Nauczyciel nie musi przepracować całego roku, by dostać trzynastkę

Do końca marca nauczyciele muszą otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli tzw. trzynastki. Mogą liczyć na nie nie tylko pedagodzy, którzy przepracowali cały rok. "Trzynastka" w proporcjonalnie zmniejszonej części przysługuje w przypadku, gdy nauczyciel przepracuje sześć miesięcy. Nauczyciele mogą też liczyć na podwyżki, bo obowiązuje już rozporządzenie o minimalnych stawkach wynagrodzenia pedagogów.

01.03.2024

Szkolna wycieczka to dla nauczyciela wyjazd służbowy, ale zwrotu kosztów nie dostanie

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Nauczycielowi, który w ramach wykonywania swoich obowiązków pracowniczych ma wyjechać z uczniami na wycieczkę szkolną poza miejscowość będącą siedzibą szkoły, trzeba wydać polecenie wyjazdu służbowego - ustne lub pisemne (delegacja). To jednak, czy otrzyma zwrot kosztów zależy od tego, kto zapłacił za wycieczkę.

29.02.2024

Przy przewozie towarów niebezpiecznych doradca ADR jest niezbędny

Środowisko Odpady Transport

Towary niebezpieczne, jak sama nazwa wskazuje, mogą generować różnego rodzaju zagrożenia – zwłaszcza dla osób pracujących z nimi bądź znajdującymi się w ich pobliżu oraz dla środowiska naturalnego. Dlatego ustawodawca wprowadził szczegółowe procedury oraz różnego rodzaju obowiązki związane z szeroko pojętym zajmowaniem się towarami niebezpiecznymi. Jednym z nich jest wyznaczenie specjalnego doradcy do spraw bezpieczeństwa.

16.02.2024

21 dni na wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Budownictwo

Starosta, prezydent miasta może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. Takie zaświadczenie jest wydawane z urzędu, więc wniosek w tym zakresie nie jest wymagany.

31.01.2024

Działka z budynkiem mieszkalnym, czy zawsze jest też siedliskiem

Budownictwo

Prawo nie definiuje pojęcia siedliska. Wyjaśnia je jednak orzecznictwo sądowe. Wynika z niego, że działka siedliskowa jest działką rolną przeznaczoną pod zabudowę domem mieszkalnym oraz zabudowaniami gospodarskimi, na której koncentrują się czynności życiowe rolnika i jego rodziny, a także zaspokajane są elementarne potrzeby życiowe.

19.01.2024

Urlop niewykorzystany w 2023 r. a dopłata do wypoczynku ZFŚS

Prawo pracy

Częstotliwość otrzymywania dofinansowania wypoczynku, rodzaje „wspieranego” wypoczynku i np. zasady wnioskowania powinny wynikać z obowiązującego u pracodawcy regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS. W regulaminie tym można przewidzieć, że w ramach posiadanych środków dofinansowanie wypoczynku pracodawca może przyznać częściej niż raz w roku. Jeśli jednak wskazano w nim, że dofinansowanie może być przyznane raz w roku, to pracownik nie może otrzymać tego wsparcia dwukrotnie.

17.01.2024

Jaka jest minimalna temperatura pracy na wolnym powietrzu zimą?

BHP

Przepisy nie regulują minimalnej temperatury w otwartej przestrzeni, w której mogą pracować pracownicy. Tym samym nie mogą oni powstrzymać się od pracy nawet podczas silnych mrozów, jeśli pracodawca zapewni im właściwą odzież ochronną. Jeśli natomiast pracodawca w porze zimowej nie realizuje właściwie obowiązków bhp względem pracowników zatrudnionych na otwartej przestrzeni, to musi liczyć się z możliwością powstrzymania się od pracy przez zatrudnionych.

09.01.2024

W zimie zarządca nieruchomości odśnieża nie tylko chodnik, ale i dach

Budownictwo Nieruchomości

Nie tylko właściciele, ale i zarządcy budynków wielolokalowych odpowiadają w zimie za stan chodników i dachów. Za śliski chodnik lub za nieusunięcie sopli grozi im mandat od straży miejskiej w wysokości 100 zł. Jeżeli chodnik nie jest w ogóle odśnieżany ani posypywany, strażnik może wystąpić do sądu o ukaranie z tego tytułu. Wtedy grzywna może być znacznie wyższa.

