Czy można odliczyć VAT na podstawie biletu parkingowego

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Podmioty, które mają zamiar wprowadzić opłaty za parkowanie, zastanawiają się, czy bilet parkingowy powinien zawierać wartość VAT, aby parkujący mógł odliczyć podatek zawarty w cenie biletu. Bilet parkingowy drukowany za pomocą elektronicznego systemu parkingowego nie musi zawierać informacji o naliczonym VAT, a co za tym idzie nie stanowi dokumentu będącego źródłem podatku naliczonego.

22.09.2023

Przetarg bez pieniędzy zabezpieczonych w budżecie jest ryzykowny

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne

W momencie wszczynania postępowania zamawiający nie ma obowiązku posiadać środków finansowych niezbędnych na sfinansowanie zamówienia. O ile do momentu zawarcia umowy pozyska odpowiednie środki finansowe, nie zajdą żadne konsekwencje prawne z tym związane. W przeciwnym wypadku konieczne może się okazać poszukiwanie podstawy unieważnienia postępowania albo zawarcie umowy mimo braku środków.

29.08.2023

Przewóz pieniędzy przez granicę podlega ograniczeniom dewizowym

Domowe finanse Doradca podatkowy

W systemie koncesyjnym prawa dewizowego równolegle z obowiązkami występują ograniczenia dewizowe. Niedopuszczalne jest ich uchylenie w drodze zezwoleń dewizowych. Kary za naruszanie zakazu uregulowane zostały w ustawie Kodeks karny skarbowy.

18.08.2023

Jak opodatkować sprzedaż książek wydanych we własnym zakresie

PIT VAT

Czy autor, który sam wydaje swoje książki, musi zakładać działalność gospodarczą? Jeśli nie musi, to w jaki sposób opodatkować sprzedaż takiej książki? Jak się z takiej sprzedaży rozliczać z urzędem skarbowym? Czy potrzebna jest kasa fiskalna, jeśli autor sprzedaje książkę na spotkaniach autorskich? Pamiętać należy, że przychody ze sprzedaży powinny zostać zaliczone do przychodów z praw majątkowych.

14.08.2023

Same punkty w systemie kafeteryjnym nie są przychodem pracownika

PIT Doradca podatkowy

Wartość przyznanych punktów nie podlega opodatkowaniu. Punkty same w sobie nie są bowiem świadczeniem na rzecz pracownika, a jedynie określeniem (wyznacznikiem) wartości świadczeń, z których może on skorzystać. Przychodem będzie dopiero wartość świadczenia nabytego za punkty, ale w tym przypadku można - po spełnieniu dodatkowych warunków - skorzystać ze zwolnienia od PIT.

12.08.2023

Awans wewnętrzny możliwy jest wyłącznie w ramach tej samej grupy stanowisk

Samorząd terytorialny

Awans wewnętrzny oznacza przeniesienie pracownika samorządowego na wyższe stanowisko u danego pracodawcy samorządowego, zgodnie z wykazem stanowisk określonych w rozporządzeniu płacowym. Awansowany pracownik obsadza wolne stanowisko, uwalniając pracodawcę od konieczności przeprowadzania naboru zewnętrznego.

05.08.2023

Przebieg linii elektroenergetycznych nie może utrudniać użytkowania budynków

Administracja publiczna Budownictwo

Odległość linii elektroenergetycznych od budynków i dróg wyznaczają normy oraz obowiązujące przepisy. Wpływ mają również inne czynniki: izolacja przewodów, maksymalna temperatura przewodu, obciążenie oblodzeniem ale też konstrukcja danego budynku czy warunki lokalne.

29.07.2023

Opłaty za wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym to koszt podatkowy

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Objęcie udziałów przez nowego udziałowca powinno być zgłoszone jako zmiana w Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku ze zmianą w KRS konieczne jest poniesienie stosownych opłat sądowych. Obciąża to spółkę. Może ona jednak odliczyć poniesione wydatki jako podatkowy koszt uzyskania przychodów.

27.07.2023

Czy należy rozliczyć podatkowo różnicę kursową od kwoty VAT?

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

W przypadku wystawiania faktur w euro dla zagranicznego kontrahenta, gdy miejscem opodatkowania jest Polska, faktury zawierają VAT. Wtedy różnice kursowe powstają w wyniku różnicy z przeliczenia przychodu należnego (kwota netto). Pojawia się zatem pytanie, jak postąpić z kwotą VAT.

