Akty prawa miejscowego, choć obowiązują powszechnie, to na ograniczonym terenie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Akty prawa miejscowego są jednymi ze źródeł powszechnie obowiązującego prawa w Polsce. Ustawowo upoważnione do ich stanowienia są organy jednostek samorządu terytorialnego i terenowe organy administracji rządowej. Choć obowiązują powszechnie, to tylko na ograniczonym terenie.

15.07.2022

Rozłożenie zaległości podatkowej na raty tylko po złożeniu wniosku

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Aby skorzystać z rozłożenia zaległości podatkowych na raty, konieczne jest złożenie wniosku. Musi być on uzasadniony ważnym interesem podatnika albo interesem publicznym. Urząd może przychylić się do wniosku, ale nie musi. Ważne jest zatem, aby właściwie uzasadnić powód, dla którego staramy się o rozłożenie płatności podatku na raty.

07.07.2022

Odpady budowlane są przyjmowane od mieszkańca, nie od firmy

Środowisko Odpady

Gmina powinna odbierać odpady komunalne takie jak: wata szklana, styropian czy papa, ale tylko od swoich mieszkańców, a nie od firm. Od przyszłego roku szykują się też zmiany w tym zakresie. Wejdą w życie przepisy, które przewidują obowiązek zbierania selektywnego odpadów budowlanych z podziałem m.in. na: drewno, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

18.06.2022

Sąd decyduje, czy odebrane zwierzę wróci do właściciela

Prawo karne Samorząd terytorialny

Odebranie zwierzęcia w trybie administracyjnym ma charakter tymczasowy, trwa do chwili prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy karnej o znęcanie się nad nim. Dopiero jego wynik przesądzi ostatecznie o przepadku zwierzęcia albo powrocie do właściciela. Może to być zrealizowana w dwóch trybach, które różnią się chronologią zdarzeń. W trybie zwykłym lub w interwencyjnym.

04.06.2022

Prowadzący agroturystykę nie może zapominać o formalnościach

Budownictwo Małe i średnie firmy

Wymagania prawo-budowlane, jakie musi spełniać gospodarstwo agroturystyczne są ściśle uzależnione od szczegółowych okoliczności konkretnego przypadku. Jeżeli obiekt zmieni swoje przeznaczenie – z gospodarskiego na usługowy lub turystyczny – koniecznym stanie się uzyskanie decyzji o zmianie użytkowania obiektu.

04.06.2022

Decyzja nieostateczna, ale roboty budowlane można prowadzić pełną parą

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości

Od 2017 roku roboty budowlane można rozpocząć, choćby decyzja starosty o pozwoleniu na budowę nadal była zaskarżalna. Kalkulacja ryzyka, jakie się z tym wiąże, skłania jednak inwestora do oczekiwania na jej ostateczność, ale już nie jej prawomocność. Tymczasem decyzja ostateczna, a decyzja prawomocna - nie są to pojęcia tożsame.

31.05.2022

Teren kolejowy to niekoniecznie też obszar kolejowy

Administracja publiczna Budownictwo

„Teren kolejowy” i "obszar kolejowy" to nie są tożsame pojęcia. Na terenie kolejowym mogą znajdować się nie tylko budynki oraz infrastruktura typowo kolejowa, ale także inne obiekty, w tym nośniki reklamowe. Natomiast nie jest to dopuszczalne w wypadku obszaru kolejowego.

16.05.2022

Od opłat związanych z leasingiem można odliczyć VAT

VAT Rachunkowość

W przeważającej liczbie przydatków opłaty towarzyszące umowie leasingu są traktowane jako ściśle związane z tą umową, a co za tym idzie ich wartość wliczana jest do podstawy opodatkowania podatkiem VAT. To natomiast rodzi po stronie leasingobiorcy uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego.

10.05.2022

Powierzenie obowiązków kierownika referatu w urzędzie - dopuszczalne

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Zatrudnienie na stanowisku pełniącego obowiązki kierownika wydziału, czy kierownika jednostki organizacyjnej gminy nie jest czymś rzadkim. Jednak, czy takie działanie pracodawcy samorządowego jest w pełni legalne, skoro brak jest ku temu podstawy prawnej? Orzecznictwo sądowoadministracyjne nie widzi przeszkód.

