Administracyjna procedura tymczasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi dotyczy wszystkich zwierząt domowych, gospodarskich, wykorzystywanych do celów rozrywkowych i widowiskowych, a nawet zwierząt laboratoryjnych. Może być zrealizowana w dwóch trybach, które różnią się chronologią zdarzeń.

W trybie zwykłym (art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt.) najpierw organ administracji (wójt, burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję, a następnie w oparciu o nią – zwierzę zostaje faktycznie odebrane właścicielowi lub opiekunowi.

W trybie interwencyjnym (art. 7 ust. 3 u.o.z.), najpierw dochodzi do fizycznego odebrania zwierzęcia, a dopiero następczo wszczynane jest postępowanie administracyjne celem wydania decyzji w przedmiocie odebrania.

Decyzja wójta o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi - WZÓR DOKUMENTU >

Zawiadomienie o dokonaniu interwencyjnego odbioru zwierzęcia przez Fundację - WZÓR DOKUMENTU >

Przesłanki odebrania zwierzęcia

Przesłankami odebrania zwierzęcia w trybie zwykłym jest ustalenie przez organ, że właściciel (opiekun) utrzymuje zwierzę w warunkach odpowiadających przedmiotowym znamionom przestępstwa znęcania się nad nim. Należy przez to rozumieć zarówno określone działania (np. zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, bicie zwierząt twardymi i ostrymi przedmiotami, przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych), jak i zaniechania (np. utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania). Katalog zachowań stanowiących przestępstwo znęcania się nad zwierzętami jest otwarty (art. 6 u.o.z.). Dla wydania decyzji o tymczasowym odebraniu zwierzęcia, nie ma natomiast znaczenia świadomość właściciela (opiekuna), że dopuszcza się takiego czynu, a tym samym jego wina. Wynika to z faktu, że celem tego postępowania nie jest wymierzenie mu sankcji karnej, a zabezpieczenie zwierzęcia przed obiektywnie złymi dla niego warunkami życia. Odebranie zwierzęcia w tym trybie ma charakter fakultatywny.

Czytaj też: Czasowy odbiór zwierzęcia - komentarz praktyczny >

Tryb interwencyjny opiera się na tych samych przesłankach co tryb zwykły odebrania zwierzęcia, przy czym musi zostać ustalone, że zachodzi stan niecierpiący zwłoki, a więc dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego zdrowiu lub życiu. W sytuacji, gdy spełnione są przesłanki odebrania zwierzęcia, właściwy organ (policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt) ma ustawowy obowiązek odebrać zwierzę.

 

Kto decyduje o odebraniu zwierzęcia

Decyzja o odebraniu zwierzęcia jest podejmowana przez organ (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) z urzędu po uzyskaniu informacji od Policji, straży gminnej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Zawiadamiający podmiot powinien podać dane wskazujące na traktowanie zwierzęcia w sposób określony w art. 6 ust. 2 u.o.z. oraz umożliwiające identyfikację zwierzęcia, a także informującego. Właścicielowi (opiekunowi) zwierzęcia nie przysługuje na tym etapie sprawy sprzeciw czy inny środek zaskarżenia.

Zawiadomienie, nawet w formie anonimowego e-mail, kierowane do organu przez inny podmiot, na przykład sąsiadów właściciela zwierzęcia, nie powinno być przez organ lekceważone. Organ powinien podjąć czynności mające na celu potwierdzenie okoliczności podanych w zawiadomieniu. W razie, gdy zwierzę zostało już właścicielowi odebrane, w zawiadomieniu kierowanym do organu należy przedstawić dowody uzasadniające konieczność natychmiastowego odbioru zwierzęcia, wskazać dane właściciela (opiekuna zwierzęcia) oraz dołączyć wynik weterynaryjnego badania zwierzęcia, jeżeli zostało już wykonane.

Przeczytaj także: Zadawanie cierpienia zwierzętom jest karalne, ale zabijać można - łagodnie>>

Jak wygląda procedura

Organ wszczynając postępowanie musi ustalić jego strony, czyli właściciela lub właściciela i opiekuna (jeśli zwierzę ma zostać odebrane opiekunowi) i powiadomić ich o wszczęciu postępowania, również gdy doszło do interwencyjnego odebrania zwierzęcia. Status strony w postępowaniu w przedmiocie czasowego odbioru zwierzęcia ma również z mocy prawa organizacja społeczna, której statutowym celem jest ochrona zwierząt, a której upoważniony przedstawiciel odebrał zwierzę i zawiadomił o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Jako dowód w sprawie należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy np. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Strony postępowania mogą składać wnioski dowodowe, a organ powinien je uwzględnić, jeśli przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy. Strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

Czytaj też: Strona podmiotowa przestępstwa znęcania nad zwierzętami - rozumienie zamiaru bezpośredniego sprawcy >

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji o czasowym odbiorze zwierzęcia właścicielowi (opiekunowi) i przekazaniu go podmiotom wskazanym w art. 7 ust. 1 u.o.z. (ze wskazaniem miejsca przekazania) lub odmowie odbioru. Nie ma obowiązku wskazania w decyzji terminu, na jaki zwierzę zostało odebrane. Jeżeli zwierzę zostało już odebrane, organ musi dodatkowo ustalić, że wdrożenie trybu interwencyjnego było uzasadnione. W przeciwnym wypadku, powinien wydać decyzję o odmowie odbioru zwierzęcia.

Decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia podlega natychmiastowemu wykonaniu, jeszcze przed upływem terminu do wniesienia odwołania. Stronie przysługuje prawo odwołania się do SKO w terminie trzech dni od daty doręczenia decyzji. Samorządowe kolegium odwoławcze rozpoznaje odwołanie w terminie 7 dni. Krótkie terminy podyktowane są koniecznością szybkiego rozstrzygnięcia co do losu zwierzęcia, co jest szczególnie istotne w przypadku zwierząt odebranych w sposób nieuprawniony. Samo skuteczne i terminowe wniesienie odwołania od decyzji o czasowym odebraniu, nie wstrzymuje jej wykonania.

 

Gdzie trafiają odebrane zwierzęta

Odebrane zwierzę jest przekazywane podmiotom o którym mowa w art. 7 ust. 1 u.o.z., za ich zgodą. W przypadku braku zgody lub wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających przekazanie im zwierzęcia podmiotom, zwierzę może zostać nieodpłatnie przekazane innej osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo osobie fizycznej, która zapewni mu właściwą opiekę. Dotyczyć to może przypadków, gdy odebrane zwierzę wymaga fachowej opieki, problemów z przetransportowaniem zwierzęcia do wskazanego podmiotu, czy też stanem danego zwierzęcia, w tym jego wiekiem i stanem zdrowia. Rodzaj miejsca zależy od tego, z jakim zwierzęciem mamy do czynienia:

  • w przypadku zwierzęcia domowego i laboratoryjnego jest to schronisko dla zwierząt,
  • w przypadku zwierzęcia gospodarskiego – gospodarstwo rolne, wskazane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
  • w przypadku zwierzęcia wykorzystywanego do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych – jest to ogród zoologiczny lub schronisko dla zwierząt.

Przeczytaj także: Prezydent podpisał ustawę o ochronie zwierząt laboratoryjnych>>

Czytaj też: Strona podmiotowa przestępstwa znęcania nad zwierzętami >

Odebranie administracyjne to nie przepadek

Zwierzę jest odbierane właścicielowi (opiekunowi) tylko na określony czas. Dopiero w razie skazania sprawcy sąd orzeka przepadek zwierzęcia, jeśli sprawca jest jego właścicielem. Zwierzę podlega zatem zwrotowi, jeżeli sąd nie orzeknie przepadku zwierzęcia, a także jeżeli postępowanie karne w tej sprawie zostanie umorzone.

Dotyczy to też sytuacji, gdy postępowanie w sprawie zostanie umorzone, a organ administracji wydał decyzję o tymczasowym odebraniu zwierzęcia. Organ nie ma jednak obowiązku wydawać decyzji wygaszającej poprzednią decyzję. Zwrot zwierzęcia następuje w takiej sytuacji z mocy prawa wobec odpadnięcia przesłanek jest zatrzymania.

 


 

Kto za to zapłaci

Ostateczność i wykonalność decyzji o odebraniu zwierząt oznacza, że organ administracji powinien orzec o obciążeniu kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia dotychczasowego właściciela lub opiekuna zwierzęcia. Ustalone koszty powinny odpowiadać realnie ponoszonym z tego tytułu wydatkom, mającym wyłącznie uzasadniony faktycznie i prawnie charakter.

Z reguły zwrot kosztów następuje na rzecz jednego podmiotu, ale nie ma przeszkód, by zwrot nastąpił na rzecz dwóch lub więcej, jeżeli z tytułu odebrania i utrzymania zwierzęcia poniosły określone wydatki. Właściwa miejscowo gmina poniesie w/w koszty wyłącznie w sytuacji, gdy właściciel lub opiekun zwierzęcia zmarł albo nie może sprawować nad zwierzętami opieki z przyczyn od niego niezależnych albo gdy zaistniała obiektywna, trwała niemożność sprawowania przez niego opieki. Gmina nie ma natomiast obowiązku wyłożenia pieniędzy na utrzymanie zwierzęcia przez dany podmiot, choćby mogła ich później dochodzić od właściciela lub opiekuna zwierzęcia. Do należności z tytułu kosztów określonych w art. 7 ust. 4 u.o.z. stosuje się bowiem przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.