Zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, od 1 stycznia 2019 roku nastąpiła zmiana prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych przez budynki mieszkalne.

Od tego momentu grunty są już "wykupione" z mocy prawa, a mieszkańcy bez dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych stali się właścicielami lub współwłaścicielami gruntów, na których mieszkają. Tym samym mają stabilne i nieograniczone w czasie prawo do gruntu.

 Uwaga: W czasie pandemii koronawirusa w marcu i kwietniu 2020 roku wiele miast wstrzymało wydawanie zaświadczeń. Ustawa o COVID -19 przewiduje, że opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

Opłaty za użytkowanie wieczyste i opłata przekształceniowa

Jak wyjaśnia Anna Maksymiuk, adwokat w kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, jeżeli chodzi o opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, to zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Z kolei ust. 4 tego artykułu przewiduje, że opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, przy czym nie pobiera się opłaty rocznej za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Jeśli chodzi o opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wprowadziła przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności z dniem 1.01.2019 r.

Zobacz też: MR: Prawo do bonifikaty od opłaty przekształceniowej niezależne od daty zaświadczenia


Opłatę można wnieść jednorazowo lub płacić przez lata

Z tytułu przekształcenia należna jest opłata przekształceniowa, którą płaci się dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości tj. Skarbowi Państwa lub gminie. Opłata jest równa opłacie za użytkowanie wieczyste, która obowiązywała w dniu 1.01.2019 r. Jak tłumaczy Anna Maksymiuk, opłatę płacimy do 31 marca każdego roku. Opłatę można płacić w ratach co roku przez 20 lat lub jednorazowo.

Opłata jednorazowa to iloczyn 20 lat i opłaty obowiązującej w dniu przekształcenia. Należy złożyć na piśmie do urzędu wniosek o opłatę jednorazową. Urząd wyda zaświadczenie w terminie 14 dni. Wiele zaświadczeń o ustaleniu wysokości opłaty jednorazowej zostało wydanych do końca 2019 r. i tę opłatę należało zapłacić do końca lutego 2020 r.

Osoby, które nie zdecydowały się na opcję opłaty jednorazowej, muszą płacić ratę opłaty przekształceniowej do końca marca każdego roku.

Czytaj też: Mniej w kasach gmin po przekształceniu użytkowania wieczystego

Zobacz też w LEX dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z bonifikatą

Decyzja o zmianie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wniosek o wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

Decyzja o zwrocie bonifikaty za przekształcenie (zmiana przeznaczenia)