Podstawową cechą kosztu podatkowego jest związek tego kosztu z przychodem (ewentualnie z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów). Istotne znaczenie ma również cel, w jakim został poniesiony. Trzeba pamiętać, że nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika w związku z prowadzoną działalnością podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, lecz tylko ten wydatek, który pozostaje z tą działalnością w związku przyczynowo - skutkowym. Wydatek należy oceniać mając na uwadze racjonalność określonego działania dla osiągnięcia przychodu. Poniesienie wydatku musi zatem być powiązane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, ukierunkowaną na uzyskanie przychodów;. Kosztowa kwalifikacja konkretnego wydatku u konkretnego podatnika musi więc uwzględniać charakter i profil prowadzonej działalności gospodarczej oraz ekonomiczną racjonalność poniesionego wydatku. Oczywiście wydatek nie może znajdować się również w ustawowym katalogu wydatków niestanowiących kosztów podatkowych.

 

Wydatki na zakup perfum jako koszt uzyskania przychodów

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Wskazane stanowisko nie jest czymś nowym. Podniesioną argumentację znajdziemy przecież w każdym wyroku sądu administracyjnego, który przesądza o możliwości ujęcia wydatku po stronie kosztu podatkowego, jak i wielu interpretacjach indywidualnych dotyczących tematyki ujęcia kosztu w rachunku podatkowym. Niestety, nie w każdej.

Zobacz również: Pies w biurze rachunkowym może obniżyć podatek dochodowy >>

 

Perfumy i inne wydatki blogerów w kosztach

Spójrzmy chociażby na blogerów, gdzie sprawa znalazła swój finał przed NSA. Chodzi o sprawę, w której podatnik w ramach prowadzonego bloga publikuje w szczególności artykuły informacyjne, testy i recenzje takich produktów jak: odzież, biżuteria, perfumy, lakiery do paznokci, lakiery do włosów, oliwki, żele do mycia i inne kosmetyki służące do pielęgnacji i upiększania ciała, a także urządzenia do manicure i pedicure. Ponadto, autorka bloga umieszcza wpisy prezentujące jej własne stylizacje i kreacje ubraniowe oraz eksponujące modne dodatki galanteryjne (torebki, paski, w tym również zawieszki, bransoletki itp.). Wpisy są uzupełniane treściami multimedialnymi w postaci zdjęć, grafik, filmów. Źródłem uzyskiwanych przychodów są:

  • dzierżawa powierzchni reklamowej (udostępnianie miejsca na stronie internetowej bloga określonemu reklamobiorcy);
  • umowa zlecenie lub o dzieło zawierana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. jeśli potencjalny kontrahent pragnie zamieścić artykuł sponsorowany, czy też przeprowadzić test swojego produktu lub inną akcję reklamową).


W ramach prowadzonej działalności gospodarczej oczywiście powstaną koszty takie jak wszelkie wydatki związane z prowadzeniem bloga, zwłaszcza wydatki poniesione na zakup ubrań, dodatków galanteryjnych, biżuterii, torebek, perfum, kosmetyków niezbędnych do uzyskania pożądanej stylizacji, jak również koszty związane z wykonaniem fotografii, treści multimedialnych, będących częścią bloga. Wydatki poniesione na towary i usługi wykorzystywane w działalności gospodarczej spowodują osiągnięcie przychodu z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowej.

 


Związek zakupu perfum z przychodem

Nie podlega jakimś większym wątpliwościom, że w opisywanym przypadku spełnione zostaną pozytywne przesłanki do uznania opisywanej aktywności jako działalności gospodarczej. Skoro przychody z prowadzonego bloga należy zakwalifikować do źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, to jak stanowi art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszelkie wydatki poniesione w związku z tą aktywnością stanowią koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z przytoczonym przepisem, za koszty uzyskania przychodów uważa się przecież koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Trzeba podkreślić, że w orzecznictwie wskazuje się, że zachowane muszą być istotne cechy, takie jak bezpośredni związek kosztu z prowadzoną działalnością, a jego poniesienie miało lub mogło mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu dla danego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (por. wyrok NSA z 20 lutego 2001 r., sygn. akt III SA 3269/99). Istotnym z punktu widzenia możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest również ocena celowości jego poniesienia w kontekście uzyskania przychodu. W konsekwencji z uwagi na fakt, że, w opisywanym przypadku, charakter tematyczny bloga obejmuje zwłaszcza prezentacje stylizacji modowych, jak i prezentacje oraz recenzje produktów kosmetycznych, uzasadnione i celowe są wszelkie wydatki poniesione na zakup ubrań, kosmetyków, biżuterii, czy też galanterii skórzanej, jak również wydatki poniesione na wykonanie zdjęć oraz pozostałych treści multimedialnych będących treścią bloga. W konsekwencji, z uwagi na pozostawanie w związku przyczynowo-skutkowym oraz wypełnieniem kryterium celowości trzeba stanowczo stwierdzić, że podatnik jest uprawniony do zaliczania wszelkich wydatków związanych z prowadzeniem bloga do koszów uzyskania przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.