05.05.2022

Usuwanie wyrobów zawierających azbest tylko po uzyskaniu odpowiednich uprawnień

Środowisko Budownictwo

Demontaż azbestu na własną rękę, z pominięciem uprawnionego do tego podmiotu, jest zabroniony. Zajmuje się tym wyłącznie wyspecjalizowana firma, która musi uzyskać szereg zgód. Nie można też zapomnieć o przeszkoleniu pracowników, kierujących lub nadzorujących prace przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów z azbestu.

02.05.2022

Gmina użyczy swoje nieruchomości również przedsiębiorcom

Samorząd terytorialny Ochrona konkurencji

Gmina jako właściciel nie jest ograniczona w formach korzystania ze swoich nieruchomości - może je również oddać w użyczenie, podmiotom publicznym, ale i prywatnym. W tym drugim przypadku musi jednak uważać, by nie narazić się na zarzuty o udzielanie niedozwolonej pomocy publicznej.

26.04.2022

Wycinka żywopłotu - do 25 metrów bez formalności, ale uwaga na ptaki

Środowisko Nieruchomości

Wycinka żywopłotu nie zawsze wymaga załatwienia formalności. Wystarczy, że swoją powierzchnią nie przekracza 25 mkw., a już takiego obowiązku nie ma. Trzeba upewnić się jednak, czy na żywopłocie nie znajdują się przypadkiem gniazda z pisklętami. Zwyczajowo okres lęgowy ptaków wypada między 1 marca, a 15 października, lecz w przypadku gatunków chronionych ochrona będzie obowiązywała cały rok.

16.04.2022

Tabela kodów i podkodów w procedurze VAT-REFUND wymaga szczególnego podejścia

VAT Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Podatnicy VAT czynni, którzy w ramach prowadzonej działalności opodatkowanej nabywają towary lub usługi na terytorium innego kraju UE, mają możliwość wystąpić z wnioskiem o zwrot zapłaconego tam podatku od wartości dodanej, zawartego w cenie nabywanych towarów i usług. Aby uzyskać zwrot, muszą skorzystać z procedury VAT-REFUND.

14.04.2022

Wartości niematerialne i prawne trzeba wykazać w rozliczeniach VAT

VAT Rachunkowość

W pozycji wartość netto wynikająca z nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych należy podać wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jeśli jeden dokument zawiera zarówno wydatki zaliczane do środków trwałych, jak i do pozostałych składników majątku, wówczas należy rozdzielić podstawy opodatkowania i kwoty podatków.

12.04.2022

Zakup samochodu w celu odsprzedaży rodzi obowiązek w PCC

Ordynacja VAT Rachunkowość

W przypadku zakupu samochodów w ramach transakcji nieopodatkowanych VAT nabywca, który nabywa je w celu sprzedaży w ramach transakcji opodatkowanych w systemie VAT marża, ma obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Termin zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji PCC-3 upływa 14 dnia od dnia dokonania czynności.

31.03.2022

Emisja CO2 - do końca marca firmy składają raport

Środowisko

Do końca marca przedsiębiorcy prowadzący instalacje emitujące gazy powinni złożyć raport z emisji CO2 do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Jeżeli tego nie zrobią grozi im wysoka grzywna, bo aż w wysokości 50 tys. zł.

30.03.2022

Gmina może zmieniać przeznaczenie prywatnych nieruchomości

Samorząd terytorialny Nieruchomości

Właściciele nieruchomości zarezerwowanej w planie pod inwestycję publiczną, np. tereny zielone, mogą żądać od gminy odszkodowania lub wykupienia nieruchomości albo jej części, lub przyznania nieruchomości zamiennej. Z takimi roszczeniami mają prawo wystąpić, gdy nie mogą korzystać z nieruchomości (lub jej części) w sposób dotychczasowy lub jeżeli jest to istotnie utrudnione.

26.03.2022