Sama niezgoda nie wystarczy, aby odwołać się od decyzji w podatku od nieruchomości

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne

Odwołanie w sprawie decyzji w podatku od nieruchomości musi wyrażać niezadowolenie strony z decyzji. Ale to nie wystarczy. Trzeba jeszcze podnieść zarzuty przeciwko decyzji, określić istotę i zakres swojego żądania, i co najważniejsze, wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

20.01.2022

Obowiązek podatkowy w VAT dla usług stałej obsługi prawnej po wystawieniu faktury

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Jeżeli podatnik świadczy usługi stałej obsługi prawnej, to obowiązek podatkowy w VAT powstaje u niego z datą wystawienia faktury. W przypadku zaś importu usług stałej obsługi prawnej i biurowej, obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych. Istotne znaczenie ma tu moment wykonania usługi, upływ okresu rozliczeniowego albo też otrzymanie zaliczki.

18.01.2022

Rodzic może otrzymać zwolnienie z pracy, jeżeli opiekuje się dzieckiem w szpitalu

Opieka zdrowotna

Pracownik może otrzymać zwolnienie od pracy i zasiłek opiekuńczy, jeśli jego dziecko przebywa w szpitalu. Długość zwolnienia zależy od wieku dziecka. ZUS może odmówić wypłacenia zasiłku opiekuńczego, jeżeli w domu są inne osoby mogące zaopiekować się chorym dzieckiem. Wyjątkiem są dzieci poniżej 2. roku życia.

11.01.2022

Decyzję samorządowego kolegium odwoławczego można zaskarżyć

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego

Rozpoznanie odwołania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze kończy postępowanie podatkowe. Jego decyzję można jednak zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten będzie mógł uchylić nie tylko zaskarżoną decyzję, ale również poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji.

08.01.2022

W zimie zarządca odśnieża nie tylko chodnik, ale i dach

Budownictwo Nieruchomości

Nie tylko właściciele, ale i zarządcy budynków wielolokalowych odpowiadają w zimie za stan chodników i dachów. Za śliski chodnik lub za nieusunięcie sopli grozi im mandat od straży miejskiej w wysokości 100 zł. Jeżeli chodnik nie jest w ogóle odśnieżany ani posypywany, strażnik może wystąpić do sądu o ukaranie z tego tytułu. Wtedy grzywna może być znacznie wyższa.

01.01.2022

Czy lekarz z nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej może odmówić pacjentowi wystawienia płatnego zwolnienia lekarskiego

Opieka zdrowotna

Jeżeli istnieją wskazania medyczne do wydania pacjentowi czy rodzicowi chorego dziecka zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, to lekarz udzielający świadczeń jest obowiązany takie zaświadczenie wystawić. Także jak przyjmuje pacjentów w ramach nocnej i świątecznej pomocy medycznej na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

31.12.2021

Nie zawsze drzewo orzecha włoskiego usuniemy bez zezwolenia

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Wycięcie orzecha włoskiego, jako drzewa owocowego, nie wymaga zezwolenia. Sytuację zmieni jednak obecność w koronie drzewa gniazda ptaka podlegającego ochronie gatunkowej. Wymagana będzie wówczas zgoda regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

30.12.2021

O indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych przesądza treść orzeczenia

Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. To orzeczenie decyduje, czy zajęcia będą zespołowe, czy indywidualne.

30.12.2021

Trzeba zapewnić warunki BHP na stanowisku pracy osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Prawo pracy BHP

Pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie stanowisk oraz dojść do nich - do potrzeb i możliwości tych pracowników, wynikających ze zmniejszonej sprawności. Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, gdy osoba ta zostanie zatrudniona np. w formie telepracy.

29.12.2021

Po oligofrenopedagogice można pracować jako nauczyciel wspomagający

Samorząd terytorialny

Nauczyciel posiadający kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły oraz kwalifikacje z oligofrenopedagogiki ma uprawnienia do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Może też być nauczycielem wspomagającym.

29.12.2021

Pacjent ze skierowaniem w trybie pilnym ma pierwszeństwo przed przypadkami stabilnymi

Pacjent Opieka zdrowotna

Gdy badanie powinno być wykonane w trybie pilnym, na skierowaniu powinna znaleźć się adnotacja lekarza wystawiającego skierowanie "pilne". Wtedy pacjent kierowany jest do odrębnej kolejki oczekujących, co oznacza, że badanie będzie wykonane w krótszym terminie niż byłoby standardowo. To jednak nie oznacza, że miejsce znajdzie się za kilka dni.

27.12.2021

Gmina nie może przejąć leśnej drogi w zarząd, musi być jej właścicielem

Samorząd terytorialny Środowisko

Gmina nie ma prawa żądać od Lasów Państwowych nieodpłatnego przeniesienia na jej rzecz gruntów przeznaczonych pod drogi gminne. Dotyczy to również nieruchomości przeznaczonych na ogólnodostępne drogi wewnętrzne. Jedyną formą "przekazania" gruntu gminie jest forma cywilnoprawna przeniesienia własności – np. sprzedaż, darowizna lub zamiana.

22.12.2021

Rodzic może nagrać rozmowę z nauczycielem, ale jej udostępnianie zabronione

Zarządzanie oświatą

Nie ma prawnego zakazu nagrywania rozmów - nawet gdy nagrywana strona o tym nie wie. Takich nagrań nie można jednak udostępniać publicznie, a to, czy ewentualnie można użyć ich jako dowodu w sprawie, rozstrzygnie każdorazowo sąd. Oczywiście, w sytuacjach spornych może z tego skorzystać i rodzic, i nauczyciel.

17.12.2021

Inwestor czeka trzy dni na dziennik budowy

Administracja publiczna Budownictwo

Starosta wydaje inwestorowi dziennik budowy w ciągu trzech dni od dnia złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Podobnie jest w przypadku wznowienia robót oraz decyzji legalizującej samowolę budowlaną.

16.12.2021

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel fizyki?

Kwestię kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. Kwalifikacje mają osoby, które ukończyły studia kierunkowe i mają przygotowanie pedagogiczne. Możliwe jest też uzupełnienie wykształcenia na studiach podyplomowych.

15.12.2021

Perfumy mogą być kosztem podatkowym

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Jeszcze do niedawna zaliczanie perfum do kosztów uzyskania przychodów było sprawą niezasadnie kontrowersyjną. Faktem jest, że zakup perfum kojarzy się bardziej z osobistym niż profesjonalnym rodzajem wydatku. Nie można jednak tracić z pola widzenia takich rodzajów działalności, dla których to właśnie zakup m.in. perfum jest ściśle związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

14.12.2021

Jak długo ważne jest skierowanie do poradni specjalistycznej?

Opieka zdrowotna

Skierowanie do specjalisty wystawione przez lekarza jest ważne, dopóki istnieje przyczyna i cel jego wystawienia, czyli dopóki mówić można o względach medycznych uzasadniających udzielenie specjalistycznego świadczenia zdrowotnego. W praktyce więc jest ważne do czasu realizacji świadczenia.

10.12.2021

Nie ma legalnej definicji pojęcia „granice wsi”

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Pojęcie granic administracyjnych wsi, jako osady o przeważających funkcjach rolniczych, nieposiadającej praw miejskich lub statusu miasta, należy przedstawić w szerszym zakresie granic sołectwa, jako jednostki pomocniczej gminy. W przepisach nie występuje bowiem legalna definicja pojęcia "granic wsi".

08.12.2021
1  2  3  4  5    1324