Wycinka żywopłotu - do 25 metrów bez formalności, ale uwaga na ptaki

Środowisko Nieruchomości

Wycinka żywopłotu nie zawsze wymaga załatwienia formalności. Wystarczy, że swoją powierzchnią nie przekracza 25 mkw., a już takiego obowiązku nie ma. Trzeba upewnić się jednak, czy na żywopłocie nie znajdują się przypadkiem gniazda z pisklętami. Zwyczajowo okres lęgowy ptaków wypada między 1 marca, a 15 października, lecz w przypadku gatunków chronionych ochrona będzie obowiązywała cały rok.

16.04.2022

Tabela kodów i podkodów w procedurze VAT-REFUND wymaga szczególnego podejścia

VAT Podatki międzynarodowe Prawo europejskie

Podatnicy VAT czynni, którzy w ramach prowadzonej działalności opodatkowanej nabywają towary lub usługi na terytorium innego kraju UE, mają możliwość wystąpić z wnioskiem o zwrot zapłaconego tam podatku od wartości dodanej, zawartego w cenie nabywanych towarów i usług. Aby uzyskać zwrot, muszą skorzystać z procedury VAT-REFUND.

14.04.2022

Wartości niematerialne i prawne trzeba wykazać w rozliczeniach VAT

VAT Rachunkowość

W pozycji wartość netto wynikająca z nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych należy podać wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jeśli jeden dokument zawiera zarówno wydatki zaliczane do środków trwałych, jak i do pozostałych składników majątku, wówczas należy rozdzielić podstawy opodatkowania i kwoty podatków.

12.04.2022

Zakup samochodu w celu odsprzedaży rodzi obowiązek w PCC

Ordynacja VAT Rachunkowość

W przypadku zakupu samochodów w ramach transakcji nieopodatkowanych VAT nabywca, który nabywa je w celu sprzedaży w ramach transakcji opodatkowanych w systemie VAT marża, ma obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Termin zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji PCC-3 upływa 14 dnia od dnia dokonania czynności.

31.03.2022

Emisja CO2 - do końca marca firmy składają raport

Środowisko

Do końca marca przedsiębiorcy prowadzący instalacje emitujące gazy powinni złożyć raport z emisji CO2 do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Jeżeli tego nie zrobią grozi im wysoka grzywna, bo aż w wysokości 50 tys. zł.

30.03.2022

Gmina może zmieniać przeznaczenie prywatnych nieruchomości

Samorząd terytorialny Nieruchomości

Właściciele nieruchomości zarezerwowanej w planie pod inwestycję publiczną, np. tereny zielone, mogą żądać od gminy odszkodowania lub wykupienia nieruchomości albo jej części, lub przyznania nieruchomości zamiennej. Z takimi roszczeniami mają prawo wystąpić, gdy nie mogą korzystać z nieruchomości (lub jej części) w sposób dotychczasowy lub jeżeli jest to istotnie utrudnione.

26.03.2022

Ryczałtowiec w ewidencji wykazuje kwoty netto

PIT VAT Rachunkowość

Podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będący podatnikami podatku od towarów i usług, są obowiązani prowadzić ewidencję przychodów. Trzeba to robić od pierwszego dnia korzystania z ryczałtu. Przychody ujmuje się w kwotach netto, tj. bez podatku od towarowi usług.

23.03.2022

Sprzedaż alkoholu przez przedsiębiorców obwarowana licznymi restrykcjami

Rynek Prawo gospodarcze

Od ponad 100 lat przedsiębiorcy w branży alkoholowej mają „pod górkę” w różnych aspektach swojej działalności. Jedne z najbardziej restrykcyjnych zasad obrotu hurtowego (sprzedaży) dotyczy napojów alkoholowych powyżej 18 proc. oraz warunków udzielanych w związku z tym zezwoleń. Przedsiębiorcy naruszającemu te zasady grozi cofnięcie zezwolenia, ale także wysoka grzywna.

19.03.2022

Za nieprowadzenie ksiąg rachunkowych grożą dwie kary

Ordynacja Rachunkowość

Nieprowadzenie księgi, nieprzechowywanie księgi we właściwym miejscu, a także brak powiadomienia w terminie organu o prowadzeniu księgi przez doradcę podatkowego lub inny upoważniony podmiot, zostały odpowiednio usankcjonowane przez przepisy kodeksu karnego skarbowego. Powinni o tym pamiętać podatnicy, którzy z uwagi na przekroczenie ustawowych limitów przychodów są zobowiązani do zaprowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z ustawą o rachunkowości.

