Dane pracownika przetwarzane w oparciu o przepis prawa

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem jest ____[Należy podać dane administratora danych – nazwę, siedzibę, adres, dodatkowo należy podać dane przedstawiciela jeżeli istnieje].
 2. Inspektorem ochrony danych w ____[Należy podać dane administratora danych] jest___[Należy podać dane inspektora ochrony danych – imię i nazwisko, e-mail (lub inne dane kontaktowe)]. Mogę się z nim kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem, w tym w szczególności na potrzeby realizacji obowiązków służbowych, a także wykonywania przez pracodawcę obowiązków pracodawcy, płatnika składek i zaliczek na podatek dochodowy.
 4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ich podanie jest obowiązkowe.
 5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w związku z zatrudnieniem odbywa się w oparciu o przepisy prawa, w szczególności przepisy prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym również na potrzeby ustalenia mojej zdolności do pracy – art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
 6. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO), jako uzasadniony interes administratora danych.
 7. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z zatrudnieniem.
 9. Moje dane, w związku z tym, że Administrator przy realizowaniu swoich zadań korzysta z usług innych podmiotów, będą przekazywane innym podmiotom:___________ [należy wskazać dane tego podmiotu]. Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych [Jeżeli dane miałyby być przekazywane inny odbiorcom – należy ich wskazać; podobnie jeżeli dane miałyby być przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej – należy wskazać taką informację, a także przekazać informację o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych].
 10. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany [Jeżeli dane miałyby być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania – konieczne jest przekazanie tej informacji, w tym także informacji o zasadach podejmowania tych decyzji oraz o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą].
 11. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

WZORY POCHODZĄ Z LEX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - SPRAWDŹ INNE WZORY >

 

Dane przetwarzane w oparciu o zgodę

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych podanych w _______ [należy wypełnić] w związku z _______ [należy uzupełnić] jest ____[Należy podać dane administratora danych – nazwę, siedzibę, adres, dodatkowo należy podać dane przedstawiciela jeżeli istnieje].
 2. Inspektorem ochrony danych w ____[Należy podać dane administratora danych] jest___[Należy podać dane inspektora ochrony danych – imię i nazwisko, e-mail (lub inne dane kontaktowe)] Mogę się z nim kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach _____________________[należy określić, jaki jest cel przetwarzania danych]
 4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla _________________[należy wskazać, dlaczego podanie danych jest konieczne]. Odmowa podania danych uniemożliwi __________________[należy wskazać, jakie są konsekwencje domowy podania danych].
 5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu ________________[należy wskazać cel] odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 6. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas ________[należy wskazać, przez jaki czas dane będą przetwarzane]. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z _____________[należy uzupełnić].
 9. Moje dane, w związku z tym, że Administrator przy realizowaniu swoich zadań korzysta z usług innych podmiotów, będą przekazywane innym podmiotom:___________ [należy wskazać dane tego podmiotu]. Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych [Jeżeli dane miałyby być przekazywane inny odbiorcom – należy ich wskazać; podobnie jeżeli dane miałyby być przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej – należy wskazać taką informację, a także przekazać informację o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych].
 10. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany [Jeżeli dane miałyby być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania – konieczne jest przekazanie tej informacji, w tym także informacji o zasadach podejmowania tych decyzji oraz o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą].
 11. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zgoda i klauzula informacyjna na stronę www (zapis na newsletter) >