Pytanie użytkownika LEX BHP: Jak traktować wypadek w obecnej sytuacji - praca zdalna, która nie ma nic wspólnego z telepracą. Pracownik zgłasza wypadek w pracy - czy jest to rzeczywiście wypadek w pracy, czy nie?

Odpowiedź

Jeżeli okoliczności zdarzenia nie będą budziły wątpliwości, a z ustaleń wynikać będzie, że do zdarzenia faktycznie doszło w trakcie realizowania przez pracownika obowiązków służbowych, to takie zdarzenie będzie kwalifikowało się do uznania za wypadek przy pracy.

Zobacz procedurę w LEX: Praca zdalna w dobie pandemii koronawirusa  >

W ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uwzględniono potrzeby pracodawców, którzy dostali niezwykle istotne narzędzia do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, poprzez polecenie pracownikowi wykonywania, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (tzw. pracy zdalnej).

Sprawdź w LEX: Gdzie należy przechowywać dokumenty: zawiadomienie o przestoju oraz polecenie pracy zdalnej, jeżeli zostały przygotowane imiennie dla pracowników? >

 

Z uwagi na to, że wielu pracodawców do tej pory nie korzystało z tej formy zatrudnienia, pojawia się wiele wątpliwości dotyczących organizacji takiej pracy, a także wszelkich innych aspektów, które jej dotyczą. Jednym z nich jest kwalifikacja prawna ewentualnego zdarzenia wypadkowego, do którego doszłoby w miejscu zamieszkania.

Czytaj w LEX: Szkolenia bhp w dobie koronawirusa >

Kiedy uznajemy zdarzenie za wypadek przy pracy

W tym miejscu należy przywołać definicję wypadku przy pracy, która została określona w art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wynika z niej, że za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe, dla kwalifikacji prawnej zdarzenia nie ma znaczenia, czy do wypadku doszło w siedzibie pracodawcy, czy też poza tą siedzibą (np. w miejscu zamieszkania pracownika). Istotnym jest bowiem to, czy dana osoba w chwili wypadku realizowała obowiązki służbowe na zlecenie pracodawcy lub w jego interesie.

 


Jak powinien postąpić pracodawca

Tym samym w przypadku, w którym pracownik wykonujący pracę zdalną (np. w miejscu zamieszkania) ulegnie wypadkowi przy pracy, pracodawca powinien przeprowadzić postępowanie na zasadach ogólnych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (powołać zespół powypadkowy i sporządzić dokumentację powypadkową), i w zależności od ustaleń zespołu powypadkowego, dokonać kwalifikacji prawnej zdarzenia. Jeżeli okoliczności zdarzenia nie będą budziły wątpliwości, a z ustaleń wynikać będzie, że do zdarzenia faktycznie doszło w trakcie realizowania przez pracownika obowiązków służbowych, to takie zdarzenie powinno zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy.

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz w LEX BHP:

Czy jest możliwa zmiana kwalifikacji wypadku z ciężkiego na lekki? >

Czy poszkodowany pracownik może sporządzić kartę wypadku? >

Czy pracownik ma prawo wycofać zgłoszenie wypadku przy pracy? >