Na co mogą być przeznaczone środki z ZFŚS

Środki ZFŚS mają charakter celowy i mogą być przeznaczane wyłącznie na cele określone w ustawie. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej u.z.f.ś.s.) fundusz ten przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

 

 

Działalnością socjalną są zaś zgodnie z art. 2 pkt 1 u.z.f.ś.s. usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Z jakich środków pokryć zakup maseczek

Związany z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 zakup maseczek i innych artykułów ochronnych nie mieści się w definicji działalności socjalnej. Z kolei na mocy art. 207 § 1-2 ustawy - Kodeks pracy pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Niewątpliwie zatem maseczki i inne środki ochrony stanowią świadczenie BHP i jako takie powinno być ono finansowane ze środków obrotowych, a nie ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 


 

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz w LEX Kadry:

Czy od napojów energetycznych zakupionych dla pracowników można odliczyć VAT? >

Czy opłacanie z ZFSŚ opieki nad dziećmi jest limitowane jakimiś kwotami? >