Pytanie pochodzi z LEX Ochrona Danych Osobowych: Jak powinno wyglądać oświadczenie dla pracownika o funkcjonowaniu monitoringu w zakładzie pracy (załączone następnie do akt osobowych)?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 222 ustawy – Kodeks pracy § 6. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. § 7. Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem. § 8. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazuje mu na piśmie informacje, o których mowa w § 6.
 

Czytaj też: Jak zgodnie z RODO usunąć z dokumentacji pracownika dane osobowe?

 

WZÓR - informacja dla pracowników o funkcjonowaniu monitoringu w zakładzie pracy                               

(Dane pracownika)   

Niniejszym pracodawca wskazuje cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu na terenie zakładu: (ewentualnie zostały ustalone w następującym dokumencie; odpowiednio proszę o wskazanie dokumentu, z jakiego wynikać będą cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu, nie jest wykluczone, aby informacja dla pracowników była elementem tych dokumentów):

zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, ochrony mienia  pracodawcy, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących pracodawcy, pracownikom lub narażających pracodawcę na straty.

Pracodawca prowadzi monitoring wizyjny z wykorzystaniem kamer przemysłowych. Przedmiotowy monitoring będzie obejmował zarówno zapis danych z wizji i/lub fonii. (Proszę wskazać zakres monitoringu) Monitoring wizyjny obejmuje...

Do monitoringu ma dostęp/nie ma dostępu podmiot zajmujący się ochroną na terenie zakładu pracy. 

(Proszę wskazać zakres danych zbieranych w danym rodzaju monitoringu). Zakres danych przetwarzanych w wyniku stosowania monitoringu (rejestr obrazu z kamer wizyjnych, dane zawarte w poczcie elektronicznej, login użytkownika, adres e-mail) jest adekwatny do wyżej określonych celów.

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą monitoringu.

PODPIS PRACOWNIKA

 

Więcej informacji znajdziesz w LEX Ochrona Danych Osobowych:

Formularz kontroli stanu realizacji RODO - POBIERZ WZÓR >

Jak powinna brzmieć klauzula informacyjna i zgoda do ogłoszenia rekrutacyjnego? >

Jakie dokumenty można przechowywać w aktach osobowych? >

Jak powinna wyglądać klauzula informacyjna dla pracownika zgodna z art. 13 RODO?