. Podatnik choruje na nowotwór. Po konsultacji w prywatnej placówce medycznej zastosowano odpłatne leczenie innym rodzajem chemii.

Żona podatnika napisała pismo do NFZ z prośbą o refundację kosztów, ale otrzymała odpowiedź negatywną.  NFZ argumentował, że nie ma środków i nie ma umowy podpisanej z tą instytucją oraz nie ma możliwości prawnych do dokonania rozliczeń i przekazania środków finansowych na rzecz indywidualnych osób.

Podatnik pytał organy skarbowe czy wydatki na wlewy lekarstwa podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jego zdaniem ma on takie prawo.

Wydatki na leki można odliczyć w ramach ulgi

Rozpatrując ponownie wniosek podatnika z uwzględnieniem orzeczenia WSA w Gliwicach, dyrektor KIS przyznał podatnikowi rację i uznał jego stanowisko za prawidłowe. Stwierdził, że poniesione wydatki na wlewy lekarstwa podatnik może odliczyć od dochodu na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Organ podkreślił, że z wniosku wynika, iż podatnik posiada wymagane orzeczenie o niepełnosprawności, wydatki nie zostały sfinansowane w jakiejkolwiek formie, a lekarz onkolog w wydanym dokumencie stwierdził konieczność stałego stosowaniu przez podatnika tego leku w różnych okresach czasowych. Ponadto z wniosku wynika, że podatnik posiada wystawione na niego faktury, w których oprócz danych identyfikujących sprzedającego i kupującego, ujęty jest koszt chemii oraz marża za usługę wlewu. Podatnik dysponuje również pismem wystawionym przez prywatną placówkę medyczną, że zestawi koszty pacjenta i koszty firmy. Wystawiony dokument będzie zawierał informację, ile wynosi marża obsługi a ile  czysty koszt wlewu – lekarstwa.

 

Koszt leku w cenie usługi medycznej

W prawomocnym wyroku z 17 października 2019 r. WSA w Gliwicach stwierdził, że w sytuacji wskazania przez podatnika, że opis stanu faktycznego odnosi się do wydatków związanych z zakupem leków (art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) organ dokonując wykładni przepisów regulujących tzw. ulgę rehabilitacyjną winien mieć na uwadze, że zabiegi ambulatoryjne, którym poddawany jest podatnik, składają się z usługi polegającej na opiece nad pacjentem, w ramach której podawany jest lek. Oznacza to, że koszt leku wkalkulowany jest w cenę usługi. Tym samym zakupu leku dokonuje pacjent, który płaci za przeprowadzony zabieg ambulatoryjny. O ile więc możliwym jest wyodrębnienie z ceny usługi kosztu zakupu leku, to przy spełnieniu pozostałych warunków nic nie powinno stać na przeszkodzie do skorzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej w zakresie odliczenia od dochodu wydatków na zakup leków.

Zobacz również: Prywatny majątek ma zostać w rodzinie >>

Dyrektor KIS stwierdził, że mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz uwzględniając stanowisko wyrażone w wyroku WSA w Gliwicach z 17 października 2019 r. stwierdzić należy, że wydatki związane z zakupem leków mogą podlegać odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej – na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uprawnia to podatnika także do dokonania korekt zeznań podatkowych za 2017 i 2018 r.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 17 października 2019 r. sygn. akt I SA/Gl 598/19

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 kwietnia 2020 r. nr 0115-KDIT2-2.4011.70.2019.7.HD