17.03.2022

Informacja o niekaralności nauczyciela ma jawny charakter

Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą RODO

W orzecznictwie na gruncie udostępniania informacji publicznej wskazuje się, że informacja o niekaralności nauczyciela pozostaje w związku z wykonywaniem funkcji publicznej, a w konsekwencji ma jawny charakter i nauczyciel w tym zakresie nie korzysta z ochrony prywatności - wyjaśnia Joanna Lesińska, ekspert w LEX Prawo Oświatowe.

16.03.2022

Pracodawca nie powinien pytać chorego pracownika, kiedy wróci do pracy

Prawo pracy RODO

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca nie może żądać od pracownika podania informacji o stanie jego zdrowia, pytanie, kiedy wróci do pracy, czy kiedy skończy się choroba, jest pośrednio pytaniem o stan zdrowia. Prawo do tajemnicy w tym zakresie nie ma jednak charakteru bezwzględnego - wyjaśnia Grzegorz Łyjak, ekspert w LEX Ochrona Danych Osobowych.

08.03.2022

Limit gotówkowy w CIT dotyczy również zapłaty odsetek od kredytu

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Sam fakt udzielenia pożyczki w gotówce nie wpływa na kwalifikację odsetek od pożyczki jako kosztów podatkowych. Jeśli więc łączna kwota odsetek nie będzie przekraczać 15.000 zł, to limit płatności gotówkowych nie będzie miał zastosowania, nawet jeśli kwota pożyczki została wypłacona w gotówce. Limit płatności gotówkowych ma zastosowanie do pożyczki udzielonej spółce przez jej wspólnika, jeśli jest on przedsiębiorcą.

02.03.2022

Nawiezienie ziemi na grunt wbrew zapisom planu miejscowego jest nielegalne

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo

Plan miejscowy może wprowadzić zakaz zmiany naturalnego ukształtowania terenu. Naruszenie zapisów planu uprawnia organy administracji do wszczęcia postępowania w oparciu o szereg ustaw m.in.: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o odpadach, Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska.

14.02.2022

Spółka cywilna nie jest stroną czynności cywilnoprawnej

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Spółka cywilna na gruncie prawa cywilnego jest traktowana tylko i wyłącznie jako umowa między wspólnikami. Nie może być ona podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych. Stroną czynności cywilnoprawnej są wspólnie i solidarnie działający wspólnicy spółki – i to oni muszą rozliczyć daninę. Ma to znaczenie m.in. przy umowach pożyczki zawieranych przez spółkę.

09.02.2022

Kto wystawia wniosek o nadanie stopnia niepełnosprawności stałej i czasowej? 

Pacjent Opieka zdrowotna

Wniosek o nadanie stopnia niepełnosprawności stałej i czasowej składa osoba zainteresowana, jej przedstawiciela ustawowy albo, za ich zgodą, ośrodek pomocy społecznej. Jeśli więc lekarz złoży wniosek do powiatowego zespołu orzekającego w imieniu swojego pacjenta, ten nie zostanie rozpatrzony.

31.01.2022

Sama niezgoda nie wystarczy, aby odwołać się od decyzji w podatku od nieruchomości

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne

Odwołanie w sprawie decyzji w podatku od nieruchomości musi wyrażać niezadowolenie strony z decyzji. Ale to nie wystarczy. Trzeba jeszcze podnieść zarzuty przeciwko decyzji, określić istotę i zakres swojego żądania, i co najważniejsze, wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

20.01.2022

Obowiązek podatkowy w VAT dla usług stałej obsługi prawnej po wystawieniu faktury

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Jeżeli podatnik świadczy usługi stałej obsługi prawnej, to obowiązek podatkowy w VAT powstaje u niego z datą wystawienia faktury. W przypadku zaś importu usług stałej obsługi prawnej i biurowej, obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych. Istotne znaczenie ma tu moment wykonania usługi, upływ okresu rozliczeniowego albo też otrzymanie zaliczki.

18.01.2022

Rodzic może otrzymać zwolnienie z pracy, jeżeli opiekuje się dzieckiem w szpitalu

Opieka zdrowotna

Pracownik może otrzymać zwolnienie od pracy i zasiłek opiekuńczy, jeśli jego dziecko przebywa w szpitalu. Długość zwolnienia zależy od wieku dziecka. ZUS może odmówić wypłacenia zasiłku opiekuńczego, jeżeli w domu są inne osoby mogące zaopiekować się chorym dzieckiem. Wyjątkiem są dzieci poniżej 2. roku życia.

11.01.2022