Sejm uchwalił w ramach tzw. ustawy pomocowej, której przepisy mają łagodzić negatywne skutki epidemii koronawirusa., przedłużenie terminów załatwiania spraw administracyjnych. Zgodnie z rządowym uzasadnieniem to działania dla dobra mieszkańców, ale także i urzędników, żeby uniknąć stłoczenia podczas załatwiania spraw w urzędach.

 

Opłata za użytkowanie wieczyste i przekształceniowa później

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, do 31 marca każdego roku wnosi się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przewiduje z kolei termin do 31 marca na wniesienie opłaty z tytułu przekształcenia. Akceptację Sejmu uzyskała poprawka Lewicy, która umożliwi rządowi w rozporządzeniu przedłużenie terminu na wniesienie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Zgodnie z ustawą, opłatę za 2020 rok ma się wnieść do 30 czerwca 2020 roku.

Czytaj w LEX: Poradnik dla samorządów - wojewoda a jst w warunkach Covid-19 >

Wydłużenie terminów rejestracji pojazdów i zawiadomień o zbyciu

Ustawa wydłuża z 30 do 180 dni terminy na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium UE, albo na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego w okresie do 31 grudnia 2020 r.

Obecnie właścicieli pojazdów obowiązuje termin 30 dni. W wyniku wydłużenia inaczej będzie rozkładać się w czasie realizacja postępowań w sprawach kar pieniężnych, o których mowa w art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Ma to zgodnie z uzasadnieniem projektu ma to zmniejszyć liczbę interesantów w urzędach i stworzyć możliwość  takiego zorganizowania pracy w urzędach organów rejestrujących pojazdy – w okresie prewencji przed COVID-19 – że  obsługa  tych  spraw  stanie się bezpieczniejsza, z większym wykorzystaniem  możliwości składania wniosków o rejestrację pojazdów i zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu środkami komunikacji elektronicznej.

Czytaj też: Powiaty: W przypadku epidemii bez kar za niezarejestrowanie pojazdu w terminie>>

Podatek od nieruchomości

Uproszczone zostaną procedury odraczania i umarzania, m. in.  przedsiębiorcom, czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości będących własnością organów publicznych.

Nowe przepisy umożliwiają radom gmin wprowadzenie za część 2020 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Pakiet pomocowy zawiera też przedłużenie, w drodze zarządzenia organów wykonawczych, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września tego roku.

Wnioski o licencje taksówkowe

W związku z tym, że obecnie samorządom trudniej jest wydawać licencje, ustawa przedłuża obowiązek uzyskania licencji pośrednictwa w przewozie osób na maksymalny okres do 30 września 2020 r.

Zgodnie z informacjami umieszczonymi w BIP Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, na dzień 9 marca 2020 r. udzielono 29 licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób. Aby zachować zasadę sprawiedliwości społecznej należy także w przypadku podmiotów które już uzyskały licencję wprowadzić okres przejściowy umożliwiający tym podmiotom zlecanie przewozów osobom, które nie posiadają licencji taksówkom. W ten sposób zostanie zachowana równość prowadzenia działalności gospodarczej, a także zostaną spełnione cele regulacji jaką jest ograniczenie transportu zbiorowego osób.

Czytaj też: Brak kar za opieszałość urzędów to furtka do niezałatwiania spraw