Jeśli organ gminy (przy gruntach samorządowych) lub reprezentujący Skarb Państwa (przy gruntach Skarbu Państwa) nie zdąży wydać zaświadczenia do końca tego roku, ale w 2020 r. i w następnych latach, będzie można skorzystać z preferencyjnych bonifikat od opłat jednorazowych obowiązujących w roku przekształcenia, czyli w tym roku.

 


Dwa miesiące plus dwa miesiące

Trzeba jednak zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia. Następnie kolejne dwa miesiące są na uiszczenie opłaty, liczone od momentu otrzymania informacji o wysokości opłaty jednorazowej, w tym o wysokości udzielonej bonifikaty.

Czytaj w LEX: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności >

Ministerstwo chce zapobiec skutkom „opieszałości organów w procesie powszechnego uwłaszczenia na gruntach mieszkaniowych". Obecnie w przypadku niewydania zaświadczenia do końca lutego 2020 r. mieszkańcy straciliby prawo do bonifikaty.

Czytaj też: Potwierdzanie przekształcenia użytkowania wieczystego wciąż niezakończone>>

Wydane w 2020 roku i w latach następnych zaświadczenia będą miały pełną moc prawną – wyjaśnia resort.

Zaświadczenie to dokument potwierdzający przekształcenie

1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego wygasło z mocy ustawy, ale potwierdzać ten fakt mają wydawane m.in. przez gminy zaświadczenia. Są one potwierdzeniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Czytaj w LEX: Uwłaszczenie na nowych warunkach >

Zaświadczenie zawiera elementy określone w art. 4 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w szczególności oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych, potwierdzenie przekształcenia, informacje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, jej wysokość i okres wnoszenia, a także pouczenie o możliwości wniesienia opłaty jednorazowo oraz zasadach jej wnoszenia.

Czytaj w LEX: Bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność >

Zamieszczona jest również informacja o uchwale dotyczącej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie. Treść zaświadczenia jest uzależniona od nieruchomości podlegającej przekształceniu, dokument ten przybiera inną treść np. do właściciela nieruchomości podlegającej przekształceniu, na której prowadzona jest działalność gospodarcza

Sprawdź w LEX: