Strona zwróciła się do Urzędu Miasta o udostępnienie danych - numeru księgi wieczystej dla opisanej we wniosku nieruchomości. Podała, że jest uprawniona do tego lokalu na podstawie nabycia spadku. Żądany numer księgi wieczystej miał jej być potrzebny, by móc złożyć stosowny wniosek o wpis w księdze wieczystej przysługującego jej prawa. Choć nieruchomość ta nie wchodzi w skład spadku po rodzicu strony, to należy ją wycenić.

Zobacz linię orzeczniczą: Kolejność rozpoznania wniosków o wpis w księdze wieczystej >

Numer KW to dane osobowe.

Prezydent Miasta odmówił udzielenia informacji o numerze księgi wieczystej nieruchomości. Organ wyjaśnił, że możliwe byłoby uwzględnienie wniosku, gdyby został wykazany interes prawny. Wówczas organ byłby zobowiązany do wydania żądanych informacji (art. 24 ust. 5 pkt 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Numer księgi wieczystej to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. To, że skarżący powinien uzyskać numer księgi wieczystej, należy ocenić jako wykazanie interesu faktycznego, a nie prawnego. Gdyby z takim żądaniem wystąpił sąd, to organ udostępniłby żądaną informację. Jednocześnie z wpisów do rejestru lokali nie wynika, by spadkodawca skarżącej był jego właścicielem..

 

Dokładne dane właścicieli

Skarżąca wniosła odwołanie. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. Organ odwoławczy wyjaśnił, że kto zna numery księgi wieczystych oznaczonych nieruchomości, może z łatwością poznać dane osobowe właścicieli. Z księgi wieczystej wynikają imię i nazwiska właściciela (użytkownika wieczystego, uprawnionego do nieruchomości), imiona jego rodziców i numer PESEL. Z tego względu, osoba, która chce uzyskać numer księgi wieczystej nieruchomości, powinna wykazać swój interes prawny w zdobyciu tej informacji. To, że strona ma zamiar wystąpić z wnioskiem o podział majątku spadkowego nie oznacza, iż ma ona interes prawny. Z przedstawionych dokumentów nie wynika zaś, że wniosek o udostępnienie danych powinien być uwzględniony.

Czytaj też: SN: Dobra wiara przy wpisie do księgi wieczystej

Interes prawny

Skarżąca wniosła skargę, ale WSA w Gliwicach ją oddalił. Sąd administracyjny uznał, że pozyskanie numeru księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości wiąże się z uzyskaniem dostępu do ujawnionych w księdze danych osobowych właściciela (lub innych osób). To, że obowiązuje zasada jawności ksiąg wieczystych, nie oznacza, że w każdym wypadku organy powinny ujawniać numery ksiąg wieczystych.

Zobacz: Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych w przypadku cesji wierzytelności zabezpieczonej hipoteką >

Aby organ mógł uwzględnić wniosek o udostępnienie żądanej informacji, to wnioskodawca ma obowiązek wykazać interes prawny po swojej stronie. Pojęcie interes prawny nie jest zdefiniowane w ustawie. Przyjmuje się natomiast, że chodzi o interes oparty o prawo lub chroniony przez prawo. Jego cechami jest indywidualność, konkretność, aktualność. Interes taki musi być obiektywnie sprawdzalny. Jego istnienie wynikać ma z okoliczności faktycznych. Takie zapatrywanie wyraził w szczególności WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 11.06.2015 r. w sprawie II SA/Po 332/15 (LEX nr 1758142).

Brak interesu prawnego

Organy trafnie uznały, że skarżąca nie wykazała interesu prawnego. Nie udowodniła tego, że objęty wnioskiem lokal należał do spadku po jej rodzicach. Nie wykazała również tego, że lokal ten być zbyty przez jej krewnych za ich życia. Rodzice skarżącej nie figurowali w ewidencjach tego lokalu.

Zobacz procedurę: Ustalenie składu i wartości spadku >

Okoliczność tego rodzaju, że rodzice strony mieszkali tam, nie oznacza, iż posiadali oni zbywalne prawa majątkowe do tej nieruchomości. Skarżąca nie wskazała również, że postępowanie o dział spadku się toczy. Gdyby natomiast skarżąca przed sądem cywilnym uprawdopodobniła, że dla rozstrzygnięcia sprawy działowej konieczne jest uzyskanie numeru księgi wieczystej lokalu, to sąd cywilny wówczas zwróci się do organu - podał WSA.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 16.01.2019 r., II SA/Gl 795/18, LEX nr 2622963.