Zgodnie z art. 3 pkt 6a ustawy o odpadach przez odpady budowlane i rozbiórkowe rozumie się odpady, które powstały podczas robót budowlanych. W związku z tym takie odpady, jak wata szklana, styropian czy papa mogą zostać zaklasyfikowane do tej kategorii. Trzeba przy tym pamiętać, że odpady budowlane i rozbiórkowe nie są zaliczane do odpadów komunalnych (art. 1 pkt 7 ustawy o odpadach). Jednocześnie nie jest wykluczona sytuacja, w której tego rodzaju odpady, jak wata szklana, styropian czy papa – ze względu na swój specyficzny skład chemiczny – zostaną objęte specjalnymi zasadami utylizacji.

W związku z tym odpowiedź na pytanie: czy gmina powinna odbierać odpady komunalne takie jak: wata szklana, styropian czy papa? Wymagałaby poznania dokładnej specyfiki odpadów oraz ich ilości.

Sprawdź też: Czy sklep budowlany, w którym powstają odpady budowlane z demontażu wystaw sklepowych, będzie obowiązany do segregowania odpadów? >>>

W PSZOK-u odpady tylko od mieszkańców 

W każdym razie obowiązkiem gmin jest zapewnienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmujących co najmniej papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady (art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Oznacza to, że uprawnieniem gminy jest rozszerzenie zakresu selektywnego zbierania przez nią odpadów komunalnych.

Czytaj też: Selektywne zbieranie odpadów biodegradowalnych >>>

Ponadto – co stanowi kluczową kwestią przy analizowaniu postawionego pytania – na mocy art. 3 ust. 2 pkt 6 – każda gmina ma obowiązek utworzyć, w sposób umożliwiający łatwy dostęp wszystkim jej mieszkańcom, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Obok wskazanej powyżej kategorii odpadów komunalnych w punktach tych należy zapewnić przyjmowanie m.in. odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych. Jednocześnie szczegółowe kwestie dotyczące przyjmowania takich odpadów powinny zostać uregulowane w regulaminie PSZOK.

Czytaj też: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych - jak je prawidłowo prowadzić >>>

Tym samym obowiązkiem istniejącego w gminie punktu selektywnej zbiórki odpadów jest przyjęcie jedynie takich odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które pochodzą z gospodarstw domowych.

Przy czym – jak słusznie zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 kwietnia 2022 roku, sygn. akt III OSK 4944/21 – ustawodawca rozróżnia pojęcia „odbierania” odpadów komunalnych od „przyjmowania” odpadów i wprowadza odrębnie różne sposoby oddawania odpadów, a co za tym idzie mechanizmy te jakkolwiek służą jednemu celowi to jednak nie mogą być traktowane jako formy zamienne, kształtowane według własnego uznania gminy. Mają bardziej charakter komplementarny. Czym innym jest odbieranie odpadów z nieruchomości, a czym innym przyjmowanie odpadów w określonym punkcie selektywnej zbiórki odpadów, do czego to zobowiązana jest każda gmina zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tym samym na gminie spoczywa obowiązek utworzenia odrębnego punktu selektywnego zbierania odpadów, do którego mieszkańcy sami mogą przywozić pewne rodzaje odpadów, ale to nie zwalnia gminy od zorganizowania odbierania odpadów od mieszkańców gminy.

Czytaj też: Usuwanie padłych zwierząt - komentarz praktyczny >>>

Czytaj też: Selektywna zbiórka odpadów budowlanych oraz metody zapobiegania powstawaniu odpadów w zmienionej ustawie o odpadach >>>

 

Od nowego roku segregacja  odpadów budowlanych

Warto w tym kontekście podkreślić, że 1 stycznia 2023 roku wejdzie w życie nowela ustawy o odpadach, zgodnie z którą odpady budowlane i rozbiórkowe będą zbierane selektywnie, z podziałem co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie. Jednak z tego obowiązku zostaną wyłączone gospodarstwa domowe, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odpady budowlane i rozbiórkowe, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy o odpadach. Natomiast odpady budowlane i rozbiórkowe, które nie zostaną zebrane w sposób selektywny będą podlegać sortowaniu z podziałem co najmniej na drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

Czytaj też: Przedsiębiorca w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi >>>

Podstawa prawna:

Autor: Konrad Dyda - prawnik oraz doktorant z zakresu prawa, właściciel polsko-włoskiej firmy Centrum Usług Prawnych i Biznesowych - Centro Servizi Legali e Commerciali, prezes zarządu w spółce Med&Lex - Klinka Wsparcia Personelu i Jednostek Ochrony Zdrowia oraz w Fundacji Praw Medyka oraz autor  Legal Alert-u.