Pytanie użytkownika LEX Budownictwo: Czy montaż paczkomatów wymaga uzyskania jakichkolwiek zgód administracyjnych (pozwolenia na budowę, zgłoszenia) i czy są warunki techniczne mówiące o odległości paczkomatu od granicy działki?

Budowa paczkomatu nie wymaga pozwolenia, o ile wysokość nie przekracza 3 m

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 28 ustawy - Prawo budowlane (pr. bud.) nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 pr. bud., budowa automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie. Zatem budowa wskazanych w pytaniu obiektów nie wymaga jakichkolwiek, co do zasady, zgód organów, o ile ich wysokość nie przekracza 3 m. Dalsze ograniczenia w lokalizowaniu paczkomatów wynikają z odrębnych przepisów.

 

Ocena oddziaływania na środowisko oraz rejestr zabytków

I tak, po myśli art. 29 ust. 6 pr. bud., decyzji o pozwoleniu na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 17-19.

Czytaj też: Pozwolenie na budowę - krok po kroku >

Zgodnie zaś z ust. 7 tej samej regulacji roboty budowlane, o których mowa w ust. 1-4, wykonywane:

  1. przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę,
  2. na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia

- przy czym do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Trzeba mieć na uwadze warunki techniczne, czy też planowania przestrzennego

Przy tym należy podkreślić, iż brak obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia nie dyskwalifikuje możliwości prowadzenia wobec nich postępowania naprawczego. Fakt wyłączenia określonych robót spod reglamentacji w postaci zgody budowlanej, nie oznacza jeszcze, że można je wykonać w sposób dowolny, a w szczególności z uchybieniem innym przepisom prawa budowlanego – np. wynikającym z warunków technicznych, czy też planowania przestrzennego.

 


Paczkomaty zaliczamy do kategorii budowli - normy odległościowe

W ocenie autora paczkomaty należy zaliczyć do kategorii budowli. Przy czym w świetle niejednolitych poglądów orzecznictwa odnośnie możliwości stosowania do budowli norm odległościowych określonych w par. 12 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej r.w.t.) - należy wskazać, iż zgodnie z pierwszą linią orzeczniczą, do oceny prawidłowości usytuowania tego obiektu należy stosować par. 12 r.w.t., pod warunkiem, że  paczkomat pełni funkcję budynku. Albowiem par. 2 ust. 1 r.w.t. wyraźnie stanowi, że przepisy tej regulacji stosuje się także do budowli pełniących funkcje budynku – zob. wyrok NSA z 20.09.2011 r., II OSK 1379/10.

W świetle drugiego poglądu hipoteza par. 12 r.w.t. obejmuje tylko budynki, ponieważ par. 2 ust. 1 r.w.t. pozwala na zastosowanie przepisów rozporządzenia do budowli tylko wtedy, gdy przepis szczególny omawianego rozporządzenia nie zawęża swego zakresu przedmiotowego do budynków. Z takim szczegółowym unormowaniem mamy do czynienia w przypadku par. 12 r.w.t., co też wyklucza możliwość zastosowania dyspozycji tego przepisu do budowli – por. wyrok NSA z 8.01.2013 r., II OSK 1642/11. W świetle ostatniego poglądu można zatem przyjąć, iż brak jest norm (warunków technicznych) wprowadzających wymóg zachowania określonych odległości paczkomatu od granicy działki.

Więcej informacji znajdziesz w LEX Budownictwo:

Czy paczkomaty podlegają opodatkowaniu podatkowi od nieruchomości jako budowle związane z działalnością gospodarczą? >

PB-1 Wniosek o pozwolenie na budowę - POBIERZ WZÓR >