Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

W każdym zakładzie pracy powinna być osoba bądź osoby wyznaczone i przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Obowiązek w tym zakresie ciążący na pracodawcy wynika zarówno z Kodeksu Pracy jak i z rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Osoba wyznaczona do udzielana pierwszej pomocy

W art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., ustawodawca wprowadziła na pracodawcę kilka obowiązków w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy. Informacja o pracownikach powinna obejmować:

  • imię i nazwisko,
  • miejsce wykonywania pracy
  • oraz numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

W art. 2091 § 1 pkt 2 k.p. jest zapis o tym, że pracodawca jest obowiązany: wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz ratownictwa medycznego. Liczba pracowników, o których mowa powyżej, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) w § 44 ust. 1 istnieje zapis o obowiązku po stronie pracodawcy w zakresie zapewnienia pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków do udzielania pierwszej pomocy.
Aby spełnić ten wymóg pracodawca powinien zapewnić punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach) zakładu pracy lub apteczki. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa powyżej, powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.
Pracodawca organizując dla pracowników szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej po wytypowaniu odpowiedniej ilości pracowników na takie szkolenie powinien poinformować pracowników o swoim zamiarze. Istnieje zawsze możliwość, że pracownik wytypowany nie będzie miał predyspozycji do podjęcia odpowiednich działań w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Pracownik, który takich predyspozycji nie posiada w razie potrzeby może po prostu tej pomocy nie udzielić, lub pomoc będzie jemu samemu potrzebna. Do takich sytuacji może dochodzić, gdy pracodawca wysyła pracownika bez uzgodnienia tego z nim, na szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, które jest szkoleniem często teoretycznym, z elementami praktycznych działań. Czasami zdarza się, że pracownik przeszkolony, gdy będzie potrzeba podjęcia działań w rzeczywistej sytuacji, na widok poważnych krwi oraz urazów u osoby poszkodowanej zacznie tracić przytomność. Taka osoba nie nadaje się do udzielania pierwszej pomocy pracownikom w firmie i o tym pracodawca powinien wiedzieć przed skierowaniem pracownika na szkolenie.
Gdy pracownik posiada wiedzę, że nie ma predyspozycji do bycia osobą wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w zakładzie pracy, może odmówić wyznaczenia go do tej funkcji. W takiej sytuacji pracodawca powinien znaleźć innego pracownika, który w razie potrzeby po odpowiednim przeszkoleniu tej pomocy udzieli.

Jakie szkolenie powinien przejść wyznaczony przez pracodawcę pracownik?

Rodzaj kursu pierwszej pomocy jest zależny od tego czy oczekujemy podstaw pierwszej pomocy, czy czegoś więcej niż podstawy. Firmy szkoleniowe proponują szkolenia według różnych programów od 5 godzin przez 16-20 godzin nawet do 70 godzin na kursach kwalifikowanej pierwszej pomocy. Przed przystąpieniem do współpracy z firmą warto sprawdzić jakimi programami szkoleniowymi dysponują oraz ile jest godzin ćwiczeń podczas szkolenia i czy ćwiczenia odbywają się na manekinach do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej (fantomach).
Jest wiele firm i ośrodków szkolących pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Są to m.in. PCK oraz duża liczba prywatnych firm, które głównie zajmują się szkoleniami i kursami z zakresu pierwszej pomocy.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.