Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2.000 zł. Co istotne, zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

 

Dwa rodzaje konkursów – różne skutki podatkowe

Zacytowany powyżej przepis pozwala wyodrębnić dwie grupy konkursów, do których może mieć zastosowanie omawiane zwolnienie. Pierwsza grupa konkursów to konkursy organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja). Zatem, aby przedmiotowe zwolnienie miało zastosowanie, spełnione muszą zostać łącznie trzy warunki:

  1. organizatorem konkursu musi być środek masowego przekazu;
  2. podmiotem emitującym (ogłaszającym) konkurs musi być środek masowego przekazu;
  3. jednorazowa wartość wygranej nie może przekroczyć kwoty 2.000 zł.

Sam fakt, że informacja o konkursie została przekazana w środkach masowego przekazu nie jest wystarczający, bowiem literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wymaga, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik "i" w wyrażeniu "organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)". Oznacza to, że oba te elementy, tj. organizacja konkursu przez środki masowego przekazu i ich emisja (ogłaszanie) przez środki masowego przekazu muszą wystąpić łącznie, aby zwolnienie znalazło zastosowanie.

Zobacz również: Niektóre prywatne podróże służbowym autem z wyższym podatkiem >>

 

Liczy się wartość wygranej

Druga grupa konkursów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, która zdecydowanie częściej jest organizowana, to konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu. W tym przypadku dla zastosowania zwolnienia istotne znaczenia ma temat konkursu, który musi dotyczyć jednej z dziedzin wskazanych w omawianym przepisie, oraz jednorazowa wartość wygranej, która nie może przekroczyć 2.000 zł. Zatem w przypadku, gdy konkurs jest organizowany przez pracodawcę dla dzieci pracowników i tematyka konkursu pokrywa się z tymi, o których mowa we wspomnianym przepisie, to w przypadku przekazywania nagrody/nagród, mając na uwadze ustawowe zastrzeżenie co do wartości nagrody, przychód uzyskany przez otrzymującego nagrodę będzie zwolniony z opodatkowania.

 

Iwona Jaroszewska-Ignatowska, Zuzanna Rosner-Laskorzyńska

Sprawdź  

Na marginesie wskazać należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć "konkurs" oraz "nagroda". Analiza interpretacji podatkowych pozwala przyjąć, że organy podatkowe za "konkurs" uważają przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp., natomiast "nagroda" to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

 

Rozliczenie podatku od nagrody

W przypadku braku możliwości zwolnienia przekazywanej przez pracodawcę nagrody z podatku dochodowego, z uwagi na niespełnienie przesłanek do zwolnienia, o których wspomniano wcześniej, od dochodów tego rodzaju pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w wysokości 10 proc. wygranej lub nagrody. Zryczałtowany podatek, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Dochodów (przychodów), o których mowa nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy. Płatnicy (w tym przypadku organizatorzy konkursu), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z określonych w ustawie o PIT tytułów. Jeżeli przedmiotem wygranych (nagród) nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia (art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy).

Co do zasady płatnicy, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego.

Wspomnieć należy również, że konkursy organizowane przez pracodawców w główniej mierze kierowane są do małoletnich dzieci pracowników, zatem na uwadze trzeba mieć jeszcze jedną zasadę. Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.