Przepisy Polskiego Ładu przewidują wprowadzenie nowej kategorii opodatkowania. W założeniu ma to być zachęta dla najbogatszych Polaków do zmiany rezydencji podatkowej osób fizycznych na polską. Preferencje mają dotyczyć wyłącznie przychodów zagranicznych. Z nowych przepisów wynika, że aby skorzystać z nowego ryczałtu (rocznego podatku w wysokości 200 tys. zł), osoby fizyczne będą musiały spełnić kilka warunków.

Zobacz więcej: Korzyści podatkowe za powrót do Polski wymagają poprawy >>

 

Sprawdź również książkę: Podatki 2022 [PRZEDSPRZEDAŻ] >>


Konieczne wydatki na ściśle określone cele

Jednym z warunków skorzystania z preferencji podatkowych, będzie coroczne ponoszenie wydatków w wysokości co najmniej 100 tys. zł na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej. Rodzaje tych wydatków zostaną określone przez ministra finansów.

Pobierz wzór dokumentu w LEX: Odwołanie od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego >

Z opublikowanego w Dzienniku Ustaw, poz. 2443, rozporządzenia w sprawie rodzajów wydatków uprawniających do skorzystania z prawa do opodatkowania ryczałtem przychodów uzyskanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby przenoszące miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynika, że do wydatków dających prawo do preferencji podatkowej należeć będą:

  • darowizny organizacjom pozarządowym lub podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego – katalog celów,  na  które  zostaną  przekazane  darowizny,  został  ograniczony  do  celów  związanych  z nauką kulturą i zabytkami, sportem oraz przedsiębiorczością,
  • wydatki poniesione bezpośrednio na:
    • a) działalność sportową, kulturalną lub wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę,
    • b) nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, jeżeli podatnik pozostaje właścicielem tego zabytku nieprzerwanie przez okres dwóch lat od dnia poniesienia wydatku,
    • c) opiekę nad zabytkiem nieruchomym wpisanym do rejestru,
    • d) nabycie udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej, jeżeli podatnik pozostaje właścicielem tych udziałów (akcji) nieprzerwanie przez okres dwóch lat od dnia poniesienia wydatku.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.