08.01.2024

Kiedy decyzja utrzymana w mocy przez organ odwoławczy staje się ostateczna

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego

Skuteczne doręczenie decyzji stronie postępowania zawsze jest niezwykle istotnym zagadnieniem, ale nie przesądza o większości skutków samej decyzji. Tu kluczowe jest jej wydanie, czyli przeważnie dzień wydania. Ma to znaczenie również w przypadku postępowania odwoławczego. Decyzje ostateczne można uchylić bądź je zmienić tylko w wyjątkowych przypadkach.

06.01.2024

Rodzic może nagrać rozmowę z nauczycielem, ale jej udostępnianie zabronione

Zarządzanie oświatą RODO

Nie ma prawnego zakazu nagrywania rozmów - nawet gdy nagrywana strona o tym nie wie. Takich nagrań nie można jednak udostępniać publicznie, a to, czy ewentualnie można użyć ich jako dowodu w sprawie, rozstrzygnie każdorazowo sąd. Oczywiście, w sytuacjach spornych może z tego skorzystać i rodzic, i nauczyciel.

29.12.2023

Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych pozwala zachować uprawnienia pracownicze

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych zaliczany jest do stażu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych - w tym dodatku za wysługę lat lub prawa do nagrody jubileuszowej. Nie bierze się natomiast pod uwagę okresu zarejestrowania jako bezrobotny bez prawa do zasiłku.

12.12.2023

Dziennik lekcyjny zwykle przechowuje się przez 5 lat

Zarządzanie oświatą

W przepisach nie został określony okres przechowywania dzienników lekcyjnych, okres ich przechowywania w danej szkole powinien wynikać z opracowanego i zatwierdzonego przez archiwum państwowe jednolitego rzeczowego wykazu akt. Najczęściej dziennik będzie przechowywany przez 5 lat.

06.12.2023

Przezorny zawsze zabezpieczony. W szkole apteczka być musi, zawartość do ustalenia

Na terenie szkoły może dojść do wypadków i innych nieszczęśliwych zdarzeń, dlatego pracownicy szkoły i placówek powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Szkoły powinny natomiast być odpowiednio wyposażone w apteczki szkolne, by w razie konieczności można było sięgnąć po przydatne środki.

05.12.2023

Wypadek podczas zajęć wychowania fizycznego - odpowiedzialność nauczyciela

Zarządzanie oświatą

Wypadek na korytarzu, na lekcji wychowania fizycznego czy na szkolnym podwórku wymaga zgłoszenia i sporządzenia odpowiedniej dokumentacji. Jeżeli okaże się, że zawinił dyrektor szkoły lub nauczyciel, może on odpowiadać zarówno na drodze karnej, jak i dyscyplinarnej - również za niedopełnienie procedur, np. niepoinformowanie o zdarzeniu odpowiednich podmiotów. Odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi natomiast najczęściej organ prowadzący.

29.11.2023

O indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych przesądza treść orzeczenia

Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. To orzeczenie decyduje, czy zajęcia będą zespołowe, czy indywidualne.

24.11.2023

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - opieka i edukacja

Zarządzanie oświatą Niepelnosprawność

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze są prowadzone dla dzieci i młodzieży - przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami. Do ośrodków przyjmowane mogą być też dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami jest grupa wychowawcza.

14.11.2023

Nieruchomości to nie tylko benefity, ale i odpowiedzialność

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Nieruchomości to nie tylko dobra inwestycja i lokata kapitału, ale także obowiązki, z którymi muszą się liczyć ich właściciele. Prawo budowlane nakłada na nich zadania związane z utrzymaniem obiektu budowlanych w należytym stanie technicznym, których niedopełnienie niesie za sobą daleko idące konsekwencje. Włącznie z wszczęciem i prowadzeniem egzekucji administracyjnej, zagrożonej karą grzywny lub kosztownym wykonaniem zastępczym.

09.11.2023

Nauczyciel musi potwierdzić swoją niekaralnosć

W celu potwierdzenia spełniania warunku niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego. Wynika to z przepisów Karty Nauczyciela.

09.11.2023
1  2  3  4  5    1323