Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ (art. 45 ust. 2 prawa budowlanego).

To najważniejszy dokument na budowie.  Rejestruje się w nim przebieg robót budowlanych oraz wszelkich okoliczności i zdarzeń, które mają związek z ich wykonywaniem i mogą mieć znaczenie podczas technicznej oceny prawidłowości prowadzonych prac budowlanych, montażu czy rozbiórki. Dziennik prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, w przypadku którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie. 

Sprawdź w LEX: Czy dla robót, dla których nie ma obowiązku prowadzenia dziennika budowy, inwestor może wystąpić z wnioskiem o zarejestrowanie i wydanie takiego dziennika do organu? >

Dziennik ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony dziennika przeznaczone do wpisów są podwójne – składają się na nie oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie. Na poszczególne strony dziennika właściwy organ nanosi pieczęcie.

Czytaj też: Cyfryzacja po polsku - pozwolenie na budowę szybciej na papierze>>

Kiedy wydaje się dziennik  budowy

Dziennik budowy wydaje odpłatnie organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, którym jest starosta. Ma na to 3 dni od daty złożenia wniosku inwestora w tej sprawie. Mówi o tym  4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z  6 września 2021 r.  w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. z 14 września 2021, poz. 1686).

Zgodnie z tym przepisem, właściwy organ wydaje dziennik we wspomnianym terminie w czterech przypadkach, mianowicie:

  • decyzja o pozwoleniu na budowę jest wykonalna albo
  • inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia, albo
  • decyzja o legalizacji obiektu budowlanego lub jego części, o której mowa w art. 49 ust. 4 prawa budowlanego, jest wykonalna, albo
  • decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 prawa budowlanego, jest wykonalna.

Zobacz procedurę w LEX: Kubiak Marcin, Wydanie dziennika budowy >


Wygląd dziennika 

Na stronie tytułowej dziennika właściwy organ zamieszcza:

  1. numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika;
  2. imię i nazwisko lub nazwę (firmę) inwestora;
  3. rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu; w przypadku braku adresu należy podać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej lub identyfikator działki ewidencyjnej, na której zlokalizowany jest obiekt budowlany;
  4. numer i datę wydania pozwolenia na budowę albo numer i datę dokonania zgłoszenia, albo numer i datę wydania decyzji, o których mowa w w  pkt 3 lub 4;
  5. pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 prawa budowlanego.

Zobacz procedurę w LEX: Kubiak Marcin, Prowadzenie dziennika budowy  >

Na pierwszej stronie dziennika inwestor zamieszcza imię i nazwisko lub firmę wykonawcy albo wykonawców oraz imiona i nazwiska osób pełniących funkcje kierownika budowy lub kierownika robót oraz osób sprawujących nadzór autorski i inwestorski, a także ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków.

Na kolejnych stronach dziennika opisuje się przebieg robót budowlanych. Każdy wpis oznacza datą i podpisuje osoba, która go  dokonuje, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje, a w przypadku osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy podaje się również numer i zakres posiadanych uprawnień zawodowych.

Czytaj w LEX: Jastrzębski Maciej, Zmiany w zakresie wydawania i prowadzenia dziennika budowy oraz umieszczania tablic informacyjnych budowy >

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, w dzienniku dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i osoby przejmującej obowiązki. 5. Pod każdym wpisem w dzienniku osoba, której dotyczy wpis, potwierdza podpisem i datą zapoznanie się z jego treścią. Odmowę potwierdzenia dokonujący wpisu stwierdza adnotacją.

Kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku fakt zamknięcia dziennika albo jego kontynuację w następnym, kolejno numerowanym tomie.

Wpisów w dzienniku dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron. Zamieszcza się je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie uzupełnień.

Sprawdź w LEX: Czy po wpisie w dzienniku budowy przez kierownika, że prace zostały zakończone, można dokonywać jeszcze zmian i kolejnych wpisów? >

W przypadku konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych już wpisów niewłaściwy tekst należy skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie i wprowadzić właściwą treść, z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Zamieszcza się również  imię i nazwisko osoby dokonującej poprawki lub skreślenia, datę dokonania tej czynności oraz podpis tej osoby. 

Sprawdź w LEX:  Czy w przypadku jednego pozwolenia na budowę obejmującego 5 domów budowanych konieczna jest rejestracja wszystkich dzienników budów? >

 

Dokumenty i kontrola

Do dziennika załącza się protokoły związane z budową lub sporządzone w trakcie wykonywania robót budowlanych. Dopuszcza się sporządzanie protokołów na oddzielnych arkuszach. 

Czynności kontrolne lub inne wynikające z przepisów prawa, przeprowadzone przez pracowników organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie, są każdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika.

Dziennik znajduje się stale na terenie budowy i jest dostępny dla osób upoważnionych. W przypadku gdy nie ma możliwości bezpiecznego przechowywania dziennika na terenie budowy, kierownik budowy może przechowywać go w innym miejscu zapewniającym szybki dostęp do niego osobom upoważnionym.

Sprawdź w LEX: Czy w przypadku powzięcia przez organ informacji, że zapisy w dzienniku budowy nie są zgodne z prawdą, może zażądać od inwestora udostępnienia innych dokumentów? >

Będzie elektroniczny dziennik

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego trwają prace nad stworzeniem  elektronicznego dziennika budowy (EDB). 

Czytaj w LEX:  Bursztynowicz Michał, Procedury budowlane w formie elektronicznej - co trzeba wiedzieć >