Przywrócenie terminu na wniosek

W ostatnim czasie nie nastąpiły jakiekolwiek zmiany legislacyjne zmieniające regulację tej kwestii. Także specustawa koronawirusowa nie wpływa na wydłużenie czy łatwiejszą możliwość przywracania terminów administracyjnych.

Czytaj w LEX: Terminy w postępowaniu administracyjnym >

Warto przypomnieć, że stosownie do treści art. 58 § 1 k.p.a. w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. W orzecznictwie sądowym wskazuje się, że „choroba usprawiedliwia niedotrzymanie terminu tylko wtedy, gdy nastąpiła nagle i uniemożliwiła dokonanie czynności w terminie, a strona nie miała możliwości wyręczenia się inną osobą. Natomiast długotrwała niedyspozycja nie uzasadnia przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej, ponieważ nie wyklucza możliwości sporządzenia oświadczenia na piśmie i nadania tego pisma przez pocztę” (II SA/Sz 86/19).

Czytaj w LEX: Prawa i obowiązki pełnomocników procesowych w praktyce w związku z koronawirusem >

 


Należy zachować staranność

Wydaje mi się zatem, że tylko w szczególnych przypadkach, kiedy to osoba przebywająca na kwarantannie rzeczywiście uprawdopodobni, że nie była w stanie dochować terminu, będzie mogła skutecznie ubiegać się o jego przywrócenie. Dotyczyć to może np. osób starszych, samotnych, które nie miały możliwości nadania korespondencji czy to z pomocą domownika czy kanałem elektronicznym. W pozostałych, niejako bardziej typowych sytuacjach uważam, że należy zachować staranność.

Czytaj: Dochowanie terminów urzędowych w kwarantannie wątpliwe, ale są możliwości>>
 

Przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej nie jest dopuszczalne, gdy strona zawiniła uchybienie terminu, choćby w postaci lekkiego niedbalstwa. Przy ocenie winy należy przyjąć obiektywny miernik staranności, jaki można wymagać od osoby dbającej należycie o swoje interesy. Kryterium braku winy jako przesłanki zasadności wniosku o przywrócenie terminu wiąże się z obowiązkiem strony do zachowania staranności przy dokonywaniu czynności” (II SA/Bk 291/19).

Sprawdź w LEX: Jakie świadczenia przysługują pracownikowi, jeśli pracownik lub jego dziecko zostanie objęty kwarantanną w zw. z epidemią koronawirusa? >