Firma organizuje konkurs z nagrodami dla dzieci pracowników firmy. Konkurs polega na tym, iż dzieci rysują logo firmy. Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi w kwocie powyżej 100 zł. Konkurs zostanie ogłoszony w gazetce firmowej oraz na wewnętrznej witrynie internetowej firmy (Intranet).
Jak rozstrzygnąć tę kwestię na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na gruncie podatku od towarów i usług?
1) Nagroda będzie podlegać zryczałtowanemu 10% podatkowi dochodowemu, który powinniście pobrać Państwo jako płatnik.
2) Jeśli uznać, że przysługuje Wam prawo do odliczenia przy zakupie towarów przekazywanych potem jako prezenty w konkursie, to ich przekazanie należy opodatkować VAT (wystawić fakturę wewnętrzną). Jeśli uznać, że nie przysługuje Wam prawo do odliczenia przy zakupie tych towarów, to wówczas ich przekazanie (wręczenie jako prezenty w konkursie) nie będzie opodatkowane VAT.
Ad. 1)
Wygrane w konkursie są przychodami podatkowymi. Nie są to darowizny, bowiem nie są otrzymywane tytułem przysporzenia, lecz stanowią świadczenie "w zamian" za wygraną w konkursie. W związku z tym są to przychody (wartość nagród) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Nagrody (przychody) otrzymują dzieci (osoby małoletnie). Także one są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. W myśl przepisu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co do zasady dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Powyższa reguła nie będzie jednak miała zastosowania, jeśli dany przychód dziecka jest opodatkowany odrębnie (w sposób zryczałtowany).

W myśl przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., od podatku wolna jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W tym przypadku wygrane są nagrodami w konkursie na logo firmy. Nie jest to konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa, ani sportu.
Problematyczne jest, czy może być to konkurs uznany za "konkurs organizowany i emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja)". O konkursie ogłaszacie Państwo w intranecie (sieci wewnętrznej firmy) oraz w gazetce firmowej. To nie są środki masowego, lecz wewnętrznego przekazu. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że "do środków masowego przekazu nie można zaliczyć gazetki (zakładowej) czy też radiowęzła" (A. Bartosiewicz, R. Kubacki, PIT. Komentarz, Warszawa 2009, s. 421).
W związku z powyższym należałoby opodatkować przekazywaną nagrodę. Podlega ona - zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. - opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (od wartości nagrody).
Jesteście Państwo - jako podmiot organizujący konkurs - płatnikiem zryczałtowanego podatku. Powinniście go pobrać przed wydaniem nagrody laureatowi (art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f.). Podatek należy odprowadzić w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek właściwego dla Was urzędu skarbowego (art. 42 ust. 1 u.p.d.o.f.).

Ad. 2)
W przypadkach gdy wartość przekazywanych nieodpłatnie towarów jest wyższa niż 100 zł (a tak ma miejsce w tym przypadku), opodatkowanie takiego przekazania zależy od kilku czynników.
Z przepisu art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., wynika, że opodatkowane są takie nieodpłatne przekazania towarów, które następują na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, zaś podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia od tych towarów (od ich nabycia, bądź wytworzenia).
W praktyce istnieje wiele wątpliwości, co należy rozumieć pod pojęciem "celów niezwiązanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa". Można twierdzić, że zorganizowany przez Was konkurs na logo jest ściśle związany z Waszą działalnością, w związku z czym przekazania następujące w ramach takiej działalności nie powinny być opodatkowane. To jednak wydaje się być dość wątpliwe.

Ponadto, w praktyce organy podatkowe są skłonne przyjmować, że każde przekazanie nieodpłatne powinno podlegać opodatkowaniu (niezależnie od jego celów), zaś o opodatkowaniu decydować będzie tylko to, czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia, czy też nie.
W związku z tym - jeśli uznaliście, że przysługuje Wam prawo do odliczenia przy zakupie towarów przekazywanych potem jako prezenty w konkursie, to ich przekazanie należy opodatkować VAT (wystawić fakturę wewnętrzną). Możecie wtedy także odliczyć podatek naliczony od ich zakupu. Jeśli uznać, że nie przysługuje Wam prawo do odliczenia przy zakupie towarów przekazywanych potem jako prezenty w konkursie, to wówczas ich przekazanie (wręczenie jako prezenty w konkursie) nie będzie opodatkowane VAT. Nie odliczycie wtedy oczywiście również VAT od ich zakupu.

Adam Bartosiewicz