Przesłanki likwidacji sołectwa powinien określać statut gminy

Samorząd terytorialny

Z orzecznictwa wynika jednak, że rada gminy może zadecydować o rozwiązaniu jednostki pomocniczej także wówczas, jeżeli statut gminy nie określa zasad jej tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia. Jako przyczynę likwidacji jednostek pomocniczych najczęściej wskazuje się w statutach brak zainteresowania społeczności lokalnych ich funkcjonowaniem.

17.04.2019

Decyzje wydane przez starostę po rozwiązaniu rady powiatu są nieważne

Samorząd terytorialny

Po rozwiązaniu rady powiatu dotychczasowe organy tracą swoją legitymację do działania, a organem uprawnionym jest osoba wskazana przez Prezesa Rady Ministrów. Jeśli dotychczasowy starosta nie był właściwy do wydawania decyzji, nie mieli też umocowania pracownicy urzędu wydający decyzje z jego upoważnienia – wyjaśnia ekspert.

12.04.2019

Przekształcenie użytkowania wieczystego stwarza problemy księgowe

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Nie ma jednolitej interpretacji dotyczących księgowania opłaty przekształceniowej, według ekspertki warto więc skonsultować problematyczne kwestie z właściwą Regionalna Izbą Obrachunkową. Jej zdaniem jednak należności z terminem płatności do 29 lutego 2020 r. to należności krótkoterminowe.

05.04.2019

Czy naklejka na bananach to opakowanie?

Środowisko

Jeżeli naklejki na bananach, czy innych owocach, pełnią rolę etykiety, to należy je uznać za opakowanie. Wielkość tu nie ma znaczenia, tylko funkcja.

04.04.2019

Opłaty za odpady powinny bilansować wydatki na pokrycie kosztów systemu

Samorząd terytorialny Środowisko

Wpływy roczne z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą bilansować się z poziomem wydatków rocznych na system gospodarowania odpadami komunalnymi. Ewentualne nadwyżki można wykorzystać na pokrycie kosztów wyposażenia nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych, np. w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych.

27.03.2019

Czy informacja o PPK musi zostać zawarta w regulaminie pracy?

Prawo pracy

Przepisy kodeksu pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku zawarcia w regulaminie pracy informacji dotyczących pracowniczego planu kapitałowego. Natomiast regulamin wynagradzania lub układ zbiorowy pracy może zawierać postanowienia dotyczące dodatkowej wpłaty na PPK.

22.03.2019

Zakres wspólnej obsługi instytucji określają ich szefowie

Samorząd terytorialny

Gmina może prowadzić obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną swoich jednostek i instytucji kultury. Wspólna obsługa jest określana porozumieniem, które zawiera szef gminy i dyrektor instytucji.

08.03.2019

Po oddelegowaniu urzędnika na inne stanowisko nie ma wakatu

Samorząd terytorialny

Ustawodawca nie rozstrzyga, co się dzieje z dotychczasowym stanowiskiem pracownika w czasie powierzenia mu innej pracy. Nie można jednak przyjąć, że mamy do czynienia z powstaniem wolnego stanowiska pracy.

04.03.2019

Nowy limit amortyzacji także do starych samochodów?

CIT

Co z samochodami, które do tej pory użytkujemy jako środki trwałe? Mamy je przyjęte do ewidencji od 1 marca2017 r. Amortyzowaliśmy je z ograniczeniem do 20 tys. euro. Czy możemy podwyższyć limit amortyzacji do 150 tys. zł?

25.02.2019

Czy fizjoterapeuta musi mieć pieczątkę?

Zawody medyczne

Od początku tego roku obowiązuje rozporządzenie, które daje samodzielność tego zawodu. Pojawia się pytanie: jak ma wyglądać dokument medyczny wydawany przez fizjoterapeutę dokument - informacja w postaci papierowej albo elektronicznej o sposobie oraz efektach cyklu zabiegów, którą dołącza się do dokumentacji medycznej? Czy fizjoterapeuta ma obowiązek posiadania pieczątki?

28.01.2019