PYTANIE

Czy wojewoda na wniosek starosty może zarządzić odstępstwo od terminów z KPA w toczących się postępowaniach administracyjnych przed starostą, z uwagi na wysoką absencję pracowników z uwagi na koronawirusa (zwolnienia lekarskie, zasiłki opiekuńcze na dzieci)? Czy wojewoda na wniosek starosty może zarządzić odstępstwo od terminów z KPA w toczących się postępowaniach administracyjnych przed starostą, z uwagi na wysoką absencję pracowników z uwagi na koronawirusa (zwolnienia lekarskie, zasiłki opiekuńcze na dzieci)?

ODPOWIEDŹ

Uprawnienia wojewody – przyznane mu w celu podejmowania działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – nie obejmują ingerencji w ustawowe terminy załatwiania spraw administracyjnych.

Uzasadnienie

Ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) – dalej specustawa koronawirusowa, nie przewiduje szczególnych rozwiązań dotyczących terminów załatwiania spraw administracyjnych. W szczególności podstaw do zarządzenia "odstępstwa" od tych terminów nie daje możliwość wydawania przez wojewodę poleceń, o których mowa w art. 11 ust. 1 specustawy koronawirusowej.

Czytaj też: Błąd w Tarczy-1 może spowodować problem z zawieszeniem terminów procesowych

Przyczyny absencji

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a., do terminów załatwiania spraw nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu. O ile wysoka absencja pracowników w "normalnych" warunkach funkcjonowania urzędu nie może być uznawana za przyczynę niezależną od organu, o tyle wywołanie tej absencji przez okoliczności bezpośrednio związane ze stanem epidemicznym (wcześniej stanem zagrożenia epidemicznego) powinna skłaniać do indywidualnej oceny, czy w danej sprawie administracyjnej określone okresy absencji pracowników mogą być uznawane za powodujące opóźnienie z przyczyn niezależnych od organu.

Jednocześnie można zwrócić uwagę, że zgodnie z projektem zmiany ustawy (wg druku senackiego nr 96) do ustawy ma zostać dodany art. 15zzs ust. 1 pkt 6, zgodnie z którym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Jednocześnie mają nie być stosowane przepisy o bezczynności organów (zgodnie z projektowanym art. 15zzs ust. 10 pkt 1 ustawy). Zaprzestanie czynności przez organ prowadzący postępowanie, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID nie będzie mógł być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (zgodnie z projektowanym art. 15zzs ust. 11 ustawy).

Czytaj w LEX: Prowadzenie postępowania administracyjnego w okresie koronawirusa (COVID-19) z uwzględnieniem przepisów specustawy koronawirusowej >