PIT: Przekazanie 1,5 proc. podatku nie zmniejsza kwoty do zwrotu

Domowe finanse PIT

Określenie w zeznaniu rocznym (np. PIT-36) organizacji pożytku publicznego, której naczelnik urzędu skarbowego ma przekazać 1,5 proc. podatku, nie ma wpływu na wysokość nadpłaty wykazanej do zwrotu w tym zeznaniu. Oczywiście podatnik nie będzie miał możliwości przekazania 1,5 proc. na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, gdy w jego rozliczeniu podatkowym nie wystąpi podatek należny.

16.02.2023

Nie każdy urządzony ciąg komunikacyjny jest drogą publiczną, muszą zostać spełnione określone warunki

Samorząd terytorialny

Drogami gminnymi są drogi publiczne, z których może korzystać każdy, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie zaliczone do innej kategorii dróg publicznych, uzupełniające sieć dróg służących miejscowym potrzebom i które nie mają statusu drogi wewnętrznej. Z drogi wewnętrznej można natomiast korzystać za zgodą jej zarządcy lub właściciela.

14.02.2023

Remont zabytku wpisanego wyłącznie do gminnej ewidencji bez pozwolenia na budowę

Samorząd terytorialny Budownictwo

To, że budynek został wpisany do gminnej ewidencji zabytków nie oznacza zaraz, że inwestor musi uzyskiwać pozwolenie na budowę dla robót, które, z mocy przepisów prawa budowlanego, zwolnione są z takiej konieczności. Inaczej jest w wypadku rejestru zabytków - w tym wypadku pozwolenie jest obowiązkowe.

10.02.2023

Rolnik nie zawsze musi prowadzić ewidencję środków trwałych

PIT VAT

Rolnicy nabywają do działalności rolniczej środki trwałe. O ile jednak, nie prowadzą ksiąg rachunkowych, mogą, ale nie muszą, prowadzić ewidencji środków trwałych. Rozliczenie mogą prowadzić w dowolnej formie i w dowolny sposób dokonywać wyceny środków trwałych, również opierając się na przepisach ustawy o PIT.

10.02.2023

Decyzję samorządowego kolegium odwoławczego można zaskarżyć

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego

Rozpoznanie odwołania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze kończy postępowanie podatkowe. Jego decyzję można jednak zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten będzie mógł uchylić nie tylko zaskarżoną decyzję, ale również poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji.

21.01.2023

Salowa i informatyk w szpitalu - należy się im podwyżka, ale na innych zasadach

Prawo pracy Zawody medyczne

Salowa, sanitariusz szpitalny, pracownik socjalny jako pracownicy działalności podstawowej podlegają tzw. ustawie o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Ustawa dotyczy także innych pracowników niemedycznych: księgowych, radców prawnych, szatniarzy i magazynierów, choć zasady podnoszenia wynagrodzeń w ich przypadku są mniej precyzyjne.

31.12.2022

Zmiana wynagrodzenia minimalnego nie zawsze wymaga zmiany umowy

Prawo pracy

Skoro od 1 stycznia w umowach o pracę pojawiają się premie w przedziale „widełkowym”, to nie ma konieczności podwyższania pensji zasadniczej. Określone w umowie składniki wynagrodzenia podlegające zaliczeniu do wynagrodzenia minimalnego dawać będą możliwość uzyskania w każdym miesiącu kwoty co najmniej wynagrodzenia minimalnego. O zmianie należy pomyśleć jednak od 1 lipca 2023 r.

30.12.2022

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne nie może magazynować bio odpadów

Samorząd terytorialny

Bioodpady stanowiące odpady komunalne nie mogą być magazynowane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. W przypadku odpadów komunalnych selektywnie zebranych ma on obowiązek przewiezienia ich do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, a niesegregowanych bezpośrednio do instalacji komunalnej. Dopuszcza się jednak przekazywanie niesegregowanych odpadów komunalnych do termicznego przekształcania, jeżeli dana gmina prowadzi selektywne zbieranie odpadów.

23.12.2022

Ekwiwalent za zaległy urlop możliwy, ale najwyżej za trzy lata wstecz

Prawo pracy

Dopóki trwa stosunek pracy, urlop wypoczynkowy nie może być rozliczony ekwiwalentem pieniężnym. Prawo do niego powstaje w dniu rozwiązania stosunku pracy – ekwiwalent powinien wówczas zostać wypłacony za urlop niewykorzystany, do którego prawo nie uległo przedawnieniu. Spółka nie może zatem wypłacać wcześniej ekwiwalentu za urlop, pracodawca powinien przede wszystkim urlopu wypoczynkowego udzielać.

13.12.2022

Po zamknięciu miesiąca kosztu nie można już zaksięgować

CIT Rachunkowość

W przypadku otrzymania faktury kosztowej, której wartość ujęto w zawiązanej rezerwie w poprzednim, zamkniętym już miesiącu obrachunkowym, nie ma możliwości ujęcia jej jako podatkowego kosztu uzyskania przychodu w tym wcześniejszym okresie, nawet jeśli wpłynęła ona przed terminem zapłaty zaliczki na podatek dochodowym od osób prawnych za ten okres.