26.07.2023

Zwolnienie lekarskie nie pozbawia całego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowane godziny ponadwymiarowe. Zwyczajowo w tygodniu, kiedy nauczyciel jest nieobecny w pracy, liczbę godzin ponadwymiarowych ustala się pomniejszając pensum nauczyciela o jedną piątą tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

24.07.2023

Aby można było nadać numer budynkowi, ulica musi posiadać urzędową nazwę

Samorząd terytorialny Budownictwo

Nie można nadać numeracji budynkom w mieście, jeśli droga, przy której się znajdują i z której odbywa się ich obsługa komunikacyjna nie posiada urzędowej nazwy. Jeżeli jest to skutkiem zaniedbania właścicieli drogi, powinni oni podjąć odpowiednie kroki, by umożliwić gminie podjęcie uchwały o nadaniu wymaganej nazwy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

19.07.2023

Dyrektor potwierdza zgodność świadectwa z oryginałem, ale tylko jeżeli dokument wydała jego szkoła

Zarządzanie oświatą

Egzamin maturalny jest egzaminem zewnętrznym prowadzonym przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Absolwentowi, który zdał egzamin maturalny, okręgowa komisja wydaje świadectwo dojrzałości i jeden odpis. Dyrektor szkoły nie może potwierdzać zgodności z oryginałem dokumentu wydanego przez inną instytucję - może natomiast potwierdzić zgodność z oryginałem świadectwa potrzebnego przy rekrutacji do szkół średnich.

12.07.2023

Organizacja ruchu na gminnej drodze wewnętrznej

Samorząd terytorialny Transport

Droga gminna, nie zaliczona do kategorii dróg publicznych, jest drogą wewnętrzną. Zarządzanie nią i organizacja ruchu należy do gminy. Do gminnej drogi wewnętrznej nie mają zastosowania wymogi dotyczące dróg publicznych. Stosuje się na niej oznakowanie wynikające z przepisów Prawa ruchu drogowego. Ani organizacja ruchu, ani jego zmiana, nie podlegają kontroli sądu administracyjnego.

06.07.2023

Opłata za śmieci zależy od rodzaju prowadzonej w domu działalności gospodarczej

Odpady Małe i średnie firmy Nieruchomości

Jeżeli właściciel lub najemca prowadzi obsługę biurową swojej firmy w lokalu lub domu, w których mieszka, to gmina nie może obciążyć go dodatkowymi opłatami za wywóz odpadów komunalnych. Zasada ta nie ma zastosowania, gdy część nieruchomości mieszkalnej została przeznaczona do wykonywania działalności gospodarczej.

17.06.2023

Można usunąć drzewa i krzewy, aby przywrócić użytkowanie rolnicze gruntu

Samorząd terytorialny Środowisko

Usuwanie drzew lub krzewów w celu rolniczego wykorzystania gruntu nie wymaga zezwolenia i ponoszenia opłaty. Jeżeli cel jest nierolniczy, trzeba jednak uzyskać zezwolenie. Ponadto, usuwane drzewa lub krzewy muszą spełniać ustawowe wymogi, a przywrócenie gruntu do nierolniczego użytkowania musi być zgodne z planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy.

14.06.2023

Poddasze użytkowe czy nieużytkowe - nie ma prawnej definicji

Budownictwo

Przepisy budowlane nie zawierają definicji poddasza użytkowego i nieużytkowego, chociaż posługują się często tymi pojęciami. Przy ustalaniu charakteru poddasza pomocne może okazać się orzecznictwo sądów administracyjnych. Wynika z niego, że poddasze to poziom budynku między najwyższym stropem bądź sklepieniem a pokryciem dachowym.

03.06.2023

Uprawienie do zasiłku pielęgnacyjnego wygasa z chwilą śmierci osoby uprawnionej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepelnosprawność

Zasiłek pielęgnacyjny ma charakter osobisty, co oznacza, że prawo do zasiłku wygasa wraz ze śmiercią uprawnionego i nie przechodzi na jego spadkobierców. Zasiłek jest jednak niepodzielny i przysługuje w całości za pełny miesiąc. Dlatego wypłacony przed śmiercią uprawnionego za niepełny miesiąc nie podlega zwrotowi.

02.06.2023

Drzwi do mieszkania to też wyjście ewakuacyjne, muszą mieć więc określoną szerokość

BHP Budownictwo

Drzwi do mieszkania w budynku wielorodzinnym wychodzące na klatkę schodową są jednocześnie wyjściem ewakuacyjnym. Łączną szerokość takich drzwi należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie w lokalu, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób - 0,8 m.

27.05.2023

Wydatki na windykację i egzekucję mogą być kosztem uzyskania przychodu

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Koszty związane z egzekucją powinny być możliwe do uwzględnienia po stronie kosztów uzyskania przychodów. Wiążą się one bowiem z całokształtem działalności podatnika (przedsiębiorcy), warunkując często możliwość dalszego funkcjonowania przedsiębiorcy i osiąganie przychodów. Dla kosztów sądowych i przedsądowych, związanych z dochodzeniem roszczeń w drodze egzekucji zastosowanie znajduje ogólna reguła dotycząca kosztów uzyskania przychodu.

26.05.2023
1  2  3  4  5    1323