02.12.2022

Likwidacja konta IKZE podlega opodatkowaniu

Domowe finanse PIT Rachunkowość

IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, jest jedną z form gromadzenia oszczędności emerytalnych. Korzystanie z tej formy oszczędzania daje prawo do ulgi podatkowej w postaci pomniejszenia w zeznaniu rocznym podstawy opodatkowania o wartość dokonywanych wpłat. Należy jednak pamiętać, że z wypłatą zgromadzonych środków może wiązać się obowiązek odprowadzenia podatku.

01.12.2022

Zmiana zakresu obowiązków czasem możliwa bez wypowiedzenia zmieniającego lub porozumienia zmieniającego

Prawo pracy

Zmiana zakresu czynności pracownika może być dokonana przez pracodawcę jednostronnie, jeżeli nie prowadzi do zmiany rodzaju pracy określonej w umowie o pracę. W przypadku, gdy zmienione zadania miałyby obejmować przynajmniej w części inną rodzajowo pracę niż dotychczasowa – wykraczać zatem poza rodzaj pracy – konieczna jest zmiana umowy poprzez wypowiedzenie zmieniające lub porozumienie zmieniające.

29.11.2022

Zawyżenie kwoty brutto podatnik może poprawić fakturą korygującą

VAT Rachunkowość

W przypadku pomyłki na fakturze w kwocie brutto, podatnik powinien wystawić fakturę korygującą. Pozostanie ona jednak bez wpływu na przedmiot, podstawę opodatkowania oraz moment powstania obowiązku podatkowego. Takiego błędu nie można jednak poprawić notą korygującą.

24.11.2022

Płatności na poczet przyszłych dostaw mają skutki podatkowe

VAT Rachunkowość

Jeśli z łączącej strony umowy wynika, że nabywca jest zobowiązany wpłacić określoną kwotę na poczet przyszłej dostawy towarów lub wykonania usług, trzeba pamiętać, że taka sytuacja rodzi po stronie dostawcy określone obowiązki podatkowe. Natomiast po stronie nabywcy w związku z uiszczoną zaliczką pojawia się uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego.

22.11.2022

Pieniądze dla żony to darowizna, ale bez podatku

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Małżeństwo ma rozdzielność majątkową. Żona uzyskuje dochody z najmu odziedziczonego garażu. Mąż co miesiąc przekazuje na konto żony kwotę około ośmiu tysięcy złotych na bieżące wydatki. Czy należy to zgłaszać do urzędu jako darowiznę? Z takim pytaniem zgłosił się do redakcji Prawo.pl Czytelnik.

21.11.2022

Niektórzy podatnicy CIT mogą płacić zaliczki uproszczone

CIT Rachunkowość

Podatnicy CIT są zobowiązani zaliczkowo wpłacać podatek, którego wartość zostaje określona definitywnie w zeznaniu rocznym. Zaliczki miesięczne na podatek wpłaca się na rachunek urzędu skarbowego w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Ustawa o CIT ustala pewne ułatwienia w tym zakresie.

21.11.2022

Co oznacza termin kształcenie w formie stacjonarnej?

Termin: kształcenie w formie stacjonarnej jest wieloznaczny. Inaczej definiuje go prawo oświatowe, inaczej przepisy regulujące funkcjonowanie uczelni. Pojęcie to nabrało innego znaczenia w czasie pandemii - mówiono tak o nauczaniu na miejscu, odróżniając je od kształcenia zdalnego, które masowo odbywało się w czasie trwania obostrzeń spowodowanych pandemią.

17.11.2022

Urlop wypoczynkowy to 20 albo 26 dni, w zależności od stażu pracy

Prawo pracy

Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 albo 26 dni, w zależności od posiadanego tzw. stażu urlopowego. Staż ten budowany jest przez okresy zatrudnienia, okresy wliczane do okresów zatrudnienia. W istotny sposób wpływa na niego stopień ukończonej nauki. Wyższe wykształcenie daje osiem lat takiego stażu.

17.11.2022

W razie braku świadectwa pracy okres zatrudnienia może zostać potwierdzony innym dokumentem

Prawo pracy

Podstawowym dokumentem potwierdzającym staż pracy jest na pewno świadectwo pracy, ale nie oznacza to, że jest on jedyny. Przepisy nie ograniczają zakresu dokumentów, którym mogą zostać wykazane okresy zatrudnienia, a zatem może to być każdy dokument, z którego w wiarygodny sposób wynikało co najmniej, że dana osoba pozostawała w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy oraz okresy tego zatrudnienia.

14.11.2022

Koszty można rozliczać u dwóch pracodawców, ale są limity

PIT Rachunkowość

Z każdego stosunku pracy pracownikowi przysługują odrębne koszty uzyskania przychodów. Oznacza to, że każdy z pracodawców powinien od wypłaconego wynagrodzenia potrącić miesięcznie koszty uzyskania przychodów. Wysokość kosztów jest ograniczona limitami. Zależą one m.in. od miejsca położenia siedziby pracodawcy i miejsca zamieszkania pracownika.

09.11.2022